Praca w programach Adobe Premiere Pro i Adobe Animate

Program Adobe Premiere Pro jest profesjonalnym narzędziem do montażu wideo. Jeśli program Adobe Animate jest używany do projektowania interaktywnej zawartości przeznaczonej dla witryn internetowych lub urządzeń przenośnych, za pomocą programu Adobe Premiere Pro można montować filmy na potrzeby tych projektów. Program Adobe Premiere Pro oferuje profesjonalne narzędzia do montażu wideo z dokładnością do klatki, włączając w to narzędzia do optymalizacji plików wideo do odtwarzania na ekranach komputerowych i urządzeniach przenośnych.

Program Adobe Animate jest narzędziem do dodawania krótkich fragmentów wideo do prezentacji przeznaczonych na strony internetowe i urządzenia przenośne. Program Adobe Flash oferuje korzyści technologiczne i twórcze, które pozwalają łączyć wideo z danymi, grafiką, dźwiękiem i sterowaniem interaktywnym. Formaty FLV i F4V pozwalają umieścić materiały wideo na stronie internetowej w formacie dostępnym prawie dla każdego.

Z programu Adobe Premiere Pro można bezpośrednio eksportować pliki w formacie FLV lub F4V. Za pomocą programu Adobe Animate można osadzać pliki w interaktywnych witrynach internetowych lub aplikacjach na urządzenia przenośne. Program Adobe Animate może importować znaczniki sekwencji, które dodaje się jako punkty sygnalizacji w programie Adobe Premiere Pro. Za pomocą punktów sygnalizacji można uruchamiać zdarzenia podczas odtwarzania plików SWF.

W przypadku eksportowania plików wideo w innych formatach standardowych program Adobe Animate może kodować wideo w aplikacjach multimedialnych. Program Adobe Animate używa najnowszych technologii kompresji, zapewniając najlepszą jakość przy jak najmniejszym rozmiarze pliku.

Przenoszenie zasobów między programami Adobe Premiere Pro i Adobe Animate

W programie Adobe Premiere Pro można dodawać znaczniki sekwencji do osi czasu. Znaczniki sygnalizacji programu Flash mogą pełnić rolę punktów sygnalizacji w aplikacjach multimedialnych. Istnieją dwa rodzaje znaczników punktów sygnalizacji: znaczniki dotyczące lokalizacji i znaczniki dotyczące zdarzenia. Znaczniki nawigacyjnych punktów sygnalizacji można wykorzystać do przemieszczania się pomiędzy różnymi częściami plików FLV i F4V oraz do wyzwalania wyświetlania tekstu na ekranie. Znaczniki punktów sygnalizacji dotyczące zdarzenia można wykorzystać do wywołania w określonym czasie skryptów operacji w plikach FLV i F4V.

Z programu Adobe Premiere Pro można eksportować filmy bezpośrednio do formatu FLV lub F4V. Do wyboru jest kilka ustawień domyślnych eksportowania. Te ustawienia oferują różne rodzaje równowagi między jakością dźwięku i wideo. Pozwala to osiągnąć szybkość transmisji odpowiednią dla różnych odbiorców i urządzeń. Po wyeksportowaniu filmu z kanałem alfa można go użyć jako warstwy w projekcie multimedialnym.

Taki plik FLV lub F4V można zaimportować do programu Adobe Animate. Program Animate interpretuje znaczniki sekwencyjne jako punkty sygnalizacji dotyczące nawigacji lub zdarzeń. W programie Animate można również dostosowywać interfejs otaczający materiał wideo.

Za pomocą programu Animate można również tworzyć animacje na potrzeby filmów. Program Animate umożliwia tworzenie animacji. Animacje takie można eksportować do pliku FLV lub F4V. Następnie można zaimportować taki plik FLV lub F4V do programu Adobe Premiere Pro w celu dalszej edycji. W programie Adobe Premiere Pro można na przykład dodać tytuły i połączyć animację z innymi źródłami wideo.

Praca z programami Animate i After Effects

Po utworzeniu materiałów wideo i animacji w programie Adobe® Animate® można je dopracować i zmontować w programie After Effects. Animacje i aplikacje z programu Animate można eksportować na przykład jako filmy QuickTime lub pliki Flash Video (FLV). Następnie można w programie After Effects przeprowadzić montaż i dopracować te materiały.

