W panelach narzędziowych dostępnych w przestrzeni roboczej programu Animate oferowane są elementy do tworzenia i publikowania zawartości, które można uporządkować zgodnie z własnymi preferencjami. Można także wyciągnąć panel z miejsca, w którym się znajduje, zmienić jego rozmiar i umieścić w dowolnym miejscu na ekranie, w którym będzie on łatwo dostępny. Menu podręczne w programie Animate umożliwiają zablokowanie panelu w wybranym miejscu ekranu. Przypadkowe przeciągnięcie zablokowanego panelu podczas pracy nie powoduje jego przesunięcia. 

Panele programu Animate z opcją blokady
Panele programu Animate z opcją blokady

Informacje o Inspektorze właściwości

Inspektor właściwości zapewnia łatwy dostęp do najbardziej typowych atrybutów bieżącego zaznaczenia — zarówno na stole montażowym, jak i na osi czasu. Inspektor Właściwości powala zmieniać atrybuty obiektów lub dokumentów bez odwoływania się do zewnętrznych menu i paneli (które również kontrolują te atrybuty).

Zależnie od bieżącego wyboru inspektor Właściwości wyświetla informacje i ustawienia dla danego elementu: dokumentu, tekstu, symbolu, kształtu, bitmapy, pliku wideo, grupy, klatki lub narzędzia. Kiedy są zaznaczone co najmniej dwa obiekty różnych typów, inspektor Właściwości wyświetla ogólną liczbę zaznaczonych obiektów.

Aby wyświetlić Inspektora właściwości, wybierz polecenie Okno > Właściwości lub naciśnij klawisze Control+F3 (Windows) albo Command+F3 (macOS).

Program Animate 2020 udostępnia zmodernizowany inspektora Właściwości z czterema zakładkami: Narzędzia, Obiekt, Klatka i Dokument.  Każda zakładka odpowiada właściwościom bieżącego zaznaczenia. 

Narzędzie — wskazuje bieżące narzędzie, które jest wybrane. Jeśli narzędzie nie ma odpowiedniego inspektora Właściwości, jest wyświetlany inspektor Właściwości dokumentu i zakładka Narzędzie inspektora Właściwości jest wyłączona. Ta zakładka odnosi się do właściwości obecnie wybranego narzędzia.

Obiekt — wskazuje bieżący obiekt zaznaczony na stole montażowym. Jeśli żaden obiekt nie jest zaznaczony, ta zakładka jest wyłączona. Ta zakładka odnosi się do właściwości aktualnie zaznaczonego obiektu.

Klatka — wskazuje bieżącą klatkę, która jest zaznaczona na osi czasu. Jeśli żadna klatka nie jest zaznaczona, ta zakładka jest wyłączona. Ta zakładka odnosi się do właściwości aktualnie zaznaczonej klatki.

Dokument — wskazuje bieżący dokument, nad którym pracujesz. Ta zakładka przedstawia właściwości charakterystyczne dla aktualnie otwartego dokumentu.

Inspektor Właściwości dokumentu
Inspektor Właściwości dokumentu
Inspektor Właściwości narzędzia
Inspektor Właściwości narzędzia
Inspektor Właściwości klatki
Inspektor Właściwości klatki
Inspektor Właściwości obiektu
Inspektor Właściwości obiektu

Dodatkowe właściwości w panelu Właściwości

Uchwyt
Sekcje z możliwością przeciągania

Sekcje z możliwością przeciągania

Sekcje inspektora Właściwości oferują teraz możliwość przeciągania i zmieniania układu. Na ilustracji przedstawiono uchwyt umieszczony na sekcji z możliwością przeciągania.

Sekcja szybkich czynności
Sekcja szybkich czynności

Pasek narzędzi szybkich czynności

Panel Właściwości zawiera nową sekcję Szybkie czynności oraz przeprojektowane sekcje nagłówków. Dzięki temu można łatwiej odszukać tryby i powiązane z nimi funkcje, a także szybciej uzyskać do nich dostęp.

Przeprojektowana sekcja nagłówka
Przeprojektowana sekcja nagłówka bitmapy
Zmodernizowane ustawienia filtru
Zmodernizowane ustawienia filtru

Zmodernizowane ustawienia filtru

Sekcja Filtry została uaktualniona, aby ułatwić stosowanie kombinacji filtrów. Można również zmienić kolejność filtrów, przeciągając jeden filtr powyżej lub poniżej innych filtrów.  

Kolor i styl
Kolor i styl

Zmodernizowana sekcja Wypełnienie i pociągnięcie

 • Zmieniono nazwę sekcji Wypełnienie i pociągnięcie na Kolor i styl. 
 • Opcja Alfa dla kolorów wypełnienia i obrysu jest teraz dobrze widoczna i łatwiej dostępna.
 • Aby zapewnić uporządkowany i przejrzysty interfejs, rzadziej używane opcje w ustawieniach pędzla przeniesiono do menu otwieranego za pomocą ikony wielokropka — zarówno w przypadku opcji profilu Styl, jak i opcji profilu Szerokość. Aby wybrać te opcje, kliknij ikonę wielokropka.
 • Opcje Koniec i Złączenia linii są teraz lepiej widoczne i łatwiej dostępne.
 • Opcja pociągnięcia/wypełnienia jest teraz wyświetlana zgodnie z zaznaczonym fragmentem obiektu. 

Opcja Usuń animację

Usuń animację
Usuń animację

Sekcja animacji oferuje teraz opcję usunięcia animacji w inspektorze Właściwości.

Opcja Dopasuj do zawartości 

Opcja Dopasuj do zawartości
Opcja Dopasuj do zawartości

Opcja Dopasuj do zawartości jest teraz dostępna jednym kliknięciem w sekcji ustawień dokumentu.

Zaktualizowany inspektor Właściwości narzędzia Kamera

Zaktualizowane opcje kamery
Zaktualizowane opcje kamery

Narzędzie Kamera zawiera teraz wszystkie efekty koloru i filtry

Zaktualizowane właściwości narzędzi Gwiazda-Wielokąt, Prostokąt, Owal, Tekst i Magiczna różdżka

Inspektor Właściwości został zmodernizowany dla narzędzi Gwiazda-Wielokąt, Prostokąt, Owal, Tekst i Magiczna różdżka, aby ułatwić do nich dostęp i zapewnić uporządkowany interfejs użytkownika.

Gwiazda-Wielokąt
Gwiazda-Wielokąt
Tekst statyczny
Tekst statyczny

Informacje o panelu Biblioteka

Panel Biblioteka (Okno > Biblioteka) służy do przechowywania i porządkowania symboli utworzonych w programie Animate. Pozwala także przechowywać importowane pliki, takie jak grafikę bitmapową, pliki dźwiękowe czy wideo. Panel Biblioteka umożliwia porządkowanie elementów przy użyciu folderów. Można w nim także sprawdzać częstotliwość używania elementów w dokumentach oraz sortować elementy według nazw, typów, dat, liczby użyć albo identyfikatorów powiązań ActionScript®. Na przykład po zaimportowaniu animowanego pliku GIF w folderze głównym jest tworzony folder o nazwie GIF, w którym jest umieszczany ten plik. Panel Biblioteka można także przeszukać, wpisując nazwę symbolu lub powiązania w polu wyszukiwania. Można również ustawić właściwości w przypadku większości zaznaczeń obejmujących wiele obiektów.

Panel Biblioteka z wybranym klipem dźwiękowym
Panel Biblioteka z wybranym klipem dźwiękowym

Informacje o panelu Operacje

Panel Operacje pozwala tworzyć i edytować kod ActionScript dla obiektu lub klatki. Panel Operacje aktywuje się przez zaznaczenie klatki, przycisku lub klipu filmowego. Tytuł panelu Operacje zmienia się na Operacje Przycisk, Operacje Klip filmowy lub Operacje klatki, co zależy od tego, jaki element jest zaznaczony.

Panel Operacje pokazujący w klatce operację stop()
Panel Operacje pokazujący w klatce operację stop()

Aby wyświetlić panel Operacje, wybierz polecenie Okno > Operacje lub naciśnij klawisz F9. Więcej informacji o panelu Operacje można znaleźć w artykule Omówienie panelu Operacje

Korzystanie z eksploratora filmu (wycofane w programie Animate)

Eksplorator filmu pozwala obejrzeć i uporządkować zawartość dokumentu oraz wybrać elementy do modyfikacji w dokumencie. Panel zawiera listę aktualnie używanych elementów, uporządkowanych w formie drzewa.

Eksplorator filmu pozwala wykonywać następujące operacje:

 • Filtrowanie kategorii elementów dokumentu, czyli wyświetlanie w oknie tylko niektórych kategorii.

 • Wyświetlanie zawartości wybranych kategorii jako scen, definicji symboli lub w obydwu formach.

 • Rozwijanie i zwijanie drzewa przeglądania.

 • Wyszukiwanie elementów dokumentu według nazw.

 • Przeglądanie struktury dokumentu programu Animate utworzonego przez innych programistów.

 • Znajdowanie wszystkich instancji określonego symbolu lub operacji.

 • Drukowanie listy przeglądania, wyświetlanej w oknie Eksplorator filmu.

W Eksploratorze filmu znajduje się menu panelu oraz menu kontekstowe, opcje tam dostępne umożliwiają wykonywanie operacji na wybranych elementach oraz zmianę wyglądu okna Eksploratora filmu. Menu panelu Eksplorator filmu jest oznaczone ptaszkiem i trójkątem (pod ptaszkiem).

Uwaga:

Eksplorator filmu działa nieco inaczej podczas pracy z ekranami.

Wyświetlanie Eksploratora filmu

 1. Wybierz polecenie Okno > Eksplorator filmu.

Filtrowanie kategorii elementów pojawiających się w Eksploratorze filmu

 • Aby wyświetlić tekst, symbole, kod ActionScript, zaimportowane pliki lub klatki i warstwy, kliknij jeden lub więcej przycisków po prawej stronie opcji Pokaż. Aby dostosować sposób pokazywanie elementów, kliknij przycisk Dostosuj. Aby wyświetlić te elementy, zaznacz opcje w obszarze Pokaż okna dialogowego Ustawienia Eksploratora filmu

 • Aby wyświetlić elementy w scenach, zaznacz opcję Pokaż elementy filmu w menu panelu Eksplorator filmu.

 • Aby pokazać elementy w scenach, zaznacz opcję Pokaż elementy filmu w menu panelu Eksplorator filmu.

Uwaga:

Obie opcje, Elementy filmu i Definicje symboli, mogą być aktywne w tym samym czasie.

Wyszukiwanie elementów za pomocą pola Znajdź

 1. W polu tekstowym Znajdź można wpisać nazwę elementu, nazwę czcionki, ciąg znaków ActionScript lub numer klatki. Funkcja Znajdź przeszukuje wszystkie elementy widoczne w panelu Eksplorator filmu.

Zaznaczanie elementu w Eksploratorze filmu

 1. Kliknij element w drzewie przeglądania. Kliknij z wciśniętym klawiszem Shift, aby zaznaczyć więcej niż jeden element.

  Pełna ścieżka dla zaznaczonego elementu pojawia się u dołu Eksploratora filmu. Zaznaczenie sceny w Eksploratorze filmu powoduje, że na stole montażowym pojawia się pierwsza klatka tej sceny. Zaznaczenie elementu w Eksploratorze filmu powoduje zaznaczenie tego elementu na stole montażowym (o ile warstwa zawierająca ten element nie jest zablokowana).

Korzystanie z menu panelu Eksploratora filmu oraz poleceń menu kontekstowego

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyświetlić menu panelu, kliknij kontrolkę menu panelu Eksplorator filmu.

  • Aby wyświetlić menu kontekstowe, kliknij jakiś element w drzewie przeglądania Eksploratora filmu prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh).

 2. W menu są dostępne następujące opcje:

  Przejdź do położenia

  Powoduje przejście do zaznaczonej warstwy, sceny lub klatki w dokumencie.

  Przejdź do definicji symbolu

  Powoduje przejście do definicji symbolu zaznaczonego w obszarze Elementy filmu Eksploratora filmu. Definicji symbolu określa wszystkie pliki skojarzone z symbolem. (Opcja Pokaż definicję symbolu musi być zaznaczona. Należy sprawdzić to na liście.)

  Wybierz przykłady symbolu

  Powoduje przejście do sceny zawierającej przykłady symbolu zaznaczonego w obszarze Definicje symbolu Eksploratora filmu. (Musi być zaznaczona opcja Pokaż elementy filmu.)

  Pokaż w bibliotece

  Pozwala podświetlić wybrany symbol w bibliotece dokumentu. (Program Animate otwiera panel Biblioteka, jeśli nie jest on widoczny).

  Zmień nazwę

  Pozwala wpisać nową nazwę zaznaczonego elementu.

  Edycja na miejscu

  Pozwala edytować wybrany symbol na stole montażowym.

  Edytuj w nowym oknie

  Pozwala edytować wybrany symbol w nowym oknie.

  Pokaż elementy filmu

  Pozwala wyświetlić elementy dokumentu, uporządkowane w postaci scen.

  Pokaż definicje symboli

  Pozwala wyświetlić wszystkie elementy skojarzone z symbolem.

  Kopiuj cały tekst do schowka

  Kopiuje zaznaczony tekst do schowka. Aby sprawdzić pisownię lub przeprowadzić edycję tekstu, należy wkleić tekst do zewnętrznego edytora tekstu.

  Wytnij, Kopiuj, Wklej, Wyczyść

  Pozwalają zastosować te ogólnie znane funkcje do zaznaczonego elementu. Zmodyfikowanie elementu na liście modyfikacji pociąga za sobą odpowiednie zmiany w dokumencie.

  Rozwiń gałąź

  Powala rozwinąć drzewo przeglądania w miejscu odpowiadającym zaznaczonemu elementowi.

  Zwiń gałąź

  Powala zwinąć drzewo przeglądania w miejscu odpowiadającym zaznaczonemu elementowi.

  Zwiń inne

  Pozwala zwinąć rozgałęzienia dla elementów różnych od zaznaczonego.

  Drukuj

  Pozwala wydrukować hierarchiczną listę z panelu Eksplorator filmu.

Używanie składników programu Animate i panelu Składniki

Składnik w programie Animate to kompletny moduł przeznaczony do wielokrotnego użytku, który uzupełnia dokument programu Animate o określone funkcje. Składniki mogą zawierać grafikę i kod, dzięki czemu ich wbudowane funkcje można w prosty sposób włączać do projektów w programie Animate. Składnikiem może być na przykład przycisk opcji, okno dialogowe czy pasek wstępnego wczytywania. Może to również być element niezwiązany z grafiką, na przykład czasomierz, narzędzie do łączenia z serwerem czy własny analizator XML.

Użytkownicy z ograniczonym doświadczeniem w pisaniu kodu ActionScript mogą dodawać składniki do dokumentu, a także ustawiać ich parametry w inspektorze Właściwości lub inspektorze Składnik. Panel Zachowania pozwala na obsługę zdarzeń. Można na przykład powiązać zachowanie Przejdź do strony WWW ze składnikiem Przycisk. Kliknięcie tego przycisku może otwierać adres URL w przeglądarce internetowej. Nie wymaga to pisania kodu ActionScript.

Programiści chcący tworzyć bardziej niezawodne aplikacje mogą w dynamiczny sposób generować składniki. Skrypt ActionScript może ustawiać właściwości i wywoływać metody w czasie wykonywania, a także obsługiwać zdarzenia w modelu opartym na detektorach zdarzeń.

Wstawianie składnika przy użyciu panelu Składnik

Po dodaniu składnika do dokumentu program Animate importuje go jako klip filmowy do panelu Biblioteka. Można również przeciągnąć składnik z panelu Składniki bezpośrednio do panelu Biblioteka, a następnie dodać jego instancję na stół montażowy. W każdym przypadku należy dodać składnik do biblioteki, aby możliwy był dostęp do elementów jego klasy.

 1. Wybierz polecenie Okno > Składniki.

 2. W panelu Składnik wybierz instancję składnika i przeciągnij ją na stół montażowy lub panel Biblioteka. Po dodaniu składnika do Biblioteki można przeciągać wiele jego instancji na stół montażowy.
 3. Skonfiguruj składnik odpowiednio do potrzeb, korzystając z Inspektora właściwości lub Inspektora składników. Informacje na temat parametrów składnika można znaleźć w dokumentacji składnika właściwej dla wersji języka ActionScript używanej w danym dokumencie programu Animate.

Używane panelu parametrów składników

Twórcy korzystający z programu Animate mogą importować zewnętrzne składniki do tego programu, aby stosować je w swoich animacjach. Aby uprościć ten obieg pracy, program Animate udostępnia parametry składników w odrębnym panelu. Panel ten można przesuwać i modyfikować w środowisku stołu montażowego programu Animate. Można również zablokować ten panel, klikając ikonę hamburgera w jego prawym górnym rogu. Następnie wybierz opcję blokady z menu.

Ten panel można otworzyć przyciskiem Pokaż parametry w inspektorze Właściwości, a także przy użyciu polecenia Okno > Parametry składnika. W tym oknie dialogowym można dodawać wartości parametrów. 

Przycisk Pokaż parametry
Przycisk Pokaż parametry
Panel Parametry składnika
Panel Parametry składnika

Programiści tworzący własne składniki HTML5 mogą uzyskiwać dostęp do ich parametrów w interfejsie użytkownika opartym na kodzie HTML/CSS.

Informacje o panelu Usługi internetowe

(Wycofane w programie Animate) Panel Usługi internetowe pozwala wyświetlić listę usług internetowych, odświeżyć usługi internetowe, a także dodawać i usuwać usługi internetowe. Kliknij opcję Okno > Inne panele > Usługi internetowe. Po dodaniu usług internetowych do panelu Usługi internetowe stają się one dostępne dla innych tworzonych aplikacji.

Klikając przycisk Odśwież usługi internetowe w panelu Usługi internetowe, odświeża się wszystkie usługi internetowe jednocześnie. Jeśli zamiast stołu montażowego jest używany kod ActionScript, można zarządzać usługami internetowymi w panelu Usługi internetowe.