Juster sideforstørrelse

Værktøjer på værktøjslinjen Vælg og zoom kan ændre forstørrelsesniveauet i PDF-dokumenter. Kun nogle af disse værktøjer vises på standardvisningen af værktøjslinjen. Du kan se alle værktøjerne ved at højreklikke på værktøjslinjen og enten vælge enkelte værktøjer eller Vis alle Vælg og zoom-værktøjer. Der er også nogle værktøjer tilgængelige i værktøjslinjen Sidekontrol som f.eks. zoom ind/ud og zoom efter værdi.

Værktøjet Vælg og zoom
Værktøjet Vælg og zoom

A. Markeringszoom B. Kontinuerlig eller dynamisk zoom C. Faktisk størrelse D. Zoom til sideniveau E. Tilpas bredde F. Panorering & zoom G. Forstørrelsesglas 
Værktøjer til sidekontrol
Værktøjer til sidekontrol

A. Markering B. Håndholdt eller panorama C. Zoom ud D. Zoom ind E. Zoomværdi F. Tilpas til vindue G. Tilpas fuld side til vindue H. Vis i læsetilstand 

 • Zoommarkeringsværktøjet har et par forskellige virkemåder. Du kan bruge til det at trække et rektangel omkring en del af en side, som du ønsker skal fylde visningsområdet. Eller blot ved at klikke på zoommarkeringsværktøjet øges forstørrelsen med et forudindstillet niveau med centrum der, hvor du klikkede. Hvis du vil reducere forstørrelsen med et forudindstillet niveau, skal du holde Ctrl nede og klikke på zoommarkeringsværktøjet.
 • Det Kontinuerte zoomværktøj eller det dynamiske zoomer ind, når du trækker det opad på siden, og zoomer ud, når du trækker nedad. Hvis du bruger et musehjul, zoomer dette værktøj ind, når du ruller fremad, og zoomer ud, når du ruller bagud.
 • Knapperne Zoom ind og Zoom ud ændrer dokumentets forstørrelse ved hjælp af forudindstillede niveauer.
 • Indstillingen Zoomværdi ændrer sidevisningen i henhold til en procentdel, du indtaster, eller vælger fra en pop op-menu.
 • Faktisk størrelse viser siden i en 100 % forstørrelse.
 • Tilpas bredde justerer forstørrelsen, så PDF-filen fylder dokumentruden i vandret retning.
 • Zoom til sideniveau justerer forstørrelsen, så én side fylder dokumentruden i lodret retning.
 • Værktøjet Panorering og zoom justerer forstørrelsen og placeringen af visningsområdet, så det passer til området i et justerbart rektangel i miniaturevisningen af siden i vinduet Panorering og zoom.
 • Vinduet Lupværktøj viser en forstørret del af PDF-filen, som passer til området i et justerbart rektangel i dokumentruden.

Rediger størrelsen på en side, så den passer til vinduet

 • Du kan ændre sidens størrelse, så den passer perfekt til dokumentruden, ved at vælge Vis > Zoom > Zoom for at passe til side.
 • Hvis du vil ændre størrelsen på siden, så den passer til bredden på vinduet, skal du vælge Vis > Zoom > Tilpas bredde. En del af siden kan være uden for synsfeltet.
 • Hvis du vil ændre størrelsen på siden, så den passer til højden på vinduet, skal du vælge Vis > Zoom > Tilpas højde. En del af siden kan være uden for synsfeltet.
 • Hvis du vil ændre størrelsen på siden, så teksten og billederne passer til bredden af vinduet, skal du vælge Vis > Zoom >Tilpas synlig. En del af siden kan være uden for synsfeltet.

Bemærk:

Du kan få vist de tastaturgenveje, der bruges til at ændre dokumentets størrelse, ved at åbne menuen Vis > Zoom.

Vis en side i faktisk størrelse

 1. Vælg Vis > Zoom > Faktisk størrelse.

  En PDF-sides faktiske størrelse er normalt 100 %, men dokumentet kan være indstillet til et andet forstørrelsesniveau, da det blev oprettet.

Rediger forstørrelsen med zoomværktøjer

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Klik på knappen Zoom ind eller knappen Zoom ud på værktøjslinjen.

  • Indtast en forstørrelsesprocent på værktøjslinjen med Almindelige værktøjer ved enten at skrive eller vælge fra pop op-menuen.

  • Træk værktøjet Markeringszoom for at definere det område på siden, som skal fylde dokumentruden. (Vis > Zoom > Markeringszoom)

  • Træk værktøjet Kontinuerlig zoom (også kaldet Dynamisk zoom) op for at øge forstørrelsen eller ned for at reducere forstørrelsen. (Vis > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > Vælg og zoom > Dynamisk zoom)

  Bemærk:

  Hvis zoommarkeringsværktøjet er valgt, kan du zoome ud ved at holde Ctrl nede og klikke eller holde Ctrl nede og trække. Hvis Skift holdes nede, skiftes der midlertidigt fra værktøjet Marquee-zoom til Dynamisk zoom.

Rediger forstørrelsen med værktøjet Panorer og zoom vindue

 1. Vælg Vis > Zoom > Panorering og zoom, eller klik på værktøjet Panorering og zoom på værktøjslinjen Vælg og zoom.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk håndtagene i boksen i vinduet Panorering og zoom for at ændre dokumentets forstørrelse.

  • Træk midten af boksen for at panorere over det område, du vil se.

  • Klik på navigationsknapperne for at flytte til en anden side.

  • Angiv en værdi i zoomtekstfeltet, eller klik på knapperne plus eller minus for at øge eller reducere forstørrelsen efter forudindstillede niveauer.

Skift forstørrelsen med lupværktøjet

 1. Vælg Vis > Zoom > Lupværktøj.
 2. Klik på det område i dokumentet, der skal vises mere detaljeret. I dokumentet vises et rektangel, som svarer til det område på siden, som vises i vinduet Lupværktøj. Du kan trække eller ændre størrelsen på rektanglet for at ændre visningen af lupværktøjet.
 3. Hvis du vil ændre størrelsen på lupværktøjet, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:
  • Træk skydekontrollen.

  • Klik på plus- eller minusknappen.

  • Indtast en værdi i zoomtekstboksen.

  Forstørrelsesglas til at forstørre dokumentområdet
  Brug lupværktøjet til at få vist et forstørret område i dokumentet.

  Bemærk:

  Du kan ændre farven på lupværktøjets rektangel. Klik på pop op-menuen Stregfarve i det nedre højre hjørne af vinduet Lupværktøj, og vælg en ny farve.

Rediger forstørrelsen ved hjælp af et sideminiaturebillede

 1. Klik på knappen Sideminiaturer i navigationsruden i venstre side af vinduet.

 2. Find miniaturebilledet for siden. Placer derefter markøren over nederste højre hjørne i sidevisningsboksen, indtil markøren ændres til en dobbeltpil.
 3. Træk i hjørnet af boksen for at formindske eller forstørre visningen af siden.
 4. Flyt som nødvendigt markøren over zoomboksens ramme i miniaturebilledet, indtil den ændres til et håndikon. Træk derefter rammen for at se et andet område på siden i dokumentruden.
  Sidevisningsboks i en sideminiature
  En sidevisningsboks i et miniaturebillede angiver det område på siden, der i øjeblikket vises i dokumentruden.

Skift standardforstørrelsen.

 1. (Vælg Sidevisning under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.)
 2. Åbn Zoom-pop op-menuen, og vælg et standardforstørrelsesniveau.

Vis områder, som ligger uden for en forstørret side

Når du zoomer ind til en høj forstørrelse, kan du muligvis kun se dele af en side. Du kan skifte visningen til at vise andre områder på siden uden at ændre forstørrelsesniveauet.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:
  • Brug de lodrette rullepaneler for at flytte opad og nedad på siderne eller de vandrette rullepaneler for at flytte på tværs af siden.

  • Vælg håndværktøjet på værktøjslinjen Almindelige værktøjer, og træk og slip for at flytte siden, som hvis du flyttede et stykke papir på et bord.

Indstil sidelayout og -retning

Det er især praktisk at ændre sidelayoutet, når du vil zoome ud for at få et overblik over dokumentlayoutet. Vælg Vis > Sidevisning, og vælge et af følgende sidelayout:

Enkeltsidet visning

Enkelt side viser én side ad gangen uden synlige dele på andre sider.

Aktiver rulning

Fortløbende viser sider i en fortløbende lodret kolonne, der er én side bred.

To-sidet visning

To sider viser hvert tosidet opslag uden synlige dele af andre sider.

Rul med to sider

Viser modstående sider side om side i en fortløbende lodret kolonne.

Bemærk:

Hvis et dokument indeholder mere end to sider, kan du sikre, at den første side vises alene i højre side af dokumentruden. Vælg enten To-sidet visning eller To-sidet rulning. Vælg også Vis > Sidevisning > Vis forside i to-sidet visning.

Sidevisning for sidelayout og -retning
Layouterne Enkeltside-visning, Aktivér rulning, To-sidet visning, To-sidet rulning

Du kan også få vist knapper til hver af disse valgmuligheder på værktøjslinjen Hurtige værktøjer ved at vælge Vis > > Vis/skjul > Elementer på værktøjslinjen > Sidevisning og vælge dem i menuen.

Bemærk:

Hvis du vælger Rediger > Vælg alt i Enkeltsidevisning, markeres al teksten på den aktuelle side. I andre layouts markerer Markér alt al teksten i PDF-filen.

Roter sidevisningen

Du kan ændre visningen af en side i stigninger på 90 grader. Dette ændrer sidens visning, ikke dens faktiske retning.

 • Hvis du midlertidigt vil rotere sidevisningen, skal du vælge Vis > Roter visning > Med uret eller Mod uret. Du kan ikke gemme denne ændring.

 • Du kan gemme dokumentets rotation ved at vælge Værktøjer > Organiser sider > knappen Roter med uret eller knappen Roter mod uret værktøjslinjen.

Udskiftning af standardsidelayout (startvisning)

Du angiver standardindstillingerne for startvisning i dialogboksen Indstillinger. Se Angiv indstillinger.

 1. Vælg Sidevisning i dialogboksen Indstillinger under Kategorier.
 2. Åbn menuen Sidelayout, og vælg Automatisk, Enkelt side, Enkelt side uden stop, To sider eller To sider uden stop.

Bemærk:

PDF-filen åbnes med det sidelayout, der er angivet i Indstillinger, medmindre der er angivet et andet sidelayout i Dokumentegenskaber (Filer > Egenskaber > Startvisning). Indstillingen Dokumentegenskaber tilsidesætter værdien under Indstillinger. Hvis du bruger Dokumentegenskaber, skal du sørge for at gemme og lukke dokumentet, før ændringen kan træde i kraft. Acrobat-brugere kan ændre startvisningen, medmindre sikkerhedsindstillinger forhindrer ændringer. Reader-brugere kan ikke ændre startvisningen.

Brug visning med opdelt vindue

Du kan få vist en PDF-fil med dokumentruden opdelt i to ruder (kommandoen Opdel) eller fire ruder (kommandoen Opdel regneark).

Med kommandoen Opdelt visning kan du rulle, ændre forstørrelsesniveauet eller gå til en anden side i den aktive rude uden at påvirke den anden rude.

Visningen Opdel regneark er nyttig, hvis kolonneoverskrifter og rækkeetiketter skal være synlige, mens du ruller gennem et stort regneark eller en stor tabel. Hvis du ændrer forstørrelsen i én rude, når denne tilstand er aktiveret, ændres forstørrelsen i alle ruder. Rulning koordineres også mellem ruderne. Hvis du ruller en rude vandret, ruller du også ruden ovenfor og nedenfor. Hvis du ruller lodret, ruller du også ruden til venstre eller højre for den rude.

 1. Start med at oprette den opdelte visning, du ønsker:
  • Hvis du vil opdele visningen i to ruder, skal du vælge Vindue > Opdel eller trække den grå boks over det lodrette rullepanel.

  • Du kan opdele visningen i fire ruder med synkroniseret rulning og zoomniveauer ved at vælge Vindue > Opdel regneark.

 2. Træk delelinjerne opad, nedad, til venstre eller til højre for ændre størrelsen på ruderne efter behov.
 3. Juster zoomniveauet efter behov:
  • Klik i en rude i Opdelt visning for at gøre den aktiv, og skift kun zoomniveauet for denne rude.

  • I visningen Opdel regneark skal du justere zoomniveauet for at ændre visningerne i alle fire ruder.

 4. Rul efter behov:
  • Klik i en rude i Opdelt visning for at gøre den aktiv, og rul, så det kun er denne rude, som ændres.

  • I visningen Opdel regneark skal du klikke på en rude og rulle lodret for at ændre visningerne i den aktive rude og ruden ved siden af den. Rul vandret for at ændre visningerne i den aktive rude og ruden oven over og neden under den.

 5. Vælg Vindue > Fjern opdeling for at gendanne visningen med én rude.

Vis et dokument i flere vinduer

Du kan oprette flere vinduer til det samme dokument med kommandoen Nyt vindue. Nye vinduer har samme størrelse, forstørrelse og layout som det oprindelige vindue og åbnes på den samme side og oven over det oprindelige vindue. Når du åbner et nyt vindue, føjes suffikset 1 til det oprindelige filnavn og suffikset 2 til det nye vindue. Du kan åbne flere vinduer, hvor suffikstallet stiger for hvert nyt vindue. Når du lukker et vindue, ændres tallet i nedadgående retning i de resterende vinduer. Har du f.eks. fem åbne vinduer og lukker det tredje vindue, du åbnede, nummereres vinduerne med suffikserne 1 til 4.

Bemærk:

Denne funktion er ikke tilgængelig, når PDF-filer er åbnet i en browser.

Åbn et nyt vindue

 1. Vælg Vindue > Nyt vindue.

Luk et vindue

 1. Klik på boksen Luk i vinduet. Du bliver spurgt, om dine ændringer skal gemmes. Du lukker ikke et dokument ved at lukke et vindue, hvis der er mere end ét vindue åbent.

Luk alle vinduer i et dokument

 1. Vælg Filer > Luk. Du bliver spurgt, om du vil gemme dine ændringer, før et vindue lukkes.

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online