Informacje o środowisku Adobe AIR

Oprogramowanie Adobe® AIR™ jest środowiskiem wykonawczym dla różnych systemów operacyjnych, które umożliwia wykorzystanie umiejętności programowania stron internetowych (takich jak znajomość technologii Adobe® Animate®, Adobe® Flex™, Adobe® Flash Builder™ HTML, JavaScript® czy AJAX) podczas projektowania i rozpowszechniania rozbudowanych aplikacji internetowych (RIA, Rich Internet Application) dla komputerów. Środowisko AIR umożliwia pracę w znajomych środowiskach w celu wykorzystywania narzędzi i najbardziej wygodnych metod, a także w celu definiowania najlepszych aplikacji spełniających wszystkie potrzeby poprzez obsługę języków i programów Animate, Flex, HTML, JavaScript oraz Ajax.

Użytkownik korzysta z aplikacji AIR w taki sam sposób, jak z aplikacji pulpitu. Środowisko wykonawcze jest instalowane jednokrotnie na komputerze użytkownika. Następnie możliwe jest instalowanie aplikacji AIR tak samo jak innych aplikacji lokalnych. Środowisko wykonawcze udostępnia spójną platformę i architekturę niezależną od systemu operacyjnego. Można w nim instalować aplikacje, eliminując konieczność testowania ich w różnych przeglądarkach w celu zapewnienia spójnego działania i interakcji na różnych komputerach. Zamiast programowania dla konkretnych systemów operacyjnych należy programować dla środowiska wykonawczego.

Środowisko AIR w znacznym stopniu zmienia sposób tworzenia, wdrażania i korzystania z aplikacji. Aby uzyskać większą swobodę twórczą, programista może przenieść swoje aplikacje oparte na technologiach Flash, Flex, HTML i AJAX na komputery, bez konieczności poznawania tradycyjnych technologii programistycznych.

Informacje na temat wymagań sprzętowych i programowych aplikacji AIR dla komputerów i urządzeń przenośnych podano na stronie wymagań systemowych środowiska AIR.

Wyczerpujące informacje na temat programowania aplikacji Adobe AIR™ zawiera dokument Budowanie aplikacji dla środowiska Adobe AIR.

Tworzenie pliku Adobe AIR

Pliki Adobe AIR Animate można tworzyć z poziomu ekranu powitalnego programu Animate lub za pomocą polecenia Plik > Nowy. Możliwe jest także utworzenie pliku ActionScript® 3.0 programu Animate, a następnie przekonwertowanie go na plik Adobe AIR za pośrednictwem okna dialogowego Ustawienia publikowania.

W celu utworzenia pliku Adobe AIR należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Uruchom program Animate. Zostanie wyświetlony ekran powitalny. Jeśli program Animate został już uruchomiony, zamknij otwarte dokumenty, aby powrócić do ekranu powitalnego. Na ekranie powitalnym wybierz opcję Adobe AIR 2 (CS5) lub AIR (CS5.5).

  Uwaga: Jeśli wyświetlanie ekranu powitalnego programu Animate zostało zablokowane, można wyświetlić ten ekran ponownie, wybierając opcję Edycja > Preferencje, a następnie wybierając opcję Ekran powitalny z menu podręcznego Przy uruchomieniu w kategorii Ogólne.

 • Wybierz polecenie Plik > Nowy, wybierz zakładkę Zaawansowane u góry ekranu, wybierz opcję Adobe AIR 2 (CS5) lub AIR (CS5.5) i kliknij przycisk OK.

Szablon środowiska AIR
Szablon środowiska AIR
 • Otwórz istniejący plik Animate i przekonwertuj go na plik AIR, wybierając opcję Adobe AIR z menu Odtwarzacz na zakładce Animate okna dialogowego Ustawienia publikowania (Plik > Ustawienia publikowania).

Uwaga:

(Tylko program Flash CS5) Jeśli plik Flash CS5 AIR zostanie zapisany w formacie Flash CS4, wówczas przed otwarciem pliku Flash CS4 wersję odtwarzacza w oknie dialogowym Ustawienia publikowania należy ręcznie ustawić na AIR 1.5. Flash CS4 obsługuje tylko publikowanie do środowiska AIR 1.5.

Wyświetlanie podglądu lub publikowanie aplikacji Adobe AIR

Istnieje możliwość wyświetlenia podglądu pliku AIR SWF — zostanie on zaprezentowany w takiej postaci, w jakiej będzie widoczny w oknie aplikacji AIR. Wyświetlanie podglądu jest bardzo użyteczne, gdy trzeba sprawdzić widoczne aspekty aplikacji bez jej pakowania i instalowania.

 1. Upewnij się, że dla ustawienia Cel na karcie Animate okna dialogowego Ustawienia publikowania wybrano wartość Adobe AIR.

 2. Wybierz opcję Sterowanie > Testuj film > Testuj lub naciśnij klawisze Control+Enter.

Jeśli ustawień aplikacji nie zdefiniowano w oknie dialogowym AIR — Ustawienia instalatora i aplikacji, to program Animate wygeneruje domyślny plik deskryptora aplikacji (nazwa_swf-app.xml) w folderze, w którym zapisany jest plik SWF. Jeśli ustawienia aplikacji zdefiniowano w oknie dialogowym AIR - Ustawienia instalatora i aplikacji, wówczas plik deskryptora aplikacji odzwierciedla te ustawienia.

W celu opublikowania pliku AIR wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Kliknij przycisk Publikuj w oknie dialogowym Ustawienia publikowania.

 • Kliknij przycisk Publikuj w oknie dialogowym AIR - Ustawienia instalatora i aplikacji.

 • Wybierz polecenia Plik > Publikuj.

 • Wybierz polecenia Plik > Podgląd publikowania.

Podczas publikowania pliku AIR program Animate tworzy plik SWF oraz plik deskryptora aplikacji XML. Następnie pakuje kopie tych plików wraz z innymi plikami dodanymi do aplikacji, tworząc plik instalatora AIR (nazwa_swf.air).

Uwaga:

(Tylko Windows) Opublikowanie aplikacji AIR nie powiedzie się, jeśli nazwa pliku będzie zawierać znaki spoza alfabetu angielskiego.

Tworzenie plików aplikacji AIR i plików instalatora

Po zakończeniu programowania aplikacji należy określić ustawienia pliku deskryptora aplikacji AIR oraz plików instalatora wymaganych do wdrożenia aplikacji. Program Animate tworzy plik deskryptora oraz pliki instalatora wraz z plikiem SWF podczas publikowania pliku AIR.

Ustawienia dla tych plików należy określić w oknie dialogowym AIR — Ustawienia instalatora i aplikacji. Po utworzeniu pliku AIR to okno dialogowe można otworzyć z inspektora Właściwości dokumentu lub za pomocą przycisku Ustawienia w menu Odtwarzacz na zakładce AIR w oknie dialogowym Ustawienia publikowania.

Tworzenie plików aplikacji Adobe AIR i plików instalatora

 1. W programie Animate otwórz plik FLA lub ustaw pliki, które tworzą aplikację Adobe AIR.

 2. Przed otwarciem okna dialogowego ustawień środowiska AIR zapisz plik Adobe AIR FLA.

 3. Wybierz opcję Plik > Ustawienia AIR 2.

 4. Wybierz opcje w oknie dialogowym ustawień środowiska AIR, a następnie kliknij przycisk Publikuj.

  Po kliknięciu przycisku Publikuj następuje pakowanie następujących plików: plik SWF, plik deskryptora aplikacji, pliki ikony aplikacji oraz pliki wyświetlone na liście w polu tekstowym Dołączone pliki. Jeśli certyfikat cyfrowy nie został jeszcze utworzony, po kliknięciu przycisku Publikuj program Animate wyświetli okno dialogowe podpisu cyfrowego.

Okno dialogowe AIR - Ustawienia instalatora i aplikacji jest podzielone na 4 karty: Ogólne, Podpis, Ikony i Zaawansowane. Więcej informacji o tych ustawieniach zawierają poniższe sekcje.

Ustawienia ogólne

Karta Ogólne okna dialogowego AIR - Ustawienia instalatora i aplikacji zawiera następujące opcje:

Plik wyjściowy

Nazwa i lokalizacja pliku AIR tworzonego podczas korzystania z polecenia Publikuj.

Wyjście jako:

Typ pakietu, który ma zostać utworzony.

 • Pakiet AIR — powoduje utworzenie standardowego pliku instalatora AIR. Przyjmowane jest założenie, że środowisko wykonawcze AIR można pobrać oddzielnie podczas instalowania lub jest ono zainstalowane na urządzeniu docelowym.
 • Instalator Mac — tworzy kompletny plik instalatora dla komputerów Macintosh.
 • Osadzone środowisko wykonawcze aplikacji — tworzy plik instalatora AIR, który zawiera środowisko wykonawcze AIR, dzięki czemu nie wymaga pobierania dodatkowych plików.

Instalator Windows

Ta opcja umożliwia skompilowanie natywnego, przeznaczonego specjalnie dla platformy Windows instalatora (o rozszerzeniu EXE) zamiast niezależnego od platformy instalatora AIR (o rozszerzeniu AIR).

Nazwa

Nazwa głównego pliku aplikacji. Domyślnie jest to nazwa pliku FLA.

Wersja

Opcjonalnie. Określa numer wersji aplikacji. Domyślnie: 1.0.

Identyfikator aplikacji

Identyfikuje aplikację za pomocą unikalnego identyfikatora. W razie potrzeby domyślny identyfikator można zmienić. Identyfikator nie może zawierać spacji ani znaków specjalnych. Poprawne znaki to: 0-9, a-z, A-Z, . (kropka) oraz - (kreska) — liczba znaków od 1 do 212. Domyślnie: com.adobe.example.applicationName.

Opis

Opcjonalnie. Do tego pola można wpisać opis aplikacji, jaki będzie wyświetlany w oknie instalatora podczas instalowania aplikacji. Domyślnie: puste pole.

Prawa autorskie

Opcjonalnie. Umożliwia wpisanie informacji o prawach autorskich. Domyślnie: puste pole.

Styl okna

Określa styl (lub chrom) okna, jaki ma być używany dla interfejsu użytkownika, gdy użytkownik uruchomi aplikację na komputerze. Można wybrać Chrom systemowy (domyślnie), który odwołuje się do stylu wyświetlania standardowego okna systemu operacyjnego. Można również określić Chrom własny (nieprzezroczysty) lub Chrom własny (przezroczysty). Aby wyświetlać aplikację bez chromu systemowego, należy wybrać wartość Brak. W przypadku chromu systemowego w aplikacji dostępne są elementy sterowania zgodne ze stylem standardowego okna systemu operacyjnego. Chrom własny (nieprzezroczysty) eliminuje chrom systemowy i umożliwia utworzenie własnego chromu dla aplikacji. (Chrom niestandardowy należy utworzyć bezpośrednio w pliku FLA). Chrom własny (przezroczysty) przypomina Chrom własny (nieprzezroczysty), ale dodaje elementy przezroczyste na krawędziach strony. Dzięki temu możliwe jest wyświetlanie okien aplikacji o kształcie innym niż kształt kwadratu lub prostokąta.

Tryb renderowania

Umożliwia określenie metody, przy użyciu której środowisko wykonawcze AIR renderuje zawartość graficzną. Dostępne opcje:

 • Automatycznie — powoduje automatyczne wykrywanie i używanie najszybszej metody renderowania dostępnej na urządzeniu, na którym działa środowisko.
 • CPU — powoduje używanie procesora głównego urządzenia.
 • Bezpośredni — powoduje renderowanie przy użyciu obiektu Stage3D. To jest najszybsza dostępna metoda renderowania.

Lista procesorów, które nie obsługują trybu bezpośredniego, znajduje się w artykule Mikroukłady i sterowniki nieobsługiwane przez obiekt Stage3D | Flash Player 11, AIR 3.


Profile

Informacja o profilach do uwzględnienia podczas budowania pliku AIR. Aby ograniczyć aplikację AIR do określonego profilu, usuń zaznaczenie niepotrzebnych profilów. 

Dołączone pliki

Określa dodatkowe pliki i foldery, jakie są dołączane do pakietu aplikacji. Kliknij przycisk Plus (+), aby dodać pliki oraz przycisk folderu, aby dodać foldery. W celu usunięcia pliku lub folderu z listy należy wybrać plik lub folder, a następnie kliknąć przycisk Minus (-).

Domyślnie plik deskryptora aplikacji oraz główny plik SWF zostaną automatycznie dodane do listy pakietu. Lista pakietu będzie zawierała te pliki, nawet jeśli nie opublikowano jeszcze pliku FLA Adobe AIR. Lista pakietu prezentuje pliki i foldery w postaci struktury płaskiej. Pliki w folderze nie są wyświetlone, a pełne ścieżki do plików są w razie potrzeby obcięte.

Jeśli do ścieżki biblioteki ActionScript dodano pliki rozszerzeń natywnych środowiska AIR, te pliki również są wyświetlane na tej liście.

Lista nie zawiera plików ikon. Gdy program Animate pakuje pliki, kopiuje pliki ikon do folderu tymczasowego, względnego wobec lokalizacji pliku SWF. Program Animate usuwa folder po zakończeniu pakowania.

Ustawienia Podpis

Karta Podpis okna dialogowego AIR - Ustawienia instalatora i aplikacji umożliwia określenie certyfikatu podpisu kodu dla własnej aplikacji:

Więcej informacji na temat podpisów cyfrowych zawiera sekcja Podpisywanie aplikacji oraz Cyfrowe podpisywanie pliku AIR.

Ustawienia Ikon

Karta Ikony okna dialogowego AIR - Ustawienia instalatora i aplikacji umożliwia określenie ikony dla aplikacji. Ikona jest widoczna po zainstalowaniu aplikacji i uruchomieniu jej w środowisku wykonawczym Adobe AIR. Dla ikony można określić cztery różne rozmiary (128, 48, 32 i 16 pikseli), dzięki czemu może ona być wyświetlana w różnych widokach. Na przykład: ikona może być widoczna w przeglądarce pliku w postaci miniatury, w widoku szczegółowym lub w widoku mozaiki. Może być również widoczna jako ikona pulpitu, w tytule okna aplikacji AIR, a także w innych miejscach.

Obraz ikony jest domyślnie przykładową ikoną aplikacji AIR, o ile nie określono innych plików ikon (tylko program Flash CS5).

W celu określenia ikony kliknij jej rozmiar w górnej części karty Ikony, a następnie przejdź do pliku, którego chcesz użyć dla tego rozmiaru. Pliki muszą być w formacie PNG (Portable Network Graphics).

Wybrany obraz musi mieć dokładnie rozmiar 128x128, 48x48, 32x32 lub 16x16 pikseli. Jeśli dla określonego rozmiaru ikony obraz nie zostanie wybrany, środowisko Adobe AIR zmieni skalę jednego z wybranych obrazów w celu utworzenia brakującej ikony.

Ustawienia zaawansowane

Karta Zaawansowane umożliwia określenie ustawień dodatkowych dla pliku deskryptora aplikacji.

Umożliwia określenie powiązanych typów plików, które mają być obsługiwane przez aplikację AIR. Na przykład: jeśli aplikacja ma być główną aplikacją dla obsługi plików HTML, należy wprowadzić ten format do pola tekstowego Powiązane typy plików.

Możliwe jest również określenie ustawień dla następujących aspektów aplikacji:

 • Wielkość i umiejscowienie okna początkowego

 • Folder, do którego aplikacja jest instalowana

 • Folder menu programu, do którego aplikacja zostanie umieszczona.

Okno dialogowe udostępnia następujące opcje:

Powiązane typy plików

Umożliwia określenie powiązanych typów plików, które będą obsługiwane przez aplikację AIR. Kliknij przycisk Plus (+), aby dodać nowy typ pliku do pola tekstowego. Kliknięcie przycisku Plus powoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia typu pliku. Kliknięcie przycisku Minus (-) powoduje usunięcie elementu, który został zaznaczony w polu tekstowym. Kliknięcie przycisku Ołówek powoduje wyświetlenie okna dialogowego Ustawienia typu pliku, a ponadto umożliwia edytowanie elementu zaznaczonego w polu tekstowym. Domyślnie przyciski Minus (-) i Ołówek są nieaktywne. Zaznaczenie elementu w polu tekstowym powoduje aktywację przycisków Minus (-) i Ołówek, co umożliwia usunięcie lub edycję elementu. Domyślną wartością w polu tekstowym jest Brak.

Wstępne ustawienia okna

Umożliwia określenie wielkości i umiejscowienia początkowego okna aplikacji.

 • Szerokość: określa początkową szerokość okna w pikselach. Domyślnie ta wartość jest pusta.

 • Wysokość: określa początkową wysokość okna w pikselach. Domyślnie ta wartość jest pusta.

 • X: określa początkowe położenie okna w poziomie, w pikselach. Domyślnie ta wartość jest pusta.

 • Y: określa początkowe położenie okna w pionie, w pikselach. Domyślnie ta wartość jest pusta.

 • Maksymalna szerokość i Maksymalna wysokość: określa maksymalną wielkość okna w pikselach. Domyślnie te wartości są puste.

 • Minimalna szerokość i Minimalna wysokość: określa minimalną wielkość okna w pikselach. Domyślnie te wartości są puste.

 • Podlegający powiększaniu: umożliwia określenie, czy użytkownik będzie mógł maksymalizować okno. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona (ma wartość true).

 • Podlegający zmniejszaniu: umożliwia określenie, czy użytkownik będzie mógł minimalizować okno. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona (ma wartość true).

 • Podlegający zmianie wielkości: umożliwia określenie, czy użytkownik będzie mógł zmieniać wielkość okna. Jeśli ta opcja nie jest wybrana, wówczas pola Maksymalna szerokość, Maksymalna wysokość, Minimalna szerokość i Minimalna wysokość są wyszarzone. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona (ma wartość true).

 • Widoczny: umożliwia określenie, czy okno aplikacji jest początkowo widoczne. Domyślnie ta opcja jest zaznaczona (ma wartość true).

Inne ustawienia

Umożliwia określenie następujących informacji dodatkowych dotyczących instalacji:

 • Miejsce instalacji: określa folder, w którym aplikacja jest instalowana.

 • Folder menu programu (tylko system Windows): określa nazwę folderu menu programu dla aplikacji.

 • Użyj własnego UI do uaktualnień: określa operacje, jakie są wykonywane, gdy użytkownik otworzy plik instalatora AIR dla aplikacji, która jest już zainstalowana. Domyślnie w środowisku AIR wyświetlane jest okno dialogowe, które umożliwia użytkownikowi zaktualizowanie zainstalowanej wersji za pomocą wersji z pliku AIR. Tę opcję należy zaznaczyć, jeśli konieczne jest, aby aplikacja miała pełną kontrolę nad jej aktualizacjami (wówczas użytkownik nie podejmuje decyzji). Zaznaczenie tej opcji powoduje zastąpienie zachowania domyślnego i zapewnia aplikacji kontrolę nad jej aktualizacjami.

Ustawienia językowe

W okienku Języki można wybrać języki, z którymi ma być powiązana aplikacja w sklepie lub na giełdzie aplikacji. Wybranie języka pozwoli pobrać aplikację użytkownikom posiadającym systemy operacyjne w danej wersji językowej. Ustawienia językowe określają jedynie oferowane wersje językowe interfejsu użytkownika aplikacji.

Jeśli nie zostanie wybrany żaden język, aplikacja zostanie opublikowana przy użyciu wszystkich obsługiwanych języków. Dzięki temu nie trzeba wybierać ręcznie wszystkich języków. Dostępne są języki obsługiwane przez środowisko Adobe AIR. W systemie Android mogą być obsługiwane dodatkowe języki.

Ustawienia typu pliku

Program Animate wyświetla okno dialogowe Ustawienia typu pliku po kliknięciu przycisku Plus (+) lub przycisku Ołówek w sekcji Powiązane typy plików zakładki Zaawansowane w celu dodania lub edycji powiązanych typów plików dla aplikacji AIR.

W tym oknie dialogowym są tylko dwa wymagane pola: Nazwa i Rozszerzenie. W przypadku kliknięcia przycisku OK, gdy jedno z tych pól jest puste, program Animate wyświetla okno dialogowe błędu.

Możliwe jest określenie następujących ustawień dla skojarzonego typu pliku:

Nazwa

Nazwa typu pliku (na przykład: Hypertext Markup Language, Text File lub Example).

Rozszerzenie

Rozszerzenie nazwy (na przykład: HTML, TXT lub XMPL) — maksymalnie 39 podstawowych znaków alfanumerycznych (A–Z, a–z, 0–9) bez kropki poprzedzającej.

Opis

Opcjonalnie. Opis typu pliku (na przykład: Adobe Video File).

Typ zawartości

Opcjonalnie. Określa typ MIME dla pliku.

Ustawienia ikony typu pliku

Opcjonalnie. Umożliwia określenie ikony powiązanej z typem pliku. Możliwe jest określenie czterech różnych rozmiarów dla ikon (128x128, 48x48, 32x32 oraz 16x16 pikseli), dzięki czemu możliwe jest wyświetlenie czterech różnych widoków, w których ikona będzie się pojawiać. Na przykład ikona może być widoczna w przeglądarce pliku w postaci miniatury, w widoku szczegółowym lub w widoku mozaiki. Jeśli obraz zostanie określony, powinien być zgodny z określonym rozmiarem. Jeśli nie zostanie określony plik dla konkretnego rozmiaru, w środowisku AIR zostanie użyty obraz o najbliższym rozmiarze. Środowisko zmieni skalę obrazu w celu dopasowania go do odpowiedniego wystąpienia. W celu określenia ikony kliknij folder dla wielkości ikony, a następnie wybierz plik ikony lub wprowadź ścieżkę i nazwę pliku dla pliku ikony do pola tekstowego obok monitu. Plik ikony musi być w formacie PNG. Po utworzeniu nowy plik pojawi się w polu listy Typ pliku w oknie dialogowym Ustawienia zaawansowane.

Niepowodzenie utworzenia plików aplikacji i plików instalatora

W następujących sytuacjach utworzenie plików aplikacji i instalatora może się nie powieść:

 • Ciąg znaków identyfikatora aplikacji ma niepoprawną długość lub zawiera niepoprawne znaki. Ciąg znaków identyfikatora aplikacji zawiera znaki w liczbie spoza zakresu od 1 do 212 lub zawiera znaki inne niż następujące: 0-9, a-z, A-Z, . (kropka), - (kreska).

 • Pliki z listy Dołączone pliki nie istnieją.

 • Wielkości plików niestandardowych ikon są niepoprawne.

 • Brak uprawnień do zapisu w folderze docelowym AIR.

 • Aplikacja nie została podpisana lub nie określono, że jest to aplikacja Adobe AIRI, która zostanie podpisana później.

Podpisywanie aplikacji

Wszystkie aplikacje Adobe AIR muszą być podpisane — tylko wówczas możliwe jest ich zainstalowanie na innym systemie. Program Animate umożliwia jednak tworzenie niepodpisanych plików instalatora Adobe AIR, dzięki czemu aplikacja może zostać podpisana później. Niepodpisane pliki instalatora Adobe AIR są nazywane pakietem AIRI (AIR Intermediate). Jest to szczególnie użyteczne w przypadkach, w których certyfikat znajduje się na innym komputerze lub podpisywanie jest obsługiwane osobno poza instalowaniem aplikacji.

Podpisywanie aplikacji Adobe AIR za pomocą certyfikatu cyfrowego zakupionego wcześniej od głównego ośrodka certyfikacji

 1. Wybierz opcję Plik > Ustawienia AIR 2, a następnie kliknij kartę Podpis.

  Ta karta zawiera dwa przyciski opcji, które umożliwiają podpisanie aplikacji Adobe AIR za pomocą certyfikatu elektronicznego lub przygotowanie pakietu AIRI. W celu podpisania aplikacji AIR można użyć certyfikatu elektronicznego wydanego przez główny ośrodek certyfikacji lub można utworzyć certyfikat samopodpisany. Certyfikat samopodpisany można łatwo utworzyć, ale nie można mu zaufać w takim samym stopniu, co certyfikatowi wydanemu przez główny ośrodek certyfikacji.

 2. Wybierz plik certyfikatu z menu podręcznego lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować plik certyfikatu.

 3. Wybierz certyfikat.

 4. Wprowadź hasło.

 5. Kliknij przycisk OK.

Więcej informacji na temat podpisywania aplikacji AIR zawiera sekcja Cyfrowe podpisywanie pliku AIR.

Tworzenie certyfikatu cyfrowego podpisanego automatycznie

 1. Kliknij przycisk Utwórz. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz elektroniczny certyfikat samopodpisany.

 2. Wprowadź wartości do pól Wydawca, Jednostka organizacji, Nazwa organizacji, Kraj, Hasło i Potwierdź hasło. W polu Kraj można wybrać wartość z menu lub wprowadzić dwuliterowy kod kraju, jeśli nie jest on widoczny w menu. Lista poprawnych kodów krajów jest dostępna na stronie http://www.iso.org/iso/country_codes.

 3. Określ typ certyfikatu.

  Opcja Typ dotyczy poziomu zabezpieczenia certyfikatu: W przypadku certyfikatu 1024-RSA stosowany jest klucz 1024-bitowy (mniej bezpieczny), a w przypadku certyfikatu 2048-RSA stosowany jest klucz 2048-bitowy (bardziej bezpieczny).Domyślnie jest stosowany certyfikat 2048-RSA. 

  Uwaga:

  Certyfikaty RSA 1024 są obsługiwane tylko do wersji 2017.2 programu Animate CC. Aby uzyskać więcej informacji na temat problemu, kliknij tutaj

 4. Zapisz informacje w certyfikacie poprzez określenie wartości dla opcji Zapisz jako lub kliknięcie przycisku Przeglądaj w celu wybrania lokalizacji folderu.

 5. Kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Podpis elektroniczny wprowadź hasło przypisane w drugim kroku tej procedury i kliknij przycisk OK.

Aby program Animate zapamiętał hasło użyte dla tej sesji, kliknij opcję Zapamiętaj hasło dla tej sesji.

Jeśli opcja Znacznik czasowy nie jest zaznaczona, a użytkownik kliknie przycisk OK, pojawi się okno dialogowe z ostrzeżeniem dotyczącym tego, że aplikacja nie zostanie zainstalowana po utracie ważności certyfikatu elektronicznego. Jeśli w oknie dialogowym zostanie kliknięty przycisk Tak, wówczas znacznik czasowy zostanie wyłączony. W przypadku kliknięcia przycisku Nie opcja Znacznik czasowy zostanie automatycznie zaznaczona, a znacznik czasowy zostanie włączony.

Więcej informacji na temat tworzenia samopodpisanego certyfikatu cyfrowego zawiera sekcja Cyfrowe podpisywanie pliku AIR.

Można również utworzyć aplikację AIR Intermediate (AIRI) bez podpisu elektronicznego. Jednak użytkownik nie będzie mógł zainstalować aplikacji na pulpicie do czasu dodania podpisu elektronicznego.

Przygotowanie pakietu AIRI, który zostanie podpisany później

 1. Na karcie Podpis wybierz opcję Przygotuj plik pośredni AIR (AIRI), który zostanie podpisany później, a następnie kliknij przycisk OK.

  Nastąpi zmiana statusu podpisu elektronicznego w celu wskazania, że wybrano utworzenie pakietu AIRI, który zostanie podpisany później. Przycisk Ustaw zmieni się na przycisk Zmień.

Jeśli wybrano opcję podpisania aplikacji później, konieczne będzie użycie narzędzia wiersza poleceń ADT (AIR Developer Tool), które jest dostępne w programie Animate oraz w pakiecie AIR SDK. Więcej informacji podano na stronie Budowanie aplikacji dla środowiska Adobe AIR.

Adres URL serwera znaczników czasowych

Program Animate obsługuje najnowszy serwer znaczników czasowych z opcją dodania adresu URL własnego serwera znaczników czasowych. 

timestamp-url

Dodawanie lub usuwanie wersji zestawu SDK środowiska AIR

Do programu Animate można dodawać nowe i własne wersje zestawu SDK środowiska AIR. Po dodaniu nowy zestaw SDK jest wyświetlany na liście odtwarzaczy docelowych w oknie ustawień publikowania.

Aby dodać nową wersję zestawu SDK:

 1. Pobierz nowy folder zestawu SDK środowiska AIR.
 2. W programie Animate wybierz polecenie Pomoc > Zarządzaj zestawami SDK środowiska AIR.
 3. W oknie dialogowym Zarządzanie zestawami SDK środowiska AIR kliknij przycisk plus (+) i przejdź do nowego folderu zestawu SDK środowiska AIR. Kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Zarządzanie zestawami SDK środowiska AIR.

Nowy zestaw SDK będzie wyświetlany na liście odtwarzaczy docelowych w oknie ustawień publikowania. Najniższa akceptowana wersja zestawu SDK nie może być wyższa niż wersja dołączona do programu Animate.

Aby usunąć wersję zestawu SDK:

 1. W programie Animate wybierz polecenie Pomoc > Zarządzaj zestawami SDK środowiska AIR.
 2. W oknie dialogowym Zarządzanie zestawami SDK środowiska AIR zaznacz zestaw SDK, który chcesz usunąć.
 3. Kliknij przycisk minus (–). Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online