Tworzenie poleceń i zarządzanie nimi

Aby zapisać kroki realizacji pewnego zadania, które będzie powtarzane, należy zaznaczyć odpowiednie kroki w panelu Historia i utworzyć z nich nowe polecenie. Będzie ono dostępne w menu Polecenia. Kroki będą odtwarzane, dokładnie tak jak były wykonywane wcześniej. Odtwarzanych kroków nie będzie można zmienić.

Aby skorzystać z kroków następnym razem po uruchomieniu programu Animate, należy utworzyć i zapisać polecenie. Zapisane polecenia są zapisane w pamięci na stałe, chyba że zostaną wcześniej usunięte. Kroki skopiowane za pomocą polecenia Kopiuj kroki z panelu Historia są odrzucane, gdy użytkownik skopiuje inne dane.

Nowe polecenie jest tworzone z kroków zaznaczonych w panelu Historia. Do zmiany nazw poleceń oraz ich usuwania służy okno dialogowe Zarządzaj zapisanymi poleceniami.

Tworzenie polecenia

 1. Zaznacz krok lub ustaw kroki w panelu Historia.
 2. Wybierz polecenie Zapisz jako polecenie z menu opcji panelu Historia.
 3. Wpisz nazwę polecenia i kliknij przycisk OK. Polecenie pojawi się w menu Polecenia.

  Uwaga:

  Polecenie jest zapisane jako plik JavaScript (z rozszerzeniem .jsfl) w folderze Commands (Polecenia). Folder ten znajduje się w następującym miejscu: Windows XP: dysk rozruchowy\Documents and Settings\<użytkownik>\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\<język>\Configuration\Commands; Mac OS® X: Macintosh HD/Użytkownicy/<użytkownik>/Biblioteki/Application Support/Adobe/Flash CS5/<język>/Configuration/Commands.

Edycja nazw poleceń w menu Polecenia

 1. Wybierz polecenie Polecenia > Zarządzaj zapisanymi poleceniami.
 2. Wybierz polecenie, którego nazwę chcesz zmienić.
 3. Kliknij na przycisk Zmień nazwę.
 4. Wprowadź nową nazwę i kliknij przycisk OK.

Usuwanie nazwy z menu Polecenia

 1. Wybierz polecenie Polecenia > Zarządzaj zapisanymi poleceniami, a następnie wybierz polecenie.
 2. Kliknij przycisk Usuń, kliknij opcję Tak w oknie dialogowym ostrzeżenia, a następnie kliknij OK.

Uruchamianie poleceń

 • Aby użyć zapisanego polecenia, wybierz polecenie z menu Polecenia.

 • Aby uruchomić polecenie zdefiniowane za pomocą skryptu JavaScript lub Animate JavaScript, wybierz opcję Polecenia > Uruchom polecenie, a następnie przejdź do odpowiedniego skryptu i kliknij przycisk Otwórz.

Pobieranie dodatkowych poleceń

Wybranie opcji Pobierz więcej poleceń z menu Polecenia umożliwia połączenie się z witryną dodatków firmy Adobe i pobranie poleceń programu Animate umieszczanych tam przez innych użytkowników. Więcej informacji o umieszczanych tam poleceniach można uzyskać, łącząc się z witryną Animate Exchange.

 1. Upewnij się, czy masz połączenie z Internetem.
 2. Wybierz polecenie Polecenia > Pobierz więcej poleceń.

Kroki, które nie mogą być wykorzystywane w poleceniach

Niektóre zadania nie mogą być zapisane jako polecenia i powtórnie wykorzystywane jako element menu polecenia Edycja > Powtórz. Polecenia te mogą być cofnięte i ponowione, ale nie mogą być powtórzone.

Przykładami operacji, które nie mogą być ani zapisywane jako polecenia, ani powtarzane, są zaznaczanie klatek i zmiana rozmiaru dokumentu. Próba zapisania takiej niedozwolonej operacji jako polecenia, skończy się niepowodzeniem.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online