Ten artykuł pozwala zapoznać się z poszczególnymi ustawieniami publikowania w programie Animate CC.

Określanie ustawień publikowania dokumentu HTML5 Canvas

Informacje o ustawieniach publikowania dokumentów HTML5 Canvas można uzyskać w tym artykule.

Określanie ustawień publikowania plików SVG

Informacje o ustawieniach publikowania plików SVG można uzyskać w tym artykule.

Określanie ustawień publikowania dokumentów WebGL

Informacje o ustawieniach publikowania dokumentów WebGL można uzyskać w tym artykule.

Określanie ustawień publikowania aplikacji AIR

Android

Informacje o ustawieniach publikowania dla systemu Android są dostępne w tym artykule.

iOS

Informacje o ustawieniach publikowania dla systemu iOS są dostępne w tym artykule.

Komputer

Informacje o ustawieniach publikowania dla systemu iOS są dostępne w tym artykule.

Publikowanie warstw jako archiwum SWF

Wcześniej twórcy animacji musieli podczas pracy ręcznie tworzyć i edytować pliki SWF poszczególnych warstw oraz importować je do programu After Effects. W tej wersji programu Animate wprowadzono nowy format publikacji — archiwum SWF. Poszczególne warstwy znajdują się w nim w formie oddzielnych plików SWF. Archiwum może zostać potem zaimportowane do programu Adobe After Effects.

 1. W dokumencie ActionScript wybierz opcję Plik > Ustawienia publikowania > Inne formaty > Archiwum SWF.

  publish_layers
  Publikuj archiwum SWF

 2. Przejdź do zapisanego lokalnie pliku archiwum SWF i wybierz go w polu Nazwa danych wyjściowych. Zostanie wygenerowany plik archiwum z plikiem ZIP. Są w nim pakowane wszystkie warstwy oraz plik SWF. Konwencja nazewnictwa spakowanego pliku obejmuje 4-cyfrowy przedrostek, podkreślenie i nazwa warstwy.

Określanie ustawień publikowania plików programu Animate (SWF)

Uwaga:

(Tylko CS5.5) W Inspektorze właściwości można także określić ustawienia publikowania dla wersji odtwarzacza i wersji skryptów ActionScript. Aby wyświetlić właściwości dokumentu w Inspektorze właściwości, należy usunąć zaznaczenie wszystkich elementów na stole montażowym.

 1. Wybierz opcję Plik > Ustawienia publikowania i z menu podręcznego Odtwarzacz wybierz wersję odtwarzacza. Jeśli zostanie wybrana starsza wersja odtwarzacza niż Flash Player 10, w opublikowanych plikach SWF nie będą działać niektóre funkcje programu . Aby uaktywnić funkcję wykrywania programu Flash Player, kliknij kategorię opakowania HTML w lewej kolumnie, wybierz opcję Wykrywanie wersji programu Flash, a następnie wprowadź wersję programu Flash Player, która ma zostać wykryta.

  Uwaga: W programie Flash Pro CS5.5 ustawienie Flash Player 10.2 powoduje utworzenie pliku SWF przy użyciu wersji 11 formatu SWF. Ustawienie Flash Player 10 i 10.1 powoduje utworzenie pliku SWF przy użyciu wersji 10 tego formatu.

 2. Wybierz wersję języka ActionScript® z menu podręcznego Skrypt. Jeśli została wybrana opcja ActionScript 2.0 lub 3.0, a wcześniej utworzono klasy, kliknij przycisk ustawień ActionScript, aby określić względną ścieżkę klas dla plików klas, która różni się od domyślnej ścieżki katalogu ustawionej w preferencjach.

  Uwaga: W programie Animate CC jest obsługiwany tylko kod ActionScript 3.0.

 3. Aby kontrolować kompresję obrazów bitmapowych, kliknij kategorię Animate w lewej kolumnie i dostosuj wartość jakości JPEG. Przy niższej jakości obrazu uzyskuje się mniejsze pliki; przy wyższej jakości — większe pliki. Wypróbuj różne ustawienia, sprawdzając za każdym razem rozmiar pliku i jakość obrazu; wartość 100 zapewnia najwyższą jakość i najmniejszy stopień kompresji.

  Aby zmniejszyć obrazy JPEG, dla których zastosowano najwyższy stopień kompresji, wybierz opcję Włącz usuwanie bloków. Wybranie tej opcji powoduje zmniejszenie typowych artefaktów wynikających z kompresji JPEG, takich jak łączenie w pojedyncze bloki obszarów o wymiarach 8 x 8 pikseli. Po wybraniu tej opcji w niektórych obrazach JPEG może dojść do utraty niewielkiej części szczegółów.

 4. Aby ustawić częstotliwość próbkowania i stopień kompresji dla wszystkich dźwięków przesyłanych strumieniowo lub dźwięków zdarzeń w pliku SWF, kliknij wartości obok opcji Strumień audio lub Zdarzenie audio i wybierz odpowiednie ustawienia.

  Uwaga:

  Strumień dźwięków jest odtwarzany po wczytaniu danych do kilku pierwszych klatek; jest on synchronizowany z osią czasu. Zdarzenie audio jest uaktywniane dopiero po wczytaniu wszystkich danych; od tego momentu dźwięk jest odtwarzany aż do zatrzymania.

 5. Aby zastąpić ustawienia dźwięków określone w sekcji Dźwięk Inspektora właściwości, zaznacz opcję Zastąp ustawienia dźwięku. Zaznaczenie opcji powoduje utworzenie mniejszej wersji pliku SWF.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Zastąp ustawienia dźwięku nie jest zaznaczona, program Animate skanuje wszystkie dźwięki przesyłane strumieniowo w dokumencie (w tym dźwięki w importowanych plikach wideo) i publikuje wszystkie dźwięki strumienia z najwyższym możliwym ustawieniem. W przypadku strumienia lub strumieniu dźwięków z wysokim ustawieniem dotyczącym eksportowania może dojść do zwiększenia rozmiaru pliku.

 6. Aby zamiast oryginalnej biblioteki dźwięków eksportować dźwięki odpowiednie dla urządzeń przenośnych, zaznacz opcję Eksportuj dźwięki urządzenia. Kliknij przycisk OK.
 7. Aby skonfigurować ustawienia zaawansowane, wybierz dowolną z następujących opcji:

  Skompresuj film

  (Opcja domyślna) Powoduje, że plik SWF jest kompresowany, co zmniejsza jego wielkość i skraca czas pobierania.

  Są dostępne dwa tryby kompresji:

  • Deflate — jest to starszy tryb kompresji zgodny z programem Flash Player 6.x lub nowszym.
  • LZMA — ten tryb jest nawet o 40% wydajniejszy niż tryb Deflate i jest zgodny tylko z programem Flash Player 11.x lub nowszym oraz środowiskiem AIR 3.x lub nowszym. Kompresja LZMA jest najbardziej przydatna w przypadku plików FLA zawierających dużo kodu ActionScript i grafiki wektorowej. Jeśli w ustawieniach publikowania jest wybrana opcja SWC, jest dostępna tylko kompresja Deflate.

  Uwzględniaj warstwy ukryte

  (Opcja domyślna) Powoduje, że z dokumentu programu Animate są eksportowane wszystkie warstwy ukryte. Jeśli opcja Eksportuj ukryte warstwy nie jest zaznaczona, żadne warstwy ukryte (również warstwy zagnieżdżone wewnątrz klipów filmowych) nie są eksportowane. Ta opcja ułatwia testowanie różnych wersji dokumentów programu Animate.

  Dołącz metadane XMP

  (Domyślnie) Eksportuje wszystkie metadane wprowadzone w oknie dialogowym Informacje o pliku. Kliknij przycisk Modyfikuj metadane XMP, aby otworzyć odpowiednie okno dialogowe. Okno dialogowe Informacje o pliku można również otworzyć, wybierając polecenia Plik > Informacje o pliku. Metadane można wyświetlać po wybraniu pliku SWF w aplikacji Adobe® Bridge.

  Generuj raport rozmiaru

  Powoduje, że program generuje raport o ilości danych w poszczególnych plikach publikacji Animate.

  Pomiń wywołania metody trace

  Sprawia, że program Animate ignoruje instrukcje trace języka ActionScript w bieżącym pliku SWF. Jeśli ta opcja jest zaznaczona, informacje z instrukcji trace nie pojawiają się w panelu Wyjście. 

  Pozwól debugować

  Powoduje uaktywnienie debugera oraz umożliwia zdalne debugowanie pliku SWF programu Animate. Pozwala skojarzyć z plikiem SWF hasło zabezpieczające.

  Chroń przed importem

  Zapobiega importowaniu pliku SWF, a także jego konwersji na dokument FLA. Pozwala skojarzyć z plikiem SWF programu Animate hasło zabezpieczające.

 8. Jeśli jest używany język ActionScript 2.0 i zaznaczono opcję Pozwól debugować lub Chroń przed importem, przejdź do pola Hasło i wprowadź hasło. Wszyscy użytkownicy, którzy chcieliby debugować lub importować plik SWF, będą musieli podać to hasło. Aby usunąć hasło, wyczyść pole tekstowe Hasło, a następnie opublikuj zawartość ponownie. 

  Uwaga: Program Animate CC nie obsługuje kodu ActionScript 1.0 ani 2.0.

 9. Aby ustawić maksymalny czas, przez jaki skrypty mogą być wykonywane w pliku SWF, należy wprowadzić wartość Limit czasu skryptu. Program Flash Player anuluje wykonywanie skryptów, w przypadku których doszło do przekroczenia limitu.
 10. Z menu podręcznego Zabezpieczenie odtwarzania lokalnego wybierz model zabezpieczeń programu Animate. Zdecyduj, czy publikowany plik SWF ma mieć dostęp do zabezpieczonych zasobów lokalnych czy sieciowych.

  Tylko dostęp lokalny

  Umożliwia interakcję opublikowanego pliku SWF z plikami i zasobami dostępnymi lokalnie, ale nie w sieci.

  Tylko dostęp sieciowy

  Umożliwia interakcję opublikowanego pliku SWF z plikami i zasobami dostępnymi w sieci, ale nie lokalnie.

 11. Aby umożliwić korzystanie z przyspieszenia sprzętowego dla plików SWF, należy wybrać jedną z poniższych opcji w menu Przyspieszanie sprzętowe:

  Poziom 1 — bezpośredni

  Tryb bezpośredni usprawnia odtwarzanie, ponieważ umożliwia programowi Flash Player bezpośrednie rysowanie na ekranie i nie zezwala przeglądarce na rysowanie.

  Poziom 2 — GPU

  W trybie GPU program Flash Player wykorzystuje dostępne zasoby obliczeniowe karty graficznej w celu odtwarzania materiałów wideo oraz złożonych grafik warstwowych. To zapewnia dodatkowy wzrost wydajności w zależności od używanej karty graficznej. Tej opcji należy użyć wówczas, gdy oczekuje się, że odbiorcy będą korzystali z zaawansowanych kart graficznych.

  Jeśli system odtwarzania nie ma wystarczających zasobów sprzętowych w celu przyspieszenia, wówczas program Flash Player automatycznie wraca do normalnego trybu rysowania. W celu zapewnienia najwyższej wydajności dla stron WWW zawierających wiele plików SWF należy włączyć przyspieszenie sprzętowe tylko dla jednego z plików SWF. Przyspieszanie sprzętowe nie jest używane w trybie Testuj film.

  Po opublikowaniu pliku SWF plik HTML, w którym osadzony jest plik SWF, zawiera parametr HTML wmode. Wybranie poziomu 1 lub 2 przyspieszania sprzętowego ustawia dla parametru HTML wmode odpowiednio wartość „direct” lub „gpu”. Włączenie przyspieszenia sprzętowego powoduje zastąpienie trybu okna, który mógł zostać wybrany na karcie HTML okna dialogowego Ustawienia publikowania, ponieważ jest on również zapisany w parametrze wmode w pliku HTML.

Określanie ustawień publikowania plików i projektorów SWC

Do rozpowszechniania składników służą pliki SWC. Plik SWC zawiera skompilowany klip, plik klasy kodu ActionScript składnika oraz inne pliki opisujące składnik.

Projektory są to pliki programu Animate, które zawierają opublikowaną zawartość SWF wraz z programem Flash Player. Projektory można odtwarzać tak samo jak normalne aplikacje. Nie wymagają one przeglądarki internetowej, dodatku plug-in Flash Player ani środowiska Adobe AIR.

 • Aby opublikować plik SWC, wybierz opcję SWC w lewej kolumnie okna dialogowego Ustawienia publikowania i kliknij przycisk Publikuj.

 • Aby opublikować projektor dla systemu Windows, wybierz opcję Projektor Windows w lewej kolumnie i kliknij przycisk Publikuj.

 • Aby opublikować projektor dla komputera Macintosh, wybierz opcję Projektor Mac w lewej kolumnie i kliknij przycisk Publikuj.

Aby zapisać plik SWC lub projektor przy użyciu nazwy pliku innej niż nazwa pierwotnego pliku FLA, wprowadź nazwę w polu Plik wyjściowy.

Określanie ustawień publikowania plików opakowania HTML

Do odtwarzania zawartości Animate w przeglądarce internetowej jest potrzebny dokument HTML, który uaktywnia plik SWF i zawiera niezbędne ustawienia przeglądarki. Polecenie Publikuj powoduje automatyczne utworzenie tego dokumentu na podstawie parametrów określonych w dokumencie szablonu HTML.

Dokumentem szablonu może być dowolny plik tekstowy z odpowiednimi zmiennymi — na przykład zwykły plik HTML, plik z kodem dla specjalnych interpreterów, takich jak programy ColdFusion® i Active Server Pages (ASP), albo szablon dołączony do programu Animate.

Aby ręcznie wprowadzić parametry HTML programu Animate lub dostosować jego wbudowany szablon, należy użyć edytora HTML.

Parametry HTML odpowiadają za sposób wyświetlania pliku SWF, np. jego położenie w oknie, kolor tła i rozmiar, a także za ustawienia atrybutów znaczników object i embed. Te i inne ustawienia można zmienić w panelu HTML w oknie dialogowym Ustawienia publikowania. Ich zmiana powoduje nadpisanie opcji określonych w pliku SWF.

Określanie ustawień

 1. Wybierz opcję Plik > Ustawienia publikowania i kliknij kategorię Opakowanie HTML w lewej kolumnie okna dialogowego.
 2. Użyj domyślnej nazwy pliku (czyli nazwy dokumentu) lub wpisz nową nazwę (razem z rozszerzeniem html).
 3. Aby określić zainstalowany szablon, który ma być używany, wybierz go w menu podręcznym Szablon. Aby wyświetlić opis wybranego szablonu, kliknij przycisk Informacje. Wyborem domyślnym jest szablon Tylko Animate.

 4. Jeśli wybrano szablon HTML inny niż Mapa obrazów i ustawiono wersję programu Flash Player 4 lub nowszą, zaznacz opcję Wykrywanie wersji programu Animate. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Określanie ustawień publikowania dotyczących wykrywania programu Flash Player.

  Uwaga:

  W przypadku wybrania opcji wykrywania wersji programu Animate dokument jest konfigurowany w taki sposób, aby była wykrywana wersja programu Flash Player użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma odpowiedniej wersji programu, jest kierowany do alternatywnej strony HTML. Alternatywna strona HTML zawiera łącze umożliwiające pobranie najnowszej wersji programu Flash Player.

 5. Wybierz opcję Rozmiar, aby ustawić wartości atrybutów width i height w znacznikach HTML object i embed.

  Dopasuj film

  (Domyślnie) Używany jest rozmiar pliku SWF.

  Piksele

  Używane są wartości szerokości i wysokości określone przez użytkownika. Wprowadź liczbę pikseli dla szerokości i wysokości.

  Procent

  Plik SWF zajmuje określoną przez użytkownika część okna przeglądarki wyrażoną w procentach. Wprowadź odpowiednie wartości procentowe szerokości i wysokości.

 6. Umożliwia ustawienie opcji związanych z odtwarzaniem plików SWF:

  Wstrzymany na starcie

  Odtwarzanie pliku SWF jest wstrzymywane do momentu, aż użytkownik kliknie przycisk lub wybierze z menu skrótów polecenie Odtwórz. (Ustawienie domyślne) Opcja nie jest zaznaczona, a plik zaczyna być odtwarzany od razu po wczytaniu (parametr PLAY ma wartość true).

  Pętla

  Po osiągnięciu ostatniej klatki odtwarzanie jest wznawiane od początku. Aby po osiągnięciu ostatniej klatki odtwarzanie zostało przerwane, nie należy zaznaczać tej opcji. (Ustawienie domyślne) Parametr LOOP jest włączony.

  Wyświetl menu

  Po kliknięciu pliku SWF prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z klawiszem Control (Macintosh) wyświetlane jest menu skrótów. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, w menu skrótów jest wyświetlana tylko opcja Informacje o programie Animate. Opcja jest zaznaczona domyślnie (parametr MENU ma wartość true).

  Czcionka urządzenia

  (Tylko w systemie Windows) Zastępuje niezainstalowane w systemie użytkownika czcionki wygładzonymi czcionkami systemowymi. Czcionki systemowe zwiększają czytelność drobnego tekstu, a ponadto mogą przyczynić się do zmniejszenia pliku SWF. Opcja ma wpływ wyłącznie na tekst statyczny (tekst wygenerowany podczas tworzenia pliku SWF i nie zmieniający się po wyświetleniu obiektów).

 7. Ustaw opcje jakości, pozwalające wyważyć między czasem przetwarzania pliku i jego wyglądem: Opcje te określają wartość parametru QUALITY w znacznikach object i embed.

  Niska

  Szybkość odtwarzania ma większy priorytet niż wygląd. Nie jest stosowane wygładzanie.

  Auto niska

  Początkowo priorytet ma szybkość odtwarzania. W miarę możliwości program poprawia też wygląd. Na początku odtwarzania wygładzanie jest wyłączone. Program Flash Player włącza wygładzanie, o ile procesor może je obsłużyć.

  Automatyczna wysoka

  Początkowo obowiązują równe priorytety szybkości i wyglądu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, program obniża priorytet wyglądu. Na początku odtwarzania wygładzanie jest wyłączone. Gdy liczba klatek na sekundę spada poniżej określonego minimum, program wyłącza wygładzanie (w celu zwiększenia częstości klatek). Opcja ta daje taki sam efekt jak polecenie Widok > Wygładzanie.

  Średnia

  Wygładzanie jest stosowane w ograniczonym zakresie, nie są wygładzane bitmapy. Ustawienie Średnia zapewnia lepszą jakość niż ustawienie Niska, ale mniejszą niż ustawienie Wysoka.

  Wysoka

  (Domyślnie) Wygląd ma większy priorytet niż szybkość odtwarzania. Zawsze jest stosowane wygładzanie. Jeśli plik SWF nie zawiera animacji, bitmapy są wygładzane; jeśli plik SWF zawiera animacje, bitmapy nie są wygładzane.

  Najwyższa

  Zapewnia najlepszą możliwą jakość. Szybkość odtwarzania nie ma znaczenia. Wszystkie obiekty, łącznie z bitmapami, są wygładzane.

 8. Zaznacz opcję Tryb okna, która określa wartość atrybutu HTML wmode w znacznikach object i embed. Tryb okna określa relację między obwiednią wyświetlanych obiektów lub wirtualnym oknem a zawartością strony HTML:

  Okno

  (Domyślnie) Nie powoduje osadzania żadnych atrybutów związanych z oknami w znacznikach object i embed. Tło obiektów jest nieprzezroczyste, jest używany kolor tła strony HTML. Kod HTML nie może być renderowany ani powyżej, ani powyżej zawartości Animate.

  Nieprzezroczysta ściana bez okien

  Ustawia tło zawartości Animate na nieprzezroczyste, zakrywające wszystko, co znajduje się pod zawartością. Elementy strony HTML przed lub nad obiektami pozostają widoczne.

  Przezroczysta ściana bez okien

  Ustawia tło zawartości Animate na przezroczyste, dzięki czemu cała zawartość strony HTML znajdująca się nad lub pod zawartością jest widoczna. 

  Jeśli na karcie Animate okna dialogowego Ustawienia publikowania zostanie włączone przyspieszanie sprzętowe, wówczas wybrany tryb okna będzie ignorowany i domyślnie będzie działać tryb okna.

  Prezentację ustawiania trybu okna zawiera notatka techniczna Tworzenie filmu Flash z przezroczystym tłem.

  Uwaga:

  W niektórych sytuacjach złożone obrazy HTML powodują, że tryb Przezroczysta ściana bez okien może spowalniać animacje.

  Bezpośredni

  Korzysta z metody renderowania Stage3D, która używa GPU, gdy jest to możliwe. W przypadku używania trybu bezpośredniego na plik SWF na stronie HTML nie można nakładać dodatkowej grafiki innej niż SWF. 

  Listę procesorów, które nie obsługują obiektu Stage3D, zawiera artykuł http://kb2.adobe.com/pl/cps/921/cpsid_92103.html.

 9. W celu wyświetlania komunikatów o błędach w przypadku konfliktu ustawień znaczników — gdy na przykład szablon zawiera kod odnoszący się do alternatywnego obrazu, który nie został określony — zaznacz opcję Pokaż ostrzeżenia.
 10. Ustaw opcję Skaluj, odpowiedzialną za skalowanie okna pliku w przypadku zmiany oryginalnej wysokości lub szerokości dokumentu. Opcja Skaluj określa parametr SCALE w znacznikach HTML object i embed.

  Domyślnie (pokaż wszystkie)

  Całe okno dokumentu jest wyświetlane w podanym obszarze bez żadnych zniekształceń i z zachowaniem oryginalnych proporcji plików SWF. Po obu stronach aplikacji mogą być wyświetlane krawędzie.

  Bez krawędzi

  Okno dokumentu jest skalowane, tak aby wypełnić podany obszar. Zachowywane są oryginalne proporcje pliku SWF (bez zniekształcania go), a w razie potrzeby jest on przycinany.

  Dokładne dopasowanie

  Całe okno dokumentu jest wyświetlane w podanym obszarze bez zachowywania oryginalnych proporcji, czyli z możliwością wystąpienia zniekształceń.

  Bez skalowania

  Po zmianie wymiarów okna programu Flash Player okno dokumentu nie jest skalowane.

 11. Określ położenie okna pliku SWF wewnątrz okna przeglądarki, wybierając jedną z następujących opcji wyrównania HTML:

  Domyślnie

  Treść jest umieszczana pośrodku okna przeglądarki; jeśli okno przeglądarki jest zbyt małe, brzegi okna aplikacji są przycinane.

  Z lewej strony, z prawej lub od góry

  Okno pliku SWF jest wyrównywane do odpowiedniej krawędzi okna przeglądarki, pozostałe trzy krawędzie są w razie konieczności przycinane.

 12. Aby ustawić sposób umieszczania i przycinania zawartości w oknie aplikacji, zaznacz opcje Poziome wyrównanie obiektu Flash i Pionowe wyrównanie obiektu Flash. Opcje te określają parametr SALIGN znaczników HTML object i embed.

Parametry i atrybuty znaczników obiektów i osadzania

Zestawione niżej atrybuty i parametry opisują kod HTML tworzony za pomocą polecenia Publikuj. Z tej listy należy korzystać podczas pisania własnego kodu HTML przeznaczonego do wyświetlania zawartości Animate. O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie elementy stosują się do obydwu znaczników, object i embed. Wyszczególniono wpisy opcjonalne. Program Internet Explorer rozpoznaje parametry znacznika object; program Netscape rozpoznaje parametry znacznika embed. Atrybuty są używane w obydwu znacznikach, object i embed. Chcąc dostosować szablon, można zmienić wartości poszczególnych zmiennych (wyszczególnione na poniższej liście pod nagłówkiem Wartość).

Uwaga:

Wyszczególnione atrybuty i parametry są pisane małymi literami (co jest zgodne ze standardem XHTML).

atrybut/parametr devicefont

(Opcjonalnie) Określa, czy statyczne obiekty tekstowe mają być symulowane za pomocą czcionek urządzenia (nawet przy wyłączonej opcji Czcionka urządzenia). Atrybut jest stosowany, jeśli w systemie operacyjnym są dostępne potrzebne czcionki.

Wartość: true | false

Zmienna szablonu: $DE

atrybut src

Określa nazwę pliku SWF do wczytania. Jest używany tylko w znaczniku embed.

Wartość: movieName.swf

Zmienna szablonu: $MO

parametr movie

Określa nazwę pliku SWF do wczytania. Jest używany tylko w znaczniku object.

Wartość: movieName.swf

Zmienna szablonu: $MO

atrybut classid

Identyfikuje formant ActiveX przeglądarki. Należy wprowadzić dokładnie taką wartość, jaką pokazano. Jest używany tylko w znaczniku object.

Wartość: clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000

atrybut width

Określa szerokość okna aplikacji — w pikselach lub jako procent okna przeglądarki.

Wartość: n lub n%

Zmienna szablonu: $WI

atrybut height

Określa wysokość okna aplikacji — w pikselach lub jako procent okna przeglądarki.

Uwaga:

Aplikacje tworzone w programie Animate są skalowalne, dlatego zmiany wymiarów okna (z zachowaniem oryginalnych proporcji) nie powodują pogorszenia jakości obrazu. (Następujące wymiary pozostają na przykład proporcje 4:3: 640 x 480 pikseli, 320 x 240 pikseli i 240 x 180 pikseli).

Wartość: n lub n%

Zmienna szablonu: $HE

atrybut codebase

Określa lokalizację formantu ActiveX programu Flash Player, dzięki czemu przeglądarka może go automatycznie pobrać (jeśli nie jest jeszcze zainstalowany). Należy wprowadzić dokładnie taką wartość, jaką pokazano. Jest używany tylko w znaczniku object.

Wartość: http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0

atrybut pluginspage

Określa lokalizację wtyczki programu Flash Player, dzięki czemu użytkownik może ją pobrać (jeśli nie jest jeszcze zainstalowana). Należy wprowadzić dokładnie taką wartość, jaką pokazano. Dotyczy tylko znacznika embed.

Wartość: http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash

atrybut swliveconnect

(Opcjonalny) Określa, czy przy pierwszym wczytaniu programu Flash Player przeglądarka ma uruchomić środowisko Java™. Wartością domyślną jest false (obowiązuje wtedy, gdy atrybut nie jest określony). Jeśli na tej samej stronie są używane skrypty JavaScript i elementy Animate, środowisko Java musi być uruchomione w celu zapewnienia działania funkcji fscommand(). Jeśli jednak kod JavaScript jest używany tylko do wykrywania przeglądarki lub do innych celów nie związanych z operacjami fscommand(), można zrezygnować z uruchamiania programu Java (ustawiając atrybut SWLIVECONNECT jako false). Aby program Java był uruchamiany zawsze, niezależnie od obecności kodu JavaScript, atrybut SWLIVECONNECT należy ustawić jako true. Uruchamianie programu Java istotnie spowalnia wczytywanie pliku SWF; dlatego też wartości true należy używać tylko w razie konieczności. Dotyczy tylko znacznika embed.

Operacja fscommand() pozwala uruchomić program Java z samodzielnego pliku rzutnika.

Wartość: true | false

atrybut/parametr play

(Opcjonalny) Określa, czy aplikacja ma być uruchamiana od razu po wczytaniu do przeglądarki internetowej. Jeśli aplikacja Animate jest interaktywna, można pozwolić użytkownikowi na rozpoczęcie odtwarzania przez kliknięcie przycisku lub wykonanie innej czynności. W takim wypadku atrybut play należy ustawić jako false, które to ustawienie zapobiega automatycznemu uruchamianiu aplikacji. Wartość domyślna atrybutu to true (obowiązuje wtedy, gdy atrybut nie jest określony).

Wartość: true | false

Zmienna szablonu: $PL

atrybut/parametr loop

(Opcjonalny) Określa, czy plik ma być odtwarzany w nieskończonej pętli, czy ma być zatrzymywany po osiągnięciu ostatniej klatki. Wartość domyślna atrybutu to true (obowiązuje wtedy, gdy atrybut nie jest określony).

Wartość: true | false

Zmienna szablonu: $LO

atrybut/parametr quality

(Opcjonalny) Określa intensywność wygładzania. Ponieważ wygładzanie zawartości klatek (przed wyświetleniem ich na ekranie) przeważnie spowalnia odtwarzanie pliku SWF, należy zdecydować, co jest ważniejsze, szybkość odtwarzania czy jakość obrazu, i stosownie do decyzji wybrać jedną z poniższych wartości:

Niska

Szybkość odtwarzania ma większy priorytet niż wygląd. Nie jest stosowane wygładzanie.

Autolow

Początkowo priorytet ma szybkość odtwarzania. W miarę możliwości program poprawia też wygląd. Na początku odtwarzania wygładzanie jest wyłączone. Program Flash Player włącza wygładzanie, o ile procesor może je obsłużyć. Uwaga: Pliki SWF utworzone w języku ActionScript 3.0 nie rozpoznają wartości autolow.

Autohigh

Początkowo obowiązują równe priorytety szybkości i wyglądu. Jeśli zachodzi taka potrzeba, program obniża priorytet wyglądu. Na początku odtwarzania wygładzanie jest wyłączone. Gdy liczba klatek na sekundę spada poniżej określonego minimum, program wyłącza wygładzanie (w celu zwiększenia częstości klatek). Ustawienie to daje taki sam skutek jak polecenie Wygładź (Widok > Tryb podglądu > Wygładź).

Średnia

Wygładzanie jest stosowane w ograniczonym zakresie, nie są wygładzane bitmapy. Ustawienie Średnia zapewnia lepszą jakość niż ustawienie Niska, ale mniejszą niż ustawienie Wysoka.

Wysoka

Wygląd ma większy priorytet niż szybkość odtwarzania. Zawsze jest stosowane wygładzanie. Jeśli plik SWF nie zawiera animacji, bitmapy są wygładzane; jeśli plik SWF zawiera animacje, bitmapy nie są wygładzane.

Najwyższa

Zapewnia najlepszą możliwą jakość. Szybkość odtwarzania nie ma znaczenia. Wszystkie obiekty, łącznie z bitmapami, są wygładzane.

Wartością domyślną atrybutu quality jest high (obowiązuje wtedy, gdy atrybut nie jest określony).

Wartość: low | medium | high | autolow | autohigh | best

Zmienna szablonu: $QU

atrybut/parametr bgcolor

(Opcjonalny) Określa kolor tła okna aplikacji. Wartość tego atrybutu przesłania ustawienie koloru tła w pliku SWF. Atrybut nie ma wpływu na kolor tła strony HTML.

Wartość: #RRGGBB (szesnastkowa wartość RGB)

Zmienna szablonu: $BG

atrybut/parametr scale

(Opcjonalny) Określa położenie okna aplikacji wewnątrz okna przeglądarki, gdy atrybuty width i height mają wartości procentowe.

Showall (wartość domyślna)

Całe okno dokumentu będzie wyświetlane w podanym obszarze bez żadnych zniekształceń i z zachowaniem oryginalnych proporcji aplikacji. Po obu stronach aplikacji mogą być wyświetlane krawędzie.

Noborder

Okno aplikacji będzie wypełniać określony obszar — bez zniekształceń, z zachowaniem oryginalnych proporcji, ale może zostać zastosowane przycinanie.

Exactfit

Całe okno aplikacji będzie wyświetlane w podanym obszarze, ale bez próby zachowania oryginalnych proporcji. Mogą wystąpić zniekształcenia.

Wartością domyślną, obowiązującą w przypadku nie określenia atrybutu, jest showall (atrybuty width i height muszą mieć wartości procentowe).

Wartość: showall | noborder | exactfit

Zmienna szablonu: $SC

atrybut align

Określa wartość parametru align w znacznikach object, embed i img. Decyduje o położeniu okna pliku SWF wewnątrz okna przeglądarki.

Domyślnie

Aplikacja jest umieszczana pośrodku okna przeglądarki; a jeśli okno przeglądarki jest zbyt małe, brzegi okna pliku są przycinane.

L, R i T

Aplikacja jest wyrównywana do lewej, prawej lub górnej krawędzi okna przeglądarki, a pozostałe trzy krawędzie są w razie konieczności przycinane.

parametr salign

(Opcjonalny) Określa położenie przeskalowanego pliku SWF w obszarze zdefiniowanym przez atrybuty width i height.

L, R i T

Aplikacja jest wyrównywana do lewej, prawej lub górnej krawędzi okna przeglądarki, a pozostałe trzy krawędzie są w razie konieczności przycinane.

TL i TR

Aplikacja jest wyrównywana do lewego górnego lub prawego górnego narożnika okna przeglądarki, a dolna i pozostała lewa lub prawa krawędź są w razie konieczności przycinane.

Jeśli atrybut nie jest określony, okno pliku jest umieszczane pośrodku okna przeglądarki.

Wartość: L | R | T | B | TL | TR

Zmienna szablonu: $SA

atrybut base

(Opcjonalny) Określa podstawowy katalog lub adres URL, do którego są odnoszone wszystkie ścieżki względne z pliku SWF. Atrybut jest użyteczny, jeśli pliki SWF są przechowywane w oddzielnym katalogu.

Wartość: katalog podstawowy lub adres URL

atrybut lub parametr menu

(Opcjonalny) Określa, jakiego rodzaju menu jest wyświetlane, gdy użytkownik kliknie w obszarze aplikacji z prawym przyciskiem myszy (Windows) lub przytrzymując klawisz Command (Macintosh).

true

Jest wyświetlane pełne menu, zawierające opcje sterujące odtwarzaniem.

false

Jest wyświetlane menu zawierające tylko dwie opcje: Informacje o programie Adobe Flash Player 6 i Ustawienia.

Wartość domyślna atrybutu to true (obowiązuje wtedy, gdy atrybut nie jest określony.)

Wartość: true | false

Zmienna szablonu: $ME

atrybut lub parametr wmode

(Opcjonalnie) Umożliwia stosowanie przezroczystej zawartości programu Animate, położenia bezwzględnego i funkcji obsługi warstw w przeglądarce Internet Explorer 4.0. Parametr WMODE jest też używany na potrzeby przyspieszenia sprzętowego w programie Flash Player 9 lub nowszym.

Wartość domyślna atrybutu to Window (obowiązuje wtedy, gdy atrybut nie jest określony). Atrybut jest używany tylko w znaczniku object.

Okno

Aplikacja jest odtwarzana na stronie internetowej w swoim własnym prostokątnym oknie. Opcja Window wskazuje, że aplikacja Animate nie wchodzi w interakcje z warstwami HTML i jest zawsze elementem wierzchnim.

Nieprzezroczyste

Okno aplikacji zakrywa wszystkie znajdujące się pod nim elementy strony.

Przezroczyste

Tło strony HTML jest widoczne przez wszystkie przezroczyste obiekty w oknie aplikacji. Wskutek tego może nastąpić spowolnienie odtwarzania.

Opaque windowless i Transparent windowless

Warstwy położone nad zawartością pliku SWF blokują elementy aplikacji. Opcja Przezroczysty umożliwia uzyskanie efektu przezroczystości, tak aby warstwy HTML pod plikiem SWF były widoczne poprzez tło pliku SWF. Opcja Nieprzezroczysty wyklucza taką widoczność.

Direct

Poziom 1 - bezpośredni: włączony jest tryb przyspieszenia sprzętowego. Inne ustawienia trybu okna mają zastosowanie tylko wówczas, gdy przyspieszenie sprzętowe jest wyłączone.

GPU

Poziom 2 - procesor GPU: włączony jest tryb przyspieszenia sprzętowego. Inne ustawienia trybu okna mają zastosowanie tylko wówczas, gdy jest wyłączone przyspieszenie sprzętowe.

Wartość: Window | Opaque | Transparent | Direct | GPU

Zmienna szablonu: $WM

atrybut lub parametr allowscriptaccess

Atrybut allowscriptaccess zapewnia komunikację między aplikacją Animate a jej stroną HTML. Operacje fscommand() i getURL() mogą spowodować, że skrypt JavaScript będzie korzystał z uprawnień strony HTML, które mogą być inne niż uprawnienia aplikacji Animate. Jest to ważne w przypadku zabezpieczeń międzydomenowych.

always

Operacje ze skryptów są zawsze dozwolone.

never

Operacje ze skryptów są zawsze niedozwolone

samedomain

Operacje ze skryptów są dozwolone pod warunkiem, że aplikacja Animate pochodzi z tej samej domeny co strona HTML.

Wartością domyślną, stosowaną we wszystkich szablonach HTML do publikowania, jest samedomain.

Wartość: always | never | samedomain

parametr SeamlessTabbing

(Opcjonalny) Sprawia, że formant ActiveX umożliwia przechodzenie za pomocą klawisza Tab poza aplikację Animate. Parametr ten działa tylko w systemie Windows z formantem Flash Player ActiveX w wersji 7 lub nowszej.

true

(Lub pominięcie wartości) Włącza płynne przechodzenie klawiszem Tab poza formant ActiveX. Naciskając klawisz Tab w aplikacji Animate, można uaktywnić zawartość HTML otaczającą aplikację Animate — lub element na pasku stanu przeglądarki, jeśli nie ma elementu możliwego do uaktywnienia w zawartości HTML otaczającej aplikację Animate.

false

Formant ActiveX działa tak samo jak w wersji 6 i starszych wersjach: Kiedy użytkownik posługujący się klawiszem Tab uaktywni ostatni element aplikacji Animate, kolejne naciśnięcie tego klawisza spowoduje przejście do pierwszego elementu tej aplikacji Animate. W tym trybie klawisz Tab nie pozwala uaktywniać żadnych elementów poza oknem aplikacji Animate.

Wartość: true | false

Przykłady użycia znaczników object i embed

Znacznik object: tylko cztery ustawienia (height, width, classid i codebase) są właściwymi atrybutami znacznika object, wszystkie pozostałe są parametrami oddzielnych znaczników param. Pokazuje to następujący przykład:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" 
height="100" codebase="http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0"> 
<param name="movie" value="moviename.swf"> 
<param name="play" value="true"> 
<param name="loop" value="true"> 
<param name="quality" value="high"> 
</object>

Znacznik embed: wszystkie ustawienia (np. height, width, quality i loop) są umieszczane pomiędzy ostrokątnymi nawiasami otwierającego znacznika embed. Pokazuje to następujący przykład:

<embed src="moviename.swf" width="100" height="100" play="true" 
loop="true" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> 
</embed>

Aby użyć obydwu znaczników, należy umieścić znacznik embed przed zamykającym znacznikiem object. Pokazuje to następujący przykład:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" 
height="100" codebase="http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0"> 
<param name="movie" value="moviename.swf"> 
<param name="play" value="true"> 
<param name="loop" value="true"> 
<param name="quality" value="high"> 
<embed src="moviename.swf" width="100" height="100" play="true” 
loop="true" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash"> 
</embed> 
</object>

Uwaga:

Jeśli są używane obydwa znaczniki, object i embed, należy stosować identyczne wartości wszystkich atrybutów i parametrów, tak aby zapewnić jednolity sposób odtwarzania pliku w różnych przeglądarkach. Parametr swflash.cab#version=9,0,0,0 jest opcjonalny; można go pominąć, jeśli nie zachodzi potrzeba sprawdzania numeru wersji.

Przeglądarki obsługujące tryby bez okien

Szczegółowe informacje o obsłudze atrybutu WMODE w przeglądarkach internetowych zawiera tabela w notatce technicznej 12701: Atrybuty znacznika OBJECT w programie Flash.

Określanie ustawień publikowania dotyczących wykrywania programu Flash Player

Dzięki zaznaczeniu tej opcji dokument jest konfigurowany w taki sposób, aby była wykrywana wersja programu Flash Player użytkownika. Jeśli użytkownik nie ma odpowiedniej wersji programu, jest kierowany do alternatywnej strony HTML. Alternatywna strona HTML zawiera łącze umożliwiające pobranie najnowszej wersji programu Flash Player.

Opcja wykrywania programu Flash Player jest dostępna pod warunkiem, że w ustawieniach publikowania wybrano program Flash Player 4 lub nowszy, a pliki SWF osadzono w szablonach Tylko Animate lub Flash HTTPS.

Uwaga:

Program Flash Player 5 lub nowszy znajduje się na 98% komputerów połączonych z Internetem. W związku z tym warto za pomocą funkcji wykrywania programu Flash Player sprawdzać, czy dany użytkownik ma zainstalowaną odpowiednią wersję programu Animate.

Następujące szablony HTML nie obsługują wykrywania programu Flash Player, ponieważ zawarty w nich kod JavaScript zakłóca poprawne działanie skryptu odpowiedzialnego za wykrywanie programu Flash Player:

 • Animate dla komputerów PocketPC 2003

 • Animate z monitorowaniem AICC

 • Animate z obsługą poleceń FSCommand

 • Animate z nazwanymi zakotwiczeniami

 • Animate z obsługą śledzenia SCORM

Uwaga:

Szablon HTML Mapa obrazów nie obsługuje funkcji wykrywania wersji odtwarzacza, ponieważ nie zawiera osadzonego programu Flash Player.

 1. Wybierz opcję Plik > Ustawienia publikowania i kliknij kategorię Opakowanie HTML w lewej kolumnie.
 2. Z menu podręcznego Szablon wybierz jeden z szablonów Tylko Animate lub szablon Flash HTTPS. Szablony te obsługują funkcję wykrywania opartą na jednej stronie HTML. Każdy z tych szablonów powoduje uaktywnienie pola wyboru Wykryj wersję programu Animate i pól tekstowych z numerami wersji.

 3. Zaznacz pole wyboru Wykryj wersję programu Animate. Plik SWF zostanie osadzony na stronie internetowej z kodem do wykrywania programu Flash Player. Jeśli wykonanie tego kodu spowoduje wykrycie na komputerze użytkownika właściwej wersji programu Flash Player, plik SWF zostanie odtworzony.

 4. (Opcjonalnie) Użyj pól tekstowych Większa poprawka i Mniejsza poprawka, aby dokładniej określić pożądaną wersję programu Flash Player. Określ wersję 10.1.2 programu Flash Player, jeśli oferuje ona funkcję wymaganą do wyświetlenia danego pliku SWF.

  Po opublikowaniu pliku SWF program Animate utworzy pojedynczą stronę HTML, w której osadzi plik SWF oraz kod wykrywania wersji programu Flash Player. Jeśli na komputerze użytkownika nie będzie określonej wersji programu Animate przeznaczonej do odtwarzania pliku SWF, na stronie HTML zostanie wyświetlone łącze umożliwiające pobranie najnowszej wersji programu Flash Player.

Określanie ustawień publikowania plików GIF

Pliki GIF służą do eksportowania rysunków i prostych animacji z programu Animate do używania na stronach internetowych. Standardowe pliki GIF są skompresowanymi bitmapami.

Animowane pliki GIF (nazywane czasem plikami GIF89a) mogą zawierać krótkie animacje. Program Animate optymalizuje animowany plik GIF tak, aby zawierał on tylko dane o zmianach w poszczególnych klatkach.

Pierwszą klatkę z pliku SWF program Animate eksportuje zawsze w formacie GIF. Zamiast niej można wskazać inną klatkę kluczową. W tym celu należy przejść do inspektora Właściwości i wprowadzić etykietę klatki #Static. Wszystkie pozostałe klatki z bieżącego pliku SWF program Animate eksportuje do animowanego pliku GIF. Można określić inny zakres klatek do wyeksportowania. W tym celu należy wprowadzić odpowiednie etykiety pierwszej i ostatniej klatki kluczowej zakresu, czyli #First i #Last.

Program Animate pozwala wygenerować i skojarzyć z plikiem GIF mapę obrazu. Dzięki temu w oryginalnym dokumencie zostaną zachowane łącza URL przycisków. Za pomocą inspektora Właściwości należy nadać odpowiednią etykietę (#Map) klatce kluczowej, która będzie zawierać mapę obrazu. Jeśli etykieta klatki nie zostanie utworzona, program Animate utworzy mapę obrazu na podstawie przycisków z ostatniej klatki pliku SWF. Mapę obrazu należy utworzyć tylko wtedy, gdy w zaznaczonym szablonie jest określona zmienna $IM .

 1. Wybierz opcję Plik > Ustawienia publikowania i kliknij pozycję Obraz GIF w lewej kolumnie okna dialogowego.
 2. Zaakceptuj domyślną nazwę pliku GIF lub wprowadź nową nazwę z rozszerzeniem GIF.
 3. Wybierz opcje dla pliku GIF:

  Wielkość

  Albo zaznacz opcję Dopasuj film, aby plik GIF miał taki sam rozmiar jak plik SWF i w celu zachowania proporcji oryginalnego obrazu, albo wprowadź w pikselach wartości szerokości i wysokości eksportowanego obrazu bitmapowego.

  Odtwórz

  Określa, czy program Animate ma utworzyć obraz nieruchomy (statyczny) czy ruchomy (animację). W przypadku wybrania opcji Animacja można zaznaczyć opcję Stała pętla lub podać liczbę powtórzeń.

 4. Aby określić dodatkowe ustawienia wyglądu eksportowanego pliku GIF, rozwiń sekcję Kolory i zaznacz jedną z następujących opcji:

  (Tylko CS6 i starsze wersje) Optymalizowanie kolorów

  Z tablicy kolorów pliku GIF usuwane są nieużywane kolory. Opcja pozwala zmniejszyć rozmiar pliku bez pogarszania jakości obrazu. Wymaga jednak większych zasobów pamięciowych. Opcja nie ma wpływu na paletę adaptacyjną. (Jeśli jest używana paleta adaptacyjna, program analizuje kolory obrazu GIF, a na podstawie wyników analizy tworzy unikatową tablicę kolorów obrazu.)

  (Tylko CS6 i starsze wersje) Przeplot

  Wyeksportowany obraz GIF jest wyświetlany stopniowo, w miarę wczytywania kolejnych danych. Dzięki przeplotowi użytkownik widzi podstawowe elementy obrazu już podczas jego wczytywania; przy wolnym łączu sieciowym pliki są też wczytywane szybciej. W przypadku animowanych obrazów GIF nie należy stosować przeplotu.

  Gładki

  Do wyeksportowanej bitmapy stosowane jest wygładzanie, które zwiększa jakość grafiki i czytelność tekstu. Należy pamiętać jednak, że wygładzanie może wprowadzać szare otoczki wokół obrazów wyświetlanych na kolorowym tle. Wynikowe pliki GIF są też większe. Jeśli są widoczne szare otoczki lub jeśli na wielokolorowym tle są umieszczane obiekty przezroczyste, wygładzanie należy wyłączyć.

  (Tylko CS6 i starsze wersje) Roztrząsanie obszarów jednolitych

  Kolory kryjące, jak również gradienty, są roztrząsane.

  (Tylko CS6 i starsze wersje) Usuwanie gradientów

  (Domyślnie opcja jest wyłączona) Program konwertuje wszystkie występujące w pliku SWF wypełnienia gradientowe na kolory kryjące; za każdym razem jest stosowany pierwszy kolor gradientu. Gradient zwiększają rozmiar pliku, a ponadto często mają słabą jakość. Aby uniknąć nieoczekiwanych wyników, należy uważnie wybierać pierwsze kolory gradientów.

 5. (Tylko CS6 i starsze wersje) Aby określić przezroczystość tła aplikacji i sposób konwersji ustawień alfa na format GIF, wybierz jedną z następujących opcji przezroczystości:

  Nieprzezroczyste

  Tło ma kolor kryjący.

  Przezroczyste

  Tło jest przezroczyste.

  Alfa

  Pozwala określić częściową przezroczystość. Proszę wprowadzić wartość progową, w zakresie od 0 do 255. Wartościom niższym odpowiadają większe stopnie przezroczystości. Wartości 128 odpowiada 50% przezroczystości.

 6. (Tylko CS6 i starsze wersje) Aby określić sposób łączenia pikseli w dostępnych kolorach w celu symulowania kolorów niedostępnych w bieżącej palecie, skorzystaj z opcji roztrząsania. Roztrząsanie może zwiększyć jakość kolorów, ale prowadzi też do większych rozmiarów plików.

  Brak

  Roztrząsanie jest wyłączane, a kolory spoza podstawowej tablicy kolorów są zastępowane najlepszymi możliwymi odpowiednikami z bieżącej palety. Wyłączenie roztrząsania może prowadzić do mniejszych plików, ale też może pogorszyć jakość kolorów.

  Uporządkowane

  Opcja zapewnia dobrą jakość roztrząsania przy najmniejszym możliwym zwiększeniu rozmiaru pliku.

  Dyfuzja

  Opcja zapewnia najwyższą jakość roztrząsania, ale też zwiększa rozmiar pliku i wydłuża jego przetwarzanie. Opcja działa tylko po zaznaczeniu internetowej palety 216.

 7. (Tylko CS6 i starsze wersje) Aby określić paletę kolorów obrazu, wybierz jeden z następujących typów palet:

  Web 216

  Przy tworzeniu pliku GIF jest używana standardowa internetowa paleta 216 kolorów, która zapewnia dobrą jakość obrazu oraz największą szybkość przetwarzania danych na serwerze.

  Adaptacyjna

  Analizuje kolory obrazu GIF i tworzy unikatową tablicę kolorów obrazu dla wybranego pliku GIF. Opcja sprawdza się najlepiej w przypadku systemów wyświetlających tysiące lub miliony kolorów; zapewnia optymalną tablicę kolorów, ale też zwiększa rozmiar pliku. Aby uzyskiwać pliki o mniejszych rozmiarach, należy za pomocą opcji Maksymalna liczba kolorów zmniejszyć liczbę kolorów palety adaptacyjnej. Aby ustawić liczbę kolorów używanych na obrazie GIF, wprowadź wartość dla opcji Maksymalna liczba kolorów. Mniejsza liczba kolorów prowadzi do mniejszego pliku obrazu, ale też pogarsza jego jakość.

  Adaptacyjna tylko z palety internetowej

  Działa tak samo jak opcja palety adaptacyjnej, ale w tym wypadku podobne kolory są konwertowane na kolory z internetowej palety 216 kolorów. W rezultacie powstaje paleta zoptymalizowana ze względu na kolorystykę obrazu. W miarę możliwości program Animate stosuje jednak internetową paletę 216 kolorów. Ta opcja zapewnia lepszą jakość kolorów w systemach obsługujących 256 kolorów, w których jest aktywna internetowa paleta 216 kolorów. Aby ustawić liczbę kolorów używanych na obrazie GIF, wprowadź wartość dla opcji Maksymalna liczba kolorów. Mniejsza liczba kolorów prowadzi do mniejszego pliku obrazu, ale też pogarsza jego jakość.

  Niestandardowa

  Pozwala uzyskać paletę zoptymalizowaną ze względu na kolorystykę wybranego obrazu. Paleta niestandardowa jest przetwarzana z taką samą szybkością jak internetowa paleta 216 kolorów. Opcję powinny stosować osoby potrafiące tworzyć palety niestandardowe i posługiwać się nimi. Aby wybrać paletę niestandardową, należy kliknąć ikonę folderu palet (ikonę widoczną na końcu pola tekstowego Paleta) i wybrać plik palety. Program Animate obsługuje palety zapisane w formacie ACT. Niektóre aplikacje graficzne pozwalają eksportować dane w tym formacie.

Określanie ustawień publikowania plików JPEG

Format JPEG umożliwia opublikowanie pliku FLA jako bitmapy 24-bitowej z wysoką kompresją. Zazwyczaj format GIF sprawdza się lepiej przy eksportowaniu kompozycji liniowych, a format JPEG — przy eksportowaniu obrazów z tonami ciągłymi, takich jak fotografie, gradienty i osadzone bitmapy.

