Ten artykuł pozwala zapoznać się z poszczególnymi składnikami dotyczącymi czasu w programie Animate CC.

Oś czasu

Oś czasu programu Adobe Animate CC służy do porządkowania zawartości dokumentu i sterowania nią w przebiegu czasu za pomocą warstw i klatek. Podobnie jak filmy, dokumenty programu Animate są dzielone na przedziały czasu przy użyciu klatek. Warstwy przypominają ułożone na stosie fragmenty filmu; każda zawiera inny obraz pojawiający się na stole montażowym. Głównymi składnikami osi czasu są warstwy, klatki i głowica odtwarzania.

  • Warstwy dokumentu umieszczone są w kolumnie po lewej stronie osi czasu.
  • Klatki przynależne do danej warstwy są pokazywane w wierszu po prawej stronie nazwy warstwy.
  • U góry okna osi czasu znajduje się nagłówek wskazujący numer klatki.
  • Głowica odtwarzania wskazuje bieżącą klatkę wyświetlaną na stole montażowym. Podczas odtwarzania dokumentu głowica odtwarzania przesuwa się od lewej do prawej strony, wzdłuż osi czasu.

Domyślnie głowica odtwarzania przechodzi na początek osi czasu po osiągnięciu końca.Na pasku stanu pod osią czasu wyświetlane są następujące informacje: numer zaznaczonej klatki, bieżąca liczba klatek na sekundę oraz wykorzystany czas do bieżącej klatki.

Więcej informacji o osi czasu można znaleźć w artykule Używanie osi czasu w programie Animate oraz samouczku dotyczącym osi czasu.

Klatki

Klatki stanowią podstawowe elementy animacji. Definiują one każdy segment czasu i ruchu. Łączna liczba klatek filmu i szybkość ich odtwarzania określają całkowitą długość filmu.

Więcej informacji o klatkach można uzyskać w artykule Klatki i artykule o tworzeniu animacji poklatkowych.

Zakres klatek

Sekwencja klatek kluczowych jest zdefiniowana jako klatka kluczowa oraz zakres zwykłych klatek następujących po niej. Oś czasu może zawierać dowolną liczbę sekwencji klatek kluczowych. Jeśli klatka kluczowa w sekwencji zawiera grafikę widoczną na stole montażowym, następujące po niej zwykłe klatki są szare. Jeśli klatka kluczowa w sekwencji nie zawiera grafiki, następujące po niej zwykłe klatki są białe.

Klatki kluczowe

Dokumenty programu Adobe Animate CC, podobnie jak filmy, są dzielone na odrębne klatki. Oś czasu umożliwia pracę z klatkami w celu organizowania treści dokumentu i sterowania nią. Klatki (i zawarte w nich obiekty) będą odtwarzane w takiej kolejności, w jakiej umieszczono je na osi czasu.

Klatka kluczowa jest to klatka, w której na osi czasu programu Adobe Animate CC pojawia się nowe wystąpienie symbolu. Klatka kluczowa może być także klatką zawierającą kod napisany w języku ActionScript i przeznaczony do sterowania pewnym aspektem działania dokumentu.

Istnieje również możliwość dodania do osi czasu pustej klatki kluczowej będącej elementem zastępczym dla symboli, które mają być dodane później, lub będącej klatką jawnie pustą.Czarny punkt na osi czasu oznacza pojedynczą klatkę kluczową. Jasnoszare klatki następujące po pojedynczej klatce kluczowej mają tę samą, niezmienioną zawartość.

Ostatnia klatka zakresu takich klatek jest opatrzona czarną pionową linią i niewypełnionym prostokątem.Czarna kropka w początkowej klatce kluczowej z czarną strzałką i niebieskim tłem oznacza animację klasyczną.

Nie należy mylić klatek kluczowych z klatkami kluczowymi właściwości. Ikoną klatki kluczowej właściwości na osi czasie jest wypełniony romb. Ikoną standardowej klatki kluczowej jest okrąg lub koło.

Edytowanie wielu klatek

Edytowanie wielu klatek.

Kl./s

Klatki na sekundę

Miarą płynności odtwarzania (szybkości odtwarzania animacji w programie Adobe Animate CC) jest liczba klatek na sekundę (kl./s). Za mała liczba klatek na sekundę powoduje, że animacja jest przerywana (w widoczny sposób zatrzymuje się i ponownie rozpoczyna). Za duża liczba klatek na sekundę sprawia, że nie są widoczne wszystkie jej szczegóły. Płynność odtwarzania 24 klatek na sekundę obowiązuje domyślnie w nowych dokumentach programu Animate i zazwyczaj przynosi najlepsze rezultaty przy odtwarzaniu w Internecie. 24 kl./s to standardowa płynność odtwarzania filmów.

Na płynność odtwarzania największy wpływ mają: złożoność animacji i szybkość komputera odtwarzającego animację. W celu określenia optymalnej płynności odtwarzania warto przetestować animację na różnych komputerach (o różnej wydajności).Płynność odtwarzania określa się dla całego dokumentu programu Animate, dlatego należy upewnić się, że odpowiednia wartość jest ustawiona przed przystąpieniem do tworzenia animacji.Płynność odtwarzania określa szybkość przesuwania głowicy odtwarzania po osi czasu.

Więcej informacji o płynności odtwarzania można znaleźć w artykule Podstawowe informacje o animacjach.

Krzywe dynamiki

Krzywa dynamiki to technika zmieniania sposobu obliczania wartości właściwości w klatkach pomiędzy klatkami kluczowymi właściwości przez program Adobe Animate CC. Po ustawieniu krzywej dynamiki program Animate przesuwa animowane obiekty z taką samą szybkością w każdej klatce animacji. Dzięki krzywym dynamiki można dostosować prędkość animowanych obiektów. Sprawiają one, że ruch wygląda naturalnie, i ułatwia tworzenie złożonych animacji.Krzywa dynamiki to funkcja stosowana do wartości właściwości animowanych.

Efektem końcowym jest połączenie zakresu wartości właściwości w animacji z krzywą dynamiki. Może ona powodować powolne rozpoczynanie ruchu obiektów i ich przyspieszanie, szybkie rozpoczynanie ruchu i spowalnianie lub dowolne połączenie tych efektów.

Jeśli na przykład na stole montażowym jest animowany obraz samochodu, ruch wygląda realistyczniej, kiedy samochód powoli rozpędza się z miejsca.Dynamika zastosowana w inspektorze Właściwości ma wpływ na wszystkie właściwości objęte daną animacją. Dynamika zastosowana w Edytorze ruchu może mieć wpływ na pojedynczą właściwość, grupę właściwości lub wszystkie właściwości animacji.

Szczegółowe informacje o krzywych dynamiki można znaleźć w artykułach Kształtowanie animacji i Edytowanie animacji ruchu.

Przenikanie ujęć

Funkcja przenikania ujęć ułatwia porównywanie poprzednich i następnych klatek i dostosowywanie obiektów w bieżącej klatce.Gdy jest ona wyłączona (ustawienie domyślne), na stole montażowym jest naraz widoczna jedna klatka w sekwencji animacji.

Wyświetlana klatka odpowiada lokalizacji głowicy odtwarzania na osi czasu.Gdy jest włączone przenikanie ujęć, klatka pod głowicą odtwarzania jest wyświetlana najwyraźniej, a klatki ją otaczające — mniej wyraźnie. Układ klatek przypomina stos rysunków sporządzonych na przezroczystej folii. Obrazy z poszczególnych klatek przenikają się, obrazy na wierzchu są lepiej widoczne, obrazy pod spodem są widoczne gorzej.

Mniej wyraźnych klatek nie można edytować. Są widoczne tylko do odniesienia.

Więcej informacji o przenikaniu ujęć można znaleźć w artykułach Tworzenie animacji klatka po klatce i Oś czasu.

Warstwy

Warstwy pomagają uporządkować zawartość dokumentu programu Adobe Animate CC. Obiekty znajdujące się na danej warstwie można rysować i edytować bez wpływania na obiekty z innych warstw. Jeśli na stole montażowym znajduje się pusta warstwa, widać wszystkie warstwy pod spodem.Przed rozpoczęciem malowania, edytowania lub modyfikowania w obrębie danej warstwy należy zaznaczyć tę warstwę na osi czasu (co spowoduje, że stanie się ona aktywna). Jeśli warstwa jest aktywna lub folder jest aktywny, to obok nazwy tego elementu na osi czasu jest wyświetlana ikona ołówka.

W danej chwili tylko jedna warstwa może być aktywna (choć w tym samym czasie może być zaznaczona więcej niż jedna warstwa).Każdy nowy dokument programu Animate zawiera tylko jedną warstwę. Dodanie kolejnych warstw pomaga w uporządkowaniu kompozycji, animacji i innych elementów dokumentu. Warstwy można także ukryć, zablokować oraz inaczej rozmieścić. 

Jedynie pamięć komputera użytkownika jest ograniczeniem dla ilości tworzonych warstw. Liczba warstw nie ma wpływu na rozmiar publikowanego pliku SWF. Rozmiar pliku projektu zwiększają tylko umieszczone w warstwach obiekty.Podczas tworzenia zaawansowanych efektów pomocne są specjalne warstwy linii pomocniczych (ułatwiające rysowanie i edytowanie) oraz warstwy maskujące.

Więcej informacji o warstwach można znaleźć w artykule Tworzenie warstw na osi czasu.

Warstwa maskująca

Warstwy maskujące zawierają obiekty używane jako maski w celu ukrywania wybranych fragmentów warstw leżących pod nimi. Widoczna jest tylko ta część warstwy, która nie jest zakryta przez maskę.

Informacje o korzystaniu z warstw maskujących można znaleźć w artykule Korzystanie z warstw maskujących w programie Animate CC.

Warstwy linii pomocniczych

W wyrównywaniu obiektów podczas rysowania w programie Adobe Animate CC pomaga utworzenie warstw linii pomocniczych. Obiekty utworzone na warstwach linii pomocniczych stanowią punkt odniesienia dla obiektów na innych warstwach.  Każda warstwa może być warstwą linii pomocniczych. Warstwy linii pomocniczych są oznaczone ikoną linii pomocniczej po lewej stronie nazwy warstwy. Warstw linii pomocniczych nie można eksportować. Nie są one widoczne w opublikowanym pliku SWF.

Choć nie można przeciągnąć warstwy animacji ruchu ani warstwy układów kinematyki odwrotnej na warstwę linii pomocniczych, można przeciągnąć na nią normalną warstwę. To spowoduje konwersję warstwy linii pomocniczych na warstwę linii pomocniczych ruchu i spowoduje połączenie warstwy normalnej z nową warstwą linii pomocniczych ruchu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online