Informacje o animacjach kształtów

W przypadku animacji kształtu użytkownik rysuje kształt wektorowy przypisany do określonej klatki na osi czasu, a następnie zmienia kształt lub rysuje zupełnie nowy kształt w innej klatce. Program Animate interpoluje kształty pośrednie w klatkach pomiędzy dwiema określonymi klatkami, tworząc animację przedstawiającą przejście jednego kształtu w drugi.

W programie Animate można dodawać animacje kształtu zarówno do pociągnięć jednorodnych, jak i nieregularnych. Animacje kształtu można również stosować do pociągnięć udoskonalonych za pomocą narzędzia Zmienna szerokość. W celu uzyskania pożądanych wyników warto wykonać kilka prób z kształtami. Za pomocą wskaźników kształtów można wygenerować dla programu Animate instrukcję dotyczącą punktów w kształcie początkowym, które odpowiadają określonym punktom w kształcie końcowym.

Animacja kształtu może również dotyczyć pozycji i koloru kształtu.

Aby drugą z wymienionych metod można było zastosować do grup, obiektów lub obrazów bitmapowych, należy dokonać ich podziału. Zapoznaj się z sekcją Dzielenie wystąpienia symbolu.

Aby można ją było zastosować do tekstu, należy podzielić tekst dwukrotnie, czyli przekonwertować go na obiekty. Zapoznaj się z rozdziałem Dzielenie wystąpienia symbolu.

Tworzenie animacji kształtu

Poniższe kroki określają tworzenie animacji kształtu z klatki 1 do klatki 30 na osi czasu. Animacje można tworzyć w dowolnej części wybranej osi czasu.

 1. W klatce 1 narysuj kwadrat za pomocą narzędzia Prostokąt.
 2. Wybierz klatkę 30 tej samej warstwy i dodaj pustą klatkę kluczową, wybierając opcje Wstaw > Oś czasu > Pusta klatka kluczowa lub naciskając klawisz F7.
 3. Na stole montażowym, w klatce 30, narysuj koło za pomocą narzędzia Owal.

  Teraz w klatce 1 zawierającej kwadrat i w klatce 30 zawierającej koło powstały klatki kluczowe.

 4. Na osi czasu wybierz jedną z klatek między dwiema klatkami kluczowymi w warstwie zawierającej te dwa kształty.
 5. Wybierz opcje Wstaw > Animacja kształtu.

  Program Animate dokona interpolacji kształtów we wszystkich klatkach między dwiema klatkami kluczowymi.

 6. W celu wyświetlenia podglądu animacji należy przesunąć głowicę odtwarzania między klatkami kluczowymi na osi czasu lub nacisnąć klawisz Enter.
 7. W celu animowania ruchu jednocześnie z kształtem należy przesunąć kształt z klatki 30 do miejsca na stole montażowym różniącego się od lokalizacji kształtu w klatce 1.

  W celu wyświetlenia podglądu animacji należy nacisnąć klawisz Enter.

 8. W celu animowania koloru kształtu należy ustawić kolor dla kształtu w 1 klatce niż dla kształtu w klatce 30.
 9. Aby dodać do animacji linie napięcia, należy wybrać jedną z klatek między dwiema klatkami kluczowymi, a następnie wprowadzić wartość do pola Krzywa napięcia w inspektorze właściwości.

  W celu zdefiniowania dynamiki na początku animacji wprowadź wartość ujemną. Aby uzyskać dynamikę na końcu animacji, wprowadź wartość dodatnią.

Tworzenie predefiniowanych i własnych krzywych dynamiki

Predefiniowane krzywe dynamiki zawierają wstępne konfiguracje dynamiki, które można stosować do obiektów na stole montażowym.

Dla animacji kształtu jest dostępny zestaw często stosowanych predefiniowanych krzywych dynamiki. Można wybrać jedną z nich z listy i zastosować do wybranej właściwości. Można też zastosować własną krzywą dynamiki do animacji kształtu.

 1. Kliknij warstwę zawierającą animację kształtu na osi czasu programu Animate.

 2. Aby otworzyć właściwości animacji, kliknij kategorię Animowanie metodą klatek pośrednich w panelu właściwości.

 3. Wybierz predefiniowaną krzywą dynamiki z menu podręcznego typu krzywej dynamiki, a następnie kliknij przycisk Zastosuj

  Zastosowanie krzywej dynamiki Liniowe pozwala też zwiększyć lub zmniejszyć intensywność modyfikacji przy użyciu suwaka. 

