Do opisu kolorów, które widzimy i których używamy w grafice cyfrowej, służą modele kolorów. Każdy model kolorów, np. RGB, HSB lub CMYK, reprezentuje inną metodę opisywania i klasyfikowania kolorów. Modele kolorów opisują barwy z zakresu widzialnego za pomocą określonych wartości liczbowych. Przestrzeń kolorów jest jednym z wariantów modelu kolorów, w którym znajdują się kolory z wybranej przestrzeni kolorów. Na przykład, w ramach modelu RGB są dostępne różne przestrzenie kolorów, w tym: Adobe® RGB, sRGB i Apple® RGB. Chociaż w każdej z tych przestrzeni kolory są definiowane za pomocą tych samych trzech osi (R, G i B), to różnią się one zakresami kolorów.

Użytkownicy, którzy określają i zmieniają kolory kompozycji, w rzeczywistości modyfikują liczbowe wartości kolorów, zawarte w pliku kompozycji. Łatwo jest myśleć o liczbach jako o kolorach, jednak te wartości liczbowe nie stanowią same w sobie bezwzględnych barw — reprezentują dany kolor tylko w przestrzeni kolorów urządzenia, na którym są wykorzystywane.

Ponieważ każde urządzenie ma własną przestrzeń kolorów, oddaje kolory tylko z jego gamutu. Po przeniesieniu z jednego urządzenia na drugie, kolory obrazu mogą ulec zmianie. Dzieje się tak dlatego, że każde urządzenie interpretuje wartości liczbowe RGB lub HSB zgodnie z własną przestrzenią kolorów. Na przykład, drukując obraz na drukarce biurkowej, nie można uzyskać wszystkich kolorów widocznych na monitorze. Drukarka operuje w przestrzeni kolorów CMYK, a monitor w przestrzeni RGB. Przestrzenie te mają różne zakresy. Niektórych kolorów uzyskiwanych za pomocą farb nie da się wyświetlić na monitorze, a niektórych kolorów wyświetlanych na monitorze nie da się uzyskać na papierze.

Podczas tworzenia kolorów przeznaczonych do użycia w dokumentach programu Animate należy pamiętać o tym, że możliwe jest idealne dopasowanie kolorów dla różnych urządzeń, ale można osiągnąć dobre rezultaty, uwzględniając możliwości graficzne urządzeń używanych przez odbiorców docelowych.

Program Adobe Animate CC umożliwia stosowanie, tworzenie i modyfikowanie kolorów za pomocą modeli kolorów RGB lub HSB. Przy użyciu domyślnej lub utworzonej przez ciebie palety możesz wybierać kolory, które chcesz zastosować do obrysu lub wypełnienia tworzonego obiektu lub obiektu znajdującego się na Stole montażowym.

Kiedy wybierasz kolor obrysu do kształtu, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

 • Do wypełniania zastosuj jednolity kolor, gradient bądź bitmapę. By wykorzystać bitmapę do wypełnienia kształtu, musisz importować ją do bieżącego pliku. Wybierz jednolity kolor, gradient oraz styl i grubość obrysu.

 • Utwórz sam kontur kształtu bez wypełnienia, używając jako wypełnienie Bez koloru.

 • Utwórz wypełnienie kształtu bez konturu przy użyciu Bez koloru jako kontur.

 • Zastosuj dla tekstu jednolite wypełnienie kolorem.

Za pomocą panelu Kolor, możesz tworzyć i edytować kryjące kolory i wypełnienia gradientem w trybach RGB i HSB.

Aby uzyskać dostęp do systemowego próbnika kolorów, wybierz ikonę Próbnik kolorów z elementu sterującego Kolor obrysu lub Kolor wypełnienia w panelu Kolor, panelu Narzędzia lub inspektorze Właściwości kształtu.

Panel Kolor

Panel Kolor umożliwia modyfikowanie palety kolorów pliku FLA i zmienianie kolorów obrysów i wypełnień, w tym:

 • Importowanie, eksportowanie, usuwanie i modyfikację palety kolorów dla pliku FLA za pomocą panelu Próbki.

 • Wybierz kolory w trybie szesnastkowym.

 • Twórz gradienty wielokolorowe.

 • Używaj gradientów do tworzenia nowej palety efektów, takich tak iluzja przestrzenności dla obiektów dwuwymiarowych.

Panel kolor zawiera następujące elementy sterujące:

Kolor obrysu

Zmienia kolor obrysu, lub ramki, obiektu graficznego.

Kolor wypełnienia

Zmienia kolor wypełnienia. Wypełnienie to obszar pewnego koloru, który wypełnia cały kształt.

Menu Typ koloru

Zmienia styl wypełnienia:

Brak

Usuwa wypełnienie.

Kolor kryjący

Udostępnia kryjące, jednolite wypełnienie kolorem.

Gradient liniowy

Produkuje gradient, który miesza się wzdłuż liniowej ścieżki.

Gradient radialny

Tworzy gradient, który miesza się na zewnątrz wzdłuż okrężnej ścieżki od punktu środkowego.

Wypełnienie bitmapy

Wypełnia powierzchnię obrazkami wybranej przez ciebie bitmapy poprzez ustawienie ich obok siebie. Kiedy wybierzesz Bitmapa, w oknie dialogowym będziesz mógł wybrać obrazek bitmapy z twojego lokalnego komputera i dodać go do biblioteki. Możesz zastosować tę bitmapę jako wypełnienie; wygląd będzie podobny do mozaiki - rysunek zostanie powielony i ustawiony obok siebie.

HSB

Umożliwia zmianę barwy, nasycenia i jasności kolorów w wypełnieniu.

RGB

Pozwala na zmianę wartości natężenia koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego w wypełnieniu.

Alfa

Ustawia wartość krycia dla wypełnienia kryjącego lub dla obecnie wybranego suwaka dla wypełnienia gradientem. Kiedy alfa ma wartość 0%, tworzy niewidoczne (lub przezroczyste) wypełnienie, natomiast wartość 100% odpowiada nieprzezroczystemu wypełnieniu.

Aktualna próbka koloru

Wyświetla aktualnie zaznaczony kolor. Jeśli wybierzesz typ wypełnienia gradientem (Liniowy bądź Radialne) z menu Typ, Aktualna próbka kolorów wyświetli przejścia koloru zawartego w utworzonym przez ciebie gradiencie.

Systemowy próbnik kolorów

Pozwala wybrać kolor z jednoczesnym podglądem. Kliknij Systemowy próbnik kolorów i poruszaj wskaźnikiem w kształcie krzyżyka dopóki nie znajdziesz odpowiedniego koloru.

Wartość szesnastkowa

Wyświetla wartość szesnastkową obecnego koloru. Aby zmienić kolor przez użycie wartości szesnastkowej, wpisz jej nową wartość. Szesnastkowe wartości kolorów są sześciocyfrowymi kombinacjami alfanumerycznymi, które reprezentują kolor.

Przepływ

Pozwala na kontrolę kolorów stosowanych poza ograniczeniem liniowego i radialnego gradientu.

Rozszerz kolor

(Domyślnie) Używa kolorów, które określono poza końcem gradientu.

Odbij kolor

Wypełnia kształt kolorem gradientu przy użyciu efektu odbicia lustrzanego. Wyspecyfikowane przez ciebie gradienty powtarzają się na wzorcu od początku do końca gradientu,a następnie w odwrotnej kolejności: od końca do początku, później znów od początku do końca i tak do wypełnienia całego kształtu.

Powtórz kolor

Powtarza użycie gradientu od jego początku do końca, aż zostanie wypełniony w całości zaznaczony kształt.

Uwaga: Tryby przepełnienia są obsługiwane przez program Adobe Flash Player 8 i nowsze wersje.

Liniowe RGB

Tworzy gradient liniowy lub radialny zgodny z SVG (Scalable Vector Graphics).

Panel Próbki

Próbki umożliwiają wielokrotne używanie i łatwe aktualizowanie kolorów w różnych dokumentach. Program pozwala teraz tworzyć próbki oznaczone przez wybranie koloru spośród próbek. Po utworzeniu próbki oznaczonej i zastosowaniu jej do kształtów oraz ścieżek w zawartości programu Animate zmiana koloru próbki oznaczonej powoduje automatyczną aktualizację w całej zawartości z tą próbką.  

 1. Kliknij opcję Okno > Kolor

 2. Na zakładce Próbki w panelu Kolorywybierz kolor, który chcesz przekonwertować na próbkę oznaczoną, po czym kliknij przycisk Konwertuj na próbkę oznaczoną w dolnej części panelu. 

 3. W oknie dialogowym Definicja koloru oznaczonego określ następujące ustawienia:

  • Nazwa nowej próbki.
  • Wybór opcji: kolor jednolity, gradient liniowy lub gradient radialny.
  • Kolor przez określenie wartości HSB (barwa, nasycenie, jasność) lub RGB (czerwony, zielony, niebieski).
  Okno dialogowe definicji koloru oznaczonego

  Nowa próbka oznaczona pojawi się u dołu zakładek Kolory i Próbki w panelu Kolory oraz w panelu Narzędzia

  Nowo utworzona próbka oznaczona w panelach kolorów, próbek i narzędzi

 4. Po otwarciu panelu Kolor przy zaznaczonym obiekcie z próbką oznaczoną są wyświetlane opcje edycji właściwości kolorów. Zmiany właściwości kolorów są automatycznie odzwierciedlane we wszystkich elementach na stole montażowym, w których jest używana próbka oznaczona.

 5. Można kliknąć dwukrotnie próbkę lub zaznaczyć próbkę i kliknąć opcję Edycja, aby otworzyć okno dialogowe Definicja koloru oznaczonego i wprowadzić zmiany koloru w próbce.

 6. Aby rozłączyć kształt, w którym użyto próbki z koloru próbki, zaznacz ten kształt i kliknij przycisk Rozłącz. Można wybrać nowy kolor w panelu kolorów kształtu.

  Opcja rozłączenia

  Wybierz inny kolor dla kształtu z panelu kolorów.

Palety kolorów

Każdy plik programu Animate CC zawiera własną paletę kolorów, przechowywaną w dokumencie Animate. Program Animate CC wyświetla paletę pliku jako próbki w opcjach Kolor wypełnienia i Kolor obrysu, a także w panelu Próbki. Domyślną paletą kolorów jest paleta internetowa 216 kolorów. Za pomocą panelu Kolor można dodawać kolory do bieżącej palety. Jest możliwe importowanie i eksportowanie palet kolorów jednolitych i gradientów między plikami programu Animate oraz między programem Animate CC a innymi aplikacjami.

Paleta domyślna i paleta internetowa

By zamienić aktualną paletę, zapisz aktualną paletę jako domyślną, zamień aktualną paletę na paletę domyślną zdefiniowaną dla pliku lub wczytaj paletę internetową.

 • By wczytać lub zapisać domyślną paletę, w panelu Próbki zaznacz jedno z następujących poleceń z menu w prawym górnym rogu:

  Ładuj domyślne kolory:

  Zastępuje aktualną paletę przez domyślną.

  Zapisz jako domyślny:

  Zapisuje obecną paletę kolorów jako domyślną. Nowa domyślna paleta jest używana przy tworzeniu nowych plików.

 • Aby wczytać internetową paletę 216 kolorów, w panelu Próbki wybierz opcję Web 216 kolorów z palety internetowej z menu w prawy górnym rogu.
 1. W panelu Próbki zaznacz Sortowanie przez kolor z menu w prawy górnym rogu.

Porządkowanie i ponowne używanie kolorów

Panel Próbki umożliwia porządkowanie kolorów i palet kolorów w hierarchii folderów i palet kolorów.

Tworzenie folderu

Domyślnie wszystkie kolory są umieszczane w folderze Próbki domyślne. Za pomocą panelu Próbki można zmieniać układ kolorów w folderach. Aby utworzyć folder, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Animate CC wybierz opcję Okno > Próbki.

 2. Kliknij przycisk w panelu Próbki.
 3. Wprowadź nazwę opisową folderu próbek.

Folder można też utworzyć przez zaznaczenie folderu, palety kolorów lub próbki, a następnie wybranie polecenia Powiel jako folder z menu podręcznego.

Tworzenie palety kolorów (grupy próbek)

Paleta kolorów jest to grupa próbek (kolorów) określająca motyw kolorystyczny zawartości. Można tworzyć palety kolorów w folderach i dodawać do nich próbki. Aby utworzyć paletę kolorów, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Animate CC wybierz opcję Okno > Próbki.

 2. Zaznacz dowolny folder w panelu Próbki i kliknij przycisk w celu utworzenia pustej palety.
 3. Przeciągając istniejący kolor lub klikając przycisk , można dodawać próbki do palety kolorów.

Paletę kolorów można też utworzyć przez zaznaczenie folderu, palety kolorów lub próbki, a następnie wybranie polecenia Powiel jako paletę z menu podręcznego.

Tworzenie kolorów w palecie i dodawanie kolorów do palety

Program umożliwia tworzenie próbek w paletach kolorów oraz dodawanie istniejących próbek do palet. Aby utworzyć próbkę, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Animate CC wybierz opcję Okno > Próbki.

 2. Zaznacz paletę kolorów w folderze w panelu Próbki, a następnie kliknij przycisk w celu utworzenia próbki. Zostanie utworzona nowa próbka z kolorem wypełnienia wybranym w panelu Kolory. Można również zaznaczyć istniejącą próbkę i kliknąć przycisk w celu powielenia tej próbki w palecie.

Próbkę można też utworzyć przez zaznaczenie folderu, palety kolorów lub próbki, a następnie wybranie polecenia Powiel jako próbkę z menu podręcznego.

 1. W panelu Próbki wybierz jedno z następujących poleceń z menu w prawym górnym rogu:
  • Aby dołączyć importowane kolory do aktualnej palety, wybierz opcję Dodaj kolory.

  • Aby zamienić aktualną paletę z importowanymi kolorami, zaznacz Zamień kolory.

 2. Przejdź do pliku, zaznacz go i kliknij OK.
 1. W panelu Próbki zaznacz Zapisz kolory z menu w prawym górnym rogu i wpisz nazwę dla palety kolorów.
 2. Aby użyć Zapisz jako typ (Windows) lub Format (Mac OS), wybierz Zestaw kolorów Animate lub Tabelę koloru. Kliknij przycisk Zapisz.

Tworzenie lub edytowanie kolorów kryjących

Możesz utworzyć jakikolwiek kolor za pomocą panelu Kolor. Jeśli na stole montażowym jest zaznaczony obiekt, to wprowadzone modyfikacje kolorów w panelu Kolor są stosowane do zaznaczenia. Możesz zaznaczyć kolory w RGB lub HSB albo rozszerzyć panel, aby użyć trybu szesnastkowego. Możesz także podać wartość alfa, aby określić stopień przezroczystości koloru. Dodatkowo, możesz wybrać kolor z istniejącej palety kolorów.

Możesz także rozszerzyć panel Kolor, aby wyświetlić większą ilość kolorów w miejscu zakładki kolorów, podzieloną próbkę koloru pokazującą obecne i poprzednie kolory oraz suwak Jasność, aby modyfikować jasność wszystkich trybów kolorów.

 1. Aby użyć koloru do istniejącej pracy artystycznej, zaznacz obiekt lub obiekty na Stole montażowy i wybierz Okno > Kolor.

 2. Kliknij Obrys lub Wypełnienie, aby podać, jakie atrybuty należy zmodyfikować.

  Uwaga:

  Kliknij ikonę, nie element sterujący Kolor, gdyż w przeciwnym razie otworzy się Próbnik kolorów.

 3. Jeśli zaznaczyłeś ikonę Wypełnienie w kroku 3, sprawdź, czy wybrana jest opcja Pełne·z menu Typ.

 4. Jeśli na stole montażowym jest zaznaczony obiekt, to wprowadzone modyfikacje kolorów w panelu Kolor są stosowane do zaznaczenia. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaznaczyć kolor, kliknij na pole o tym kolorze w panelu Kolor. Aby dostosować jasność koloru, użyj suwaka Jasność.

   Uwaga: Aby utworzyć kolory inne niż czarny czy biały, upewnij się, że suwak Jasność nie jest ustawiony na wartość minimalną ani maksymalną.

  • Wpisz liczby do okienek wartości kolorów: Wartości koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego dla RGB, barwę, nasycenie i jasność dla HSB, lub wartość szesnastkową. Wpisz wartość Alfa, by określić stopień przezroczystości, od 0 jako zupełna przezroczystość do 100 jako pełne krycie.

  • Aby przywrócić domyślne ustawienia koloru, biel i czerń (czarny obrys i białe wypełnienie), kliknij przycisk Czarno-biały .

  • Aby zamienić kolory wypełnienia i obrysu, kliknij przycisk Zamiana kolorów .

  • Aby wybrać brak koloru dla wypełnienia lub obrysu, kliknij przycisk Brak koloru .

   Uwaga: Nie można zastosować opcji Brak koloru do obrysu lub wypełnienia istniejącego obiektu. Zamiast tego zaznacz istniejący obrys lub wypełnienie i usuń ten element.

  • Kliknij element sterujący Kolor obrysu lub Kolor wypełnienia i wybierz kolor.

 5. Aby dodać do listy próbek kolorów nowy kolor dla bieżącego dokumentu, wybierz opcję Dodaj próbkę z menu w prawym górnym rogu.

Duplikuj, usuń, wyczyść kolory

Duplikuj kolory w palecie, usuwaj pojedyncze kolory lub wyczyść wszystkie kolory z palety.

 • Aby zduplikować lub usunąć kolor, wybierz Okno >Próbki, kliknij kolor, który chcesz zduplikować lub usunąć, wybierz Duplikuj próbkę lub Usuń próbkę z panelu menu. Podczas duplikacji próbki, pojawi się narzędzie Wiadro z farbą. Kliknij wolne miejsce w panelu Próbki za pomocą Wiadra z farbą, aby zduplikować zaznaczony kolor.

 • Aby wyczyścić paletę kolorów, w panelu Próbki zaznacz Wyczyść kolory z menu panelu. Wszystkie kolory poza czarnym i białym zostaną usunięte z palety.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online