Wędrująca klatka kluczowa właściwości jest to klatka kluczowa niepołączona z określoną klatką na osi czasu. Program Animate dostosowuje pozycje wędrujących klatek kluczowych w taki sposób, aby prędkość ruchu była stała w całej animacji.

Wędrujące klatki kluczowe są dostępne tylko dla właściwości przestrzennych: X, Y i Z. Taki sposób edycji ścieżek ruchu często powoduje powstawanie segmentów ścieżek, w których ruch jest szybszy lub wolniejszy niż w innych segmentach. 

Wędrujące klatki kluczowe właściwości pozwalają zachować jednolitą szybkość całej animacji. Jeśli klatki kluczowe właściwości są klatkami wędrującymi, program Animate dostosowuje pozycję kluczowych klatek wędrujących w zakresie animacji. Spowoduje to, że animowany obiekt będzie przesuwać się na taką samą odległość w każdej klatce animacji. Następnie za pomocą krzywych napięć można dostosować ruch w taki sposób, aby przyspieszanie na początku i na końcu animacji wyglądało realistycznie.

Po wprowadzeniu niestandardowej ścieżki do animacji program Animate domyślnie ustawia kluczowe klatki właściwości jako wędrujące.

Zobacz też

Aby aktywować wędrujące klatki kluczowe dla całej animacji:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command (Mac OS) zakres animacji na osi czasu, a następnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Ścieżka ruchu > Przełącz klatki kluczowe i ustaw wędrowanie.

Aby aktywować wędrujące klatki kluczowe dla całej animacji:

 • Kliknij klatkę kluczową właściwości prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Command (Mac OS) w panelu Edytor ruchu i wybierz z menu kontekstowego opcję Wędrujące. Więcej informacji na temat Edytora ruchu zawiera sekcja Edytowanie krzywych właściwości za pomocą Edytora ruchu.

Kiedy klatki kluczowe są skonfigurowane jako wędrujące, są wyświetlane w Edytorze ruchu jako okrągłe punkty, a nie kwadraty.

Uwaga:

Jeśli wędrujące klatki kluczowe zostaną włączone dla zakresu animacji, a następnie wyłączone, zachowają w zakresie położenie wynikające z tego, że były klatkami wędrującymi.

Ścieżka ruchu, dla której wyłączono wędrujące klatki kluczowe.
Ścieżka ruchu, dla której wyłączono wędrujące klatki kluczowe. Należy zwrócić uwagę na nierówny rozkład klatek, co sprawia, że szybkość ruchu jest nierówna.
Ścieżka ruchu, dla której włączono wędrujące klatki kluczowe.
Ta sama ścieżka ruchu z aktywnymi wędrującymi klatkami kluczowymi — wynikiem jest równomierny rozkład klatek wzdłuż ścieżki i równa prędkość ruchu.

Wyświetlanie i edytowanie klatek kluczowych właściwości zakresu animacji

 • Aby wyświetlić klatki zakresu zawierające klatki kluczowe innych właściwości, zaznacz zakres, wybierz polecenie Wyświetl klatki kluczowe z menu kontekstowego zakresu, a następnie wybierz typ właściwości z podmenu.

 • Aby usunąć klatkę kluczową właściwości z zakresu, kliknij ją z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) w celu zaznaczenia, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS). Wybierz polecenie Wyczyść klatkę kluczową dla typu właściwości, którego klatkę kluczową chcesz usunąć.

 • Aby dodać klatki kluczowe określonych właściwości do zakresu, zaznacz klatkę lub klatki w zakresie, klikając z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac Os). Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) i wybierz polecenie Wstaw klatkę kluczową > typ właściwości z menu kontekstowego zakresu. Program Animate doda klatki kluczowe właściwości do zaznaczonych klatek. Możliwe jest także ustawienie właściwości instancji obiektu docelowego w zaznaczonej klatce, co spowoduje dodanie odpowiedniej klatki kluczowej właściwości.

 • Aby dodać klatkę kluczową właściwości dla wszystkich typów właściwości w zakresie, umieść głowicę odtwarzania w klatce, w której chcesz dodać klatkę kluczową, i wybierz polecenie Wstaw > Oś czasu > Klatka kluczowa lub naciśnij klawisz F6.

 • Aby odwrócić kolejność ruchu animacji, wybierz polecenie Ścieżka ruchu > Odwróć ścieżkę z menu kontekstowego zakresu.

 • Aby przekształcić zakres animacji w klatki statyczne, zaznacz go i wybierz polecenie Usuń animację z menu kontekstowego zakresu.

 • Aby przekonwertować zakres animacji na animację klatka po klatce, zaznacz go i wybierz polecenie Przekonwertuj na animację klatka po klatce z menu kontekstowego zakresu.

 • Aby przenieść klatkę kluczową właściwości do innej klatki, kliknij ją z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Przeciągnij klatkę kluczową właściwości do nowej lokalizacji.

 • Aby skopiować klatkę kluczową właściwości do innej lokalizacji w zakresie animacji, kliknij klatkę kluczową właściwości, przytrzymując klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Przeciągnij klatkę kluczową właściwości do nowego miejsca, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Dodawanie lub usuwanie klatek kluczowych właściwości 3D w animacji

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dodaj właściwości 3D za pomocą narzędzi 3D dostępnych w panelu Narzędzia.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) zakres animacji na osi czasu i wybierz animację 3D z menu kontekstowego.
  • Jeśli zakres animacji nie zawiera klatek kluczowych właściwości 3D, program Animate dodaje je do wszystkich istniejących klatek kluczowych właściwości położenia i obrotu X i Y. Jeśli zakres klatek pośrednich zawierał już klatki kluczowe właściwości 3D, program Animate usunie te klatki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online