 4. Kliknij ikonę Edytuj w obszarze Krzywa dynamiki, aby zastosować własną krzywą dynamiki.

  W oknie dialogowym Niestandardowa krzywa dynamiki jest widoczna krzywa (tzw. krzywa dynamiki), która obrazuje rozkład procentowy zmian animowanych obiektów w czasie. Wartości na osi x reprezentują kolejne klatki animacji, wartości na osi y odpowiadają procentowym zmianom wyglądu animowanych obiektów. Pierwszej klatce kluczowej odpowiada wartość 0% (brak zmian), ostatniej klatce kluczowej wartość — 100% (pełna zmiana)

  Kąt nachylenia krzywej obrazuje szybkość zmian. Gdy krzywa jest pozioma (zerowy kąt nachylenia), szybkość zmian wynosi 0; gdy krzywa jest pionowa, pełna zmiana dokonuje się natychmiast.

  Po dostosowywaniu predefiniowanych krzywych dynamiki tak, jak zostało to przedstawione na zrzucie ekranu, można skopiować zmiany i użyć ich w dowolnych innych ustawieniach predefiniowanych. Kopiowanie, wklejanie, cofanie, ponowne wykonywanie i cofanie operacji jest możliwe przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy okna dialogowego Niestandardowa krzywa dynamiki i wybranie opcji z menu. 

Można utworzyć zoptymalizowany plik wyjściowy JavaScript, stosując predefiniowane krzywe dynamiki w dokumencie HTML5 Canvas. Zawartość HTML5 Canvas używa funkcji dynamiki biblioteki TweenJS podczas tworzenia danych wyjściowych. 

Sterowanie zmianami kształtów za pomocą punktów zmiany kształtu

Sterowanie złożonymi lub nietypowymi zmianami kształtów umożliwiają punkty zmiany kształtu. Punkty te identyfikują elementy, które sobie odpowiadają w kształcie początkowym i końcowym. Na przykład, jeśli animacja dotyczy twarzy zmieniającej wyraz, to za pomocą punktów zmiany kształtu można oznaczyć oczy. Dzięki takiemu zabiegowi twarz nie będzie zmieniała się w sposób jednolity; oczy zostaną wyodrębnione i będą zmieniały się niezależnie od reszty elementów.

Punkty zmiany kształtu zawierają litery (od a do z) informujące o tym, które punkty kształtu końcowego i początkowego muszą sobie odpowiadać. Można użyć maksymalnie 26 punktów zmiany kształtu.

Punkty zmiany kształtu w pierwszej ramce kluczowej są żółte, w ostatniej - zielone, a jeśli nie znajdują się na krzywej są czerwone.

Chcąc uzyskać możliwie najlepszy wynik generowania klatek pośrednich kształtu, warto przestrzegać następujących zasad:

 • W przypadku złożonych zmian kształtu należy utworzyć kształty pośrednie i dla nich generować klatki pośrednie, a nie zdefiniować jedynie kształt początkowy i końcowy.

 • Należy upewnić się, czy punkty zmiany kształtu są logiczne. Na przykład, jeśli dla pewnego trójkąta zdefiniowano trzy punkty zmiany, to ich kolejność w trójkącie pierwotnym nie może różnić się od kolejności w trójkącie docelowym. Jeśli w pierwszej ramce kluczowej określono kolejność abc, to w drugiej ramce nie może obowiązywać kolejność acb.

 • Punkty zmiany kształtu działają najlepiej, jeśli rozmieszcza się je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, począwszy od lewego górnego rogu kształtu.

Korzystanie z punktów zmiany kształtu

 1. Zaznacz pierwszą klatkę kluczową generowanej sekwencji kształtów pośrednich.
 2. Wybierz polecenie Modyfikuj > Kształt > Dodaj punkt zmiany kształtu. Pierwszy punkt zmiany kształtu jest oznaczany czerwonym kółkiem i literką a.
 3. Przesuń punkt zmiany kształtu w wybrane miejsce,
 4. Zaznacz ostatnią klatkę kluczową generowanej sekwencji kształtów pośrednich. Ostatni punkt zmiany kształtu jest oznaczany zielonym kółkiem i literką a w obrębie kształtu.

 5. Przesuń punkt zmiany kształtu w miejsce kształtu końcowego, które odpowiada pierwszemu ze wskazanych punktów.

 6. Aby sprawdzić, jak punkty zmiany kształtu wpływają na sposób generowania kształtów pośrednich, ponownie odtwórz animację. W razie konieczności dostosuj położenie punktów zmiany kształtu.
 7. Aby dodać więcej punktów zmiany kształtu, powtórz ten proces. Nowe punkty będą oznaczane kolejnymi literami (b, c itd).

Wyświetlanie wszystkich punktów zmiany kształtu

 1. Wybierz polecenie Widok > Pokaż punkty zmiany kształtu. Aby polecenie Pokaż punkty zmiany kształtu było aktywne, warstwa i klatka kluczowa muszą zawierać punkty zmiany kształtu.

Usuwanie punktu zmiany kształtu

 1. Przeciągnij punkt poza stół montażowy.

Usuwanie wszystkich punktów zmiany kształtu

 1. Wybierz polecenie Modyfikuj > Kształt > Usuń wszystkie punkty zmiany.

Animowanie kształtów pociągnięć przy użyciu narzędzia Zmienna szerokość

Program Animate CC umożliwia dodawanie zaawansowanych pociągnięć z animacjami kształtu przy użyciu narzędzia Zmienna szerokość. Dotąd program Animate obsługiwał jedynie tworzenie animacji kształtu w przypadku jednolitych kształtów i pociągnięć. Ograniczało to swobodę projektowania, gdyż nie było można tworzyć animacji kształtów w przypadku niejednolitych pociągnięć — na przykład udoskonalonych za pomocą narzędzia Zmienna szerokość. Animowanie pociągnięć o zmiennej szerokości znacznie wzbogaca wachlarz możliwości projektowania oferowanych przez program Animate CC.

Dodawanie animacji kształtów do złożonych pociągnięć przebiega analogicznie do animowania kształtu czy jednolitego pociągnięcia. W obiegu pracy konieczne jest zdefiniowanie początkowego i ostatecznego kształtu animacji. Program Animate tworzy klatki przejściowe animacji.

Informacje o narzędziu Zmienna szerokość

Za pomocą narzędzia Zmienna szerokość można udoskonalić jednolite pociągnięcie w celu uzyskania pięknego, nietuzinkowego kształtu. Informacje na temat udoskonalania pociągnięć przy użyciu narzędzia Zmienna szerokość można znaleźć w artykule Wzbogacanie pociągnięć i kształtów za pomocą narzędzia Zmienna szerokość.

Dodawanie animacji kształtu do pociągnięć o zmiennej szerokości

 1. W programie Animate CC narysuj linię przy użyciu narzędzia Linia.

  Pociągnięcie liniowe narysowane przy użyciu narzędzia Linia na stole montażowym z wartością pociągnięcia ustawioną na 2 piksele

 2. Za pomocą narzędzia Zmienna szerokość dodaj szerokość na środku pociągnięcia (patrz ilustracja poniżej). Informacje na temat używania narzędzia Zmienna szerokość można znaleźć w artykule Wzbogacanie pociągnięć za pomocą narzędzia Zmienna szerokość.

  Pociągnięcie o zmiennej szerokości utworzone przy użyciu narzędzia Zmienna szerokość z wartością pociągnięcia ustawioną na 68,0 pikseli

 3. Zaznacz na osi czasu inną klatkę, na przykład klatkę 30, a następnie utwórz kształt ostateczny pociągnięcia na potrzeby animacji.

  Kształt ostateczny dodany do ostatniej klatki kluczowej animacji kształtu

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnej klatce między 1 a 30 i wybierz polecenie Utwórz animację kształtu.

Dodawanie animacji kształtu do profilów zmiennych szerokości

W programie Animate CC można też dodawać animacje kształtów do złożonych pociągnięć zapisanych jako profile zmiennych szerokości. Wystarczy zastosować profile szerokości do początkowego i ostatecznego kształtu w animacji, a program Animate utworzy płynną animację kształtu.

Profile szerokości są to złożone pociągnięcia, które utworzono przy użyciu narzędzia Zmienna szerokość i zapisano do użytku w przyszłości. Więcej informacji na temat profilów szerokości można znaleźć w artykule Zapisywanie profilów szerokości.

Aby dodać animacje kształtów do profilów zmiennych szerokości, wykonaj następujące kroki:

 1. W programie Animate CC narysuj linię na stole montażowym przy użyciu narzędzia Linia.

  Pociągnięcie liniowe narysowane przy użyciu narzędzia Linia na stole montażowym z wartością pociągnięcia ustawioną na 2 piksele

 2. W inspektorze Właściwości wybierz i zastosuj profil szerokości z menu rozwijanego Szerokość.

  Pociągnięcie o zmiennej szerokości utworzone przy użyciu narzędzia Zmienna szerokość z wartością pociągnięcia ustawioną na 68,0 pikseli

 3. Zaznacz inną klatkę na osi czasu, na przykład klatkę 30, a następnie wybierz żądany profil szerokości z menu rozwijanego Szerokość w inspektorze Właściwości.

 4. Aby dodać animację kształtu do wybranych profilów szerokości, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną z klatek od 1 do 30 i wybierz opcję Utwórz animację kształtu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online