Podręcznik użytkownika Anuluj

Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

W tym artykule omówiono używanie własnych składników.

Składnik udostępnia funkcję lub grupę powiązanych składników wielokrotnego użytku, co ułatwia pracę twórcom reklam. Dawniej program Animate obsługiwał składniki Flash używane z elementami docelowymi Flash. Od tej wersji program Animate obsługuje zawartość HTML5 Canvas. 

 1. Wybierz polecenie Plik > Nowy.

  Wybierz zakładkę Zaawansowane u góry ekranu w oknie dialogowym Nowy dokument i wybierz opcję HTML5 Canvas.

  Nowy dokument
  HTML5 Canvas

 2. Wybierz polecenia Okno > Składniki.

  Składniki domyślne

 3. Wybierz opcję Składniki > Wideo. Przeciągnij skojarzone składniki i upuść je na obszar roboczy. 

 4. Zaznacz na stole montażowym wystąpienie składnika wideo. Wyświetl i zmień jego parametry w inspektorze Właściwości. Parametr Źródło pozwala na wybranie pliku wideo z lokalizacji lokalnej lub wpisanie dowolnego adresu URL do odtworzenia filmu (w formacie MP4, OGG, OGV lub WEBM).

  Przeciąganie i upuszczanie składników

 5. Aby dopasować rozmiar odtwarzacza wideo do rozmiaru wideo wejściowego, wybierz opcję Dopasuj do wymiarów źródła. Funkcja ta działa tylko dla filmów w formacie MP4. W przypadku innych typów filmów zmień ręcznie rozmiar wystąpienia elementu wideo na stole montażowym. Pamiętaj, aby zadbać o zachowanie proporcji.

 6. Aby wyświetlić podgląd filmu, naciśnij klawisze Ctrl + Enter (Cmd + Enter w systemie macOS). Wideo zostanie odtworzone w przeglądarce domyślnej.Ponieważ elementy sterujące są domyślnie widoczne, można je wyświetlić, ustawiając w przeglądarce kursor nad filmem.

  Tej samej procedury można użyć dla innych składników.

  Podgląd wyjścia składnika

Składniki są dodawane do dokumentów HTML jako elementy DOM. Aby dodać funkcje interaktywne do składnika, należy użyć wycinków kodu typu Składnik (Wycinki kodu > HTML5 Canvas > Składniki).

Dodawanie funkcji interaktywnych przy użyciu wycinków kodu

 1. Wybierz opcję Okno > Składniki.

 2. Aby dodać do tych elementów funkcje interaktywne, wybierz panel Okno > Wycinki kodu. Można przejrzeć odwzorowania różnych dostępnych zachowań składników.

 3. Na ekranie Wycinki kodu wybierz opcję HTML5 Canvas > Składniki.

  Domyślne wycinki kodu

 4. Odpowiednio do wybranego składnika kliknij dwukrotnie właściwy wycinek kodu. Pojawi się on w panelu Operacje.Więcej informacji na temat dodawania funkcji interaktywnych do wycinków kodu podano w sekcji Dodawanie funkcji interaktywnych przy użyciu wycinków kodu w programie Animate .

Przykład

W poniższym przykładzie przedstawiono sposób używania wycinków kodu tam, gdzie odtwarzanie wideo jest sterowane kodem.

 1. Zaznacz na stole montażowym wystąpienie składnika wideo i wyłącz ustawienie Autoodtwarzanie w inspektorze Właściwości. 

 2. Aby utworzyć na stole montażowym dwa wystąpienia przycisków i rozmieścić je, w panelu Składniki kliknij dwukrotnie składnik Przycisk. Można je także bezpośrednio przeciągnąć z panelu Składniki i umieścić na stole montażowym.

  Rozmieszczanie przycisków

 3. Zaznacz pierwsze wystąpienie przycisku i w inspektorze Właściwości zmień jego etykietę na Odtwórz. Dla drugiego przycisku zmień etykietę na Wstrzymaj. 

 4. Otwórz panel Wycinki kodu, klikając polecenie Okno > Wycinki kodu. Wybierz opcję HTML5 Canvas > Składniki i rozwiń sekcję Interfejs użytkownika. 

 5. Zaznacz na stole montażowym przycisk Odtwórz, w panelu Wycinki kodu kliknij dwukrotnie pozycję Zdarzenie kliknięcia przycisku i kliknij przycisk OK.Program Animate automatycznie przypisze nazwę wystąpienia do zaznaczonego przycisku. Dodany kod można wyświetlić w panelu Operacje.

  Dodawanie wycinków kodu

 6. Zaznacz na stole montażowym element wideo i obszarze wycinków kodu rozwiń sekcję Wideo. Kliknij dwukrotnie polecenie Odtwarzaj wideo. Kod wymagany do odtworzenia filmu wideo zostanie dodany do panelu Operacje.

  Kod dodany do panelu Operacje

 7. Aby odtworzyć wideo po kliknięciu przycisku, przenieś kod do obszaru między sekcjami <Start your custom code> oraz <End your custom code>. 

  Przenoszenie kodu między znacznikami

 8. Aby dodać kod wstrzymujący wideo, wybierz przycisk wstrzymania, przypisz do niego procedurę obsługi kliknięć i dodaj kod wstrzymania wideo.

 9. Wyświetl podgląd filmu. Kliknij przycisk odtwarzania, aby włączyć odtwarzanie filmu. Kliknij przycisk wstrzymania, aby je wstrzymać. 

Dla każdego składnika można w inspektorze Właściwości wyświetlić jego atrybut className (nazwa klasy). Za pomocą tych nazw klas oraz plików CSS można nadać składnikom pożądany wygląd. Do wczytania dostosowanego pliku CSS użyj składnika CSS. Składnik CSS umożliwia wybranie dowolnego lokalnego pliku CSS, który dołączono do filmu.

Interesujące składniki HTML5

Dodawanie funkcji interaktywnych do zawartości jest interesujące i wiąże się z pracą ze składnikami HTML 5. Czy chcesz dowiedzieć się, jak korzystać z tych składników HTML5 w programie Animate? Obejrzyj samouczek na końcu tego przykładu i wykonaj poniższe kroki.

 1. Kliknij opcję Windows i wybierz opcję Składniki.

 2. Rozwiń folder Wideo, kliknij ikonę wideo i przeciągnij ją na stół montażowy.

 3. W oknie Właściwości rozwiń zakładkę Położenie i rozmiar, a następnie ustaw wymagane wartości.

Ulepszanie kompozycji programu Animate za pomocą składników HTML5

Obejrzyj wideo, aby dowiedzieć się, jak dodać więcej składników do kompozycji.

Instalowanie składników rozpowszechnionych

Projektanci i programiści korzystający z programu Animate mogą instalować rozpowszechniony składnik z pliku ZXP, korzystając z narzędzia Zarządzanie rozszerzeniami. Więcej informacji znajduje się w sekcji Instalowanie rozszerzeń.

Wymaganie

Instalowanie składników

Aby zainstalować składniki rozpowszechnione, wykonaj następujące czynności: 

 1. Kliknij dwukrotnie plik ManageExtensions.exe. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Zarządzaj rozszerzeniami.

 2. Kliknij opcję Zainstaluj rozszerzenie i wybierz rozszerzenie (plik ZXP) do zainstalowania.Więcej informacji znajduje się w sekcji Instalowanie rozszerzeń.

 3. Aby wyświetlić zainstalowany składnik w programie Animate, kliknij opcję Okno > Składniki.Zostanie wyświetlone okno dialogowe Składniki.

 4. Kliknij ikonę hamburgera w prawym górnym rogu i kliknij opcję Ponownie załaduj składniki.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto