Praca z bibliotekami

Biblioteka skojarzona z dokumentem programu Animate zawiera zasoby multimedialne utworzone w środowisku projektowym Animate lub zaimportowane. W programie Animate można tworzyć obiekty wektorowe i tekstowe oraz symbole. Można również importować kompozycje wektorowe, bitmapy, obiekty wideo i dźwięki. Symbol jest to obiekt graficzny, przycisk, klip filmowy lub tekst, który można wykorzystywać wielokrotnie. Obiekty multimedialne mogą być dołączane do dokumentów dynamicznie — umożliwiają to skrypty ActionScript.

Biblioteka zawiera również wszelkie dodane do dokumentu komponenty. Składniki mogą być skompilowanymi klipami lub składnikami opartymi na klasie MovieClip.

Podczas korzystania z programu Animate można otworzyć bibliotekę dowolnego dokumentu programu Animate, co sprawia, że jej elementy stają się dostępne w bieżącym dokumencie. Symbole w bibliotece można wyszukać według ich nazw lub nazw powiązań ActionScript.

Program Animate pozwala tworzyć trwałe biblioteki, które stają się dostępne przy każdym uruchomieniu programu. Program Animate zawiera również kilka przykładowych bibliotek z przyciskami, obiektami graficznymi, klipami filmowymi i dźwiękami.

Bibliotekę można wyeksportować jako plik SWF pod wybrany adres URL. Dzięki temu będzie ona wspólną biblioteką czasu wykonywania. Zasoby takiej biblioteki można połączyć w dowolnym dokumencie programu Animate, który może importować za pomocą funkcji współużytkowania w czasie wykonywania.

W panelu Biblioteka (Okno > Biblioteka) jest wyświetlana lista przewijana z nazwami wszystkich elementów biblioteki. Panel pozwala przeglądać i porządkować zawartość biblioteki. Obok nazw elementów są widoczne ikony oznaczające ich typy.

Uwaga: (Tylko Animate CC i nowsze wersje) Funkcja konwersji na symbol po przeciągnięciu obiektu ze stołu montażowego do panelu Biblioteka została wycofana. Nie jest ona dostępna w programie Animate CC.

Uwaga: (Tylko Animate CC i nowsze wersje) Funkcja przeciągania obiektów na stół montażowy między dwoma oddokowanymi dokumentami została wycofana. Nie jest ona dostępna w programie Animate CC.

 

Otwieranie biblioteki w innym pliku programu Animate

 1. W oknie bieżącego dokumentu wybierz polecenie Plik > Importuj > Otwórz bibliotekę zewnętrzną.
 2. Odszukaj plik programu Animate, którego bibliotekę chcesz otworzyć, i kliknij przycisk Otwórz.

  Dla bieżącego dokumentu zostanie otwarta biblioteka wybranego pliku; nazwa pliku będzie widoczna u góry panelu Biblioteka. Aby w bieżącym dokumencie wykorzystać elementy wybranej biblioteki, przeciągnij je na stół montażowy lub do panelu Biblioteka bieżącego dokumentu.

Zmiana rozmiaru panelu Biblioteka

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przeciągnij prawy dolny narożnik panelu.

  • Kliknij przycisk Szeroki, aby poszerzyć panel Biblioteka i wyświetlić wszystkie jego kolumny.

  • Kliknij przycisk Wąski, aby zmniejszyć szerokość panelu.

Zmiana szerokości kolumn

 1. Ustaw kursor między nagłówkami kolumn i przeciągnij go.

Praca z folderami w panelu Biblioteka

Elementy zgrupowane w panelu Biblioteka można uporządkować za pomocą folderów. Każdy nowy symbol jest zapisywany w zaznaczonym folderze. Jeśli nie zaznaczono żadnego folderu, symbol jest zapisywany w głównym katalogu biblioteki.

