Program Animate CC umożliwia publikowanie zawartości dla środowiska Adobe® AIR™ for Android.

W tym artykule opisano konfigurowanie ustawień publikowania dla środowiska AIR for Android w programie Animate. Wyczerpujące informacje na temat programowania aplikacji Adobe AIR™ zawiera dokument Budowanie aplikacji dla środowiska Adobe AIR.

Informacje na temat wymagań sprzętowych i programowych aplikacji AIR dla komputerów i urządzeń przenośnych podano na stronie wymagań systemowych środowiska AIR.

Wyczerpujące informacje przeznaczone dla programistów zawarto w dokumentacji środowiska Adobe AIR.

Materiały wideo i samouczki

W poniższych samouczkach wideo omówiono sposoby tworzenia aplikacji AIR™ for Android w programie Animate:

Uwaga:

(Tylko AIR 3.7) Pakowanie aplikacji tylko z dołączonym środowiskiem wykonawczym (Android)

W przypadku środowiska AIR 3.7 spakowanie aplikacji AIR dla systemu Android (niezależnie od ustawień celu) powoduje osadzenie środowiska AIR. Poprawia to funkcjonalność z punktu widzenia użytkowników, gdyż nie muszą już oni oddzielnie pobierać środowiska wykonawczego AIR. Efektem ubocznym takiego rozwiązania jest zwiększenie rozmiaru aplikacji o około 9 MB.

Program Animate wyświetla ostrzeżenie, jeśli aplikacja AIR for Android została spakowana przy użyciu opcji współużytkowanego środowiska wykonawczego.

Tworzenie pliku środowiska Adobe AIR for Android

Dokumenty środowiska Adobe AIR for Android można tworzyć w programie Animate za pomocą polecenia Plik > Nowy. Można również utworzyć plik FLA z kodem ActionScript® 3.0 i przekonwertować go na plik środowiska AIR for Android, korzystając z okna dialogowego Ustawienia publikowania.

Aby utworzyć plik środowiska AIR for Android, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Wybierz opcję AIR for Android z poziomu ekranu powitalnego lub okna dialogowego Nowy dokument (Plik > Nowy).

 • Otwórz istniejący plik FLA i przekonwertuj go na plik środowiska AIR for Android. Wybierz opcję AIR for Android z menu Cel w oknie dialogowym Ustawienia publikowania (Plik > Ustawienia publikowania).

Wyświetlanie podglądu i publikowanie aplikacji AIR for Android

Istnieje możliwość wyświetlenia podglądu pliku SWF Animate środowiska AIR for Android. Zostanie on zaprezentowany w takiej postaci, w jakiej będzie widoczny w oknie aplikacji AIR. Wyświetlanie podglądu jest bardzo użyteczne, gdy trzeba sprawdzić widoczne aspekty aplikacji bez jej pakowania i instalowania.

 1. Upewnij się, że dla ustawienia odtwarzacza docelowego w oknie dialogowym Ustawienia publikowania wybrano opcję AIR for Android.

 2. Wybierz opcję Sterowanie > Testuj film > Testuj lub naciśnij klawisze Control+Enter.

Jeśli nie skonfigurowano ustawień aplikacji za pomocą okna dialogowego ustawień aplikacji i instalatora, program Animate generuje domyślny plik deskryptora aplikacji (nazwa_pliku_swf-app.xml). Program Animate tworzy ten plik w tym samym folderze, w którym jest zapisany plik SWF. Jeśli ustawienia aplikacji zdefiniowano w oknie dialogowym Ustawienia instalatora i aplikacji, wówczas plik deskryptora aplikacji odzwierciedla te ustawienia.

Aby opublikować plik środowiska AIR for Android, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Kliknij przycisk Publikuj w oknie dialogowym Ustawienia publikowania.

 • Kliknij przycisk Publikuj w oknie dialogowym ustawień środowiska AIR for Android.

 • Wybierz polecenia Plik > Publikuj.

 • Wybierz polecenia Plik > Podgląd publikowania.

Podczas publikowania pliku AIR program Animate tworzy plik SWF i plik XML deskryptora aplikacji. Następnie program Animate pakuje kopie tych plików razem z pozostałymi plikami dodanymi do aplikacji, umieszczając je w pliku instalatora AIR (nazwa_pliku_swf.apk).

Tworzenie aplikacji AIR for Android

Po zakończeniu programowania aplikacji należy określić ustawienia pliku deskryptora aplikacji AIR for Android oraz plików instalatora wymaganych do wdrożenia aplikacji. Program Animate tworzy plik deskryptora oraz pliki instalatora wraz z plikiem SWF podczas publikowania pliku środowiska AIR for Android.

Ustawienia dla tych plików należy określić w oknie dialogowym AIR for Android — Ustawienia instalatora i aplikacji. Po utworzeniu pliku środowiska AIR for Android można otworzyć to okno dialogowe z poziomu Inspektora właściwości dokumentu. Można również uzyskać do niego dostęp za pomocą przycisku Ustawienia w menu Odtwarzacz zakładki Animate w oknie dialogowym Ustawienia publikowania.

Tworzenie pliku aplikacji Adobe AIR

 1. W programie Animate otwórz plik FLA lub ustaw pliki, które tworzą aplikację Adobe AIR.

 2. Przed otwarciem okna dialogowego ustawień aplikacji i instalatora AIR zapisz plik FLA środowiska AIR for Android.

 3. Wybierz opcję Plik > Ustawienia AIR for Android.

 4. Wypełnij pola w oknie dialogowym AIR for Android — Ustawienia instalatora i aplikacji, a następnie kliknij przycisk Publikuj.

  Po kliknięciu przycisku Publikuj zostaną spakowane następujące pliki:

  • Plik SWF

  • Plik deskryptora aplikacji

  • Pliki ikon aplikacji

  • Pliki wymienione w polu tekstowym Dołączone pliki

  Uwaga:

  Opublikowanie aplikacji AIR for Android nie powiedzie się, jeżeli podana nazwa pliku FLA lub SWF będzie zawierać znaki dwubajtowe.


Okno dialogowe AIR for Android — Ustawienia instalatora i aplikacji zawiera cztery zakładki: Ogólne, Wdrażanie, Ikony i Uprawnienia.

Ustawienia ogólne

Zakładka Ogólne okna dialogowego AIR for Android — Ustawienia instalatora i aplikacji zawiera następujące opcje:

Plik wyjściowy

Nazwa i położenie tworzonego pliku AIR do utworzenia w przypadku użycia polecenia Publikuj. Rozszerzenie pliku wyjściowego to APK.

Nazwa aplikacji

Nazwa używana przez instalator aplikacji AIR w celu wygenerowania nazwy pliku aplikacji oraz folderu aplikacji. Nazwa musi zawierać tylko poprawne znaki dla nazw plików i nazw folderów. Domyślnie jest to nazwa pliku SWF.

Identyfikator aplikacji

Identyfikuje aplikację za pomocą unikalnego identyfikatora. W razie potrzeby domyślny identyfikator można zmienić. Identyfikator nie może zawierać spacji ani znaków specjalnych. Jedyne poprawne znaki: 0-9, a-z, . (kropka) oraz - (kreska). Dozwolona liczba znaków: od 1 do 212. Domyślnie: com.adobe.example.applicationName.

Wersja

Opcjonalnie. Określa numer wersji aplikacji. Domyślnie: 1.0.

Etykieta wersji

Opcjonalnie. Ciąg znaków opisujący wersję.

Proporcje

Umożliwia określenie orientacji aplikacji — pionowej, poziomej lub automatycznej. Wybranie opcji Automatycznie i orientacji automatycznej powoduje, że aplikacja jest uruchamiana na urządzeniu zgodnie z jego bieżącą orientacją.

Pełny ekran

Umożliwia ustawienie uruchamiania aplikacji w trybie pełnoekranowym. To ustawienie domyślnie nie jest zaznaczone.

Orientacja automatyczna

Umożliwia przełączanie orientacji aplikacji z trybu pionowego na poziomy w zależności od bieżącej orientacji urządzenia. To ustawienie domyślnie nie jest zaznaczone.

Tryb renderowania

Umożliwia określenie metody, przy użyciu której środowisko wykonawcze AIR renderuje zawartość graficzną. Dostępne opcje:

 • Automatycznie — powoduje automatyczne wykrywanie i używanie najszybszej metody renderowania dostępnej na urządzeniu, na którym działa środowisko.

 • CPU — powoduje używanie procesora głównego urządzenia.

 • GPU — powoduje używanie procesora graficznego urządzenia. Jeśli nie ma dostępu do GPU, jest używany procesor główny.

 • Bezpośredni — powoduje renderowanie przy użyciu obiektu Stage3D. To jest najszybsza dostępna metoda renderowania.

Lista procesorów, które nie obsługują trybu bezpośredniego, znajduje się w artykule Mikroukłady i sterowniki nieobsługiwane przez obiekt Stage3D | Flash Player 11, AIR 3.


Procesor Umożliwia wybranie typu procesora urządzeń, dla których będzie publikowana aplikacja. Obsługiwane są typ procesorów ARM i Intel x86. Obsługa procesorów x86 jest dostępna od wersji Animate CC 2014.1. 

Dołączone pliki

Określa dodatkowe pliki i foldery, jakie są dołączane do pakietu aplikacji. Kliknij przycisk Plus (+), aby dodać pliki oraz przycisk folderu, aby dodać foldery. W celu usunięcia pliku lub folderu z listy należy wybrać plik lub folder, a następnie kliknąć przycisk Minus (-).

Domyślnie plik deskryptora aplikacji oraz główny plik SWF zostaną automatycznie dodane do listy pakietu. Lista pakietu będzie zawierała te pliki, nawet jeśli nie opublikowano jeszcze pliku FLA Adobe AIR. Lista pakietu prezentuje pliki i foldery w postaci struktury płaskiej. Pliki w folderze nie są wyświetlone, a pełne ścieżki do plików są w razie potrzeby obcięte.

Jeśli do ścieżki biblioteki ActionScript dodano pliki rozszerzeń natywnych środowiska AIR, te pliki również są wyświetlane na tej liście.

Lista nie zawiera plików ikon. Gdy program Animate pakuje pliki, kopiuje pliki ikon do folderu tymczasowego, względnego wobec lokalizacji pliku SWF. Program Animate usuwa folder po zakończeniu pakowania.

Ustawienia wdrażania

Zakładka Wdrożenie w oknie dialogowym AIR for Android — Ustawienia instalatora i aplikacji umożliwia określenie następujących ustawień.

Certyfikat

Certyfikat cyfrowy aplikacji. Można przeglądać w celu wybrania certyfikatu lub utworzyć nowy. Informacje o tworzeniu certyfikatu cyfrowego zawiera sekcja Podpisywanie aplikacji. Certyfikaty dla aplikacji dla systemu Android muszą mieć ustawiony okres ważności obejmujący co najmniej 25 lat.

Hasło

Hasło dla wybranego certyfikatu cyfrowego.

Typ wdrożenia

Określa typ pakietu, który ma zostać utworzony.

 • Ustawienie Wydanie dla urządzeń umożliwia tworzenie pakietów przeznaczonych do udostępnienia w sklepie lub za pośrednictwem innego mechanizmu rozpowszechniania (takiego jak witryna internetowa).
 • Ustawienie Wydanie dla emulatora pozwala tworzyć pakiety przeznaczone do debugowania przy użyciu programu Mobile Device Simulator.
 • Ustawienie Debugowanie służy do debugowania na urządzeniach. Umożliwia między innymi ustawianie punktów przerwań w programie Animate i zdalne debugowanie aplikacji uruchomionej na urządzeniu z systemem Android. Pozwala też wybrać, który interfejs sieciowy i adres IP będzie używany w sesjach debugowania.

Środowisko wykonawcze AIR

Określa, jak aplikacja ma zachowywać się na urządzeniach, na których nie jest jeszcze zainstalowane środowisko wykonawcze AIR.

 • Opcja Osadź środowisko wykonawcze AIR w aplikacji pozwala dodać środowisko wykonawcze do pakietu instalatora, dzięki czemu nie trzeba pobierać dodatkowych plików. Wiąże się to ze znacznym zwiększeniem rozmiaru pakietu aplikacji.
 • Opcja Pobierz środowisko AIR powoduje, że instalator pobiera środowisko wykonawcze ze sklepu Google Play lub Amazon Appstore.

Po opublikowaniu

Umożliwia określenie, czy aplikacja ma zostać zainstalowania na obecnie podłączonym urządzeniu z systemem Android, a także czy ma zostać uruchomiona natychmiast po zainstalowaniu.

Ustawienia Ikon

Zakładka Ikony okna dialogowego AIR for Android — Ustawienia instalatora i aplikacji pozwala na określenie ikony aplikacji przeznaczonej dla systemu Android. Ikona ta jest wyświetlana po zainstalowaniu aplikacji i uruchomieniu jej w środowisku wykonawczym AIR for Android. Można określić różne rozmiary ikony dostosowane do widoków, w których jest ona wyświetlana. Ikony wybrane dla systemu Android nie muszą mieć dokładnie takich rozmiarów.

W celu określenia ikony kliknij jej rozmiar w zakładce Ikony, a następnie przejdź do pliku, którego chcesz użyć dla tego rozmiaru. Pliki muszą być w formacie PNG (Portable Network Graphics).

Jeśli dla określonego rozmiaru ikony obraz nie zostanie wybrany, środowisko Adobe AIR zmieni skalę jednego z wybranych obrazów w celu utworzenia brakującej ikony.

Ustawienia uprawnień

Zakładka Uprawnienia umożliwia określenie, które urządzenia i dane są dostępne dla aplikacji na urządzeniu.

 • Zaznaczając to pole wyboru, można zastosować uprawnienie.

 • Klikając nazwę uprawnienia, można wyświetlić jego opis. Opis zostanie wyświetlony poniżej listy uprawnień.

 • Aby zmienić uprawnienia ręcznie — bez korzystania z tego okna dialogowego — należy wybrać opcję „Ręcznie zarządzaj uprawnieniami i uzupełnieniami manifestu w pliku deskryptora aplikacji”.

Ustawienia językowe

W okienku Języki można wybrać języki, z którymi ma być powiązana aplikacja w sklepie lub na giełdzie aplikacji. Wybranie języka pozwoli pobrać aplikację użytkownikom posiadającym system operacyjny Android w danej wersji językowej. Ustawienia językowe określają jedynie oferowane wersje językowe interfejsu użytkownika aplikacji.

Jeśli nie zostanie wybrany żaden język, aplikacja zostanie opublikowana przy użyciu wszystkich obsługiwanych języków. Dzięki temu nie trzeba wybierać ręcznie wszystkich języków. Dostępne są języki obsługiwane przez środowisko Adobe AIR. W systemie Android mogą być obsługiwane dodatkowe języki.

Uwaga:

Środowisko AIR for Android obsługuje trzy nowe języki:

 • duński
 • hebrajski 
 • norweski

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online