Podręcznik użytkownika Anuluj

Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacji ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  9. Przekształcanie linii i kształtów
  10. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  11. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  12. Panel Kolory w programie Animate CC
  13. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  14. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  15. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  16. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  17. Grafika 3D
  18. Praca z symbolami w programie Animate
  19. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  20. Praca z bibliotekami w programie Animate
  21. Eksportowanie dźwięków
  22. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  23. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  24. Stosowanie trybów mieszania
  25. Układanie obiektów
  26. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  27. Teksty wielojęzyczne
  28. Korzystanie z kamery w programie Animate
  29. Filtry graficzne
  30. Dźwięk a język ActionScript
  31. Preferencje rysowania
  32. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  12. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  13. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  14. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  15. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  16. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  17. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  9. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  11. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  12. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  13. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  14. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  15. Eksportowanie plików projektora
  16. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  17. Szablony publikowania w formacie HTML
  18. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  19. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Program Animate umożliwia publikowanie zawartości dla środowiska Adobe® AIR™ for Android.

W tym artykule opisano konfigurowanie ustawień publikowania dla środowiska AIR for Android w programie Animate. Wyczerpujące informacje na temat programowania aplikacji Adobe AIR™ zawiera dokument Budowanie aplikacji dla środowiska Adobe AIR.

Informacje na temat wymagań sprzętowych i programowych aplikacji AIR dla komputerów i urządzeń przenośnych podano na stronie wymagań systemowych środowiska AIR.

Wyczerpujące informacje przeznaczone dla programistów zawarto w dokumentacji środowiska Adobe AIR.

 (Tylko AIR 3.7) Pakowanie aplikacji tylko ze środowiskiem wykonawczym (Android)

W przypadku środowiska AIR 3.7 spakowanie aplikacji AIR dla systemu Android (niezależnie od ustawień celu) powoduje osadzenie środowiska AIR. Poprawia to funkcjonalność z punktu widzenia użytkowników, gdyż nie muszą już oni oddzielnie pobierać środowiska wykonawczego AIR. Efektem ubocznym takiego rozwiązania jest zwiększenie rozmiaru aplikacji o około 9 MB.


Program Animate wyświetla ostrzeżenie, jeśli aplikacja AIR for Android została spakowana przy użyciu opcji współużytkowanego środowiska wykonawczego.

Tworzenie pliku środowiska Adobe AIR for Android

Dokumenty środowiska Adobe AIR for Android można tworzyć w programie Animate za pomocą polecenia Plik > Nowy. Można również utworzyć plik FLA z kodem ActionScript® 3.0 i przekonwertować go na plik środowiska AIR for Android, korzystając z okna dialogowego Ustawienia publikowania.

Aby utworzyć plik środowiska AIR for Android, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Wybierz opcję AIR for Android z poziomu ekranu powitalnego lub okna dialogowego Nowy dokument (Plik > Nowy).

 • Otwórz istniejący plik FLA i przekonwertuj go na plik środowiska AIR for Android. Wybierz opcję AIR for Android z menu Cel w oknie dialogowym Ustawienia publikowania (Plik > Ustawienia publikowania).

Wyświetlanie podglądu i publikowanie aplikacji AIR for Android

Istnieje możliwość wyświetlenia podglądu pliku SWF Animate środowiska AIR for Android. Zostanie on zaprezentowany w takiej postaci, w jakiej będzie widoczny w oknie aplikacji AIR. Wyświetlanie podglądu jest bardzo użyteczne, gdy trzeba sprawdzić widoczne aspekty aplikacji bez jej pakowania i instalowania.

 1. Upewnij się, że dla ustawienia odtwarzacza docelowego w oknie dialogowym Ustawienia publikowania wybrano opcję AIR for Android.

