Użytkownicy, którzy mają problemy z obsługą myszy, mogą korzystać z przestrzeni roboczej programu Animate CC (dawniej Flash Professional CC) za pomocą klawiatury.

Uwaga:

Pełna, zaktualizowana pomoc znajduje się w sieci Web. Aplikacja nie wykryła połączenia z Internetem. Kompletna wersja tego tematu jest dostępna pod poniższym adresem. Można też przeszukać całą zawartość strony Pomoc programu Animate CC.

Użytkownicy, którzy mają problemy z obsługą myszy, mogą korzystać z przestrzeni roboczej programu Adobe Adobe Animate za pomocą klawiatury.

Informacje o sposobach nawigacji w interfejsie użytkownika bez użycia myszy zawiera opis ułatwień dostępu przestrzeni roboczej programu Animate w pomocy internetowej.

Informacje o obsłudze dostępności

Obsługa dostępności w środowisku projektowym programu Flash oznacza między innymi, że program ten zapewnia skróty klawiaturowe, pozwalające korzystać z wielu funkcji bez użycia myszy. Skróty takie działają w panelach, oknach dialogowych, w Inspektorze właściwości i na stole montażowym.

Uwaga:

Pewne kontrolki klawiatury i funkcje dostępności środowiska projektowego programu dostępne są tylko w systemie Windows.

Aby dostosować skróty klawiaturowe dla dostępności w środowisku projektowym programu, skorzystaj z sekcji Polecenie dostępności przestrzeni roboczej okna dialogowego Skróty klawiaturowe.

 • Aby ukryć wszystkie panele oraz Inspektora właściwości, naciśnij klawisz F4. Aby wyświetlić wszystkie panele oraz Inspektora właściwości, naciśnij ponownie klawisz F4.

Wybieranie elementów sterujących panelu za pomocą skrótów klawiaturowych

Do przesuwania punktu skupienia przez kontrolki aktywnego panelu (również Inspektora właściwości) służy klawisz Tab. Aby uaktywnić menu, które obecnie ma znacznik aktywności, naciśnij spację. (Naciśnięcie spacji odpowiada w tej sytuacji kliknięciu menu w panelu). Program Animate nie obsługuje przechodzenia między panelami za pomocą klawisza Tab.

Przy stosowaniu skrótów klawiaturowych do kontrolek panelu obowiązują następujące zasady uaktywniania kontrolek:

 • Aby kontrolkę panelu można było zaznaczyć za pomocą klawisza Tab, panel z bieżącym punktem skupienia musi być rozwinięty. Jeśli panel jest zwinięty, naciśnięcie klawisza Tab nie przyniesie efektu.

 • Aby wyświetlić elementy menu Panel, gdy to menu jest aktywne, naciśnij spację.

 • Punkt skupienia można przesunąć do kontrolki panelu, tylko wtedy gdy jest ona aktywna. Jeśli kontrolka jest wygaszona (nieaktywna), nie można do niej zastosować punktu skupienia.

Przesuwanie punktu skupienia przez elementy menu panelu

 1. Aby wyświetlić elementy menu Panel z punktem skupienia zastosowanym do menu Panel, naciśnij klawisz spacji.
 2. Aby przesuwać punkt skupienia przez elementy menu panelu, naciśnij klawisz Strzałka w dół.
 3. Aby uaktywnić zaznaczony element menu panelu, naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Macintosh).

Przesuwanie punktu skupienia przez kontrolki w panelu

 1. Jeśli punkt skupienia znajduje się aktualnie na menu panelu, naciśnij klawisz Tab.. Aby przesuwać punkt skupienia przez kontrolki w panelu, naciskaj wielokrotnie klawisz Tab.
 2. Aby uaktywnić wybrane obecnie menu panelu, naciśnij klawisz Enter lub Return.
 3. Aby edytować aktywną wartość liczbową w polu tekstowym, wpisz liczbę i naciśnij klawisz Enter lub Return.
 • Do przechodzenia między kontrolkami w oknie dialogowym służy klawisz Tab.

 • Do przechodzenia między kontrolkami z jednej sekcji okna dialogowego służą klawisze Strzałka w górę i Strzałka w dół.

 • Aby uaktywnić przycisk (odpowiada to kliknięciu przycisku) z punktem skupienia, należy nacisnąć klawisz Enter.

 • Aby zatwierdzić bieżące ustawienia i zamknąć okno dialogowe (odpowiada to kliknięciu przycisku OK) w sytuacji, kiedy punkt skupienia nie jest zastosowany do żadnego przycisku okna dialogowego, należy nacisnąć klawisz Enter.

 • Aby zamknąć okno dialogowe bez zatwierdzania zmian (odpowiada to kliknięciu przycisku Anuluj), należy nacisnąć klawisz Escape.

 • Aby wyświetlić zawartość pomocy dla okna dialogowego (odpowiada to kliknięciu przycisku Pomoc), gdy punkt skupienia jest zastosowany do przycisku Pomoc, należy nacisnąć klawisz Enter lub Spacja.

Zaznaczanie stołu montażowego lub obiektów na stole montażowym za pomocą skrótów klawiaturowych

Zaznaczenie stołu montażowego za pomocą skrótu klawiaturowego odpowiada jego kliknięciu.

Po wybraniu stołu montażowego i naciśnięciu jeden raz klawisza Tab, można nawigować przez wszystkie obiekty na wszystkich warstwach. Za pomocą skrótów klawiaturowych można również zaznaczać obiekty (takie jak: symbole graficzne, przyciski, klipy filmowe, bitmapy, pliki wideo i dźwiękowe), grupy i pola. Nie można zaznaczać kształtów (takich jak prostokąty), chyba że kształty te są instancjami symboli. Za pomocą skrótów klawiaturowych nie można zaznaczyć więcej niż jednego obiektu.

Następujące czynności pozwalają zaznaczać obiekty na stole montażowym:

 • Aby zaznaczyć jakiś obiekt na stole montażowym (gdy jest on zaznaczony), należy nacisnąć klawisz Tab.

 • Aby zaznaczyć obiekt poprzedni względem aktualnie zaznaczonego, należy nacisnąć kombinację klawiszy Shift+Tab.

 • Aby zaznaczyć obiekt utworzony jako pierwszy w aktywnej klatce i warstwie, należy nacisnąć klawisz Tab. Jeśli ostatni obiekt na górze warstwy jest zaznaczony, naciśnięcie klawisz Tab powoduje przejście do następnej warstwy, znajdującej się pod nią, zaznaczenia tam pierwszego obiektu itd.

 • Jeśli jest zaznaczony ostatni obiekt na ostatniej warstwie, to naciśnięcie klawisza Tab powoduje przejście do następnej klatki i zaznaczenie tam znajdującego się na górze, pierwszego obiektu.

 • Ukryte lub zablokowane obiekty warstwy nie mogą być zaznaczane przy użyciu klawisza Tab.

Uwaga:

W trakcie wpisywania tekstu żadnego obiektu nie można zaznaczyć za pomocą klawiatury. Należy najpierw nacisnąć klawisz Escape, a następnie zaznaczyć obiekt.

Do nawigacji po strukturach drzewa — hierarchicznej reprezentacji określonych paneli programu Animate — służą skróty klawiaturowe.

 • Aby rozwinąć zwinięty folder, zaznacz folder i naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 • Aby zwinąć rozwinięty folder, zaznacz folder i naciśnij klawisz Strzałka w lewo.

 • Aby przejść do nadrzędnego folderu rozwiniętego folderu, naciśnij klawisz Strzałka w lewo.

 • Aby przejść do podrzędnego folderu rozwiniętego folderu, naciśnij klawisz Strzałka w prawo

 

Praca z elementami biblioteki przy użyciu skrótów klawiaturowych

 1. Aby skopiować lub wkleić zaznaczony element biblioteki, wycinając go jednocześnie, naciśnij kombinację klawiszy Control+X (Windows) lub Command+X (Macintosh); aby skopiować element bez wycinania, naciśnij kombinację klawiszy Control+C (Windows) lub Command+C (Macintosh).
 2. Aby wkleić wycięty albo skopiowany element, kliknij stół montażowy lub inną bibliotekę, ustawiając punkt wstawiania, a następnie naciśnij kombinację klawiszy Control+V (Windows) lub Command+V (Macintosh), aby wkleić element na stole montażowym; naciśnij kombinację klawiszy Control+Shift+C (Windows) lub Command+Shift+C (Macintosh), aby wkleić element w tym samym miejscu.

  W celu wycinania, kopiowania i wklejania elementów wykonuj poniższe czynności:

  • Wyciąć lub skopiować można jeden element lub wiele elementów.

  • Element można wyciąć lub skopiować z panelu Biblioteka i wkleić na stole montażowym lub w innej bibliotece; w innej bibliotece można wkleić też folder.

  • W bibliotece nie można wkleić kształtu ze stołu montażowego.

  • Nie można wkleić elementu biblioteki do wspólnej biblioteki, ponieważ wspólnych bibliotek nie można modyfikować. Można jednak utworzyć wspólną bibliotekę.

  • Po wklejeniu elementu biblioteki na stół montażowy element jest wyśrodkowany.

  • Jeśli wklejany jest folder, dołączony jest każdy element folderu.

  • Aby wkleić element biblioteki do folderu w bibliotece docelowej, przed wklejeniem należy kliknąć folder.

  • Elementu z danej biblioteki nie można wkleić do innej biblioteki, która znajduje się wewnątrz niej.

  • Jeśli próbuje się wkleić element biblioteki w miejscu zawierającym inny element o tej samej nazwie, należy zdecydować, czy nowy element ma zastąpić już istniejący element.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online