Podręcznik użytkownika Anuluj

Linie pomocnicze ruchu

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Zapoznaj się z dokumentacją linii pomocniczych ruchu w programie Flash Professional. Definiując ścieżkę dla animowanych obiektów, można skuteczniej sterować tworzoną animacją.

Przegląd

Dzięki linii pomocniczej ruchu program Adobe Animate (dawniej Flash Professional CC) ułatwia dostosowywanie tworzonych animacji, pozwalając zdefiniować ścieżkę dla animowanych obiektów. Jest to pomocne podczas pracy nad animacją, w której ruch biegnie po ścieżce — a nie linii prostej. Ten proces wymaga dwóch warstw, aby uzyskać animację:

 • Jedna warstwa zawiera obiekt przeznaczony do animowania.
 • Druga warstwa definiuje ścieżkę, wzdłuż której obiekt ma się poruszać w ramach animacji.

Linia pomocnicza ruchu współpracuje tylko z animacjami klasycznymi.

Więcej informacji o liniach pomocniczych ruchu znajdziesz w artykule Praca z klasycznymi animacjami z klatkami pośrednimi.

Linia pomocnicza ruchu oparta na pociągnięciu o zmiennej szerokości

Obiekt można animować zgodnie ze ścieżką pomocniczą z pociągnięciem o zmiennej szerokości.

Oprócz klatek kluczowych położenia początkowego i końcowego nie są potrzebne inne klatki kluczowe definiujące zmiany grubości pociągnięcia.

 1. Aby animować obiekt przy użyciu pociągnięcia o zmiennej szerokości, utwórz ścieżkę i animuj obiekt wzdłuż niej zgodnie z instrukcjami w poprzedniej sekcji dokumentu. 
 2. Zaznacz pierwszą klatkę kluczową animacji na osi czasu i zaznacz opcje skalowania oraz skalowania wzdłuż ścieżki w inspektorze Właściwości. Obiekt jest gotowy do skalowania zgodnie z grubością pociągnięcia.

 1. Zdefiniuj grubość pociągnięcia jedną z następujących metod:
 • Wybierz narzędzie Szerokość (U) z przybornika, kliknij w dowolnym miejscu ścieżki i przeciągnij, aby dostosować grubość ścieżki.

 • Zaznacz ścieżkę przy użyciu narzędzia Zaznaczanie (V) z przybornika, a następnie w inspektorze Właściwości wybierz profil szerokości pociągnięcia z menu rozwijanego Szerokość.

Więcej informacji o pociągnięciu ze zmienną szerokością znajduje się w artykule Pociągnięcia o zmiennej szerokości.

Po zdefiniowaniu pociągnięcia o zmiennej szerokości jako ścieżki uruchomienie animacji ruchu pozwala zobaczyć obiekt poruszający się wzdłuż ścieżki oraz zmieniający rozmiar zgodnie z grubością tego pociągnięcia.

W tym przykładzie jest używana linia pomocnicza ruchu oparta na pociągnięciu o zmiennej szerokości:

Ścieżka pomocnicza ruchu może mieć wiele segmentów. Każdy połączony segment może mieć inny profil zmiennej szerokości zdefiniowany zgodnie z opisem poniżej. W animacji jest uwzględniany każdy segment profilu szerokości — bez dodatkowych klatek kluczowych tworzonych dla obiektu.

Linia pomocnicza ruchu oparta na kolorze pociągnięcia

Linia pomocnicza ruchu umożliwia animowanie obiektu wzdłuż ścieżki przez zmiany koloru obiektu zależne od koloru samej ścieżki pomocniczej. Aby uzyskać taką zmienność, należy utworzyć co najmniej dwa segmenty ścieżki. Oznacza to, że ścieżka musi zawierać co najmniej trzy węzły (punkty). Aby to zrobić, podczas pracy nad klasyczną animacją ruchu i rysowania ścieżki pomocniczej — zgodnie z opisem w powyższej sekcji tego dokumentu — za pomocą narzędzia Pióro narysuj ścieżkę pomocniczą tak jak pokazano poniżej. Ta ścieżka zawiera cztery węzły (punkty) i trzy segmenty.

Oprócz klatek kluczowych położenia początkowego i końcowego obiektu nie trzeba tworzyć więcej klatek kluczowych definiujących zmiany koloru pociągnięcia.

 1. Po utworzeniu klasycznej animacji ruchu zaznacz pierwszą klatkę kluczową tej animacji na osi czasu. W inspektorze Właściwości zaznacz pole wyboru ścieżki Kolor. Obiekt jest gotowy do uwzględniania zmian kolorów zgodnie ze ścieżką pomocniczą.

 1. Teraz przy użyciu narzędzia Zaznaczanie (V) z przybornika kliknij i zaznacz drugi segment ścieżki pomocniczej i wybierz inny kolor. Powtórz tę czynność dla trzeciego segmentu ścieżki.

Uruchom animację, aby sprawdzić wpływ kolorów ze ścieżki pomocniczej na zmiany obiektu. Widać, że obiekt uwzględnia nie tylko kolor, ale też wartość kanału alfa (krycia) segmentu pociągnięcia ścieżki pomocniczej.

W tym przykładzie jest używana linia pomocnicza ruchu oparta na pociągnięciu o zmiennym kolorze:

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto