Istnieje kilka metod zaznaczania klatek animacji i przenoszenia ich na osi czasu. Animację można modyfikować na wiele sposobów, dzięki czemu po opublikowaniu plików jest odtwarzana dokładnie w oczekiwany sposób.

Warstwy animacji mogą zawierać zakresy animacji, klatki statyczne i puste klatki kluczowe. Klatki statyczne i klatki puste pozwalają na nich rysować, wklejać do nich grafikę, zaimportować bitmapę do wybranej klatki itd. Zakresy i klatki można przenosić w ramach danej warstwy lub na większość innych warstw. Warstwa animacji nie może zawierać zakresów kinematyki odwrotnej ani animacji klasycznych.

Zakresy animacji nie mogą zawierać kodu ActionScript ani w klatce, ani dołączonego do animowanego obiektu. Klatka poza zakresem animacji na warstwie animacji może jednak zawierać taki kod. Zalecane jest umieszczenie całego kodu na osobnej (zwykle wierzchniej) warstwie „operacje” na głównej osi czasu.

Następujące opcje menu kontekstowego umożliwiają modyfikowanie animacji w ich warstwach:

 • Popraw animację: Usuwa animację ruchu z zaznaczonego zakresu animacji.
 • Usuń animację: Usuwa animację ruchu z zaznaczonego zakresu animacji.
 • Animacja 3D: Dodaje lub usuwa właściwości 3D animacji (można je wyświetlić w Edytorze ruchu). Tryb 3D jest aktywowany automatycznie w przypadku użycia narzędzia 3D względem wystąpienia przed dodaniem animacji ruchu lub po jej dodaniu. 
 • Konwertuj na animację klatka po klatce: Konwertuje zaznaczony zakres na animację klatka po klatce. 
 • Zapisz jako ruch predefiniowany: Zapisuje zaznaczony zakres jako ruch predefiniowany.
 • Wstaw klatkę: Wstawia do zakresu animacji tyle klatek, ile jest zaznaczonych.  
 • Usuń klatki: Usuwa zaznaczone klatki z zakresu animacji lub z klatek statycznych. Jeśli zaznaczono cały zakres, zakres jest usuwany w całości.
 • Wstaw klatkę kluczową: Umożliwia wybranie z podmenu typu klatki kluczowej właściwości, która ma zostać wstawiona. Za pomocą tego menu można na przykład wstawić klatkę kluczową właściwości obrotu. 
 • Wstaw pustą klatkę kluczową: Za pomocą tej opcji można wstawić pustą klatkę kluczową do pustej klatki. Jeśli zaznaczony jest fragment zakresu animacji, ta opcja jest wygaszona.
 • Wyczyść klatkę kluczową: W przypadku używania tej opcji względem zakresu animacji można wybrać z podmenu typ klatki kluczowej właściwości, która ma zostać usunięta z zaznaczonych klatek. Ta opcja nie usuwa klatki kluczowej z klatki 1. Poza zakresem animacji ta opcja umożliwia usuwanie zaznaczonych klatek kluczowych.
 • Pokaż klatki kluczowe: Za pomocą tej opcji można zdecydować, które typy klatek kluczowych właściwości mają być pokazywane w zaznaczonym zakresie animacji. Ustawienie domyślne to Wszystko, ale można wybrać co najmniej jeden typ klatek kluczowych właściwości.
 • Wytnij/Kopiuj/Wklej klatki: Za pomocą tych opcji można wycinać lub kopiować niektóre lub wszystkie klatki z zakresu animacji, a także wklejać je w nowe miejsce. 
 • Wyczyść klatki: Za pomocą opcji Wyczyść klatki można przekształcić zaznaczone klatki w puste klatki. Jeśli zaznaczenie znajduje się w środku zakresu animacji, użycie tej opcji powoduje utworzenie dwóch osobnych zakresów animacji po obu stronach pustych klatek.
 • Zaznacz wszystkie klatki: Za pomocą tej opcji można zaznaczyć wszystkie klatki na osi czasu.
 • Kopiuj/Wklej ruch: Te opcje umożliwiają skopiowanie wszystkich właściwości zaznaczonego ruchu i wklejenie ich do innego wystąpienia. 
 • Kopiuj/Wklej właściwości: Te opcje pozwalają skopiować klatki kluczowe właściwości z określonej klatki i wkleić je do innej klatki. Dla tej opcji należy zaznaczyć jedną klatkę. 
 • Wklej właściwości specjalnie: Tej opcji można użyć po skopiowaniu właściwości zaznaczonej klatki. 
 • Rozdziel ruch: Ta opcja umożliwia przekształcenie jednego zakresu animacji w dwa zakresy. Jest ona dostępna w przypadku zaznaczenia jednej klatki. 
 • Połącz ruchy: Za pomocą tej opcji można przekształcić sąsiadujące zakresy animacji w jeden zakres. Ta opcja jest dostępna w przypadku zaznaczenia co najmniej dwóch sąsiadujących zakresów. 
 • Odwróć klatki kluczowe: Ta opcja pozwala odwrócić klatki kluczowe dla wszystkich właściwości zaznaczonego zakresu animacji. 
 • Ścieżka ruchu > Przełącz klatki kluczowe na wędrujące/niewędrujące: Używając tej opcji można przełączyć tryb wędrujący dla klatek kluczowych zaznaczonego zakresu.

Zobacz także

Kopiowanie i wklejanie animacji ruchu

Istnieje możliwość kopiowania animowanych właściwości między zakresami animacji. Animowane właściwości są stosowane do nowego obiektu docelowego, ale położenie tego obiektu nie ulega zmianie. Umożliwia to zastosowanie animacji z jednego obszaru stołu montażowego do obiektu w innym obszarze, bez zmiany położenia nowego obiektu docelowego.

 1. Zaznacz zakres animacji zawierający animowane właściwości, które chcesz skopiować.
 2. Wybierz opcję Edycja > Oś czasu > Kopiuj ruch.
 3. Zaznacz docelowy zakres animacji.
 4. Wybierz opcję Edycja > Oś czasu > Wklej ruch.
 5. Animowane właściwości zostaną zastosowane do docelowego zakresu animacji, a jego długość zostanie dostosowana do długości zakresu źródłowego.

Aby skopiować animację ruchu do panelu Operacje lub przygotować ją do użycia w innym projekcie w postaci kodu ActionScript®, użyj polecenia Kopiuj ruch jako ActionScript 3.0.

Kopiowanie i wklejanie właściwości animacji z klatkami pośrednimi

Właściwości z wybranej klatki można skopiować do innej klatki w tym samym lub w innym zakresie animacji. Wartości właściwości są dodawane tylko do klatek, które były zaznaczone w momencie wklejania właściwości. Właściwości położenia 2D mogą być wklejane do animacji 3D.

W tych instrukcjach założono, że w preferencjach jest włączona opcja Zaznaczanie oparte na rozpiętości (Edycja > Preferencje).

 1. Aby zaznaczyć pojedynczą klatkę w zakresie animacji, kliknij tę klatkę, trzymając wciśnięte klawisze Ctrl+Alt (Windows) lub Command+Option (Mac OS).
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z naciśniętym klawiszem Command (Mac OS) zaznaczoną klatkę i z menu kontekstowego wybierz polecenie Kopiuj właściwości.
 3. Zaznacz pojedynczą klatkę, która ma otrzymać skopiowane właściwości — w tym celu kliknij ją, przytrzymując klawisze Ctrl+Alt (Windows) lub Command+Option (Macintosh). Klatka docelowa musi się znajdować w zakresie animacji.
 4. Aby wkleić skopiowane właściwości do wybranej klatki, wykonaj jedną z poniższych czynności:
 • Aby wkleić wszystkie skopiowane właściwości, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z naciśniętym klawiszem Command (Mac OS) zaznaczoną klatkę z zakresu animacji. Wybierz z menu kontekstowego polecenie Wklej właściwości.
 • Aby wkleić niektóre skopiowane właściwości, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z naciśniętym klawiszem Command (Mac OS) zaznaczoną klatkę z zakresu animacji. Wybierz z menu kontekstowego polecenie Wklej specjalnie właściwości.
 • W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz właściwości do wklejenia i kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online