Panel Wycinki kodu został pomyślany jako rozwiązanie ułatwiające tworzenie prostych skryptów w językach JavaScript i ActionScript 3.0 osobom bez przygotowania programistycznego. Umożliwia on dodawanie kodu do pliku Flash w celu realizacji typowych funkcji. Aby korzystać z panelu Wycinki kodu, użytkownik nie musi znać języka JavaScript ani ActionScript 3.0.

Panel Wycinki kodu umożliwia:

 • Dodanie kodu wpływającego na zachowanie obiektu na stole montażowym.

 • Dodanie kodu sterującego ruchem głowicy odtwarzania na osi czasu.

 • (Tylko CS5.5) Dodanie kodu, który umożliwia interakcje z użytkownikiem za pośrednictwem ekranu wielodotykowego.

 • Dodawanie do panelu nowych wycinków kodu utworzonych przez użytkownika.

Korzystanie z wycinków kodu dołączonych do programu Animate jest także dobrym sposobem na rozpoczęcie nauki programowania w języku ActionScript 3.0. Analizując wycinki i modyfikując je zgodnie z zamieszczonymi w nich instrukcjami, użytkownik zacznie poznawać strukturę kodu i elementy języka.

Przed rozpoczęciem

Korzystając z panelu Wycinki kodu, należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach obowiązujących w programie Animate:

 • W przypadku wielu wycinków kodu wymagane jest dostosowanie niektórych elementów w kodzie. W programie Animate służy do tego panel Operacje. Każdy wycinek zawiera stosowne instrukcje.

 • Wszystkie załączone wycinki kodu są napisane w języku JavaScript lub ActionScript 3.0.

 • Niektóre wycinki wpływają na zachowanie obiektu, powodując, że reaguje on na kliknięcie, przemieszcza się lub znika. Takie wycinki można zastosować do obiektów na stole montażowym.

 • Niektóre wycinki powodują natychmiastowe wykonanie operacji, gdy tylko głowica odtwarzania znajdzie się w klatce zawierającej wycinek. Takie wycinki stosuje się do klatek na osi czasu.

 • Zastosowanie wycinka kodu powoduje dodanie kodu do bieżącej klatki warstwy Operacje na osi czasu. Jeśli użytkownik samodzielnie nie utworzył warstwy Operacje, program Animate doda taką warstwę nad pozostałym warstwami na osi czasu.

 • Aby możliwe było sterowanie obiektem na stole montażowym za pośrednictwem kodu ActionScript, obiekt musi mieć nazwę instancji przypisaną w inspektorze Właściwości.

 • Można kliknąć przycisk Pokaż opis lub Pokaż kod — wyświetlane po wybraniu wycinku w panelu.

Dodawanie wycinka kodu do obiektu lub klatki na osi czasu

Aby dodać operację wpływającą na obiekt lub głowicę odtwarzania:

 1. Zaznacz obiekt na stole montażowym lub klatkę na osi czasu.

  Jeśli zaznaczony obiekt nie jest wystąpieniem symbolu, to w momencie zastosowania wycinka program Animate przekształca obiekt w symbol klipu filmowego.

  Jeśli zaznaczony obiekt nie ma jeszcze nazwy instancji, program Animate doda nazwę w momencie zastosowania wycinka.

 2. W panelu Wycinki kodu (Okno > Wycinki kodu) kliknij dwukrotnie wycinek kodu, który chcesz zastosować.

  Jeśli zaznaczono obiekt na stole montażowym, program Animate doda wycinek do panelu Operacje w klatkach zawierających zaznaczony obiekt.

  Jeśli zaznaczono klatkę na osi czasu, program Animate doda wycinek tylko do tej klatki.

 3. W panelu Operacje wyświetl nowo dodany kod i wprowadź w nim niezbędne modyfikacje, zgodnie z instrukcją znajdującą się na początku wycinka.

Dodawanie nowych wycinków do panelu Wycinki kodu

Istnieją dwa sposoby dodawania nowych wycinków kodu do panelu Wycinki kodu:

 • Wprowadzenie wycinka w oknie dialogowym Utwórz nowy wycinek kodu.

 • Zaimportowanie pliku XML z wycinkiem kodu.

Aby skorzystać z okna dialogowego Utwórz nowy wycinek kodu:

 1. Z menu panelu Wycinki kodu wybierz polecenie Utwórz nowy wycinek kodu.

 2. W oknie dialogowym wprowadź tytuł, tekst podpowiedzi i kod JavaScript lub ActionScript 3.0 dodawanego wycinka.

  Naciśnięcie przycisku Automatyczne wypełnianie powoduje dodanie kodu zaznaczonego w danej chwili w panelu Operacje.

 3. Zaznacz pole wyboru Automatycznie zastąp wystąpienie <nazwa wystąpienia>, jeśli kod zawiera ciąg „nazwa wystąpienia” i program Flash ma zastępować go prawidłową nazwą wystąpienia każdorazowo, gdy wycinek jest stosowany.

  Program Animate dodaje nowy wycinek do folderu Niestandardowe w panelu Wycinki kodu.

Aby zaimportować wycinek kodu w formacie XML:

 1. Z menu panelu Wycinki kodu wybierz polecenie Importuj plik XML z wycinkami kodu.

 2. Wybierz plik XML, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Aby wyświetlić wycinki kodu w prawidłowym formacie XML, z menu panelu wybierz polecenie Edytuj plik XML z wycinkami kodu.

Aby usunąć wycinek kodu, kliknij go prawym przyciskiem myszy w panelu i z menu kontekstowego wybierz polecenie Usuń wycinek kodu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online