Program Animate importuje także w uporządkowany sposób animowane pliki GIF, umieszczając je w oddzielnym podfolderze folderu głównego biblioteki oraz nazywając na podstawie ich sekwencji wszystkie skojarzone bitmapy. 

Tworzenie nowego folderu

 1. Kliknij przycisk Nowy folder  w dolnej części panelu Biblioteka.

Otwieranie lub zamykanie folderu

 1. Kliknij dwukrotnie folder. Można też zaznaczyć folder, przejść do menu panelu Biblioteka i wybrać polecenie Rozwiń folder lub Zwiń folder.

Otwieranie lub zamykanie wszystkich folderów

 1. Przejdź do menu panelu Biblioteka i wybierz polecenie Rozwiń wszystkie foldery lub Zwiń wszystkie foldery.

Przenoszenie elementów między folderami

 1. Przeciągnij element z jednego folderu do drugiego.

  Jeśli w nowym miejscu już występuje element o takiej samej nazwie, program Animate monituje o jego zastąpienie.

Sortowanie elementów na panelu Biblioteka

Kolumny w panelu Biblioteka zawierają następujące informacje: nazwa elementu, typ elementu, liczba wystąpień elementu w pliku, status i identyfikator elementu (czy element jest skojarzony z biblioteką udostępnianą, czy wyeksportowano go do skryptu ActionScript) oraz datę ostatniej modyfikacji elementu.

Elementy zgrupowane w panelu Biblioteka można posortować względem dowolnej kolumny. Elementy są sortowane wewnątrz folderów.

Program Animate importuje także w uporządkowany sposób animowane pliki GIF, umieszczając je w oddzielnym podfolderze folderu głównego biblioteki oraz nazywając na podstawie ich sekwencji wszystkie powiązane bitmapy. 

 1. Kliknij nagłówek kolumny, która ma być podstawą sortowania. Kliknij trójkąt po prawej stronie nagłówka kolumny, aby odwrócić kolejność sortowania.

Konflikty między zbiorami bibliotek

Jeśli importujesz lub kopiujesz zbiór bibliotek do dokumentu, który już posiada inny zbiór o tej samej nazwie, wybierz, czy chcesz zamienić istniejący element na nowy. Ta opcja jest dostępna w każdej metodzie importowania i kopiowania zbiorów bibliotek.

Okno dialogowe Rozwiązuj elementy biblioteki pojawia się, kiedy usiłujesz umieścić element, które jest w konflikcie z istniejącymi elementami w dokumencie. Konflikt pojawia się, kiedy kopiujesz jeden element z dokumentu źródłowego, który już istnieje w dokumencie docelowym, i elementy mają różne daty modyfikacji. Unikaj konfliktów nazw poprzez organizowanie swoich zbiorów w folderach w bibliotece twojego dokumentu. Okno dialogowe pojawia się również wtedy, kiedy wklejasz symbol lub składnik na Stół montażowy twojego dokumentu, a posiadasz już kopię symbolu lub komponentu o innej dacie modyfikacji.

W przypadku wybrania opcji zachowania istniejących elementów program Animate próbuje użyć istniejącego elementu zamiast elementu wklejanego wywołującego konflikt. Na przykład skopiowanie symbolu o nazwie Symbol 1 i wklejenie kopii na stół montażowy dokumentu zawierającego już symbol o takiej nazwie powoduje, że program Animate tworzy wystąpienie istniejącego symbolu Symbol 1.

W przypadku wybrania opcji zastąpienia istniejących elementów program Animate zastępuje istniejące elementy (i wszystkie ich wystąpienia) nowymi elementami o tych samych nazwach. Jeśli anulujesz operację Importuj lub Kopiuj, ta operacja zostanie anulowana dla wszystkich elementów (nie tylko dla tych, które powodują konflikty w docelowym dokumencie).

Tylko identyczne elementy bibliotek mogą być sobą zastępowane. To znaczy, że nie możesz zastąpić dźwięku o nazwie Test bitmapą o nazwie Test. W takich sytuacjach, nowe elementy są dodane do biblioteki z doklejonym słowem kopia do nazwy.

Uwaga:

Zastępowanie elementów bibliotek przy użyciu tej metody jest nieodwracalne. Zachowaj kopię swojego pliku FLA przed wykonaniem złożonych operacje wklejania, w których trzeba będzie zastępować elementy bibliotek pozostające w konflikcie.

Jeśli okno dialogowe Rozwiązuj konflikty biblioteki pojawia się, kiedy importujesz lub kopiujesz zbiory bibliotek do dokumentu, rozwiąż konflikty nazw.

Rozwiązywanie konfliktu nazw między zbiorami bibliotek

 1. W oknie dialogowym rozwiązywania konfliktu bibliotek wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zachować istniejące zbiory w dokumencie docelowym, kliknij Nie zastępuj istniejących elementów.

  • Aby zastąpić istniejące zbiory i ich instancje nowymi elementami o tej samej nazwie, kliknij Zastąp istniejące elementy.

Praca z elementami bibliotek

Po zaznaczeniu elementu w panelu Biblioteka u góry panelu jest wyświetlany jego miniaturowy podgląd. Jeśli zaznaczony element jest animacją lub plikiem dźwiękowym, można odtworzyć go za pomocą przycisku Odtwórz lub sterownika.

Przeszukiwanie biblioteki według nazwy powiązania

W panelu przeszukiwania biblioteki można wyszukać symbole według ich nazw lub nazw powiązań ActionScript.

 • Aby znaleźć element biblioteki, wpisz kilka pierwszych liter nazwy symbolu lub nazwy powiązania ActionScript z elementem biblioteki. W trakcie wpisywania kolejnych liter w panelu biblioteki są wyświetlane pasujące symbole.

Wykorzystywanie elementu biblioteki w bieżącym dokumencie

 1. Przeciągnij element z panelu Biblioteka na stół montażowy.

  Element zostanie dodany do bieżącej warstwy.

Konwersja obiektu ze stołu montażowego na symbol w bibliotece

 1. Zaznacz obiekt na stole montażowym, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Konwertuj na symbol.

Wykorzystywanie elementu biblioteki z bieżącego dokumentu w innym dokumencie

 1. Przeciągnij element z panelu Biblioteka lub stołu montażowego do panelu biblioteka lub na stół montażowy innego dokumentu.

Kopiowanie elementów biblioteki z innego dokumentu

 1. Zaznacz dokument zawierający elementy biblioteki.
 2. Zaznacz elementy biblioteki w panelu Biblioteka.
 3. Wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.
 4. Zaznacz dokument, do którego chcesz skopiować elementy biblioteki.
 5. Zaznacz panel Biblioteka dokumentu.
 6. Wybierz polecenie Edycja > Wklej.

Edycja elementu biblioteki

 1. Zaznacz element w panelu Biblioteka.
 2. W menu panelu Biblioteka wybierz jedną z następujących opcji:
  • Opcję Edycja, aby edytować element w programie Animate.

  • Opcję Edytuj za pomocą (razem ze wskazaniem aplikacji), aby edytować element w innej aplikacji.

Uwaga:

Po uruchomieniu obsługiwanego edytora zewnętrznego program Animate otworzy oryginalny, zaimportowany dokument.

Zmiana nazwy elementu biblioteki

Zmiana nazwy elementu biblioteki pliku importowanego nie pociąga za sobą zmiany nazwy samego pliku.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknij nazwę elementu.

  • Zaznacz element, przejdź do menu panelu Biblioteka i wybierz polecenie Zmień nazwę.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh) i wybierz z menu kontekstowego polecenie Zmień nazwę.

 2. Wprowadź nową nazwę w polu tekstowym.

Usuwanie elementu biblioteki

Po usunięciu elementu z biblioteki usuwane są również wszystkie instancje lub wystąpienia tego elementu.

 1. Zaznacz element i kliknij ikonę kosza u dołu panelu Biblioteka.

Znajdowanie nieużywanych elementów biblioteki

Chcąc uporządkować bibliotekę, można odszukać elementy nieużywane i usunąć je.

Uwaga:

Zmniejszenie rozmiaru dokumentu programu Animate nie wymaga usuwania nieużywanych elementów biblioteki, ponieważ elementy takie nie są dołączane do pliku SWF. Należy pamiętać jednak, że do pliku SWF są dołączane elementy, które będą eksportowane.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Przejdź do menu panelu Biblioteka i wybierz polecenie Nieużywane elementy.

  • Posortuj elementy według kolumny Użyj liczenia, której zawartość wskazuje, czy poszczególne elementy są używane.

Aktualizowanie importowanych plików w bibliotece

Jeśli do programu Animate zaimportowano pewne pliki, na przykład bitmapy i pliki dźwiękowe, które zmieniono za pomocą edytora zewnętrznego, istnieje możliwość ich bezpośredniego zaktualizowania w programie Animate bez ponownego importowania. Aktualizować można też symbole zaimportowane z zewnętrznych dokumentów programu Animate. Zaktualizowanie zaimportowanego pliku powoduje, że jego zawartość jest zastępowana zawartością pliku zewnętrznego.

Uwaga: Zaimportowane animowane pliki GIF są umieszczane w oddzielnym podfolderze folderu głównego biblioteki, a na podstawie ich sekwencji nazywane są wszystkie powiązane bitmapy.

 1. Zaznacz zaimportowany plik w panelu Biblioteka.
 2. Przejdź do menu panelu Biblioteka i wybierz polecenie Aktualizuj.

Kopiowanie zasobów bibliotek między dokumentami

Zasoby biblioteki można kopiować z dokumentu źródłowego do dokumentu docelowego na wiele różnych sposobów. Symbole można też udostępniać podczas tworzenia lub wykonania między dokumentami jako zasoby biblioteki udostępnionej.

Jeśli starasz się skopiować zbiory, które mają taką samą nazwę, jak istniejące już zbiory w dokumencie docelowym, pojawi się okno dialogowe Rozwiąż konflikt biblioteki, w którym możesz wybrać nadpisanie istniejących zbiorów lub zachowanie ich z nadaniem nowym zbiorom innej nazwy. Organizuj zbiory bibliotek w folderach, aby minimalizować konflikty nazw podczas kopiowania zbiorów między dokumentami.

Kopiowanie zasobu biblioteki przez skopiowanie i wklejenie

 1. Wybierz zbiór na Stole montażowym w dokumencie źródłowym.

 2. Wybierz polecenie Edycja > Kopiuj.

 3. Zaznacz dokument docelowy jako aktywny.

 4. Aby wkleić zasób na środku widocznego obszaru roboczego, musisz umieścić kursor na Stole montażowym i wybrać polecenie Edycja > Wklej w środku. Aby umieścić zasób w tym samym miejscu, w jakim znajduje się w dokumencie źródłowym, wybierz polecenie Edycja > Wklej w miejscu.

Kopiowanie zasobu biblioteki przez przeciąganie

 1. Otwórz dokument docelowy, zaznacz zasób w panelu Biblioteka dokumentu źródłowego i przeciągnij go na panel Biblioteka w dokumencie docelowym.

Kopiowanie zbioru zasobu biblioteki przez otwarcie źródłowego dokumentu w dokumencie docelowym

 1. Mając dokument docelowy aktywny, wybierz Plik > Importuj > Otwórz bibliotekę zewnętrzną.

 2. Wybierz dokument źródłowy i kliknij przycisk Otwórz.

 3. Przeciągnij zbiór z biblioteki dokumentu źródłowego na Stół montażowy lub na bibliotekę dokumentu docelowego.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online