Kompresowanie dźwięków do eksportu

Program Adobe Animate CC (dawniej Flash Professional) pozwala wybrać opcje kompresji dla pojedynczych dźwięków zdarzeń i eksportować je wraz z tymi ustawieniami. Można również wybrać opcje kompresji dla pojedynczych dźwięków strumieniowych. Niemniej jednak, wszystkie dźwięki strumieniowe w dokumencie są eksportowane jako jeden plik strumieniowy, przy użyciu najwyższego z ustawień dla poszczególnych dźwięków. Dzięki temu dźwięki strumieniowe włączane są do obiektów wideo.

Gdy w oknie dialogowym Publikuj ustawienia zaznaczy się ogólne ustawienia kompresji dla dźwięków zdarzeń lub dźwięków strumieniowych, ustawienia te zostaną zastosowane do pojedynczych dźwięków zdarzeń, lub wszystkich dźwięków strumieniowych, chyba że zaznaczone są ustawienia kompresji dla dźwięków w oknie Właściwości dźwięku.

Można też przesłonić ustawienia eksportowania określone w oknie Właściwości dźwięku poprzez zaznaczenie opcji Przesłoń ustawienia dźwięku w oknie Publikuj ustawienia. Opcja ta jest przydatna dla tworzenia dużych plików dźwiękowych o dużej wierności odtwarzania dla użytku miejscowego, lub mniejszych plików o mniejszej wierności odtwarzania do wykorzystania w Internecie.

Stopień próbkowania i stopień kompresji w wyraźny sposób wpływają na jakość i rozmiar dźwięków w eksportowanych plikach SWF. Im bardziej skompresowany jest dany dźwięk i im niższy jest stopień próbkowania, tym mniejszy otrzyma się plik, i tym niższa jest jego jakość. Dla uzyskania równowagi pomiędzy optymalną jakością dźwięku a rozmiarem pliku, należy wypróbować różne ustawienia.

Importowane pliki mp3 można również eksportować w tym samym formacie, przy użyciu ustawień importu.

Uwaga:

W systemie Windows, można także eksportować wszystkie dźwięki z dokumentu w postaci pliku WAV, posługując się poleceniem Plik > Eksportuj > Eksportuj film.

Kompresja dźwięku dla eksportowania

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie ikonę dźwięku w panelu Biblioteka.

  • Kliknij plik dźwiękowy na panelu Biblioteka prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh), a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję Właściwości.

  • Zaznacz dźwięk w panelu Biblioteka oraz wybierz opcję Właściwości z menu Panel, znajdującego się w prawym górnym rogu.

  • Zaznacz dźwięk na panelu Biblioteka oraz kliknij przycisk Właściwości, znajdujący się u dołu panelu.

 2. Jeśli plik dźwiękowy został poddany zewnętrznemu uaktualnieniu, kliknij opcję Aktualizuj.
 3. Aby skorzystać z opcji Kompresja, zaznacz opcję Domyślna, ADPCM, mp3, Raw, lub Głos.

  Domyślna opcja kompresji powoduje zastosowanie ogólnych ustawień kompresji w oknie dialogowym Publikuj ustawienia przy eksportowaniu pliku SWF. Gdy opcja Domyślna jest zaznaczona, nie jest możliwe korzystanie z dodatkowych ustawień eksportowania.

 4. Określanie ustawień eksportowania.
 5. Kliknij przycisk Testuj aby odtworzyć dźwięk jeden raz. Kliknij przycisk Zatrzymaj, jeśli konieczne jest zatrzymanie dźwięku przed zakończeniem odtwarzania.
 6. Jeśli zachodzi taka potrzeba, skoryguj ustawienia eksportowania by uzyskać pożądaną jakość dźwięku, po czym kliknij przycisk OK.

Opcje kompresji ADPCM i Raw

Kompresja ADPCM dotyczy danych dźwiękowych o 8 lub 16 bitach. Z ustawień kompresji ADPCM można skorzystać przy eksportowaniu krótkich dźwięków zdarzeń, takich jak kliknięcie przycisku.

Opcja Raw powoduje eksportowanie dźwięków bez kompresji.

Przetwarzanie wstępne

Opcja ta pozwala na przekształcenie mieszanych dźwięków stereo na dźwięki mono (i dotyczy tylko dźwięków stereo).

Częstotliwość próbkowania

Ta opcja pozwala określić wierności odtwarzania dźwięku oraz rozmiar pliku. Niższe stopnie powodują zmniejszenie rozmiaru pliku, ale jednocześnie pogarszają jakość dźwięku. Opcje stopni próbkowania są następujące:

Uwaga: Program Animate nie może zwiększyć częstotliwości importowanego dźwięku powyżej poziomu zastanego przy importowaniu.

5 kHz

Najniższy dopuszczalny poziom jakości dla głosu.

11 kHz

Najniższy zalecany poziom jakości dla krótkiego fragmentu muzycznego i zaledwie 25% standardowej jakość płyty kompaktowej.

22 kHz

Typowa częstotliwość dla plików dźwiękowych odtwarzanych w Internecie — 50% standardowej jakości płyty kompaktowej.