Kompozycję wideo edytowaną w programie After Effects można następnie opublikować za pomocą programu Animate. Można również wyeksportować kompozycję After Effects jako zawartość XFL do dalszej obróbki w programie Animate.

Pewne koncepcje występujące w programach Animate i After Effects są w każdym z tych programów nazywane inaczej. Dotyczy to między innymi następujących pojęć:

 • Kompozycja programu After Effects to odpowiednik klipu filmowego w programie Animate.

 • Klatka kompozycji w panelu Kompozycja to odpowiednik stołu montażowego w programie Animate.

 • Panel Projekt w programie After Effects to odpowiednik panelu Biblioteka w programie Animate.

 • Pliki projektu w programie After Effects są odpowiednikami plików FLA w programie Animate.

 • Film renderowany w programie After Effects można wyeksportować; natomiast w programie Animate CC publikuje się pliki SWF.

Eksportowanie wideo QuickTime z programu Flash

W przypadku tworzenia animacji lub aplikacji w programie Animate można eksportować je jako filmy QuickTime, używając polecenia Plik > Eksport > Eksportuj film. W przypadku animacji Animate można optymalizować wyjście wideo dla animacji. W przypadku aplikacji Animate program Animate renderuje wideo aplikacji w trakcie jej wykonywania, pozwalając użytkownikowi na manipulowanie nim. Można dzięki temu zarejestrować różne wersje (stany) aplikacji, które mają znaleźć się w pliku wideo.

Renderowanie i eksportowanie plików FLV i F4V z programu After Effects

Przy renderowaniu gotowego wideo z programu After Effects wybranie formatu wyjściowego FLV lub F4V pozwala renderować i eksportować wideo, które można odtwarzać w programie Flash Player. Następnie można zaimportować plik FLV lub F4V do programu Animate i opublikować go jako plik SWF, który jest gotowy do odtwarzania w programie Flash Player.

Importowanie i publikowanie wideo w programie Flash

Podczas importowania pliku FLV lub F4V do programu Flash można za pomocą różnych technik, na przykład skryptów lub składników Animate, sterować wyglądem interfejsu otaczającego wideo. Obsługiwane są na przykład opcje odtwarzania lub inne grafiki. Można także dodać warstwy graficzne na wierzchu pliku FLV lub F4V, aby uzyskać złożone wyniki.

Składanie grafiki, animacji i wideo

Programy Animate i After Effects mają wiele funkcji pozwalających na tworzenie złożonych połączeń wideo i grafiki. Wybór stosowanej aplikacji zależy od indywidualnych preferencji i typu materiałów wynikowych, jakie mają być tworzone.

Program Animate jest lepiej przystosowany do obsługi stron internetowych, gdyż generuje mniejsze pliki wynikowe. Można w nim też sterować animacją w czasie wykonywania. Program After Effects jest przeznaczony do tworzenia wideo i produkcji filmów. Oferuje on szereg efektów wizualnych i jest używany do tworzenia plików wideo jako produktu końcowego.

Obie aplikacje mogą być zastosowane do tworzenia oryginalnej grafiki i animacji. Obie używają osi czasu i oferują możliwości tworzenia skryptów do programowego sterowania animacją. Program After Effects zawiera większy zestaw efektów, podczas gdy język ActionScript® programu Animate oferuje większą wszechstronność spośród tych środowisk tworzenia skryptów.

Obydwie aplikacje pozwalają umieszczać grafikę na osobnych warstwach do składania. Te warstwy można w razie potrzeby włączać i wyłączać. Obydwie pozwalają także zastosować efekty na zawartości pojedynczych warstw.

W programie Animate tworzenie kompozycji nie wpływa wprost na wideo; wpływa tylko na wygląd wideo podczas odtwarzania w programie Flash Player. Inaczej jest w programie After Effects, gdzie kompozycja oparta na zaimportowanym pliku wideo zawiera przy eksportowaniu dołączone grafiki i efekty.

Operacje rysowania i malowania w programie After Effects zawsze są wykonywane na warstwach oddzielonych od importowanego wideo, dzięki czemu nie zmieniają one plików źródłowych. Program Animate oferuje dwa tryby rysowania: bezpieczny i zmieniający pliki źródłowe.

Eksportowanie zawartości After Effects do użycia w programie Flash

Możliwe jest eksportowanie zawartości After Effects do użycia w programie Animate. Można wyeksportować plik SWF, który jest gotowy do odtwarzania w programie Flash Player lub użycia jako część innego projektu interaktywnego. Podczas eksportowania zawartości z programu After Effects w formacie SWF część zawartości jest spłaszczana i rasteryzowana w pliku SWF.

Aby kontynuować edycję zawartości programu After Effects w programie Animate, należy wyeksportować kompozycję jako plik XFL. Plik XFL programu Animate zawiera te same informacje co plik FLA, ale zapisane w formacie XML. Podczas eksportowania kompozycji z programu After Effects jako pliku XFL do użycia w programie Animate niektóre warstwy i klatki kluczowe utworzone w programie After Effects są zachowywane w wersji zgodnej z programem Animate. Podczas importowania pliku XFL w programie Animate plik jest rozpakowywany, a pochodzące z niego zasoby są dodawane do pliku FLA zgodnie z instrukcjami zawartymi w pliku XFL.

Importowanie plików Flash SWF do programu After Effects

Program Animate oferuje unikalny zestaw wektorowych narzędzi kompozycyjnych, które obsługują metody rysowania niedostępne w programach After Effects i Adobe® Illustrator®. Można importować pliki SWF do programu After Effects, aby połączyć je z innym wideo lub renderować jako wideo z dodatkowymi efektami. Zawartość interaktywna i animacje oparte na skryptach nie są zachowywane. Animacje zdefiniowane przez klatki kluczowe są zachowywane.

Każdy plik SWF importowany do programu After Effects jest spłaszczany w pojedynczej, rasteryzowanej w sposób ciągły warstwie, której kanał alfa zostaje zachowany. Rasteryzacja ciągła oznacza, że grafiki zachowują ostrość w czasie, gdy są skalowane. Ta metoda importu pozwala na użycie w programie After Effects głównej warstwy lub obiektu pliku SWF jako elementu gładko renderowanego, pozwalając wspólnie pracować najlepszym możliwościom każdego z narzędzi.

Importowanie plików FLA z programu Animate do programu After Effects

Teraz można importować pliki FLA z programu Animate do programu After Effects, aby połączyć je z innym nagraniem wideo lub renderować jako wideo z dodatkowymi efektami. Program After Effects umożliwia interakcję z programem Animate za pośrednictwem wtyczki. 

 1. Zainstaluj programy Animate CC 19.0 i After Effects 16.0 z poziomu aplikacji Creative Cloud. 

 2. Uruchom program After Effects CC i utwórz projekt.

 3. Wybierz polecenie Plik > Importuj > Plik.

 4. Wybierz plik sample.fla i kliknij przycisk Importuj.

  Uwaga: Jako pliku przykładowego można użyć dowolnego pliku FLA zawierającego skrypt ActionScript 3.

 5. W oknie dialogowym Preferencje importu przejdź do lokalizacji, w której są generowane wszystkie pliki SWF warstw, i kliknij przycisk OK.

  Domyślnie jest przyjmowana lokalizacja zapisanego pliku FLA.

  Okno dialogowe importowania preferencji
  Okno dialogowe importowania preferencji

  Jeśli zostanie wybrana opcja Importuj dźwięk, dźwięk z głównej osi czasu w pliku FLA zostanie wyeksportowany w formie plików dźwiękowych MP3 lub WAV. Dźwięk zostanie zaimportowany do programu After Effects na oddzielnej warstwie.

  Wszystkie warstwy zostaną zaimportowane do kompozycji w programie After Effects. Kolejność warstw w kompozycji będzie podobna do tej w programie Animate CC.

  Uwaga:

  Funkcje warstw zaawansowanych, takie jak głębia warstw czy efekty kamery, nie są obsługiwane.

Obieg pracy łączący programy Animate i After Effects

Obieg pracy łączący programy Animate i After Effects
W tym materiale wideo omawiamy stosowanie udoskonalonego obiegu pracy umożliwiającego integrację programów Animate i After Effects.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online