 2. Wybierz opcję Sterowanie > Testuj film > Testuj lub naciśnij klawisze Control+Enter.

Jeśli nie skonfigurowano ustawień aplikacji za pomocą okna dialogowego ustawień aplikacji i instalatora, program Animate generuje domyślny plik deskryptora aplikacji (nazwa_pliku_swf-app.xml). Program Animate tworzy ten plik w tym samym folderze, w którym jest zapisany plik SWF. Jeśli ustawienia aplikacji zdefiniowano w oknie dialogowym Ustawienia instalatora i aplikacji, wówczas plik deskryptora aplikacji odzwierciedla te ustawienia.

Aby opublikować plik środowiska AIR for Android, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Kliknij przycisk Publikuj w oknie dialogowym Ustawienia publikowania.

 • Kliknij przycisk Publikuj w oknie dialogowym ustawień środowiska AIR for Android.

 • Wybierz polecenia Plik > Publikuj.

 • Wybierz polecenia Plik > Podgląd publikowania.

Podczas publikowania pliku AIR program Animate tworzy plik SWF i plik XML deskryptora aplikacji. Następnie program Animate pakuje kopie tych plików razem z pozostałymi plikami dodanymi do aplikacji, umieszczając je w pliku instalatora AIR (nazwa_pliku_swf.apk).

Tworzenie aplikacji AIR for Android

Po zakończeniu programowania aplikacji należy określić ustawienia pliku deskryptora aplikacji AIR for Android oraz plików instalatora wymaganych do wdrożenia aplikacji. Program Animate tworzy plik deskryptora oraz pliki instalatora wraz z plikiem SWF podczas publikowania pliku środowiska AIR for Android.

Ustawienia dla tych plików należy określić w oknie dialogowym AIR for Android — Ustawienia instalatora i aplikacji. Po utworzeniu pliku środowiska AIR for Android można otworzyć to okno dialogowe z poziomu inspektora Właściwości dokumentu. Można również uzyskać do niego dostęp za pomocą przycisku Ustawienia w menu Odtwarzacz zakładki Animate w oknie dialogowym Ustawienia publikowania.

Tworzenie pliku aplikacji Adobe AIR

 1. W programie Animate otwórz plik FLA lub zestaw plików, które składają się na aplikację Adobe AIR.

 2. Przed otworzeniem okna dialogowego ustawień aplikacji i instalatora AIR zapisz plik FLA środowiska AIR for Android.

 3. Wybierz opcję Plik > Ustawienia AIR for Android.

 4. Wypełnij pola w oknie dialogowym ustawień instalatora i aplikacji AIR for Android, a następnie kliknij przycisk Publikuj.

  Po kliknięciu przycisku Publikuj zostaną spakowane następujące pliki:

  • Plik SWF

  • Plik deskryptora aplikacji

  • Pliki ikon aplikacji

  • Pliki wymienione w polu tekstowym Dołączone pliki

   Publikowanie aplikacji AIR for Android nie powiedzie się, jeżeli podana nazwa pliku FLA lub SWF będzie zawierać znaki dwubajtowe.

Okno dialogowe AIR for Android — Ustawienia instalatora i aplikacji zawiera cztery zakładki: Ogólne, Wdrażanie, Ikony i Uprawnienia.

Ustawienia ogólne

Zakładka Ogólne okna dialogowego AIR for Android — Ustawienia instalatora i aplikacji zawiera następujące opcje:

Plik wyjściowy

Nazwa i lokalizacja pliku AIR, który ma zostać utworzony po użyciu polecenia Publikuj. Rozszerzenie pliku wyjściowego to APK.

Nazwa aplikacji

Nazwa używana przez instalator aplikacji AIR w celu wygenerowania nazwy pliku aplikacji oraz folderu aplikacji. Nazwa musi zawierać tylko poprawne znaki dla nazw plików i nazw folderów. Domyślnie jest to nazwa pliku SWF.

Identyfikator aplikacji

Identyfikuje aplikację za pomocą unikalnego identyfikatora. W razie potrzeby domyślny identyfikator można zmienić. Identyfikator nie może zawierać spacji ani znaków specjalnych. Jedyne poprawne znaki to: 0–9, a–z, A–Z oraz . (kropka). Dozwolona liczba znaków: od 1 do 212. Domyślnie: com.adobe.example.applicationName.

Wersja

Opcjonalnie. Określa numer wersji aplikacji. Domyślnie: 1.0.

Etykieta wersji

Opcjonalnie. Ciąg znaków opisujący wersję.

Proporcje

Umożliwia określenie orientacji aplikacji — pionowej, poziomej lub automatycznej. Wybranie opcji Automatycznie i orientacji automatycznej powoduje, że aplikacja jest uruchamiana na urządzeniu zgodnie z jego bieżącą orientacją.

Pełny ekran

Umożliwia ustawienie uruchamiania aplikacji w trybie pełnoekranowym. To ustawienie domyślnie jest odznaczone.

Orientacja automatyczna

Umożliwia przełączanie orientacji aplikacji z pionowe na poziomą w zależności od bieżącej orientacji urządzenia. To ustawienie domyślnie jest odznaczone.

Tryb renderowania

Umożliwia określenie metody, przy użyciu której środowisko wykonawcze AIR renderuje zawartość graficzną. Dostępne opcje:

 • Automatycznie — powoduje automatyczne wykrywanie i używanie najszybszej metody renderowania dostępnej na urządzeniu, na którym działa środowisko.

 • CPU — powoduje używanie procesora głównego urządzenia.

 • GPU — powoduje używanie procesora graficznego urządzenia. Jeśli nie ma dostępu do GPU, jest używany procesor główny.

 • Bezpośredni — powoduje renderowanie przy użyciu obiektu Stage3D. To jest najszybsza dostępna metoda renderowania.

Lista procesorów, które nie obsługują trybu bezpośredniego, znajduje się w artykule Mikroukłady i sterowniki nieobsługiwane przez obiekt Stage3D | Flash Player 11, AIR 3.

Procesor Umożliwia wybranie typu procesora urządzeń, dla których będzie publikowana aplikacja. Obsługiwane są typ procesorów ARM i Intel x86. Obsługa procesorów x86 jest dostępna od wersji Animate 2014.1. 

Dołączone pliki

Określa dodatkowe pliki i foldery, jakie są dołączane do pakietu aplikacji. Kliknij przycisk Plus (+), aby dodać pliki oraz przycisk folderu, aby dodać foldery. W celu usunięcia pliku lub folderu z listy należy wybrać plik lub folder, a następnie kliknąć przycisk Minus (–).

Domyślnie plik deskryptora aplikacji oraz główny plik SWF zostaną automatycznie dodane do listy pakietu. Lista pakietu będzie zawierała te pliki, nawet jeśli nie opublikowano jeszcze pliku FLA Adobe AIR. Lista pakietu prezentuje pliki i foldery w postaci struktury płaskiej. Pliki w folderze nie są wyświetlone, a pełne ścieżki do plików są w razie potrzeby obcięte.

Jeśli do ścieżki biblioteki ActionScript dodano pliki rozszerzeń natywnych środowiska AIR, te pliki również są wyświetlane na tej liście.

Lista nie zawiera plików ikon. Gdy program Animate pakuje pliki, kopiuje pliki ikon do folderu tymczasowego, względnego wobec lokalizacji pliku SWF. Program Animate usuwa folder po zakończeniu pakowania.

Ustawienia wdrażania

Zakładka Wdrożenie w oknie dialogowym AIR for Android — Ustawienia instalatora i aplikacji umożliwia określenie następujących ustawień.

Certyfikat

Certyfikat cyfrowy aplikacji. Można przeglądać w celu wybrania certyfikatu lub utworzyć nowy. Pamiętaj, że certyfikaty aplikacji dla systemu Android muszą mieć okres ważności obejmujący co najmniej 25 lat.

Hasło

Hasło dla wybranego certyfikatu cyfrowego.

Typ wdrożenia

Określa typ pakietu, który ma zostać utworzony.

 • Ustawienie Wydanie dla urządzeń umożliwia tworzenie pakietów przeznaczonych do udostępnienia w sklepie lub za pośrednictwem innego mechanizmu rozpowszechniania (takiego jak witryna internetowa).
 • Ustawienie Wydanie dla emulatora pozwala tworzyć pakiety przeznaczone do debugowania przy użyciu programu Mobile Device Simulator.
 • Ustawienie Debugowanie służy do debugowania na urządzeniach. Umożliwia między innymi ustawianie punktów przerwań w programie Animate i zdalne debugowanie aplikacji uruchomionej na urządzeniu z systemem Android. Pozwala też wybrać, który interfejs sieciowy i adres IP będzie używany w sesjach debugowania.

Środowisko wykonawcze AIR

Określa, jak aplikacja ma zachowywać się na urządzeniach, na których nie jest jeszcze zainstalowane środowisko wykonawcze AIR.

 • Opcja Osadź środowisko wykonawcze AIR w aplikacji pozwala dodać środowisko wykonawcze do pakietu instalatora, dzięki czemu nie trzeba pobierać dodatkowych plików. Wiąże się to ze znacznym zwiększeniem rozmiaru pakietu aplikacji.
 • Opcja Pobierz środowisko AIR powoduje, że instalator pobiera środowisko wykonawcze ze sklepu Google Play lub Amazon Appstore.

Po opublikowaniu

Umożliwia określenie, czy aplikacja ma zostać zainstalowania na obecnie podłączonym urządzeniu z systemem Android, a także czy ma zostać uruchomiona natychmiast po zainstalowaniu.

Ustawienia Ikon

Zakładka Ikony okna dialogowego AIR for Android — Ustawienia instalatora i aplikacji pozwala na określenie ikony aplikacji przeznaczonej dla systemu Android. Ikona ta jest wyświetlana po zainstalowaniu aplikacji i uruchomieniu jej w środowisku wykonawczym AIR for Android. Można określić różne rozmiary ikony dostosowane do widoków, w których jest ona wyświetlana. Ikony wybrane dla systemu Android nie muszą mieć dokładnie takich rozmiarów.

W celu określenia ikony kliknij jej rozmiar w zakładce Ikony, a następnie przejdź do pliku, którego chcesz użyć dla tego rozmiaru. Pliki muszą być w formacie PNG (Portable Network Graphics).

Jeśli dla określonego rozmiaru ikony obraz nie zostanie wybrany, środowisko Adobe AIR zmieni skalę jednego z wybranych obrazów w celu utworzenia brakującej ikony.

Ustawienia uprawnień

Zakładka Uprawnienia umożliwia określenie, które usługi i dane na urządzeniu są dostępne dla aplikacji.

 • Aby zastosować uprawnienie, zaznacz jego pole wyboru.

 • Klikając nazwę uprawnienia, można wyświetlić jego opis. Opis zostanie wyświetlony poniżej listy uprawnień.

 • Aby zmienić uprawnienia ręcznie bez korzystania z tego okna dialogowego, wybierz opcję „Ręcznie zarządzaj uprawnieniami i uzupełnieniami manifestu w pliku deskryptora aplikacji”.

Ustawienia językowe

W okienku Języki można wybrać języki, z którymi ma być powiązana aplikacja w sklepie lub na giełdzie aplikacji. Wybranie języka pozwoli pobrać aplikację użytkownikom posiadającym system operacyjny Android w danej wersji językowej. Ustawienia językowe określają jedynie oferowane wersje językowe interfejsu użytkownika aplikacji.

Jeśli nie zostanie wybrany żaden język, aplikacja zostanie opublikowana przy użyciu wszystkich obsługiwanych języków. Dzięki temu nie trzeba wybierać ręcznie wszystkich języków. Dostępne są języki obsługiwane przez środowisko Adobe AIR. W systemie Android mogą być obsługiwane dodatkowe języki.

 Środowisko AIR for Android obsługuje trzy nowe języki: duński, hebrajski i norweski.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?