Ruchy predefiniowane są to wstępnie skonfigurowane animacje ruchu, które można stosować do obiektów na stole montażowym. Istnieje możliwość tworzenia i zapisywania własnych ruchów predefiniowanych. Mogą to być zmodyfikowane przez użytkownika ruchy predefiniowane lub animacje niestandardowe utworzone od podstaw.

Ruchy predefiniowane pozwalają znacznie skrócić czas przygotowania i opracowywania projektów, zwłaszcza jeśli użytkownik często korzysta z podobnych animacji.

Panel Ruchy predefiniowane umożliwia ponadto importowanie i eksportowanie ustawień predefiniowanych. Niekiedy zachodzi potrzeba współużytkowania ruchów predefiniowanych ze współpracownikami lub korzystania z takich ruchów udostępnionych przez członków społeczności użytkowników programu Animate.

 

Ustawienia predefiniowane ruchu

Uwaga:

Ruchy predefiniowane mogą zawierać tylko animacje ruchu. Animacji klasycznych nie można zapisywać jako ruchów predefiniowanych.

Zobacz także

Stosowanie ruchu predefiniowanego

Aby zastosować ruch predefiniowany:

 1. Zaznacz na stole montażowym obiekt, który można animować. Próba zastosowania ruchu predefiniowanego do obiektu, którego nie można animować, spowoduje wyświetlenie w programie Animate monitu o przekonwertowanie obiektu na symbol.
 2. Wybierz ustawienie predefiniowane w panelu Ruchy predefiniowane.
 1. W panelu kliknij przycisk Zastosuj lub wybierz polecenie Zastosuj w bieżącej lokalizacji z menu panelu.

Ruch jest stosowany w taki sposób, aby rozpoczynał się od bieżącego położenia klipu filmowego na stole montażowym. Jeśli z ruchem predefiniowanym jest skojarzona ścieżka ruchu, ścieżka ta pojawi się na stole montażowym.

Aby zastosować ustawienie predefiniowane, kliknij przycisk Zastosuj, trzymając naciśnięty klawisz Shift, lub wybierz polecenie Zakończ w bieżącej lokalizacji z menu panelu.

Ruch predefiniowany można również zastosować do wielu wybranych klatek na osobnych warstwach, pod warunkiem że każda wybrana klatka zawiera jeden obiekt, który można animować.

Podgląd ruchu predefiniowanego

Każdy z ruchów predefiniowanych dostarczanych z programem Animate jest uzupełniony o klip podglądu, który można wyświetlić w panelu Ruchy predefiniowane. Podgląd pozwala zorientować się, jak animacja będzie wyglądała po zastosowaniu do obiektu w dokumencie. Można dodawać klipy podglądu do tworzonych lub importowanych własnych ruchów predefiniowanych.

 1. Otwórz panel Ruchy predefiniowane.
 2. Wybierz ruch predefiniowany z listy.
  Podgląd jest odtwarzany w okienku podglądu w górnej części panelu.
 1. Aby zatrzymać odtwarzanie podglądu, kliknij w dowolnym miejscu poza panelem Ruchy predefiniowane.
Tworzenie ruchów predefiniowanych

Aby zastosować ruch predefiniowany, kliknij przycisk Zastosuj, gdy na stole montażowym będzie zaznaczony obiekt, który można animować (wystąpienie symbolu lub pole tekstowe). Do danego obiektu można zastosować tylko jedną animację predefiniowaną. Zastosowanie drugiej animacji predefiniowanej do tego samego obiektu powoduje zastąpienie poprzednio zastosowanej animacji.

Po zastosowaniu ustawienia predefiniowanego do obiektu na stole montażowym animacja utworzona na osi czasu nie jest już powiązana z panelem Ruchy predefiniowane. Usunięcie lub zmiana nazwy ustawienia predefiniowanego w panelu Ruchy predefiniowane nie ma wpływu na animacje utworzone wcześniej przy użyciu tego ustawienia predefiniowanego. Zapisanie nowego ruchu predefiniowanego w miejsce istniejącego nie ma wpływu na animacje utworzone przy użyciu pierwotnego ruchu predefiniowanego.

Każdy ruch predefiniowany zawiera konkretną liczbę klatek. Po zastosowaniu ustawienia predefiniowanego zakres animacji utworzony na osi czasu będzie zawierał tyle samo klatek co ustawienie. Jeśli do obiektu docelowego jest zastosowana animacja o innej długości, zakres animacji zostanie dopasowany do długości ruchu predefiniowanego. Po zastosowaniu ruchu predefiniowanego można dopasować długość zakresu animacji na osi czasu.

Ustawienia predefiniowane ruchu zawierające ruch 3D mogą być stosowane tylko do instancji klipów filmowych. Animowane właściwości 3D nie mają zastosowania w przypadku symboli graficznych, przycisków ani klasycznych pól tekstowych. Predefiniowane ruchy 2D lub 3D można stosować do dowolnych klipów filmowych 2D lub 3D.

Zapisywanie animacji jako własnego ruchu predefiniowanego

Po utworzeniu lub zmodyfikowaniu animacji predefiniowanej można zapisać ją jako nowy ruch predefiniowany. Nowy ruch predefiniowany pojawi się w folderze Własne ustawienie predefiniowane w panelu Ruchy predefiniowane.

Aby zapisać animację niestandardową jako animację predefiniowaną:

 1. Zaznacz jeden z następujących elementów:

  • Zakres animacji na osi czasu

  • Obiekt na stole montażowym, do którego zastosowano animację niestandardową

  • Ścieżka ruchu na stole montażowym

 2. Kliknij przycisk Zapisz zaznaczone jako predefiniowane w panelu Ruchy predefiniowane lub wybierz polecenie Zapisz jako ruch predefiniowany z menu kontekstowego zaznaczenia.

  Nowa animacja predefiniowana pojawi się w panelu Ruchy predefiniowane. Program Animate zapisze ustawienie predefiniowane jako plik XML. Pliki te są zapisane w następujących katalogach:

  • Windows: <dysk twardy>\Documents and Settings\<użytkownik>\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Adobe\Animate CC\<język>\Configuration\Motion Presets\

  • Mac OS: <dysk twardy>/Użytkownicy/<użytkownik>/Biblioteki/Application Support/Adobe/Animate CC/<język>/Configuration/Motion Presets/

  Uwaga:

  Nie jest możliwe cofnięcie operacji zapisania, usunięcia ani zmiany nazwy własnych ustawień predefiniowanych.

Importowanie ruchu predefiniowanego

Ustawienia predefiniowane ruchu są zapisywane w postaci plików XML. Animację zaimportowaną z pliku XML można dodać do panelu Ruchy predefiniowane.

Uwaga: Ruchy predefiniowane zaimportowane jako pliki XML można dodawać tylko do animacji klasycznych.

 1. Wybierz polecenie Importuj z menu panelu Ruchy predefiniowane.

 2. W oknie dialogowym otwierania wskaż plik XML, który chcesz zaimportować, i kliknij przycisk Otwórz.

Eksportowanie ruchu predefiniowanego

Ruchy predefiniowane można eksportować do plików XML, aby następnie udostępniać w tej postaci innym użytkownikom programu Animate.

 1. Wybierz ustawienie predefiniowane w panelu Ruchy predefiniowane.
 2. Wybierz polecenie Eksportuj z menu panelu.
 3. W oknie dialogowym zapisywania jako wybierz nazwę i lokalizację pliku XML, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie ruchu predefiniowanego

Ustawienia predefiniowane można usunąć z panelu Ruchy predefiniowane. Usunięcie ustawienia predefiniowanego powoduje, że program Animate usuwa plik XML z dysku. Warto eksportować (archiwizować) ustawienia predefiniowane, które mają być później używane.

 1. W panelu Ruchy predefiniowane zaznacz ustawienie predefiniowane do usunięcia.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Usuń z menu panelu.
  • Kliknij przycisk usuwania pozycji w panelu.

Tworzenie podglądu własnych ustawień predefiniowanych

Aby wyświetlać podgląd własnego ruchu predefiniowanego, zapisz plik SWF zawierającego animację z tym ustawieniem w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik XML ruchu predefiniowanego.

 1. Utwórz animację i zapisz ją jako niestandardową animację predefiniowaną.

 2. Utwórz plik FLA zawierający tylko prezentację działania animacji. Zapisz plik FLA pod nazwą identyczną z nazwą animacji niestandardowej.

 3. Utwórz plik SWF na podstawie pliku FLA, korzystając z polecenia Publikuj.

 4. Umieść plik SWF w tym samym katalogu, w którym znajduje się plik XML z zapisanym własnym ruchem predefiniowanym. Pliki te są zapisane w następujących katalogach:

  • Windows: <dysk twardy>\<katalog użytkowników>\Application Data\Local\Adobe\Animate CC\<język>\Configuration\Motion Presets\
  • Mac OS: <dysk twardy>/Użytkownicy/<użytkownik>/Biblioteki/Application Support/Adobe/Animate CC/<język>/Configuration/Motion Presets/

  Teraz podgląd będzie wyświetlany po zaznaczeniu własnej animacji w panelu Ruchy predefiniowane.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online