Podręcznik użytkownika Anuluj

Filtry graficzne

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Informacje o filtrach

Przegląd filtrów

Filtry (efekty graficzne) pozwalają na dodawanie atrakcyjnych efektów wizualnych do tekstu, przycisków i klipów filmowych. Szczególną cechą programu Animate jest fakt, że zastosowane filtry można animować przy użyciu klatek pośrednich.

Tryby mieszania dostępne w programie Animate pozwalają na tworzenie obrazów kompozytowych. Kompozytowanie to proces różnicowania stopnia interakcji przezroczystości lub koloru dwóch lub więcej nachodzących na siebie obiektów. Tryby mieszania umożliwiają również kontrolowanie stopnia krycia obiektów i obrazów. Za pomocą trybów mieszania programu Animate można tworzyć obszary oświetlone i cienie, które uwypuklają szczegóły obrazu znajdującego się w tle, jak również zwiększyć nasycenie kolorów.

Informacje o filtrach animowanych

Filtry można animować na osi czasu. Obiekty znajdujące się na oddzielnych klatkach kluczowych połączonych przez sekwencję animacyjną wyposażone są w parametry dla odpowiednich filtrów na klatkach pośrednich. Jeśli dany filtr nie posiada odpowiednika na przeciwległym krańcu sekwencji animacyjnej, odpowiednik taki zostaje dodany automatycznie aby zagwarantować wystąpienie efektu pod koniec danej sekwencji.

W przypadku braku filtra na końcu sekwencji lub zastosowania filtrów w innej kolejności na obydwu końcach animacja może nie działać poprawnie. Program Animate zapobiega temu na kilka sposobów:

 • Jeśli do klipu z filtrami jest stosowana animacja ruchu, podczas wstawiania klatki kluczowej na drugim końcu animacji klip filmowy automatycznie uzyskuje te same filtry — z tą samą kolejnością nakładania — w ostatniej klatce animacji z klatkami pośrednimi co w pierwszej klatce tej animacji.

 • Jeśli klipy filmowe są umieszczane w dwóch różnych klatkach, do których zastosowano różne filtry, a między klatkami ma zostać użyta animacja ruchu, program Animate przetwarza ten klip filmowy, który zawiera najwięcej filtrów. Następnie program Animate porównuje filtry zastosowane do pierwszego klipu z obecnymi w drugim klipie. Jeśli w drugim klipie brak odpowiedników, program Animate wytwarza filtr zastępczy — bez parametrów, o kolorze przystającym do pozostałych filtrów.

 • Jeśli istnieje animacja ruchu między klatkami kluczowymi i do obiektu w jednej z klatek kluczowych zostanie dodany filtr, program Animate automatycznie doda filtr zastępczy w klatce kluczowej na drugim końcu animacji.

 • Jeśli istnieje animacja ruchu między klatkami kluczowymi i z obiektu w jednej z klatek kluczowych zostanie usunięty filtr, program Animate automatycznie usunie odpowiadający mu filtr z klipu filmowego w miejscu, gdzie osiąga on klatkę kluczową kończącą animację.

 • Jeśli między początkiem i końcem animacji ruchu zostaną ustawione niespójne parametry filtrowania, program Animate zastosuje ustawienia filtrowania z pierwszej klatki do interpolowanych klatek. Niespójność ustawień powstaje, gdy początek i koniec animacji ruchu różni się ze względu na następujące parametry: odcinanie, cień wewnętrzny, blask wewnętrzny, typ blasku gradientu i faza gradientu.

  Jeśli na przykład podczas tworzenia animacji ruchu zostanie użyty filtr generujący cienie, po czym do pierwszej klatki animacji zostanie zastosowany efekt odcięcia cienia, a do ostatniej — efekt cienia wewnętrznego, program Animate zapewni spójność filtra używanego w animacji ruchu. W tym przypadku programu Animate użyje ustawień filtrowania zastosowanych do pierwszej klatki w animacji ruchu, czyli wygeneruje cień z odcięciem.

Informacje o filtrach i działaniu programu Flash Player

Typy, liczba i jakość filtrów zastosowanych do obiektów mogą mieć wpływ na działanie plików SWF w czasie odtwarzania. Im więcej filtrów stosuje się do obiektu, tym więcej operacji matematycznych musi wykonać program Adobe® Flash® Player, aby prawidłowo wyświetlić powstałe efekty wizualne. Firma Adobe® zaleca stosowanie ograniczonej liczby filtrów na obiekt.