Program Animate eksportuje pierwszą klatkę z pliku SWF w formacie JPEG, chyba do eksportu zostanie zaznaczona inna klatka kluczowa przez wprowadzenie na osi czasu etykiety klatki #Static.

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania i wybierz opcję Obraz JPEG w lewej kolumnie.
 2. Zaakceptuj domyślną nazwę pliku JPEG lub wprowadź nową nazwę z rozszerzeniem JPG.
 3. Wybierz opcje dla pliku JPEG:

  Wielkość

  Albo zaznacz opcję Dopasuj film, aby obraz JPEG miał taki sam rozmiar jak stół montażowy i w celu zachowania proporcji oryginalnego obrazu, albo wprowadź w pikselach wartości szerokości i wysokości eksportowanego obrazu bitmapowego.

  Jakość

  Określ stopień kompresji pliku JPEG, ustawiając odpowiedni suwak lub wpisują wartość w odpowiednim polu tekstowym. Im mniejsza jakość obrazu, tym mniejszy rozmiar pliku (i na odwrót). Wypróbuj różne ustawienia, aby wybrać optymalną jakość obrazu i optymalny rozmiar pliku.

  Uwaga:

  Do zmiany ustawień kompresji poszczególnych obiektów w eksportowanym pliku służy okno dialogowe Właściwości bitmapy. Domyślną opcją kompresji w oknie dialogowym Właściwości bitmapy jest opcja wybrana w polu Jakość JPEG okna dialogowego Ustawienia publikowania.

  Progresywne

  Obrazy JPEG są wyświetlane progresywnie, w miarę wczytywania kolejnych danych. Dzięki temu wczytywane obrazy stają się szybciej widoczne, co jest istotne zwłaszcza przy wolnych połączeniach sieciowych. Opcja działa podobnie do opcji przeplotu obrazów GIF i PNG.

 4. Kliknij przycisk OK.

Określanie ustawień publikowania plików PNG

Format PNG jest jedynym formatem bitmapowym, który pozwala eksportować przezroczystość (kanał alfa). Jest to również natywny format plików programu Adobe® Fireworks®.

Program Animate eksportuje pierwszą klatkę z pliku SWF jako plik PNG, chyba że użytkownik oznaczy do eksportu inną klatkę kluczową, wprowadzając na osi czasu etykietę #Static frame.

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania i wybierz opcję Obraz PNG w lewej kolumnie.
 2. Zaakceptuj domyślną nazwę pliku PNG lub wprowadź nową nazwę z rozszerzeniem PNG.
 3. Albo w obszarze rozmiaru zaznacz opcję Dopasuj film, aby plik PNG miał taki sam rozmiar jak plik SWF i w celu zachowania proporcji oryginalnego obrazu, albo wprowadź w pikselach wartości szerokości i wysokości eksportowanego obrazu bitmapowego.
 4. W polu głębi bitowej określ liczbę bitów przypadających na piksel i liczbę kolorów, które mają być używane podczas tworzenia obrazu. Im większa głębia bitowa, tym większy plik.

  8-bitowy

  Bity na kanał dla obrazów 256-bitowych

  24-bitowy

  Dla obrazów o tysiącach kolorów

  24-bitowy z kanałem alfa

  Dla obrazów o tysiącach kolorów z przezroczystością (32 bity na piksel)

 5. Ustaw opcje związane z wyglądem eksportowanych plików PNG:

  (Tylko CS6 i starsze wersje) Optymalizowanie kolorów

  Z tablicy kolorów pliku PNG usuwane są kolory nieużywane. Rozmiar pliku zmniejsza się o 1000 do 1500 bajtów, jakość obrazu nie pogarsza się, ale nieznacznie wzrasta zapotrzebowanie na pamięć. Opcja nie ma wpływu na paletę adaptacyjną.

  (Tylko CS6 i starsze wersje) Przeplot

  Wyeksportowany obraz PNG jest wyświetlany stopniowo, w miarę wczytywania kolejnych danych. Dzięki przeplotowi użytkownik widzi podstawowe elementy obrazu już podczas jego wczytywania; przy wolnym łączu sieciowym pliki mogą być wczytywane szybciej. W przypadku animowanych obrazów PNG nie należy stosować przeplotu.

  Gładki

  Do wyeksportowanej bitmapy stosowane jest wygładzanie, które zwiększa jakość grafiki i czytelność tekstu. Należy pamiętać jednak, że wygładzanie może wprowadzać szare otoczki wokół obrazów wyświetlanych na kolorowym tle. Wynikowe pliki PNG są też większe. Jeśli są widoczne szare otoczki lub jeśli na wielokolorowym tle są umieszczane obiekty przezroczyste, wygładzanie należy wyłączyć.

  (Tylko CS6 i starsze wersje) Roztrząsanie obszarów jednolitych

  Kolory kryjące i gradienty są roztrząsane.

  (Tylko CS6 i starsze wersje) Usuwanie gradientów

  (Domyślnie opcja jest wyłączona) Program konwertuje wszystkie, występujące w aplikacji, wypełnienia gradientowe na kolory kryjące; za każdym razem jest stosowany pierwszy kolor gradientu. Gradienty zwiększają rozmiar pliku, a ponadto często mają słabą jakość. Aby uniknąć nieoczekiwanych wyników, należy uważnie wybrać pierwsze kolory gradientów.

 6. (Tylko CS6 i starsze wersje) Jeśli jest używana głębia 8-bitowa, wybierz opcję roztrząsania w celu określenia sposobu łączenia dostępnych kolorów (pojedynczych pikseli) na potrzeby symulacji kolorów spoza bieżącej palety. Roztrząsanie może zwiększyć jakość kolorów, ale prowadzi też do większych plików. Skorzystaj z następujących opcji:

  Brak

  Roztrząsanie jest wyłączane, a kolory spoza podstawowej tablicy kolorów są zastępowane najlepszymi możliwymi odpowiednikami z bieżącej palety. Wyłączenie roztrząsania może prowadzić do mniejszych plików, ale też może pogorszyć jakość kolorów.

  Uporządkowane

  Opcja zapewnia dobrą jakość roztrząsania przy najmniejszym możliwym zwiększeniu rozmiaru pliku.

  Dyfuzja

  Opcja zapewnia najwyższą jakość roztrząsania, ale też zwiększa rozmiar pliku i wydłuża jego przetwarzanie. Opcja działa tylko po zaznaczeniu Web 216 kolorów.

 7. (Tylko CS6 i starsze wersje) W przypadku wybrania głębi bitowej 8 bitów na kanał wybierz jeden z następujących typów palet, aby zdefiniować paletę kolorów dla obrazu PNG.

  Web 216

  Przy tworzeniu pliku PNG jest używana standardowa, internetowa paleta 216 kolorów, która zapewnia dobrą jakość obrazu oraz największą szybkość przetwarzania danych na serwerze.

  Adaptacyjna

  Program analizuje kolory obrazu PNG i na podstawie wyników analizy tworzy unikatową tablicę kolorów wybranego obrazu. Opcja sprawdza się najlepiej w przypadku systemów wyświetlających tysiące lub miliony kolorów; zapewnia optymalną tablicę kolorów, ale też zwiększa rozmiar pliku (w stosunku do rozmiaru uzyskiwanego przy stosowaniu internetowej palety 216 kolorów).

  Adaptacyjna tylko z palety internetowej

  Działa tak samo jak opcja palety adaptacyjnej, ale w tym przypadku podobne kolory są konwertowane na kolory z internetowej palety 216 kolorów. W rezultacie powstaje paleta zoptymalizowana ze względu na kolorystykę obrazu. W miarę możliwości program Animate stosuje jednak internetową paletę 216 kolorów. Opcja zapewnia lepszą jakość kolorów w systemach 256-kolorowych z aktywną internetową paletą 216 kolorów. Aby uzyskiwać pliki o mniejszych rozmiarach, należy użyć opcji Maksymalna liczba kolorów, która pozwala zmniejszyć liczbę kolorów palety adaptacyjnej.

  Własne

  Pozwala uzyskać paletę zoptymalizowaną ze względu na kolorystykę wybranego obrazu. Paleta niestandardowa jest przetwarzana z taką samą szybkością jak internetowa paleta 216 kolorów. Opcję powinny stosować osoby potrafiące tworzyć palety niestandardowe i posługiwać się nimi. Aby wybrać paletę niestandardową, należy kliknąć ikonę folderu palet (ikonę widoczną na końcu pola tekstowego Paleta) i wybrać plik palety. Program Animate obsługuje palety zapisane w formacie ACT. Najlepsze aplikacje graficzne pozwalają eksportować dane w tym formacie.

 8. (Tylko CS6 i starsze wersje) Jeśli wybrano paletę adaptacyjną lub adaptacyjną z palety internetowej, można określić maksymalną liczbę kolorów w pliku PNG. Mniejsza liczba kolorów prowadzi do mniejszego pliku obrazu, ale też pogarsza jego jakość.

 9. (Tylko CS6 i starsze wersje) Wybierz jedną z niżej wymienionych opcji filtrowania, aby podnieść skuteczność kompresji pliku PNG. Warto eksperymentować z różnymi opcjami dla określonego obrazu.

  Brak

  Filtrowanie jest wyłączone.

  Pod

  Filtrowanie na podstawie różnic między bajtami poszczególnych pikseli i bajtami pikseli je poprzedzających.

  W górę

  Filtrowanie na podstawie różnic między bajtami poszczególnych pikseli i bajtami pikseli położonych bezpośrednio nad nimi.

  Średnie

  Przewidywanie wartości pikseli na podstawie dwóch pikseli sąsiednich (lewego i górnego).

  Ścieżka

  Program generuje prostą liniową funkcję na podstawie wartości trzech pikseli sąsiadujących z danym pikselem (lewego, górnego i lewego górnego). Kolor piksela jest przewidywany na podstawie koloru piksela sąsiadującego o wartości najbliższej wynikowi funkcji.

  Adaptacyjna

  Program analizuje kolory obrazu PNG i na podstawie wyników analizy tworzy unikatową tablicę kolorów wybranego obrazu. Opcja sprawdza się najlepiej w przypadku systemów wyświetlających tysiące lub miliony kolorów; zapewnia optymalną tablicę kolorów, ale też zwiększa rozmiar pliku (w stosunku do rozmiaru uzyskiwanego przy stosowaniu internetowej palety 216 kolorów). Rozmiar wynikowego pliku PNG można zmniejszyć, zmniejszając liczbę kolorów w palecie.

Określanie ustawień publikowania eksportu OAM

Zawartość Animate w formatach ActionScript, WebGL i HTML5 Canvas można eksportować do plików widżetów animowanych (OAM). Pliki OAM generowane w programie Animate można umieszczać w programach Dreamweaver, Muse i InDesign. Aby wyeksportować zawartość Animate w formacie OAM, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Plik > Ustawienia publikowania.

 2. W lewym panelu okna dialogowego Ustawienia publikowania wybierz opcję OAM.

  OAM1
  Ustawienia pakietów OAM

 3. W polu Plik wyjściowy wybierz lokalizację i typ pliku pakietu.

 4. W obszarze Obraz plakatu wybierz jedną z następujących opcji:

  • Aby wygenerować pakiet OAM z zawartości bieżącej klatki, wybierz opcję Generuj z bieżącej klatki (PNG). Aby wygenerować obraz PNG z przezroczystością, wybierz opcję Przezroczystość.
  • Aby wygenerować pakiet OAM z innego pliku, określ ścieżkę tego pliku w polu Użyj tego pliku.
  • Aby wygenerować przezroczysty pakiet OAM, ustaw przezroczyste tło stołu montażowego i opublikuj zawartość w formacie OAM. Dodatkowe informacje o ustawianiu tła stołu montażowego można znaleźć w artykule Przezroczystość elementu Canvas.
  • Aby wygenerować aktywny pakiet OAM, wybierz to ustawienie w oknie dialogowym Ustawienia publikowania. Więcej informacji o ustawieniach aktywnej zawartości można znaleźć w artykule Skalowanie aktywne.
 5. Kliknij przycisk Publikuj. Pakiet OAM jest dostępny do wglądu w lokalizacji zapisywania.


Podgląd ustawień i formatów publikowania

Polecenie Podgląd publikowania pozwala wyeksportować plik i otworzyć jego podgląd w domyślnej przeglądarce. Jeśli podgląd dotyczy pliku wideo QuickTime, jest uruchamiany program QuickTime Player. Jeśli podgląd dotyczy rzutnika, program Animate uruchamia rzutnik.

 1. Wybierz polecenie Plik > Podgląd publikowania i wybierz format pliku do podglądu.

  Jeśli są używane bieżące ustawienia publikowania, program Animate tworzy plik odpowiedniego typu w tym samym miejscu co plik FLA. Plik pozostaje w tym miejscu aż do nadpisania lub usunięcia.

  Uwaga:

  Jeśli plik FLA utworzony w programie Animate CC zostanie otwarty w programie Flash Professional CS6, ustawienia publikowania dla pól niedostępnych w programie Animate CC przyjmą wartości domyślne.

Korzystanie z profilów publikowania

Profile publikowania umożliwiają następujące czynności:

 • Zapisywanie konfiguracji ustawień publikowania, eksportowanie jej oraz importowanie profilu publikowania do innych dokumentów i na potrzeby innych użytkowników.

 • Importowanie profili publikowania do wykorzystania w dokumencie.

 • Tworzenie profili publikowania w kilku formatach multimedialnych.

 • Tworzenie profilu publikowania do użytku wewnętrznego (w odróżnieniu od plików publikowanych dla klienta).

 • Tworzenie standardowego profilu publikowania filmu (zapewniającego jednolite ustawienia publikowania).

Profile publikowania są zapisywane na poziomie dokumentu, a nie aplikacji.

Tworzenie profilu publikowania

 1. W oknie dialogowym Ustawienia publikowania kliknij menu Opcje profilu i wybierz polecenie Utwórz profil.
 2. Określ nazwę profilu i kliknij przycisk OK.
 3. Określ ustawienia publikowania dokumentu i kliknij przycisk OK.

Powielanie, modyfikowanie lub usuwanie profilu publikowania

 1. Wybierz profil, który ma zostać użyty, używając menu podręcznego Profil w oknie dialogowym Ustawienia publikowania (Plik > Ustawienia publikowania).
  • Aby utworzyć powielony profil, kliknij menu Opcje profilu i wybierz polecenie Powiel profil. Wprowadź nazwę profilu w polu tekstowym Powiel nazwę i kliknij przycisk OK.
  • Aby zmodyfikować profil publikowania, wybierz go z menu Profil, określ nowe ustawienia publikowania dokumentu i kliknij przycisk OK.
  • Aby usunąć profil publikowania, kliknij menu Opcje profilu i wybierz polecenie Usuń profil. Następnie kliknij przycisk OK.

Eksportowanie profilu publikowania

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania, kliknij menu Opcje profilu i wybierz polecenie Eksportuj profil.

 2. Z menu Opcje profilu wybierz polecenie Eksportuj profil. Aby profil mógł być importowany do innych dokumentów, wyeksportuj go w postaci pliku APR.

 3. Zaakceptuj domyślne miejsce zapisu profilu publikowania albo wskaż inne miejsce, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Importowanie profilu publikowania

Uwaga:

Importowanie profilów publikowania w formacie XML jest przestarzałe i nie zalecane. Profile publikowania są teraz eksportowane tylko w formacie APR.

Profile utworzone i wyeksportowane przez innych użytkowników można importować na swój komputer.

 1. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania, kliknij menu Opcje profilu i wybierz polecenie Importuj profil.

 2. Przejdź do pliku APR profilu publikowania i kliknij przycisk Otwórz.

Własne szablony HTML5

Program Animate CC umożliwia stosowanie własnych szablonów pliku opakowania HTML na potrzeby publikowania projektów HTML5 Canvas. Można użyć szablonu domyślnego, zaimportować plik własnego szablonu HTML oraz wyeksportować bieżący szablon do pliku zewnętrznego.

Dostępne są następujące opcje:

 • Użyj domyślnego: Przy generowaniu pliku opakowania HTML w trakcie publikowania jest używany szablon domyślny.
 • Importuj nowy: Importuje własny szablon, na podstawie którego jest podczas publikowania tworzony plik opakowania HTML.
 • Eksportuj: Eksportuje bieżący szablon używany do publikowania.

Tworzenie własnego szablonu

Szablon domyślny można wyeksportować, zmodyfikować i zaimportować ze zmianami na potrzeby publikowania danych wyjściowych Canvas. Zmodyfikowany (własny) szablon powinien zawierać wszystkie znaczniki znajdujące się i opisane w szablonie domyślnym.

Dołączanie szablonu do profilu publikowania

Program umożliwia dołączanie szablonów HTML5 Canvas do profilów publikowania, co ułatwia tworzenie spójnych materiałów HTML5. Aby dodać istniejący szablon do profilu:

 1. Kliknij opcję Plik > Ustawienia publikowania.
 2. W oknie dialogowym Ustawienia publikowania wybierz zakładkę Zaawansowane.
 3. W polu Profil wybierz profil, do którego chcesz zaimportować i dodać nowy szablon.
 4. Kliknij opcję Importuj nowy, wybierz szablon i kliknij przycisk Otwórz.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online