Podręcznik użytkownika Anuluj

Używanie klatek kluczowych właściwości

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Wędrująca klatka kluczowa właściwości jest to klatka kluczowa niepołączona z określoną klatką na osi czasu. Program Animate dostosowuje pozycje wędrujących klatek kluczowych w taki sposób, aby prędkość ruchu była stała w całej animacji.

Wędrujące klatki kluczowe są dostępne tylko dla właściwości przestrzennych: X, Y i Z. Taki sposób edycji ścieżek ruchu często powoduje powstawanie segmentów ścieżek, w których ruch jest szybszy lub wolniejszy niż w innych segmentach. 

Wędrujące klatki kluczowe właściwości pozwalają zachować jednolitą szybkość całej animacji. Jeśli klatki kluczowe właściwości są klatkami wędrującymi, program Animate dostosowuje pozycję kluczowych klatek wędrujących w zakresie animacji. Spowoduje to, że animowany obiekt będzie przesuwać się na taką samą odległość w każdej klatce animacji. Następnie za pomocą krzywych napięć można dostosować ruch w taki sposób, aby przyspieszanie na początku i na końcu animacji wyglądało realistycznie.

Po wprowadzeniu niestandardowej ścieżki do animacji program Animate domyślnie ustawia kluczowe klatki właściwości jako wędrujące.

Zobacz też

Aby aktywować wędrujące klatki kluczowe dla całej animacji:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Command (Mac OS) zakres animacji na osi czasu, a następnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Ścieżka ruchu > Przełącz klatki kluczowe i ustaw wędrowanie.

Aby aktywować wędrujące klatki kluczowe dla całej animacji:

 • Kliknij klatkę kluczową właściwości prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Command (Mac OS) w panelu Edytor ruchu i wybierz z menu kontekstowego opcję Wędrujące. Więcej informacji na temat Edytora ruchu zawiera sekcja Edytowanie krzywych właściwości za pomocą Edytora ruchu.

Kiedy klatki kluczowe są skonfigurowane jako wędrujące, są wyświetlane w Edytorze ruchu jako okrągłe punkty, a nie kwadraty.

 Jeśli wędrujące klatki kluczowe zostaną włączone dla zakresu animacji, a następnie wyłączone, zachowają w zakresie położenie wynikające z tego, że były klatkami wędrującymi.

Ścieżka ruchu, dla której wyłączono wędrujące klatki kluczowe.
Ścieżka ruchu, dla której wyłączono wędrujące klatki kluczowe. Należy zwrócić uwagę na nierówny rozkład klatek, co sprawia, że szybkość ruchu jest nierówna.

Ścieżka ruchu, dla której włączono wędrujące klatki kluczowe.
Ta sama ścieżka ruchu z aktywnymi wędrującymi klatkami kluczowymi — wynikiem jest równomierny rozkład klatek wzdłuż ścieżki i równa prędkość ruchu.

Wyświetlanie i edytowanie klatek kluczowych właściwości zakresu animacji

 • Aby wyświetlić klatki zakresu zawierające klatki kluczowe innych właściwości, zaznacz zakres, wybierz polecenie Wyświetl klatki kluczowe z menu kontekstowego zakresu, a następnie wybierz typ właściwości z podmenu.

 • Aby usunąć klatkę kluczową właściwości z zakresu, kliknij ją z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) w celu zaznaczenia, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS). Wybierz polecenie Wyczyść klatkę kluczową dla typu właściwości, którego klatkę kluczową chcesz usunąć.

 • Aby dodać klatki kluczowe określonych właściwości do zakresu, zaznacz klatkę lub klatki w zakresie, klikając z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac Os). Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) i wybierz polecenie Wstaw klatkę kluczową > typ właściwości z menu kontekstowego zakresu. Program Animate doda klatki kluczowe właściwości do zaznaczonych klatek. Możliwe jest także ustawienie właściwości wystąpienia obiektu docelowego w zaznaczonej klatce, co spowoduje dodanie odpowiedniej klatki kluczowej właściwości.

 • Aby dodać klatkę kluczową właściwości dla wszystkich typów właściwości w zakresie, umieść głowicę odtwarzania w klatce, w której chcesz dodać klatkę kluczową, i wybierz polecenie Wstaw > Oś czasu > Klatka kluczowa lub naciśnij klawisz F6.

 • Aby odwrócić kolejność ruchu animacji, wybierz polecenie Ścieżka ruchu > Odwróć ścieżkę z menu kontekstowego zakresu.

 • Aby przekształcić zakres animacji w klatki statyczne, zaznacz go i wybierz polecenie Usuń animację z menu kontekstowego zakresu.

 • Aby przekonwertować zakres animacji na animację klatka po klatce, zaznacz go i wybierz polecenie Przekonwertuj na animację klatka po klatce z menu kontekstowego zakresu.

 • Aby przenieść klatkę kluczową właściwości do innej klatki, kliknij ją z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Przeciągnij klatkę kluczową właściwości do nowej lokalizacji.

 • Aby skopiować klatkę kluczową właściwości do innej lokalizacji w zakresie animacji, kliknij klatkę kluczową właściwości, przytrzymując klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS). Przeciągnij klatkę kluczową właściwości do nowego miejsca, przytrzymując klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Dodawanie lub usuwanie klatek kluczowych właściwości 3D w animacji

 • Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dodaj właściwości 3D za pomocą narzędzi 3D dostępnych w panelu Narzędzia.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Ctrl (Mac OS) zakres animacji na osi czasu i wybierz animację 3D z menu kontekstowego.
  • Jeśli zakres animacji nie zawiera klatek kluczowych właściwości 3D, program Animate dodaje je do wszystkich istniejących klatek kluczowych właściwości położenia i obrotu X i Y. Jeśli zakres klatek pośrednich zawierał już klatki kluczowe właściwości 3D, program Animate usunie te klatki.

Więcej materiałów tego typu

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto