Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro

 1. Podręcznik użytkownika programu Adobe Animate
 2. Wprowadzenie do programu Animate
  1. Nowości w programie Animate
  2. Słownik wizualny
  3. Wymagania systemowe programu Animate
  4. Skróty klawiaturowe programu Animate
  5. Praca z wieloma typami plików w programie Animate
 3. Animacja
  1. Podstawowe informacje o animacjach w programie Animate
  2. Korzystanie z klatek i klatek kluczowych w programie Animate
  3. Animacja klatka po klatce w programie Animate
  4. Praca z animacjami klasycznymi w programie Animate
  5. Narzędzie Pędzel
  6. Linie pomocnicze ruchu
  7. Animacje ruchu a język ActionScript 3.0
  8. Informacje o animacjach ruchu
  9. Animacje ruchu
  10. Tworzenie animacji ruchu
  11. Używanie klatek kluczowych właściwości
  12. Animowanie położenia za pomocą klatek pośrednich
  13. Edytowanie animacji ruchu za pomocą Edytora ruchu
  14. Edytowanie ścieżki ruchu animacji
  15. Operacje na animacjach ruchu
  16. Dodawanie własnych krzywych dynamiki
  17. Tworzenie i stosowanie ruchów predefiniowanych
  18. Konfigurowanie zakresów animacji
  19. Praca z animacjami ruchu zapisanymi jako pliki XML
  20. Porównanie animacji ruchu i animacji klasycznych
  21. Animowanie kształtów metodą klatek pośrednich
  22. Animacja oparta na narzędziu Kość w programie Animate
  23. Tworzenie konstrukcji postaci w programie Animate
  24. Używanie warstw maskujących w programie Adobe Animate
  25. Praca ze scenami w programie Animate
 4. Funkcje interaktywne
  1. Tworzenie przycisków w programie Animate
  2. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Programowanie elementów interaktywnych za pomocą wycinków kodu w programie Animate
  5. Tworzenie własnych składników HTML5
  6. Używanie składników w zawartości HTML5 Canvas
  7. Tworzenie własnych składników: przykłady
  8. Wycinki kodu dla składników dostosowanych
  9. Sprawdzone procedury — reklama oparta na programie Animate
  10. Tworzenie i publikowanie materiałów rzeczywistości wirtualnej
 5. Przestrzeń robocza i obieg pracy
  1. Tworzenie pędzli malarskich i zarządzanie nimi
  2. Używanie czcionek Google Fonts w dokumentach HTML5 Canvas
  3. Korzystanie z Bibliotek Creative Cloud w programie Adobe Animate
  4. Korzystanie ze stołu montażowego i panelu Narzędzia w programie Animate
  5. Obieg pracy i przestrzeń robocza w programie Animate
  6. Używanie czcionek internetowych w dokumentach HTML5 Canvas
  7. Osie czasu a język ActionScript
  8. Praca z wieloma osiami czasu
  9. Ustawianie preferencji
  10. Korzystanie z paneli narzędziowych programu Animate
  11. Tworzenie warstw na osi czasu w programie Animate
  12. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  13. Przesuwanie i kopiowanie obiektów
  14. Szablony
  15. Znajdowanie i zamienianie w programie Animate
  16. Cofanie, ponawianie i panel Historia
  17. Skróty klawiaturowe
  18. Korzystanie z osi czasu w programie Animate
  19. Tworzenie rozszerzeń HTML
  20. Opcje optymalizacji obrazów i animowanych plików GIF
  21. Eksportowanie ustawień obrazów oraz plików GIF
  22. Panel Zasoby w programie Animate
 6. Multimedia i wideo
  1. Przekształcanie i łączenie obiektów graficznych w programie Animate
  2. Tworzenie i obsługa wystąpień symboli w programie Animate
  3. Obrys obrazu
  4. Używanie dźwięku w programie Adobe Animate
  5. Eksportowanie plików SVG
  6. Tworzenie plików wideo do używania w programie Animate
  7. Dodawanie wideo w programie Animate
  8. Praca z punktami sygnalizacji wideo
  9. Rysowanie i tworzenie obiektów w programie Animate
  10. Przekształcanie linii i kształtów
  11. Obrysy, wypełnienia, i gradienty w programie Animate CC
  12. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  13. Panel Kolory w programie Animate CC
  14. Otwieranie plików programu Flash CS6 w programie Animate
  15. Praca z tekstem klasycznym w programie Animate
  16. Umieszczanie kompozycji w programie Animate
  17. Zaimportowane bitmapy w programie Animate
  18. Grafika 3D
  19. Praca z symbolami w programie Animate
  20. Rysowanie linii i kształtów przy użyciu programu Animate
  21. Praca z bibliotekami w programie Animate
  22. Eksportowanie dźwięków
  23. Zaznaczanie obiektów w programie Animate CC
  24. Praca z plikami AI programu Illustrator w programie Animate
  25. Stosowanie wzorków przy użyciu narzędzia Rozpylacz
  26. Stosowanie trybów mieszania
  27. Układanie obiektów
  28. Automatyzacja zadań za pomocą menu Polecenia
  29. Teksty wielojęzyczne
  30. Korzystanie z kamery w programie Animate
  31. Korzystanie z programów Animate i Adobe Scout
  32. Praca z plikami programu Fireworks
  33. Filtry graficzne
  34. Dźwięk a język ActionScript
  35. Preferencje rysowania
  36. Rysowanie za pomocą narzędzia Pióro
 7. Platformy
  1. Konwertowanie projektów programu Animate na dokumenty innych typów
  2. Obsługa platform niestandardowych
  3. Tworzenie i publikowanie dokumentów HTML5 Canvas w programie Animate
  4. Tworzenie i publikowanie dokumentów WebGL
  5. Pakowanie aplikacji na potrzeby środowiska AIR for iOS
  6. Publikowanie aplikacji dla środowiska AIR for Android
  7. Publikowanie dla środowiska AIR na komputery
  8. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  9. Sprawdzone procedury — porządkowanie kodu ActionScript w aplikacji
  10. Korzystanie z kodu ActionScript w programie Animate
  11. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące ułatwień dostępu
  12. Ułatwienia dostępu w przestrzeni roboczej programu Animate
  13. Pisanie skryptów i zarządzanie nimi
  14. Włączanie obsługi platform niestandardowych
  15. Omówienie obsługi platform niestandardowych
  16. Tworzenie zawartości z ułatwieniami dostępu
  17. Praca z wtyczkami obsługi platform niestandardowych
  18. Debugowanie kodu ActionScript 3.0
  19. Włączanie obsługi platform niestandardowych
 8. Eksportowanie i publikowanie
  1. Eksportowanie plików z programu Animate CC
  2. Publikowanie plików OAM
  3. Eksportowanie plików SVG
  4. Eksportowanie grafiki i wideo w programie Animate
  5. Publikowanie dokumentów ActionScript 3.0
  6. Eksportowanie animacji do aplikacji mobilnych i platform gier
  7. Eksportowanie dźwięków
  8. Eksportowanie plików wideo QuickTime
  9. Sterowanie zewnętrznym odtwarzaniem wideo przy użyciu kodu ActionScript
  10. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia zawartości dla urządzeń przenośnych
  11. Sprawdzone procedury — konwencje dotyczące wideo
  12. Sprawdzone procedury — wskazówki dotyczące tworzenia aplikacji SWF
  13. Sprawdzone procedury — określanie struktury pliku FLA
  14. Sprawdzone procedury optymalizowania plików FLA dla programu Animate
  15. Ustawienia publikowania kodu ActionScript
  16. Określanie ustawień publikowania w programie Animate
  17. Eksportowanie plików projektora
  18. Eksportowanie obrazów i animowanych plików GIF
  19. Szablony publikowania w formacie HTML
  20. Korzystanie z programów Adobe Premiere Pro i After Effects
  21. Szybkie udostępnianie i publikowanie animacji

Narzędzie Pióro umożliwia precyzyjne rysowanie ścieżek prostoliniowych, gładkich i krzywoliniowych. Kiedy narzędzie to jest aktywne, można nim klikać lub je przeciągać — klikanie powoduje powstawanie kolejnych punktów na segmentach prostoliniowych, a przeciąganie powoduje powstawanie segmentów krzywoliniowych. Punkty kontrolne segmentów, prostoliniowych i krzywoliniowych, umożliwiają zmianę ich kształtu.

W poniższym samouczku wideo zademonstrowano użycie narzędzia Pióro w programie Animate:

Stany rysowania za pomocą narzędzia Pióro

Bieżący stan narzędzia Pióro jest sygnalizowany przez kształt jego kursora (lub wskaźnika). Mogą być wyświetlane następujące wskaźniki:

Wskaźnik początkowego punktu kotwiczenia 

Ten wskaźnik jest widoczny bezpośrednio po uaktywnieniu narzędzia Pióro. Wskazuje on, że kolejne kliknięcie na stole montażowym spowoduje utworzenie początkowego punktu kontrolnego, który będzie stanowił początek nowej ścieżki (wszystkie nowe ścieżki zaczynają się od takich punktów). Wszelkie istniejące ścieżki zostaną zakończone.

Wskaźnik kolejnego punktu kotwiczenia 

Wskazuje on, że kolejne kliknięcie spowoduje utworzenie nowego punktu kontrolnego i nowej linii łączącej poprzedni punkt kontrolny z nowym. Wskaźnik tej jest wyświetlany przy tworzeniu przez użytkownika wszystkich punktów kontrolnych poza początkowym.

Wskaźnik dodawania punktu kotwiczenia 

Wskazuje on, że kolejne kliknięcie spowoduje dodanie punktu kontrolnego do istniejącej ścieżki. Punkt zostanie dodany, jeśli ścieżka jest zaznaczona, a kursor narzędzia Pióro nie znajduje się nad żadnym z punktów kontrolnych. Istniejąca ścieżka zostanie narysowana ponownie, tak aby uwzględnić nowy punkt kontrolny. W danej chwili można dodać tylko jeden punkt kontrolny.

Wskaźnik usuwania punktu kotwiczenia 

Wskazuje on, że kolejne kliknięcie na ścieżce spowoduje usunięcie z niej punktu kontrolnego. Punkt zostanie usunięty, jeśli ścieżka jest zaznaczona, a kursor narzędzia Pióro znajduje się nad punktem. Istniejąca ścieżka zostanie narysowana ponownie, tak aby uwzględnić brak punktu kontrolnego. W danej chwili można usunąć tylko jeden punkt kontrolny.

Wskaźnik kontynuacji ścieżki 

Wskazuje, że z istniejącego punktu kontrolnego można poprowadzić nową ścieżkę. Wskaźnik ten można uaktywnić, o ile kursor narzędzia znajduje się nad jednym z punktów kontrolnych ścieżki. Wskaźnik jest dostępny pod warunkiem, że nie jest rysowana ścieżka. Punkt kontrolny nie musi być żadnym z punktów końcowych ścieżki; nową ścieżkę można poprowadzić z dowolnego punktu.

Wskaźnik zamykania ścieżki 

Wskazuje, że rysowana ścieżka będzie zamknięta w punkcie początkowym. Można zamknąć tylko aktualnie rysowaną ścieżkę, a bieżącym punktem kontrolnym musi być punkt początkowy tej ścieżki. Ścieżka wynikowa nie zostanie wypełniona żadnym z konkretnych kolorów zamykanego kształtu; kolor wypełnienia trzeba będzie wybrać oddzielnie.

Wskaźnik łączenia ścieżek 

Wskaźnik ma podobne znaczenie do wskaźnika zamykania ścieżki; w tym wypadku jednak kursor nie musi znajdować się nad początkowym punktem kontrolnym ścieżki. Kursor należy ustawić nad jednym z punktów końcowych oddzielnej ścieżki. Segment można zaznaczyć lub nie.

Uwaga: W wyniku połączenia ścieżek nie musi powstać kształt zamknięty.

Wskaźnik wyłączania uchwytu Bezier 

Wskaźnik jest widoczny, gdy kursor znajduje się nad punktem kontrolnym, przy którym są wyświetlane uchwyty Bezier. Kliknięcie spowoduje zniknięcie uchwytów Bezier; ścieżka krzywoliniowa przy punkcie kontrolnym zostanie przekształcona w ścieżkę prostoliniową.

Wskaźnik konwersji punktu kotwiczenia 

Wskazuje, że punkt narożny bez linii kierunkowych zostanie przekształcony w punkt narożny z liniami kierunkowymi. W celu uaktywnienia tego wskaźnika należy włączyć narzędzie Pióro, przytrzymując jednocześnie klawisze przełączania: Shift + C.

Samouczek filmowy dotyczący narzędzia Pióro znajduje się pod adresem http://www.adobe.com/go/vid0120_pl.

Rysowanie linii prostych za pomocą narzędzia Pióro

Najprostsza ścieżka, jaką można narysować przy pomocy narzędzia Pióro, to linia prosta. Rysuje się ją klikając narzędzie Pióro w celu utworzenia dwóch punktów kontrolnych. Klikanie w kolejnych miejscach powoduje powstawanie kolejnych segmentów, połączonych ze sobą w punktach narożnych.

 1. Wybierz narzędzie Pióro  .
 2. Ustaw kursor narzędzia Pióro w miejscu przewidzianym na pierwszy punkt kontrolny segmentu, a następnie kliknij, aby zdefiniować pierwszy punkt kontrolny. Jeśli pojawią się linie kontrolne, będzie to znaczyło, że omyłkowo przeciągnięto narzędzie Pióro; wybierz polecenie Edycja > Cofnij, a następnie kliknij ponownie.
  Uwaga:

  Segment stanie się widoczny dopiero po kliknięciu w miejscu drugiego punktu kontrolnego (chyba, że w sekcji Rysowanie okna dialogowego Preferencje zaznaczono opcję Pokaż podgląd pióra).

 3. Kliknij ponownie w miejscu zakończenia segmentu (aby ograniczyć kąty segmentu do wielokrotności 45 stopni kliknij z wciśniętym klawiszem Shift).
 4. Kontynuuj klikanie, tworząc kolejne punkty kontrolne kolejnych segmentów.
  Klikanie narzędzia Pióro tworzy segmenty prostych.

 5. Zamknij ścieżkę lub pozostaw ją otwartą, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij dwukrotnie jej ostatni punkt, po czym albo przejdź do panelu Narzędzia i kliknij narzędzie Pióro, albo wciśnij klawisz Control (Windows) lub Command (Macintosh) i przytrzymując go, kliknij w dowolnym miejscu poza ścieżką.

  • Aby zamknąć ścieżkę, ustaw kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok kursora narzędzia Pióro pojawi się małe kółko (o ile zostanie on ustawiony właściwie). Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

  • Aby zakończyć kształt w takim stanie, w jakim się znajduje, wybierz polecenie Edycja > Odznacz wszystko albo wybierz z panelu Narzędzia inne narzędzie.

Rysowanie krzywych za pomocą narzędzia Pióro

Tworzenie krzywej polega na dodawaniu punktów kontrolnych w miejscach, gdzie ma ona zmieniać kierunek, oraz przeciąganiu linii kierunkowych określających kształt krzywej. O kształcie krzywej decydują kąty i długości linii kierunkowych.

Krzywe zawierające małą (optymalną) liczbę punktów kontrolnych są łatwiejsze do edycji; są też szybciej drukowane. Zbyt duża liczba punktów kontrolnych może spowodować pojawienie się na krzywej niepożądanych załamań. Dlatego też, warto używać małej liczby kontrolnych i kształtować krzywą za pomocą linii kierunkowych (odpowiednio dobierając ich długości i kąty).

 1. Wybierz narzędzie Pióro  .
 2. Ustaw kursor narzędzia Pióro w punkcie początkowym krzywej i wciśnij przycisk myszy.

  Pojawi się pierwszy punkt kontrolny, a kursor narzędzia zmieni kształt na strzałce. (W programie Photoshop kursor zmienia kształt dopiero po rozpoczęciu przeciągania.)

 3. Przeciągnij, aby określić pochylenie tworzonego segmentu, po czym zwolnij przycisk myszy.

  Długość linii kierunkowej powinna stanowić mniejwięcej jedną trzecią odległości od kolejnego planowanego punktu kontrolnego. (Dzięki temu w przyszłości będzie można dostosowywać linię po obu stronach punktu kontrolnego.)

  Aby ograniczyć kąty linii do wielokrotności 45 stopni, należy przytrzymywać klawisz Shift.

  Rysowanie pierwszego punktu krzywej

  A. Ustawianie kursora narzędzia Pióro B. Rozpoczęcie przeciągania (z wciśniętym przyciskiem myszy) C. Przeciąganie w celu rozciągnięcia linii kierunkowych 

 4. Ustaw kursor narzędzia Pióro W miejscu zakończenia segmentu krzywej i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć krzywą w kształcie litery C, przeciągnij kursor w kierunku przeciwnym do kierunku poprzedniej linii kierunkowej i zwolnij przycisk myszy.

  Rysowanie drugiego punktu krzywej

  • Aby utworzyć krzywą w kształcie litery S, przeciągnij kursor w kierunku poprzedniej linii kierunkowej i zwolnij przycisk myszy.

  Rysowanie krzywej w kształcie litery S

 5. Aby utworzyć serię krzywych gładkich, kontynuuj przeciąganie kursora narzędzia Pióro. Umieszczaj punkty kontrolne w punktach początkowych i końcowych kolejnych krzywych.
  Uwaga:

  Aby złamać linie kierunkowe punktu kontrolnego, przeciągaj je z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Macintosh).

 6. Zakończ ścieżkę, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Aby zamknąć ścieżkę, ustaw kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym. Obok kursora narzędzia Pióro pojawi się małe kółko  (o ile zostanie on ustawiony właściwie). Kliknij lub przeciągnij, aby zamknąć ścieżkę.

  • Aby pozostawić ścieżkę otwartą, kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Macintosh) obszar poza obiektami, wybierz inne narzędzie lub wybierz polecenie Edycja > Odznacz wszystko.

Dodawanie lub usuwanie punktów kontrolnych

Dodając do ścieżki nowe punkty kontrolne, można ją inaczej ukształtować lub przedłużyć. Nie zaleca się jednak dodawania większej liczby punktów kontrolnych niż jest to konieczne. Ścieżki o małej liczbie punktów kontrolnych są łatwiejsze do edycji, wyświetlania i drukowania. Usuwając ze ścieżki niepotrzebne punkty, zmniejsza się jej nadmierną złożoność.

W przyborniku znajdują się trzy narzędzia do dodawania i usuwania punktów kontrolnych: narzędzie Pióro , narzędzie Dodawanie punktów kotwiczenia oraz narzędzie Usuń punkt kontrolny .

Kiedy kursor narzędzia Pióro znajdzie się nad zaznaczoną ścieżką narzędzie to zmienia się w narzędzie Dodaj punkt kontrolny; kiedy kursor narzędzia Pióro znajdzie się nad punktem kontrolnym narzędzie to zmienia się w narzędzie Usuń punkt kontrolny. Są to ustawienia domyślne.

Uwaga:

Do usuwania punktów kontrolnych nie należy używać klawiszy Delete, Backspace i Clear ani poleceń Edytuj > Wytnij lub Edytuj > Wyczyść: te klawisze i polecenia powodują usunięcie punktu oraz połączonych z nim segmentów linii.

 1. Zaznacz ścieżkę do zmodyfikowania.
 2. Kliknij narzędzie Pióro  , przytrzymując przycisk myszy, a następnie wybierz narzędzie Pióro  , narzędzie Dodawanie punktów kotwiczenia  lub narzędzie Usuwanie punktów kotwiczenia  .
 3. Aby dodać punkt kontrolny, ustaw kursor nad segmentem ścieżki i kliknij. Aby usunąć punkt kontrolny, ustaw kursor nad punktem kontrolnym i kliknij.

Dopasowywanie punktów kotwiczenia na ścieżkach

W trakcie rysowania krzywej za pomocą narzędzia Pióro są tworzone punkty gładkie — punkty kontrolne na ciągłej ścieżce krzywoliniowej. Podczas rysowania segmentu prostoliniowego lub segmentu prostoliniowego połączonego z krzywoliniowym tworzone są punkty narożne — punkty kontrolne na ścieżce prostoliniowej lub punkty kontrolne łączące linię prostą i krzywą.

Zgodnie z ustawieniami domyślnymi zaznaczone punkty gładkie są okrągłe i puste, a zaznaczone punkty narożne są kwadratowe i puste.

Przeciąganie punktu kierunkowego poza punkt narożny powoduje utworzenie punktu gładkiego.

Przesuwanie lub dodawanie punktów zakotwiczenia

 • Aby przesunąć punkt kontrolny, przeciągnij go za pomocą narzędzia Podzaznaczanie .

 • Aby trącić wybrane punkty kontrolne, zaznacz je za pomocą narzędzia Zaznaczanie cząstkowe i skorzystaj z klawiszy strzałek. Aby zaznaczyć wiele punktów, klikaj z wciśniętym klawiszem Shift.

 • Aby dodać punkt kotwiczenia, kliknij segment liniowy za pomocą narzędzia Pióro. Jeśli punkt kotwiczenia może zostać dodany do segmentu linii, to obok kursora narzędzia Pióro pojawia się znak plusa. Jeśli segment linii nie jest jeszcze zaznaczony, zaznacz go kliknięciem, a następnie dodaj punkt kontrolny.

Usuwanie punktów zakotwiczenia

Usunięcie niepotrzebnych punktów zakotwiczenia pozwala zmniejszyć złożoność ścieżki krzywoliniowej i zmniejszyć rozmiar pliku SWF.

 • Aby usunąć punkt narożny, kliknij go za pomocą narzędzia Pióro (kliknij raz). Jeśli punkt kontrolny może zostać usunięty z segmentu liniowego, to obok kursora narzędzia Pióro pojawia się znak minusa. Jeśli segment linii nie jest jeszcze zaznaczony, zaznacz go kliknięciem, a następnie usuń punkt kontrolny.

 • Aby usunąć punkt gładki, kliknij go za pomocą narzędzia Pióro (jedno kliknięcie). Jeśli punkt kotwiczenia może zostać usunięty z segmentu liniowego, to obok kursora narzędzia Pióro pojawia się znak minus. Jeśli segment linii nie jest jeszcze zaznaczony, zaznacz go kliknięciem, a następnie usuń punkt narożny. (Kliknij raz, aby przekonwertować punkt na punkt narożny, i drugi raz, aby usunąć punkt.)

Konwersja segmentów na proste i krzywe

Aby przekonwertować segmenty w linii z prostych na krzywe, przekonwertuj punkty narożne na punkty gładkie. Można również dokonać odwrotnej konwersji.

 • Aby przekonwertować punkt narożny na punkt gładki, zaznacz go za pomocą narzędzia Podzaznaczanie, a następnie przeciągnij go z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS). W trakcie przeciągania pojawią się uchwyty stycznych.

 • Aby przekonwertować punkt gładki na punkt narożny, kliknij go za pomocą narzędzia Pióro. Kiedy wskaźnik znajduje się nad punktem gładkim, obok wskaźnika pojawia się znak daszka ^.

Dopasowywanie segmentów

Poprzez dopasowywanie segmentów prostych można zmieniać kąt lub długość segmentu, a także dostosowywać segmenty krzywych w celu zmiany nachylenia lub kierunku krzywej.

Przesuwanie uchwytu stycznego przy punkcie gładkim powoduje zmiany kształtu krzywej po obu stronach punktu. Przesuwanie uchwytu stycznego przy punkcie narożnym powoduje zmianę kształtu tylko tej krzywej, która znajduje się po tej samej stronie punktu co uchwyt styczny.

 • Aby dopasować segment prostoliniowy, wybierz narzędzie Podzaznaczanie  i zaznacz segment prostoliniowy. Następnie przeciągnij punkt kotwiczenia segmentu w nowe miejsce.

 • Aby dopasować segment krzywoliniowy, wybierz narzędzie Zaznaczanie cząstkowe i przeciągnij segment.

  Uwaga: W przypadku kliknięcia ścieżki program Animate wyświetli punkty kotwiczenia. Dopasowywanie segmentu za pomocą narzędzia Zaznaczanie cząstkowe może spowodować dodanie do ścieżki nowych punktów.

 • Aby dopasować punkty lub uchwyty styczne krzywej, wybierz narzędzie Zaznaczanie cząstkowe i zaznacz punkt kotwiczenia w segmencie krzywej.

 • Aby dopasować kształt krzywej po którejś ze stron punktu kontrolnego, przeciągnij punkt kotwiczenia lub przeciągnij uchwyt styczny. Aby ograniczyć kąty krzywej do wielokrotności 45 stopni, przytrzymuj podczas przeciągania wciśnięty klawisz Shift. Aby przeciągać uchwyty styczne niezależnie, przytrzymuj wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Macintosh).

 

Przeciąganie punktu kontrolnego i przeciąganie punktu kierunkowego.

Preferencje narzędzia Pióro

Program pozwala ustawić preferencje wyglądu wskaźnika narzędzia Pióro, preferencje podglądu segmentów podczas rysowania oraz preferencje wyglądu zaznaczanych punktów kontrolnych. Zaznaczane segmenty i punkty kontrolne uzyskują kolor warstwy, na której się znajdują.

 1. Wybierz narzędzie Pióro , a następnie wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) lub Animate > Preferencje (Mac OS).

 2. Na liście Kategorie zaznacz pozycję Rysowanie.
 3. Ustaw następujące opcje narzędzia Pióro:

  Pokaż podgląd pióra

  W trakcie rysowania są wyświetlane segmenty linii. Kiedy użytkownik przesuwa wskaźnik po stole montażowym, jest pokazywany hipotetyczny segment. Faktyczny segment jest tworzony, gdy użytkownik kliknie w celu utworzenia punktu końcowego. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, segment pojawia się dopiero po utworzeniu punktu końcowego.

  Pokaż pełne punkty

  Zaznaczone punkty kontrolne są puste, a nie punkty niezaznaczone - wypełnione. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, zaznaczone punkty kontrolne są wypełnione, a nie zaznaczone - puste.

  Pokaż precyzyjne kursory

  Powoduje, że wskaźnik narzędzia Pióro ma kształt krzyżyka, a nie kształt domyślny. Krzyżyk ułatwia dokładniejsze definiowanie linii. Aby był wyświetlany domyślny wskaźnik narzędzia Pióro, należy usunąć zaznaczenie tej opcji.

  Uwaga: Do przełączania między domyślną ikoną narzędzia Pióro a krzyżykiem służy klawisz Caps Lock.

 4. Kliknij przycisk OK.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto