Informacje o szablonach publikowania w formacie HTML

Szablon HTML programu Animate jest to plik zawierający statyczny kod HTML oraz kod szablonu ze specjalnymi zmiennymi (innymi niż zmienne z języka ActionScript). Po opublikowaniu pliku SWF program Animate zastępuje wartości tych zmiennych wartościami wybranymi na zakładce HTML w oknie dialogowym Ustawienia publikowania, a następnie generuje stronę HTML z osadzonym plikiem SWF.

Program Animate zawiera szereg szablonów, które uwalniają projektantów od konieczności ręcznego tworzenia stron HTML z plikami SWF i w większości sytuacji są wystarczające. Na rzykład, szablon Animate Only (Tylko Flash) pozwala testować pliki w przeglądarce. Plik SWF jest umieszczany na stronie HTML, dzięki czemu można sprawdzać jego działanie w przeglądarce (o ile jest zainstalowany program Flash Player).

W celu opublikowania strony HTML należy użyć tego samego szablonu i zmienić ustawienia. Za pomocą edytora HTML można też utworzyć własny szablon. Tworzenie szablonu przebiega tak samo jak tworzenie standardowej strony HTML. W tym pierwszym wypadku jednak wartości odnoszące się do pliku SWF należy zastąpić zmiennymi rozpoczynającymi się od znaku dolara ($).

Szablon HTML programu Animate ma następujące elementy i własności:

 • Jednowierszowy tytuł, który jest wyświetlany w wyskakującym menu Szablon, na zakładce HTML w oknie dialogowym Ustawienia publikowania.

 • Dłuższy opis, który jest wyświetlany w oknie dialogowym Ustawienia publikowania po kliknięciu przycisku Informacje z zakładki HTML.

 • Zmienne szablonu rozpoczynające się od znaku dolara ($) określają sposób podstawiania wartości parametrów w momencie generowania pliku wyjściowego przez program Animate.

  Uwaga: Aby wprowadzić w dokumencie zwykły znak dolara o zwykłym przeznaczeniu, należy wpisać ukośnik, a po nim znak dolara (\$).

 • Znaczniki HTML object i embed, które muszą być zgodne z wymaganiami programów Microsoft Internet Explorer oraz Netscape® Communicator® lub Navigator®. Zgodność z tymi wymaganiami stanowi warunek konieczny poprawnego wyświetlania pliku SWF na stronie HTML. W programie Internet Explorer znacznik HTML object służy do otwierania plików SWF; w programie Netscape do tego celu służy znacznik embed.

Dostosowywanie szablonów publikowania w formacie HTML

Modyfikując zmienne szablonów HTML, można tworzyć mapy obrazów, raporty tekstowe lub raporty URL, a także wstawiać własne wartości dla najczęściej stosowanych znaczników HTML w programie Animate (znaczników object i embed dla parametrów). Dotyczy to przeglądarek, w których używane są odpowiednio: formanty ActiveX oraz wtyczki.

Szablony programu Animate mogą zawierać kod HTML projektowanych aplikacji, jak również kod przeznaczony dla interpreterów, takich jak ColdFusion i ASP.

 1. Za pomocą edytora HTML otwórz szablon HTML programu Animate, w którym będą wprowadzane zmiany. Szablony HTML są zapisane w następujących miejscach:

  • W systemie Windows XP lub Vista: dysk rozruchowy:\Documents and Settings\nazwa użytkownika\Local Settings\Application Data\Adobe\Flash CS5\język\Configuration\HTML\. Folder Application Data jest zwykle folderem ukrytym; możliwe, że w celu wyświetlenia tego folderu konieczna będzie zmiana ustawień Eksploratora Windows.

  • System Mac OS X 10.3 i późniejsze wersje: Macintosh HD/Applications/Adobe Flash CS5/język/First Run/HTML.

   Dysk rozruchowy jest to dysk, z którego jest uruchamiany system operacyjny Windows (zwykle C:). Użytkownik jest to nazwa osoby zalogowanej w systemie operacyjnym Windows XP. Język jest oznaczany odpowiednim skrótem. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych język angielski jest oznaczany skrótem “en”.

 2. Dokonaj edycji szablonu.
 3. Zapisz szablon w tym samym folderze, z którego został pobrany.
 4. Aby zastosować nowe ustawienia szablonu do pliku SWF, wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania, kliknij przycisk HTML i zaznacz zmodyfikowany szablon. Program Animate zmodyfikuje tylko zmienne w zaznaczonym szablonie.

 5. Wybierz pozostałe ustawienia publikowania i kliknij przycisk OK.

Zmienne szablonu HTML

W poniższej tabeli zestawiono zmienne szablonów rozpoznawane przez program Animate:

Atrybut/Parametr

Zmienna szablonu

Tytuł szablonu

$TT

Początek opisu szablonu

$DS

Koniec opisu szablonu

$DF

Tytuł Animate (pliku SWF)

$T1

Tytuł Animate (pliku SWF) na potrzeby metadanych wyszukiwarek

$TL

Opis używany do przeszukiwania metadanych

$DC

Ciąg XML metadanych, wykorzystywany przy przeszukiwaniu

$MD

Szerokość

$WT

Wysokość

$HT

Film

$MO

Wyrównanie HTML

$HA

Zapętlanie

$LO

Parametry obiektu

$PO

Parametry osadzania

$PE

Odtwarzanie

$PL

Jakość

$QU

Skala

$SC

Wyrównanie i skalowanie

$SA

Tryb Wmode

$WM

Czcionka urządzenia

$DE

Kolor tła

$BG

Tekst filmu (obszar zapisu tekstu filmu)

