Arbejde med 3D-modeller

Rediger gengivelsestilstand, belysning, projicering og baggrund

Modelgengivelsestilstanden bestemmer 3D-modellens overfladeudseende. Standardgengivelsestilstanden er fast, men der kan også vælges andre gengivelsestilstande. Du kan også ændre belysningen af 3D-modellen samt baggrunden.

Ændring af 3D-modellens udseende
Ændring af 3D-modellens udseende

A. Standardudseende B. Trådrammegengivelsestilstand C. Farvet belysning D. Anden baggrundsfarve 

 1. Brug elementer på 3D-værktøjslinjen til at foretage følgende ændringer:
  • Hvis du vil ændre renderingstilstanden, skal du vælge en indstilling i pop op-menuen Modelgengivelsestilstand .

  • Hvis du vil have vist en ortografisk projicering, skal du klikke på knappen Brug ortografisk projicering . En ortografisk projicering fjerner effektivt en dimension og bevarer størrelsesforholdet mellem objekter, men giver 3D-modellen et mindre realistisk udseende. Klik på knappen igen for at bruge perspektivprojicering.

  • Hvis du vil slå belysning til eller fra eller ændre lysforholdene, skal du vælge en indstilling i pop op-menuen Aktivér ekstra lys.

  • Hvis du vil ændre baggrundsfarven, skal du klikke på pilen ud for Baggrundsfarveprøve og vælge en farve.

  Bemærk:

  Modelgengivelsestilstande, lysskemaer og indstillinger for baggrundsfarve er også tilgængelige ved at højreklikke på 3D-modellen og derefter klikke på Visningsindstillinger. Modelrenderingstilstande vises også i menuen Indstillinger i Modeltræet.

Eksempler på modelgengivelsestilstande

Modelrenderingstilstande omfatter kombinationer af faktorer, som påvirker udseendet af 3D-objektet. Illustrationen nedenfor viser et enkelt objekt, der er renderet i hver af de tilgængelige tilstande.

Modelgengivelsestilstande
Modelgengivelsestilstande

A. Dækkende B. Gennemsigtigt afgrænsningsområde C. Gennemsigtig D. Ubrudt trådramme E. Illustration F. Fast kontur G. Illustration med skygge H. Afgrænsningsramme I. Gennemsigtig kontur for afgrænsningsområde J. Trådramme K. Trådramme med skygge L. Gennemsigtig trådramme M. Skjult trådramme N. Knudepunkter O. Knudepunkter med skygge 

Skjul, isoler og rediger udseendet af dele

Visse 3D-modeller er sammensat af enkelte dele. Du kan bruge Modeltræet til at skjule eller isolere dele, zoome ind på dele eller gøre dele gennemsigtige. Dele, der vises i 3D-modellen, vises i træet med en afkrydsning ved siden af.

Manipulering af dele
Manipulering af dele

A. Markeret del B. Skjult del C. Isoleret del D. Gennemsigtig del 

 1. Brug håndværktøjet i 3D-modellen til at klikke på den del, du vil manipulere. Hvis en indstilling forhindrer, at du kan bruge håndværktøjet, skal du markere delen på Modeltræ-listen.
 2. Vælg en af følgende fremgangsmåder i menuen Indstillinger i Modeltræets øverste rude:
  Bemærk:

  Hvilke elementer, der vises i menuen Indstillinger, afhænger af, om 3D-modellen består af kun en enkelt del eller flere dele. Mange af disse indstillinger er også tilgængelige, hvis du højreklikker og klikker på en del i 3D-modellen.

  Modelgengivelsestilstand

  Ændrer overfladeudseendet af hele 3D-modellen i henhold til det element, du vælger i undermenuen: GennemsigtigtAfgrænsningsområde, Ubrudt, Gennemsigtig, Ubrudt trådramme osv.

  Vis alle dele

  Viser hele 3D-modellen.

  Tilpas synlig

  Viser alle synlige dele, og centrerer dem i visningen.

  Vis fysiske egenskaber

  Viser overfladearealet og rumfanget (hvis tilgængeligt) i ruden Objektdata i Modeltræet.

  Vis afgrænsningsområde

  Viser den boks, der indeholder 3D-objektet eller de markerede dele af modellen.

  Angiv farve på afgrænsningsområde

  Ændrer farven på afgrænsningsområdet. Vælg denne indstilling, vælg en farve, og klik derefter på OK.

  Skjul

  Viser modellen uden at vise de markerede dele. Du kan også vælge og fravælge afkrydsningsfelter i Modeltræets øverste rude for at skjule og vise forskellige dele.

  Isoler

  Viser kun den markerede del og skjuler alle andre.

  Isoler del

  Viser geometrien, Produktoplysningerne (PMI) og alle visninger (herunder PMI-visninger) for udelukkende den isolerede del. Visninger og oplysninger for alle andre dele er skjult eller fravalgt. Ændringer forekommer også i Modeltræet. I ruden Struktur (øverst) er kun den isolerede del valgt. Strukturen i de andre dele er tilgængelig, men fravalgt. Ruden Vis (midt) indeholder kun de visninger, der er defineret for den isolerede del, herunder PMI-visninger. Hvis du klikker på en visning, kan du kun se PMI for denne visning i dokumentruden. (Hvis du vil have vist PMI for den isolerede del, skal du sørge for, at 3D-PMI er valgt i ruden Struktur.) Ruden Vis skjuler visninger, der er relateret til samlingen eller andre dele, herunder brugerdefinerede visninger oprettet i Acrobat. Du kan føje dele til visningen ved at vælge dem i Modeltræet. Du kan også bruge kommandoerne Skjul/Vis i Modeltræets indstillingsmenu. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at annullere den isolerede del:

  • Vælg en anden del med kommandoen Isoler del.

  • Markér den øverste samling i Modeltræet.

  • Vælg knappen til Startsidevisning.

  Zoom til del

  Ændrer centerfokus fra hele 3D-modellen til de markerede dele. Denne indstilling er især praktisk ved rotation af en del, da rotationen kan foretages omkring delens centerfokus i stedet for hele modellen.

  Renderingstilstand for del

  Viser alle de renderingstilstande, der er tilgængelige for delen. Gengivelsesmodellen ændrer udseendet af 3D-modellen ifølge den gengivelsestilstand, du vælger.

  Gennemsigtig

  Viser den markerede del i version, man kan se igennem.

  Eksporter som XML

  Opretter en separat XML-fil af enten Helt træ eller Aktuel node i 3D-modellen.

  Eksporter som CSV

  Opretter en separat fil i CSV-format, der indeholder alle modeldata. Du kan eksportere dataene fra hele modeltræet eller vælge en node. Filen kan åbnes i ethvert program, der understøtter CSV-formatering, som f.eks. Microsoft Excel.

  Bemærk:

  Hvis 3D-modellen indeholder Produktoplysninger (PMI), indeholder denne menu indstillinger til at vise og skjule PMI'erne.

Oversigt over modeltræet

Modeltræet vises i navigationsruden i venstre side af arbejdsområdet. Du kan også åbne Modeltræet ved at klikke på Skift modeltræ på 3D-værktøjslinjen. Eller du kan højreklikke på 3D-modellen og vælge Vis modeltræ.

Bemærk:

Brug af Modeltræet kræver version 7.0.7 eller nyere af enten Acrobat eller Adobe Reader. Brugere med tidligere versioner kan arbejde med 3D-modellerne, men ikke med Modeltræet.

Modeltræet har tre ruder, der hver især viser en bestemt type oplysninger eller kontrolelementer.

Strukturrude

Den øverste rude viser 3D-objektets træstruktur. Et 3D-objekt, der afbilder en bil, har separate grupper af objekter (kaldet noder) for chassis, motor og hjul. I denne rude kan du flytte gennem hierarkiet og vælge, isolere eller skjule forskellige dele.

Produktoplysninger (PMI) vises som en gruppe elementer på samme niveau i hierarkiet som det tilhørende objekt eller den tilhørende samling.

Visningsrude

I den midterste rude vises de visninger, der er blevet angivet for 3D-objektet. Når du skifter en visning, skal du klikke på en af de viste visninger for at gendanne 3D-modellen til en gemt tilstand. Se Indstilling af 3D-visninger i PDF-filer

Du kan også tilføje og redigere visninger i visningsruden. Når du f.eks. har isoleret og roteret en del, kan du gemme den bestemte visning, herunder kameravinkel, baggrund, belysning og andre attributter. Funktionen er ikke tilgængelig i Adobe Reader.

Objektdatarude

Den nederste rude viser andre oplysninger, herunder eventuelle egenskaber for og metadata om objektet eller delen. Du kan ikke redigere disse oplysninger om 3D-objekter i Acrobat.

Modeltræ
Modeltræ

A. 3D-objekthierarki B. &Gemte visninger C. Oplysninger om del eller objekt 

Bemærk:

Du kan ændre Modeltræets, standardfunktionalitet ved at åbne dialogboksen Indstillinger og vælge 3D og multimedier under Kategorier. Vælg derefter en indstilling i menuen Åbn Modeltræ ved 3D-aktivering.

PDF-dokumentets forfatter kan oprette en 3D-model i konverteringsindstillingerne, så Modeltræet automatisk vises, når der klikkes på det.

Opret tværsnit

Visning af et tværsnit af en 3D-model er som at skære den over på midten og se ind i den. Brug dialogboksen Kontrolelementer til tværsnit til at ændre beskæringsplanets justering, forskydning og hældning.

Før og efter tværsnit
Før og efter tværsnit

 1. Klik på ikonet Skift tværsnit på 3D-værktøjslinjen for at slå tværsnittet til eller fra.
 2. (Valgfrit) Klik på pilen ud for ikonet Skift tværsnit, og vælg Egenskaber for tværsnit. Dette åbner dialogboksen Egenskaber for tværsnit. Benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:
  • Rediger indstillingerne under Justering, Visningsindstillinger og Placering og papirretning.

  • Klik på knappen Gem afsnitsvisning for at gemme den aktuelle tværsnitsvisning. (Den gemte visning vises i menuen Visninger på 3D-værktøjslinjen og i visningsruden i Modeltræet med et standardnavn, SectionView[n].)

Egenskaber for tværsnit

Ændringer, du foretager her, anvendes straks. Hvis du vil se ændringerne, skal du sørge for, at dialogboksen Egenskaber for tværsnit ikke blokerer for visningen af den aktive 3D-model. Dialogboksen Egenskaber for tværsnit bliver vist øverst, hvis du fokuserer eller arbejder med det underliggende PDF-dokument. Klik på knappen Luk i øverste højre hjørne for at lukke vinduet.

Aktivér tværsnit

Når denne indstilling er markeret, bliver de andre indstillinger tilgængelige.

Justering

Afgør, hvilken akse (x, y eller z) tværsnittet justeres i forhold til.

Juster til forside

Skærer tværsnittet på et plan, der defineres af overfladen af en hvilken som helst forside, du derefter klikker på i 3D-modellen. (Dialogboksen er nedtonet, indtil du klikker på en modeldels flade).

Juster til 3 punkter

Skærer tværsnittet på et plan, der defineres af tre vilkårlige punkter, som du klikker på i 3D-modellen. (Dialogboksen er nedtonet, indtil du klikker på tre punkter på en model).

Vis gennemskæringer

Angiver, hvor beskæringsplanet gennemskærer 3D-modellen ved at tilføje en farvet kontur. Klik på farveprøven, hvis du vil vælge en anden farve.

Vis beskæringsplan

Viser det todimensionale felt, der gennemskærer 3D-modellen. Klik på farveprøven, hvis du vil vælge en anden farve, og indtast en anden procentdel, hvis du vil ændre planets opacitet.

Ignorer markerede dele

Fjerner de markerede dele fra tværsnitsvisningen.

Vis gennemsigtig

Viser dele, der ikke er en del af tværsnittet.

Gennemsigtighed for beskæringsplan

Definerer beskæringsplanets gennemsigtighed..

Juster kamera med beskæringsplan

Roterer 3D-modellen, så den er på niveau med beskæringsplanet.

Forskydning

Afgør, hvor meget af 3D-modellen der skæres. Træk skydekontrollen til venstre eller højre, eller rediger procentdelen.

Bemærk:

Du kan få et indtryk af, hvordan hver enkelt akse deler 3D-modellen op, ved at markere en akse og derefter trække forskydningsskyderen frem og tilbage. Se ændringerne i den integrerede 3D-model.

Vip

Vender om på tværsnittet. Hvis f.eks. den øverste halvdel af modellen skæres væk, skal du klikke på Vend for at vise den øverste halvdel og skære den nederste halvdel væk.

Hældningsskydere

Afgør vinklen mellem beskæringsplanet og akserne. Træk skyderne til venstre eller højre, eller rediger procentdelene.

Gem afsnitsvisning

Åbner dialogboksen Visningsegenskaber, hvor du kan vælge de visningsegenskaber, der skal gemmes sammen med visningen. Når du har valgt de egenskaber, der skal gemmes, føjes tværsnitsvisningen til listen over visninger på 3D-værktøjslinjen og i Modeltræet. Den gemte visning får et standardnavn, SectionView[n].

Visningsegenskaber, du vælger ikke at gemme, tildeles indstillingen for den tidligere visning. Hvis du f.eks. ikke gemmer baggrundsfarven, bevarer tværsnitsvisningen baggrundsfarven fra den forrige visning.

Ændre kameraegenskaber

I en visning af et objekt angiver kameraegenskaber den nøjagtige vinkel og positionering. Kameraegenskaber udgør en kameravisning, som kan bruges både mellem visninger og mellem filer.

 1. Klik på ikonet Kameraegenskaber på 3D-værktøjslinjen.

  Hvis du ikke kan se ikonet, skal du klikke på pilen ud for navigationsværktøjet til venstre i 3D-værktøjslinjen.

 2. Klik på Gem som i dialogboksen Egenskaber for kamera for at navngive en ny kameravisning, eller vælg en eksisterende visning i menuen.
 3. Flyt dialogboksen Egenskaber for kamera, så du kan se 3D-modellen. Vælg en kamerajustering:
  • Vælg Motiv for kun at justere kameraegenskaberne i forhold til motivet.

  • Vælg Kamera og motiv for at justere kameraegenskaberne ind efter både kameraretningen og motivets position.

 4. Vælg justeringstypen:

  Vælg model

  Når du har markeret denne indstilling, skal du klikke på en 3D-model i dokumentet. I dialogboksen Egenskaber for kamera vises den aktuelle kameraposition.

  • Hvis du vælger Motiv, er den nye position af kameramotivet i midten af den valgte model.

  • Hvis Kamera og motiv er valgt, er kameramotivets position midten af den valgte model. Kameraet justeres i forhold til den valgte model.

  Vælg flade

  Når du har markeret denne indstilling, skal du klikke på en flade i 3D-modellen i dokumentet. I dialogboksen Egenskaber for kamera vises den aktuelle kameraposition.

  • Hvis du vælger Motiv, er den nye position af kameramotivet i midten af den valgte flade.

  • Hvis Kamera og motiv er valgt, er kameramotivets position midten af den valgte flade. Kameraet justeres i forhold til fladen.

  Vælg tre punkter

  Når du har valgt denne indstilling, skal du vælge tre punkter i den samme model eller i forskellige modeller i dokumentet. I dialogboksen Egenskaber for kamera vises den aktuelle kameraposition.

  • Hvis du vælger Motiv, er den nye position af kameramotivet i midten af de tre valgte punkter.

  • Hvis du vælger Kamera og motiv, er kameramotivet i midten af de tre valgte punkter. Kamerapositionen justeres i forhold til den plan, der sammensættes af de tre valgte punkter.

 5. Vælg Vinkelenhed i sektionen Position for at ændre X-, Y- og Z-værdierne til Kompasvinkel, Højde og Afstand. Disse værdier gør det muligt at manipulere kameraet efter kompasvinkel (afstand) og højde (X-akse) og at zoome ved hjælp af afstandsværdien.
 6. Flyt skyderne i kamera- og motivpositionerne til den ønskede placering.
 7. Hvis du vil ændre kameraets brændvidde, skal du trække skyderen Visningsfelt til den ønskede grad.
 8. Hvis du vil ændre kameraets rullevinkel, skal du trække skyderen Rul til den ønskede grad.
 9. Klik på Gem kameravisning for at gemme indstillingerne og føje visningen til Modeltræet.

  Visningen føjes til Modeltræet med standardnavnet Kameravisning[n], hvor [n] er et trinvist stigende nummer. Du kan omdøbe kameravisningen på listen Visninger.

Adobe-logo

Log ind på din konto