Każdy filtr posiada przyciski sterujące, za pomocą których można regulować jego nasilenie i jakość. Stosowanie niższych wartości w ustawieniach usprawnia działanie w przypadku wolniej pracujących komputerów. W przypadku tworzenia zawartości przeznaczonej do odtwarzania na komputerach różnego typu i różnej mocy warto dla poziomu jakości wybrać opcję Niski, aby w ten sposób uzyskać maksymalną wydajność podczas odtwarzania.

Informacje o filtrach w języku Pixel Bender

Adobe Pixel Bender™ to język programowania opracowany przez firmę Adobe, który umożliwia użytkownikom tworzenie własnych filtrów, efektów i trybów mieszania do stosowania w programach Animate i After Effects. Język Pixel Bender jest niezależny od urządzeń i zaprojektowany w taki sposób, aby działał automatycznie i wydajnie w różnych architekturach GPU i CPU.

Programiści pracujący w języku Pixel Bender tworzą filtry w kodzie Pixel Bender i zapisują kod w plikach tekstowych o rozszerzeniu pbj. Po zapisaniu filtr Pixel Bender może być używany przez dowolny dokument programy Animate. W celu wczytania filtra i korzystania z jego elementów sterujących należy użyć języka ActionScript® 3.0.

Więcej informacji o obsłudze wtyczki Pixel Bender w kodzie ActionScript zawiera Podręcznik programistów języka ActionScript 3.0.

W poniższych samouczkach wideo zademonstrowano użycie filtrów Pixel Bender w programie Animate:

Praca z filtrami

Ulepszenie w programie Animate

Za każdym razem gdy stosuje się do obiektu nowy filtr, jest on dodawany do listy filtrów obiektu w oknie Inspektora właściwości. Do obiektu można zarówno zastosować pożądane filtry, jak i usunąć z niego filtry zastosowane wcześniej. Filtry można stosować tylko do tekstu, przycisków, klipów filmowych, składników i obiektów skompilowanych klipów.

Istnieje także możliwość utworzenia biblioteki ustawień filtrów, co ułatwia zastosowanie tego samego filtru lub ich zestawu do danego obiektu. Program Animate zapisuje filtry predefiniowane utworzone w sekcji Filtry inspektora Właściwości w menu Filtry > Ustawienia predefiniowane.

W programie Animate CS6 i starszych wersjach filtry można było stosować tylko do klipów filmowych i symboli przycisków. W programie Animate można dodatkowo stosować filtry do skompilowanych klipów i składników klipów filmowych. Dzięki temu rozmaite efekty można dodawać do składników bezpośrednio — kliknięciem lub dwoma kliknięciami przycisku — aby uatrakcyjnić wygląd aplikacji. Aby dodać filtr lub inny efekt do składnika w programie Flash CS6, trzeba było opakować go w symbol klipu filmowego. W tum celu należało wykonać następujące czynności:

 1. Utwórz lub dodaj składnik na stole montażowym.
 2. Kliknij składnik prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Konwertuj na symbol.
W programie CS6 (i starszych wersjach) filtry i inne efekty można było dodać po przekształceniu składnika w symbol. Jest to jednak tylko obejście, a nie zalecany sposób działania.   W programie Animate rozmaite filtry można dodawać do składników bezpośrednio, używając opcji Filtry, Efekty koloru i Ustawienia wyświetlania dostępnych w panelu Właściwości. Aby lepiej zrozumieć istotę tego kluczowego usprawnienia, zapoznaj się z następującym przykładem:   Dodawanie filtru Faza do składnika Przycisk  
 1. Na stole montażowym utwórz lub dodaj przycisk za pomocą panelu Składniki, a następnie zaznacz ten przycisk.
 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk listy rozwijanej w sekcji Filtry i wybierz filtr Faza. Zostaną wyświetlone właściwości i wartości filtru Faza.
 3. Zmień lub ustaw wartości odpowiednich właściwości. Mogą to być na przykład ustawienia Rozmycie X, Rozmycie Y, Intensywność i Cień. Wynik zastosowania wybranego ustawienia jest natychmiast prezentowany na przycisku.
Menu Dodaj filtr w oknie Inspektora właściwości

Stosowanie lub usuwanie filtru

 1. Zaznacz obiekt tekstowy, przycisk lub klip filmowy, którego ma dotyczyć polecenie zastosowania lub usunięcia filtru.
 2. W sekcji Filtry w panelu Właściwości wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Aby dodać filtr, kliknij przycisk i wybierz filtr. Aby uzyskać pożądany efekt, wypróbuj różne ustawienia.

  • Aby usunąć filtr, zaznacz go na liście zastosowanych filtrów, po czym kliknij przycisk Usuń filtr . Można usuwać wszelkie ustawienia predefiniowane, lub zmieniać ich nazwę.

Kopiowanie i wklejanie filtru

 1. Zaznacz obiekt, z którego filtr będzie kopiowany, po czym otwórz panel Filtry.
 2. Zaznacz filtr do skopiowania i kliknij przycisk . Na liście rozwijanej kliknij pozycję Kopiuj zaznaczony filtr. Aby skopiować wszystkie filtry, wybierz opcję Kopiuj wszystkie filtry.

 3. Zaznacz obiekt, do którego chcesz zastosować filtr, i kliknij przycisk. Na liście rozwijanej kliknij pozycję Wklej filtry.

Stosowanie do obiektu filtru predefiniowanego

 1. Zaznacz obiekt, do którego ma być zastosowany filtr predefiniowany, a następnie kliknij zakładkę Filtr .
 2. Kliknij przycisk , aby otworzyć listę rozwijaną.

 3. Wybierz filtr predefiniowany z listy dostępnych ustawień predefiniowanych u dołu listy rozwijanej.

 Gdy do obiektu zostanie zastosowany filtr predefiniowany, program Animate zastąpi wszelkie filtry aktualnie zastosowane do zaznaczonych obiektów filtrami określonymi w ustawieniu predefiniowanym.

Włączanie i wyłączanie filtra zastosowanego do obiektu

 1. Domyślnie wszystkie filtry są włączone. Kliknij ikonę obok nazwy filtru, aby wyłączyć dany filtr na liście filtrów. Aby włączyć filtr, kliknij przycisk X obok jego nazwy.

   Aby przełączyć stan włączenia innych filtrów na liście, kliknij ikonę włączania na liście Filtry z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Macintosh). Kliknięcie ikony z wciśniętym klawiszem Alt powoduje włączenie zaznaczonego filtru i wyłączenie wszystkich pozostałych filtrów na liście.

Włączanie i wyłączanie wszystkich filtrów zastosowanych do obiektu

 1. Kliknij przycisk i na liście rozwijanej wybierz pozycję Włącz wszystko lub Wyłącz wszystko.

   Aby włączyć lub wyłączyć wszystkie filtry znajdujące się na liście, kliknij ikonę włączania lub wyłączania na liście Filtry z wciśniętym klawiszem Control.

Tworzenie bibliotek filtrów predefiniowanych

Zachowywanie ustawień filtrów w postaci bibliotek ustawień predefiniowanych ułatwia ich późniejsze stosowanie do klipów filmowych i obiektów tekstowych. Predefiniowane ustawienia filtrów można udostępniać innym użytkownikom za pomocą pliku konfiguracji filtrów. Plik konfiguracji filtrów jest zapisany w formacie XML w folderze konfiguracji programu Animate — w następującej lokalizacji:

 

 • Windows 7 i 8: C:\Użytkownicy\nazwa użytkownika\AppData\Local\Adobe\Flash CC\język\Configuration
 • (Tylko Animate CS6 i starsze wersje) Windows XP: C:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Adobe\Flash CS6\język\Configuration\Filters\filtername.xml
 • (Tylko Animate CS6 i starsze wersje) Windows Vista: C:\Użytkownicy\nazwa użytkownika\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Adobe\Flash CS6\język\Configuration\Filters\filtername.xml
 • Mac OS: Macintosh HD/Użytkownicy/nazwa użytkownika/Biblioteki/Application Support/Adobe/Flash CC/język/Configuration/Filters/filtername.xml

Tworzenie biblioteki filtrów o ustawieniach predefiniowanych

 1. Zastosuj filtr lub filtry do dowolnego zaznaczonego obiektu.

 2. Kliknij przycisk , aby dodać nowy filtr.

 3. Wybierz filtr i kliknij przycisk , a następnie wybierz opcję Zapisz jako predefiniowane.

 4. W polu dialogowym Zapisz ustawienia jako wpisz nazwę ustawień filtru i kliknij OK.

Zmienianie nazwy ustawienia predefiniowanego filtrowania

 1. Kliknij przycisk i dodaj nowy filtr.

 2. Wybierz filtr i kliknij przycisk . Kliknij opcję Edytuj predefiniowane.

 3. Kliknij dwukrotnie nazwę ustawienia predefiniowanego, które chcesz zmodyfikować.

 4. Wpisz nową nazwę ustawienia predefiniowanego i kliknij przycisk OK.

Usuwanie filtru predefiniowanego

 1. Kliknij przycisk i dodaj nowy filtr.

 2. Wybierz filtr i kliknij przycisk .

 3. Kliknij opcję Edytuj predefiniowane.

 4. W oknie dialogowym edytowanie ustawień predefiniowanych zaznacz ustawienie, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

Stosowanie filtrów

Stosowanie cienia

Filtr Cień daje wrażenie rzucania przez obiekt cienia na powierzchnię.

Tekst, do którego zastosowano filtr Cień

Przykłady posługiwania się filtrem Cień z animacją klasyczną można znaleźć na stronie przykładów programu Animate pod adresem www.adobe.com/go/learn_fl_samples_pl. Należy pobrać i zdekompresować plik ZIP Samples oraz przejść do katalogu Graphics\AnimatedDropShadow.

 1. Wybierz obiekt, dla którego zostanie zastosowany cień.
 2. W sekcji Filtry inspektora właściwości kliknij przycisk , a następnie wybierz opcję Cień.

 3. Edycja ustawień filtru:
  • Wysokość i szerokość cienia ustawia się za pomocą wartości Rozmycie X i Y.
  • Natężenie cienia ustawia się za pomocą wartości Intensywność. Im wyższa jest wybrana wartość liczbowa, tym cień staje się ciemniejszy.
  • Wybór poziomu jakości cienia. Opcja Wysoki daje wynik zbliżony osiąganego przez rozmycie gaussowskie. Opcja Niski pozwala na optymalne odtwarzanie.
  • Kąt cienia ustawia się poprzez wprowadzenie odpowiedniej wartości.
  • Odległość cienia od obiektu można określić, ustawiając wartość Odległość.
  • Przy pomocy opcji Odcięcie można odciąć (ukryć) obiekt źródłowy i wyświetlić zamiast niego jedynie cień.
  • Wyświetlenie cienia w granicach danego obiektu umożliwia opcja Cień wewnętrzny.
  • Ukrycie obiektu i wyświetlenie tylko jego cienia uzyskuje się przy pomocy opcji Ukryj obiekt. Opcja Ukryj obiekt ułatwia tworzenie cienia o naturalnym wyglądzie.
  • Aby otworzyć Próbnik kolorów i ustawić kolor cienia, należy kliknąć przycisk Kolor.

Tworzenie cienia pochylonego

Pochylanie filtru Cień dla uzyskania bardziej naturalnego efektu

 1. Zaznacz obiekt, którego cień ma być pochylony.
 2. Powiel obiekt źródłowy (przy pomocy polecenia Edycja > Powiel).
 3. Zaznacz powielony obiekt i pochyl go przy pomocy narzędzia Przekształcanie swobodne (Modyfikuj > Przekształć > Obróć i pochyl).
 4. Zastosuj filtr Cień do powielonego klipu filmowego lub obiektu tekstowego. (Jeśli powielony obiekt miał już cień, nie jest to konieczne).
 5. Na panelu Filtry zaznacz opcję Ukryj obiekt aby ukryć obiekt, pozostawiając tylko jego cień.
 6. Wybierz polecenie Modyfikuj > Ułóż > Przesuń do tyłu, aby umieścić powielony obiekt i jego cień za obiektem oryginalnym.
 7. Dopasuj ustawienia filtru Cień i kąt padania pochylonego cienia tak, aby uzyskać pożądany wygląd.

Stosowanie rozmycia

Filtr Rozmycie zmiękcza krawędzie i szczegóły obiektów. Zastosowanie do obiektu rozmycia sprawia wrażenie, że znajduje się on poza innymi obiektami lub że jest w ruchu.

Tekst, do którego zastosowano filtr Rozmycie

 1. Zaznacz obiekt, do którego ma zostać zastosowane rozmycie, a następnie zaznacz opcję Filtry.
 2. Kliknij przycisk i wybierz opcję Rozmycie.

 3. Edycję filtru można przeprowadzić na zakładce Filtry:
  • Wysokość i szerokość rozmycia ustawia się za pomocą wartości Rozmycie X i Y.
  • Wybór poziomu jakości rozmycia. Opcja Wysoki daje wynik zbliżony do osiąganego przez rozmycie gaussowskie. Opcja Niski pozwala na optymalne odtwarzanie.

Stosowanie blasku

Filtr Blask pozwala na zastosowanie koloru wokół krawędzi obiektu.

Tekst, do którego zastosowano filtr Blask

 1. Zaznacz obiekt, do którego ma zostać zastosowany blask, a następnie zaznacz opcję Filtry.
 2. Kliknij przycisk i wybierz opcję Blask.

 3. Zakładka Filtr umożliwia edytowanie ustawień filtra.
  • Wysokość i szerokość blasku ustawia się za pomocą wartości Rozmycie X i Y.
  • Aby otworzyć Próbnik kolorów i ustawić kolor blasku, należy kliknąć przycisk Kolor.
  • Ostrość blasku ustawia się za pomocą wartości Intensywność.
  • Przy pomocy opcji Odcięcie można odciąć (ukryć) obiekt źródłowy i wyświetlić zamiast niego jedynie blask.
  Połączenie filtru Blask z opcją Odcięcie

  • Wyświetlenie blasku w granicach danego obiektu umożliwia opcja Blask wewnętrzny.
  • Wybieranie poziomu jakości blasku. Opcja Wysoki daje wynik zbliżony do osiąganego przez rozmycie gaussowskie. Opcja Niski pozwala na optymalne odtwarzanie.

Stosowanie fazy

Zastosowanie efektu fazy powoduje, że obiekt wygląda na wypukły ponad powierzchnię tła.

Tekst, do którego zastosowano filtr Faza

 1. Zaznacz obiekt, do którego ma zostać zastosowany efekt fazy, a następnie zaznacz opcję Filtry.
 2. Kliknij przycisk i wybierz opcję Faza.

 3. Edycję filtru można przeprowadzić na zakładce Filtry:
  • Aby ustawić typ fazy, należy wybrać fazę z menu Typ.
  • Wysokość i szerokość fazy ustawia się za pomocą wartości Rozmycie X i Y.
  • Kolor światła i cienia dla fazy należy wybrać z wysuwanej palety kolorów.
  • Krycie fazy, bez wpływania na jej szerokość, ustawia się za pomocą wartości Intensywność.
  • Kąt padania cienia rzucanego przez krawędź fazy można zmieniać, wpisując określoną wartość Kąt.
  • Szerokość fazy wyznacza się wpisując odpowiednią wartość w polu Odległość.
  • Przy pomocy opcji Odcinanie można odciąć (ukryć) obiekt źródłowy i wyświetlić zamiast niego jedynie fazę.

Stosowanie blasku gradientu

Zastosowanie blasku gradientu daje efekt blasku z kolorem gradientu przebiegającym przez całą jego powierzchnię. Opcja blask gradientu wymaga jednego koloru na początku gradientu o wartości Alfa równej 0. Można zmienić sam kolor, ale nie ma możliwości zmiany jego położenia.

Tekst z zastosowanym blaskiem gradientu

 1. Zaznacz obiekt, dla którego zostanie zastosowany blask gradientu.
 2. W sekcji Filtry inspektora właściwości kliknij przycisk , a następnie wybierz opcję Blask gradientu.

 3. Edycję filtru można przeprowadzić na zakładce Filtry:
  • Aby zastosować blask, należy wybrać jego typ z menu podręcznego Typ.
  • Wysokość i szerokość blasku ustawia się za pomocą wartości Rozmycie X i Y.
  • Krycie blasku, bez wpływania na jego szerokość, ustawia się za pomocą wartości Intensywność.
  • Kąt padania cienia rzucanego przez blask można zmieniać, wpisując określoną wartość Kąt.
  • Odległość cienia od obiektu można określić, ustawiając wartość Odległość.
  • Przy pomocy opcji Odcięcie można odciąć (ukryć) obiekt źródłowy i wyświetlić zamiast niego jedynie blask gradientu.
  • Określanie koloru gradientu dla blasku. Gradient składa się z dwóch lub więcej kolorów, które zanikają lub przechodzą jeden w drugi. Kolor początkowy gradientu jest określany jako kolor alfa.
  • Aby zmienić dany kolor gradientu należy zaznaczyć jeden ze wskaźników koloru poniżej paska definicji gradientu oraz kliknąć przestrzeń koloru bezpośrednio pod paskiem, co spowoduje wyświetlenie Próbnika kolorów. Regulowanie tych wskaźników wpływa na poziom i pozycję danego koloru w obrębie gradientu.
  • Aby dodać wskaźnik gradientu, kliknij na pasku definicji gradientu lub poniżej. Aby utworzyć gradient zawierający do 15 przejść kolorystycznych, należy wprowadzić odpowiadającą im liczbę wskaźników koloru. Aby zmienić położenie wskaźnika w gradiencie, przeciągnij go wzdłuż paska definicji gradientu. Wskaźnik usuwa się, ściągając go w dół i poza pasek definicji.
  • Wybór poziomu jakości blasku gradientu. Opcja Wysoki daje wynik zbliżony osiąganego przez rozmycie gaussowskie. Opcja Niski pozwala na optymalne odtwarzanie.

Stosowanie fazy gradientu

Zastosowanie fazy gradientu powoduje, że obiekt wygląda na wzniesiony ponad powierzchnią tła, z kolorem gradientu przebiegającym przez całą powierzchnię fazy. Opcja faza gradientu wymaga jednego koloru pośrodku gradientu, o wartości Alfa równej 0.

 1. Zaznacz obiekt, dla którego zostanie zastosowana faza gradientu.

 2. W sekcji Filtry inspektora właściwości kliknij przycisk , a następnie wybierz opcję Faza gradientu.

 3. Edycję filtru można przeprowadzić na zakładce Filtry:

  • Aby zastosować fazę, należy wybrać jej typ z menu wysuwanego Typ.

  • Wysokość i szerokość fazy ustawia się za pomocą wartości Rozmycie X i Y.

  • Wpływ na gładkość fazy, bez jednoczesnego oddziaływania na jej szerokość, uzyskuje się wprowadzając odpowiednią wartość dla opcji Intensywność.

  • Kąt źródła światła uzyskuje się poprzez wprowadzenie wartości dla opcji Kąt.

  • Przy pomocy opcji Odcięcie można odciąć (ukryć) obiekt źródłowy i wyświetlić zamiast niego jedynie fazę gradientu.

  • Określanie koloru gradientu dla fazy. Gradient składa się z dwóch lub więcej kolorów, które zanikają lub przechodzą jeden w drugi. Środkowy wskaźnik odpowiada za kolor alfa gradientu. Można zmienić kolor wskaźnika, ale nie ma możliwości zmiany jego położenia na obszarze gradientu.

   Aby zmienić dany kolor gradientu, należy zaznaczyć jeden ze wskaźników koloru poniżej paska definicji gradientu oraz kliknąć przestrzeń koloru bezpośrednio pod paskiem, co spowoduje wyświetlenie Próbnika kolorów. Regulowanie tych wskaźników wpływa na poziom i pozycję danego koloru w obrębie gradientu.

   Aby dodać wskaźnik gradientu, kliknij na pasku definicji gradientu lub poniżej. Aby utworzyć gradient zawierający do 15 przejść kolorystycznych, należy wprowadzić odpowiadającą im liczbę wskaźników koloru. Aby zmienić położenie wskaźnika w gradiencie, przeciągnij go wzdłuż paska definicji gradientu. Wskaźnik usuwa się, ściągając go w dół i poza pasek definicji.

Stosowanie filtru Regulacja koloru

Filtr Ustaw kolor umożliwia precyzyjne kontrolowanie atrybutów koloru wybranego obiektu, łącznie z kontrastem, jasnością, nasyceniem i barwą.

 1. Wybierz obiekt, którego kolor zostanie dostosowany.
 2. W sekcji Filtry inspektora właściwości kliknij przycisk , a następnie wybierz opcję Ustaw kolor.

 3. Wprowadź wartości dla atrybutów kolorów. Użytkownik ma do dyspozycji następujące atrybuty:

  Kontrast

  Pozwala na regulację obszarów oświetlonych, cieni i półcieni obrazu.

  Jasność

  Pozwala na regulację jasności obrazu.

  Nasycenie

  Pozwala na regulację intensywności kolorów.

  Barwa

  Pozwala na regulację odcienia koloru.

 4. Aby wyzerować wszystkie ustawienia koloru i przywrócić pierwotny stan obiektu, kliknij przycisk zerowania filtra.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto