Materiały wideo i samouczki

 • Wideo: Panele (11:15, Peachpit.com)

Panele narzędziowe programu Animate

W panelach narzędziowych dostępnych w przestrzeni roboczej programu Animate oferowane są elementy do tworzenia i publikowania zawartości, które można uporządkować zgodnie z własnymi preferencjami. Można także wyciągnąć panel z miejsca, w którym się znajduje, zmienić jego rozmiar i umieścić w dowolnym miejscu na ekranie, w którym będzie on łatwo dostępny. Menu podręczne programu Animate pozwala także zablokować panel w określonym miejscu ekranu, aby nie przesunął się on wskutek przypadkowego kliknięcia podczas pracy. 

Panele programu Animate z opcją blokady
Panele programu Animate z opcją blokady

Informacje o Inspektorze właściwości

Inspektor właściwości zapewnia łatwy dostęp do najbardziej typowych atrybutów bieżącego zaznaczenia — zarówno na stole montażowym, jak i na osi czasu. Inspektor właściwości powala zmieniać atrybuty obiektów lub dokumentów bez odwoływania się do zewnętrznych menu i paneli (również kontrolujących te atrybuty).

Zależnie od bieżącego wyboru Inspektor właściwości wyświetla informacje i ustawienia dla bieżącego dokumentu, tekstu, symbolu, kształtu, bitmapy, pliku wideo, grupy, klatki lub narzędzia. Kiedy zaznaczone są dwa lub więcej obiekty różnego typu, Inspektor właściwości wyświetla ogólną liczbę zaznaczonych obiektów.

Aby wyświetlić Inspektora właściwości, wybierz polecenie Okno > Właściwości lub naciśnij kombinację klawiszy Control+F3 (Windows) lub Command+F3 (Macintosh).

Informacje o panelu Biblioteka

W panelu biblioteki (Okno > Biblioteka) są przechowywane i porządkowane symbole utworzone w programie Animate, a także zaimportowane pliki, w tym pliki bitmap, pliki dźwiękowe i klipy wideo. W panelu Biblioteka można porządkować elementy w folderach, sprawdzać częstotliwość używania elementów w dokumentach, a także sortować elementy według nazw, typów, dat, liczby użyć albo identyfikatorów łączy ActionScript®. Na przykład po zaimportowaniu do biblioteki animowanego pliku GIF w folderze głównym utworzony zostanie folder o nazwie GIF, do którego zostanie zapisany dany plik. Panel Biblioteka można także przeszukać, wpisując nazwę symbolu lub nazwę powiązania do pola wyszukiwania oraz ustawiając właściwości w większości zaznaczeń obejmujących wiele obiektów.

Panel Biblioteka z wybranym klipem dźwiękowym

Informacje o panelu Operacje

Panel Operacje pozwala tworzyć i edytować kod ActionScript dla obiektu lub klatki. Panel Operacje aktywuje się przez zaznaczenie klatki, przycisku lub klipu filmowego. Tytuł panelu Operacje zmienia się na Operacje Przycisk, Operacje Klip filmowy lub Operacje klatki, co zależy od tego, jaki element jest zaznaczony.

Panel Operacje pokazujący w klatce operację stop().

Aby wyświetlić panel Operacje, wybierz polecenie Okno > Operacje lub naciśnij klawisz F9.

Korzystanie z Eksploratora filmu (wycofane w programie Animate CC)

Eksplorator filmu pozwala obejrzeć i uporządkować zawartość dokumentu oraz wybrać elementy do modyfikacji w dokumencie. Panel zawiera listę aktualnie używanych elementów, uporządkowanych w formie drzewa.

Eksplorator filmu pozwala wykonywać następujące operacje:

 • Filtrowanie kategorii elementów dokumentu, czyli wyświetlanie w oknie tylko niektórych kategorii.

 • Wyświetlanie zawartości wybranych kategorii jako scen, definicji symboli lub w obydwu formach.

 • Rozwijanie i zwijanie drzewa przeglądania.

 • Wyszukiwanie elementów dokumentu według nazw.

 • Przeglądanie struktury dokumentu programu Animate utworzonego przez innych programistów.

 • Znajdowanie wszystkich instancji określonego symbolu lub operacji.

 • Drukowanie listy przeglądania, wyświetlanej w oknie Eksplorator filmu.

W Eksploratorze filmu znajduje się menu panelu oraz menu kontekstowe, opcje tam dostępne umożliwiają wykonywanie operacji na wybranych elementach oraz zmianę wyglądu okna Eksploratora filmu. Menu panelu Eksplorator filmu jest oznaczone ptaszkiem i trójkątem (pod ptaszkiem).

Uwaga:

Eksplorator filmu działa nieco inaczej podczas pracy z ekranami.

Wyświetlanie Eksploratora filmu

 1. Wybierz polecenie Okno > Eksplorator filmu.

Filtrowanie kategorii elementów pojawiających się w Eksploratorze filmu

 • Aby wyświetlić tekst, symbole, kod ActionScript, zaimportowane pliki lub klatki i warstwy, kliknij jeden lub więcej przycisków po prawej stronie opcji Pokaż. Aby dostosować sposób pokazywanie elementów, kliknij przycisk Dostosuj. Zaznacz opcje w obszarze Pokaż okna dialogowego Ustawienia Eksploratora filmu, aby zobaczyć znajdujące się tam elementy.

 • Aby wyświetlić elementy w scenach, zaznacz opcję Pokaż elementy filmu z menu panelu Eksploratora filmu.

 • Aby pokazać elementy w scenach, zaznacz opcję Pokaż elementy filmu z menu panelu Eksplorator filmu.

  Uwaga: Obie opcje — Elementy filmu i Definicje symboli — mogą być aktywne jednocześnie.

Wyszukiwanie elementów za pomocą pola Znajdź

 1. W polu tekstowym Znajdź można wpisać nazwę elementu, nazwę czcionki, ciąg znaków ActionScript lub numer klatki. Funkcja Znajdź przeszukuje wszystkie elementy widoczne w panelu Eksplorator filmu.

Zaznaczanie elementu w Eksploratorze filmu

 1. Kliknij element w drzewie przeglądania. Kliknij z wciśniętym klawiszem Shift, aby zaznaczyć więcej niż jeden element.

  Pełna ścieżka dla zaznaczonego elementu pojawia się u dołu Eksploratora filmu. Zaznaczenie sceny w Eksploratorze filmu powoduje, że na stole montażowym pojawia się pierwsza klatka tej sceny. Zaznaczenie elementu w Eksploratorze filmu powoduje zaznaczenie tego elementu na stole montażowym (o ile warstwa zawierająca ten element nie jest zablokowana).

Korzystanie z menu panelu Eksploratora filmu oraz poleceń menu kontekstowego

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyświetlić menu panelu, kliknij kontrolkę menu panelu Eksplorator filmu.

  • Aby wyświetlić menu kontekstowe, kliknij jakiś element w drzewie przeglądania Eksploratora filmu prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Macintosh).

 2. W menu są dostępne następujące opcje:

  Przejdź do położenia

  Powoduje przejście do zaznaczonej warstwy, sceny lub klatki w dokumencie.

  Przejdź do definicji symbolu

  Powoduje przejście do definicji symbolu zaznaczonego w obszarze Elementy filmu Eksploratora filmu. Definicji symbolu określa wszystkie pliki skojarzone z symbolem. (Opcja Pokaż definicję symbolu musi być zaznaczona. Należy sprawdzić to na liście.)

  Wybierz przykłady symbolu

  Powoduje przejście do sceny zawierającej przykłady symbolu zaznaczonego w obszarze Definicje symbolu Eksploratora filmu. (Musi być zaznaczona opcja Pokaż elementy filmu.)

  Pokaż w bibliotece

  Pozwala podświetlić wybrany symbol w bibliotece dokumentu. (Program Animate otwiera panel Biblioteka, jeśli nie jest on widoczny).

  Zmień nazwę

  Pozwala wpisać nową nazwę zaznaczonego elementu.

  Edycja na miejscu

  Pozwala edytować wybrany symbol na stole montażowym.

  Edytuj w nowym oknie

  Pozwala edytować wybrany symbol w nowym oknie.

  Pokaż elementy filmu

  Pozwala wyświetlić elementy dokumentu, uporządkowane w postaci scen.

  Pokaż definicje symbolu

  Pozwala wyświetlić wszystkie elementy skojarzone z symbolem.

  Kopiuj cały tekst do schowka

  Pozwala skopiować zaznaczony tekst do schowka Aby sprawdzić pisownię lub przeprowadzić edycję tekstu, należy wkleić tekst do zewnętrznego edytora tekstu.

  Wytnij, Kopiuj, Wklej, Wyczyść

  Pozwalają zastosować te ogólnie znane funkcje do zaznaczonego elementu. Zmodyfikowanie elementu na liście modyfikacji pociąga za sobą odpowiednie zmiany w dokumencie.

  Rozwiń gałąź

  Powala rozwinąć drzewo przeglądania w miejscu odpowiadającym zaznaczonemu elementowi.

  Zwiń gałąź

  Powala zwinąć drzewo przeglądania w miejscu odpowiadającym zaznaczonemu elementowi.

  Zwiń inne

  Pozwala zwinąć rozgałęzienia dla elementów różnych od zaznaczonego.

  Drukuj

  Pozwala wydrukować hierarchiczną listę z panelu Eksplorator filmu.

Informacje o składnikach programu Animate i panelu Składniki

Składnik w programie Animate to kompletny moduł przeznaczony do wielokrotnego użytku, który uzupełnia dokument programu Animate o określone funkcje. Składniki mogą zawierać grafikę i kod, dzięki czemu ich wbudowane funkcje można w prosty sposób włączać do projektów w programie Animate. Na przykład składnikiem może być przycisk opcji, okno dialogowe, pasek wstępnego ładowania, a nawet element całkowicie pozbawiony grafiki, taki jak licznik czasu, narzędzie do nawiązywania połączeń z serwerem lub niestandardowy analizator składni XML.

Użytkownicy z ograniczonym doświadczeniem w pisaniu skryptów w języku ActionScript mogą dodawać składniki do dokumentu, ustawiać ich parametry w Inspektorze właściwości lub Inspektorze składników i używać panelu Zachowania do obsługi zdarzeń związanych z tymi składnikami. Na przykład można skojarzyć zachowanie Przejdź do strony sieci Web ze składnikiem Przycisk, który po kliknięciu będzie otwierał adres URL w przeglądarce. Takie skojarzenie da się zrealizować bez pisania kodu w języku ActionScript.

Programiści zainteresowani tworzeniem bardziej zaawansowanych aplikacji mogą tworzyć składniki dynamicznie, ustawiać ich właściwości z poziomu kodu ActionScript i wywoływać metody w czasie wykonywania, zaś zdarzenia obsługiwać przy użyciu modelu detektorów zdarzeń.

Wstawianie składnika za pomocą panelu Składnik

Po dodaniu składnika do dokumentu program Animate importuje go jako klip filmowy do panelu Biblioteka. Można również przeciągnąć składnik z panelu Składniki bezpośrednio do panelu Biblioteka, a następnie dodać jego instancję na stół montażowy. W każdym przypadku należy dodać składnik do biblioteki, aby możliwy był dostęp do elementów jego klasy.

 1. Wybierz polecenie Okno > Panel Składniki.
 2. W panelu Składnik wybierz instancję składnika i przeciągnij ją na stół montażowy lub panel Biblioteka. Po dodaniu składnika do Biblioteki można przeciągać wiele jego instancji na stół montażowy.
 3. Skonfiguruj składnik odpowiednio do potrzeb, korzystając z Inspektora właściwości lub Inspektora składników. Informacje na temat parametrów składnika można znaleźć w dokumentacji składnika właściwej dla wersji języka ActionScript używanej w danym dokumencie programu Animate.

Wprowadzanie parametrów dla składnika za pomocą inspektora składników

 1. Wybierz polecenie Okno > Inspektor składników.
 2. Zaznacz instancję składnika na stole montażowym.
 3. Kliknij kartę Parametry i wprowadź wartości dowolnych spośród wymienionych parametrów.

Informacje o panelu Usługi internetowe

Panel Usługi internetowe (Okno > Inne panele > Usługi internetowe) pozwala wyświetlić listę usług internetowych, odświeżyć usługi internetowe, a także dodawać i usuwać usługi internetowe. Po dodaniu usług internetowych do panelu Usługi internetowe stają się one dostępne dla innych tworzonych aplikacji.

Klikając przycisk Odśwież usługi internetowe w panelu Usługi internetowe, odświeża się wszystkie usługi internetowe jednocześnie. W przypadku, gdy stół montażowy nie jest używany, a zamiast tego do połączeń warstw aplikacji użyty jest kod ActionScript, panel Usługi internetowe można wykorzystać do zarządzania usługami internetowymi.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online