44 kHz

Standardowy poziom jakości płyty kompaktowej.

Bity ADPCM

(Tylko ADPCM) Określa głębię bitową kompresji dźwięku. Większa głębia bitowa powoduje powstanie dźwięku o wyższej jakości.

Opcje kompresji mp3

Kompresja MP3

Pozwala na eksportowanie dźwięków przy zastosowaniu kompresji mp3. Opcją tą należy się posłużyć przy eksportowaniu dłuższych dźwięków strumieniowych, takich jak muzyczne ścieżki dźwiękowe.

Plik zaimportowany w formacie mp3 można wyeksportować korzystając z tych samych ustawień.

Użyj jakości importowanego pliku MP3

Ustawienie domyślne. Usuń zaznaczenie tej opcji w przypadku wyboru innych ustawień kompresji. Zaznacz opcję aby eksportować zaimportowany plik mp3 zachowując ustawienia jego importu.

Szybkość transmisji

Warunkuje szybkość transmisji danych dla eksportowanego pliku dźwiękowego w bitach na sekundę. Program Animate obsługuje szybkość transmisji danych od 8 do 160 kilobitów na sekundę CBR (stała szybkość transmisji). Przy eksportowaniu plików muzycznych najlepsze wyniki uzyskuje się przy szybkości transmisji powyżej 16 kilobitów na sekundę.

Przetwarzanie wstępne

Opcja ta pozwala na przekształcenie mieszanych dźwięków stereo w dźwięki mono (i dotyczy tylko dźwięków stereo).

Uwaga: Z opcji Przetwarzanie wstępne można skorzystać tylko przy szybkości transmisji powyżej 20 kilobitów na sekundę.

Jakość

Warunkuje szybkość kompresji i jakość dźwięku:

Szybko

Powoduje szybszą kompresję przy jednoczesnym pogorszeniu jakości dźwięku.

Średnia

Powoduje nieco wolniejszą kompresję przy wyższej jakości dźwięku.

Najwyższa

Powoduje bardzo wolną kompresję, dając jednocześnie najlepszą jakość dźwięku.

Opcja kompresji Głos

Opcja kompresjiGłos pozwala na eksportowanie dźwięków przy pomocy kompresji odpowiedniej dla mowy ludzkiej.

Uwaga: W wersjach 1.0 oraz 1.1 programu Flash Lite opcja kompresji głosu nie jest dostępna. Przy korzystaniu z tych wersji należy posłużyć się kompresją MP3, ADPCM lub Raw.

Częstotliwość próbkowania

Ta opcja pozwala określić wierności odtwarzania dźwięku oraz rozmiar pliku. Niższe stopnie powodują zmniejszenie rozmiaru pliku, ale jednocześnie pogarszają jakość dźwięku. Dostępne są następujące opcje:

5 kHz

Dopuszczalna dla głosu.

11 kHz

Zalecana dla głosu.

22 kHz

Dopuszczalna dla prawie wszystkich plików muzycznych w Internecie.

44 kHz

Standardowy poziom jakości płyty kompaktowej. Niemniej jednak, ze względu na kompresję, dźwięk w pliku SWF nie osiąga poziomu jakości płyty kompaktowej.

Wskazówki dotyczące eksportowania dźwięku w dokumentach programu Animate

Poza próbkowaniem i kompresją istnieje jeszcze kilka sposobów wydajnego korzystania z dźwięku w dokumencie przy zachowaniu niewielkiego rozmiaru pliku:

 • Ustawienie punktów wejścia i wyjścia zapobiega zapisywaniu w pliku programu Animate fragmentów ciszy, co pozwala zmniejszyć ilość danych dźwiękowych w pliku.

 • Dźwięki można urozmaicać poprzez stosowanie różnych efektów (formy natężenia, tworzenie pętli, punkty zewnętrzne i wewnętrzne) na poziomie różnych klatek kluczowych. Dzięki temu z jednego pliku można uzyskać różnorodne efekty dźwiękowe.

 • Pętle krótkich dźwięków jako tło muzyczne.

 • Nie należy tworzyć pętli dźwięków strumieniowych.

 • Przy eksportowaniu materiału audio w osadzonych klipach wideo należy pamiętać, że materiał ten jest eksportowany za pomocą ogólnych ustawień strumieniowania, określonych w oknie dialogowym Publikuj ustawienia.

 • Aby zestroić animację ze ścieżką dźwiękową przy wyświetlaniu jej w oknie edytora, należy skorzystać z synchronizacji strumieniowej. Jeśli komputer nie nadąża z rysowaniem klatek animacji tak, aby zsynchronizować je ze ścieżką dźwiękową, program Animacja może pomijać klatki.

 • Podczas eksportowania filmów typu QuickTime, ilość dźwięków i kanałów nie ma znaczenia dla wielkości pliku. W eksportowanym pliku typu QuickTime dźwięki zostają bowiem zespolone w pojedynczą ścieżkę.. Ilość wykorzystanych dźwięków nie ma więc wpływu na ostateczny rozmiar pliku.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online