$MT

Adres URL filmu (lokalizacja adresu URL pliku SWF)

$MU

Szerokość obrazu (nieokreślony typ obrazu)

$IW

Wysokość obrazu (nieokreślony typ obrazu)

$IH

Nazwa pliku obrazu (nieokreślony typ obrazu)

$IS

Nazwa mapy obrazu

$IU

Lokalizacja znacznika mapy obrazu

$IM

Szerokość QuickTime

$QW

Wysokość QuickTime

$QH

Nazwa pliku QuickTime

$QN

Szerokość GIF

$GW

Wysokość GIF

$GH

Nazwa pliku GIF

$GN

Szerokość JPEG

$JW

Wysokość JPEG

$JH

Nazwa pliku JPEG

$JN

Szerokość PNG

$PW

Wysokość PNG

$PH

Nazwa pliku PNG

$PN

Używanie zmiennych stenograficznych

Zmienne $PO (dotyczące znaczników object) i $PE (dotyczące znaczników embed) stanowią bardzo przydatne elementy stenograficzne. Każda z nich powoduje, że program Animate wstawia do szablonu pewne niedomyślne wartości typowych parametrów object i embed, na przykład PLAY ($PL), QUALITY ($QU), SCALE ($SC), SALIGN ($SA), WMODE ($WM), DEVICEFONT ($DE) i BGCOLOR ($BG).

Przykładowy szablon HTML

Pokazany niżej szablon programu Animate, Default.HTML, zawiera wiele typowych zmiennych:

$TTFlash Only 
$DS 
Display Adobe SWF file in HTML. 
$DF 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 
<head> 
$CS 
<title>$TI</title> 
</head> 
<body bgcolor="$BG"> 
<!--url's used in the movie--> 
$MU 
<!--text used in the movie--> 
$MT 
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="$WI" height="$HE" id="$TI" align="$HA"> 
<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> 
$PO 
<embed $PEwidth="$WI" height="$HE" name="$TI" align="$HA" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" /> 
</object> 
</body> 
</html>

Tworzenie mapy obrazów do zastąpienia pliku SWF

Program Animate pozwala wygenerować mapę obrazu. Mapa taka zapewnia dostęp do wszystkich fragmentów obrazu i zachowuje działanie przycisków z łączami do adresów URL. Jeśli szablon HTML zawiera zmienną $IM, program Animate wstawia do pliku kod mapy obrazu. Zmienna $IU określa nazwę pliku GIF, JPEG lub PNG.

 1. W dokumencie zaznacz klatkę kluczową, która ma stanowić mapę obrazu, przejdź do inspektora Właściwości (Okno > Właściwości) i skojarz z klatką etykietę #Map. Użyj dowolnej klatki kluczowej z przyciskami, do których przypisano operacje getURL (z języka ActionScript 1.0 lub 2.0).

  Jeśli etykieta klatki nie zostanie utworzona, program Animate utworzy mapę obrazu na podstawie przycisków z ostatniej klatki pliku SWF. Program wygeneruje osadzoną mapę obrazu, a nie osadzony plik SWF.

 2. Wybierz klatkę mapy obrazu, wykonując jedną z następujących czynności:
  • W przypadku plików PNG i GIF skojarz z klatką etykietę #Static.

  • W przypadku pliku JPEG ustaw głowicę odtwarzania na klatce, która ma zawierać mapę obrazu. Zrób to w trakcie publikowania.

 3. Za pomocą edytora HTML otwórz szablon HTML programu, w którym będą wprowadzane zmiany.
 4. Zapisz szablon.
 5. Wybierz polecenie Plik > Ustawienia publikowania, kliknij przycisk Format, wybierz format mapy obrazu i kliknij przycisk OK.

  Na przykład, wstaw w szablonie następujący kod:

  $IM 
  <img src=$IS usemap=$IU width=$IW height=$IH BORDER=0>

  Po wykonaniu polecenia Publikuj kod ten może spowodować dodanie do pliku HTML następującego kodu:

  <map name="mymovie"> 
  <area coords="130,116,214,182" href="http://www.adobe.com"> 
  </map> 
  <img src="mymovie.gif" usemap="#mymovie" width=550 height=400 border=0>

Tworzenie raportów URL i raportów tekstowych

Użycie w szablonie zmiennej $MT powoduje, że program Animate wstawia do kodu HTML cały tekst z bieżącego pliku SWF i nadaje mu status komentarza. Jest to przydatne, gdy zawartość pliku SWF trzeba poindeksować i uczynić widoczną dla wyszukiwarek.

Użycie w szablonie zmiennej $MU powoduje, że program Animate generuje listę wszystkich adresów URL, do których odwołują się operacje z bieżącego pliku SWF, a ponadto wstawia tę listę jako komentarz. Dzięki temu narzędzia do sprawdzania poprawności łączy będą mogły wykryć i sprawdzić łącza z pliku SWF.

Osadzanie metadanych przeszukiwania

Zmienne $TL (tytuł pliku SWF) oraz $DC (metadane opisowe) pozwalają dołączyć do pliku HTML metadane przeszukiwania. Dzięki temu plik SWF jest lepiej przeszukiwany, a wyniki wyszukiwania są bardziej zrozumiałe dla użytkownika. Zmienna $MD pozwala dołączyć metadane przeszukiwania w postaci ciągu XML.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online