Podręcznik użytkownika Anuluj

Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

<convert using="" document="" type="" converter<="" p="">

Aby przekonwertować bieżący dokument na dokument innego typu, kliknij polecenie Plik > Konwertuj na i wybierz odpowiedni typ dokumentu. Poniższe zrzuty ekranu ilustrują opcję konwersji dokumentu z typu HTML5 Canvas na inne dostępne formaty.

Lista dopuszczalnych typów przy konwersji
Lista dopuszczalnych typów przy konwersji

Typ dokumentu HTML5 Canvas nie obsługuje wielu scen. Przy próbie konwersji dowolnego dokumentu z wieloma scenami na format Canvas HTML5 wszystkie sceny zostaną zapisane jako oddzielne pliki. Aby użyć tych scen w jednym dokumencie, należy je umieścić w odrębnych symbolach.

 Aby to osiągnąć, należy przekonwertować istniejące projekty programu Animate na inny format lub ponownie użyć zasobów w projekcie przez skopiowanie i wklejenie warstw oraz bibliotek symboli.

Konwertowanie na dokumenty innych typów przy użyciu interfejsu JSAPI

Jeśli w niestandardowych scenariuszach trzeba konwertować pliki na dokumenty innych typów, należy skorzystać z interfejsu JSAPI. Można na przykład konwertować wiele plików naraz na dokumenty innych typów. 

Metoda convertToDoc

Opis

Użycie

Parametry

Zwracana wartość

Konwertuje dokument na oczekiwany typ.

document.convertToDoc(URIpliku, typDokumentu, zamknijPlik)

URIpliku — ciąg zapisywany w formie plik:/// URI i określający ścieżkę pliku generowanego przez konwersję.

typDokumentu — ciąg określający typ dokumentu, jaki ma zostać wygenerowany. Aby sprawdzić typ dokumentu, można użyć właściwości document.type. Przykład: fl.trace(fl.getDocumentDOM().type).

zamknijPlik (opcjonalnie) — wartość logiczna wskazująca, czy po konwersji należy zamknąć wygenerowany plik. Wartość true powoduje zamknięcie wygenerowanego pliku. Wartość domyślna to false.

Wartość logiczna.

True, jeśli dokument został pomyślnie przekonwertowany na oczekiwany typ.

False w innym przypadku.

Poniżej podano kilka skryptów przykładowych ilustrujących tę metodę. Aby osiągnąć lepsze wyniki, można skopiować przykładowy skrypt w dokumencie typu Plik skryptu JSFL, zapisać plik, a następnie go wykonać. 

Konwertowanie wszystkich plików z folderu na dokumenty innego typu

Poniższy skrypt JSFL konwertuje wszystkie pliki FLA w folderze na dokumenty HTML5 Canvas.

var str = fl.scriptURI;
var url = str.substring(0, str.lastIndexOf(&quot;/&quot;));
var folderURI = url + &quot;/&quot;;
var fileMask = &quot;*.fla&quot;;
var list = FLfile.listFolder(folderURI + &quot;/&quot; + fileMask, &quot;files&quot;);
fl.trace(folderURI);
if (list) {
for(var i=0;i<list.length;i++)
{  
 var fileURI = folderURI + list[i];
 var doc = fl.openDocument(fileURI);
 fl.trace(folderURI);
  doc.convertToDoc(folderURI+'Convertedfla'+i+'.fla',' htmlcanvas');

}
}

Konwertowanie ostatniego aktywnego dokumentu na inny typ

Poniższy skrypt JSFL konwertuje plik najnowszego aktywnego typu na dokument HTML5 Canvas.

var str = fl.scriptURI;
var url = str.substring(0, str.lastIndexOf(&quot;/&quot;));

var doc = fl.getDocumentDOM();
//doc.convertToDoc('url','htmlcanvas');
doc.convertToDoc(url +'/RotationCamera2.fla','htmlcanvas');

Konwertowanie wszystkich aktywnych dokumentów na inny typ

Poniższy skrypt JSFL konwertuje wszystkie aktywne dokumenty na typ WebGL.

var str = fl.scriptURI;
var url = str.substring(0, str.lastIndexOf(&quot;/&quot;));

for(var i=0;i<fl.documents.length;i++)
{
 fl.trace(fl.documents[i].name);
 fl.trace(fl.documents[i].type);
 fl.documents[i].convertToDoc(url +'/abc'+i+'.fla','webGLDoc',true);
}

Przeglądanie w poszukiwaniu dokumentu i konwertowanie go na inny typ

Poniższy skrypt JSFL wyszukuje dokument na podstawie określonego ciągu typu i konwertuje go na typ AS3. 

var fileURI = fl.browseForFileURL('open','open');
var doc = fl.openDocument(fileURI);
var sr = &quot;&quot;;
sr +=fileURI;
var str = sr.substring(0, sr.lastIndexOf(&quot;/&quot;)); 
doc.convertToDoc( str+&quot;/test.fla&quot; ,'Flash',true);
//doc.convertToDoc('fileURI','htmlcanvas',true);
//doc.convertToDoc('fileURI','WebGlDoc',true
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto