Gitre, hjælpelinjer og målinger i PDF'er

Vis gitre

Brug gitre til nøjagtig justering af tekst og objekter i et dokument. Når gitteret er aktiveret, er det synligt over dokumentet. Valgmuligheden Fastgør til gitter justerer et objekt efter den nærmeste gitterlinje, når du flytter objektet.

Vis eller skjul gitteret

 1. Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Gitter. Der vises et flueben ud for kommandonavnet, når gitteret vises.

Slå indstillingen Fastgør til gitter til eller fra

 1. Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Fastgør til gitter. Der vises en afkrydsning ud for kommandonavnet, når indstillingen er slået til.

Rediger gitterets udseende

 1. Vælg Enheder & hjælpelinjer under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder for at ændre gitterindstillinger:
  • Du kan ændre mellemrummet mellem gitterlinjer ved at indtaste en værdi for Bredde mellem linjer og Højde mellem linjer.

  • Du kan ændre gitterets origo ved at indtaste en værdi for Gitterets afsætning fra venstre kant og Gitterets afsætning fra øvre kant.

  • Hvis du vil ændre antallet af underopdelinger i hvert gitterkvadrat, skal du indtaste en værdi for Underopdelinger. Underopdelingslinjer er lysere end gitterlinjer.

  • Du kan ændre farven på gitterets linjer ved at klikke på firkanten Farve på gitterlinje og vælge en ny farve i pop op-menuen Farve.

Opret linealhjælpelinjer

Med vandrette og lodrette linealer kan du kontrollere størrelsen på objekter i dokumentet. Du kan også oprette hjælpelinjer i dokumenter, hvilket især er praktisk i forbindelse med opstilling af objekter, f.eks. formularfelter. Du kan ændre den måleenhed og farve, der bruges på linealen.

Opret nye linealhjælpelinjer

 1. Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Linealer.

 2. Gør ét af følgende:
  • Træk nedad fra den vandrette lineal for at oprette en vandret hjælpelinje, eller træk til højre fra den lodrette lineal for at oprette en lodret hjælpelinje.

  • Dobbeltklik et sted på den vandrette lineal for at oprette en lodret hjælpelinje, eller dobbeltklik et sted på den lodrette lineal for at oprette en vandret hjælpelinje.

Vis eller skjul hjælpelinjer

 1. Vælg Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Hjælpelinjer.

Flyt eller slet linealhjælpelinjer

 1. Hvis du vil flytte en hjælpelinje, skal du klikke på den for at vælge den og derefter trække den til en ny placering.

 2. Hvis du vil slette en hjælpelinje, skal du klikke på den for at vælge den og derefter trykke på slettetasten.

 3. Hvis du vil slette alle hjælpelinjer, skal du højreklikke på linealområdet og vælge Fjern alle hjælpelinjer eller Fjern hjælpelinjer på siden.

Rediger hjælpelinjens farver

 1. Vælg Enheder & hjælpelinjer under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

 2. Klik på firkanten Hjælpelinjefarve, og vælg en ny farve i pop op-menuen Farve.

Måling af objekters højde, bredde eller areal

Brug måleværktøjerne til at måle afstande og områder med objekter i PDF'er. Måleværktøjerne er praktiske til at vise de afstande og områder, der er knyttet til objekter i en formular eller en CAD-tegning. Du kan også bruge måleværktøjerne til at måle bestemte områder i et dokument, inden du sender det til et trykkeri. Måleværktøjerne er kun tilgængelige for Acrobat Reader-brugere, hvis forfatteren til PDF'en aktiverer målefunktionaliteten.

Når du bruger et måleværktøj, viser panelet Måleoplysninger oplysninger om målingen, herunder den aktuelle måling, deltaværdier og skalaforhold. Acrobat indsætter kommentarer med de værdier, der er beregnet for afstand, omkreds eller område.

Måleværktøjer i Acrobat
Måleværktøjer

A. Måling, værktøjslinje B. Det objekt der måles C. Panelet Målingsoplysninger 

 1. Vælg Værktøjer > Måling.

  Værktøjssættet til måling vises i den anden værktøjslinje.

 2. Klik på målingsværktøjet på den anden værktøjslinje.

  Værktøjslinjen Måling og panelet Målingsoplysninger vises.  

 3. Vælg en af følgende måletyper for at måle områder i PDF'en:
  • Vælg afstandsværktøjet for at måle afstanden mellem to punkter. Klik på det første punkt, flyt markøren til det andet punkt, og klik derefter igen.

  • Vælg perimeterværktøjet for at måle et sæt afstande mellem flere punkter. Klik på hvert punkt, som du vil måle. Dobbeltklik derefter på det sidste punkt. 

  • Vælg områdeværktøjet for at måle området inden for de linjesegmenter, du tegner. Klik på hvert punkt, som du vil måle. Når du har klikket på mindst to punkter, skal du klikke på det første punkt for at afslutte områdemålingen. 

 4. Vælg en af følgende fremgangsmåder under måling af objekter:
  • Du kan fastgøre målingen til slutningen af en linje ved at vælge Fastgør til stier .

  • Du kan fastgøre målingen til en linjes slutpunkt ved at vælge Fastgør til slutpunkter .

  • Du kan fastgøre målingen til en linjes midtpunkt ved at vælge Fastgør til midtpunkter .

  • Du kan fastgøre målingen til skæringspunktet for flere linjer ved at vælge Fastgør til skæringspunkter 

  • Hvis du vil begrænse målelinjerne til intervaller på 45º, skal du holde Skift nede.

  • Du kan afbryde en måling ved at højreklikke og klikke for at vælge Annuller måling.

  • Du kan slette en målemarkering ved at klikke på den med Måleværktøj og trykke på slettetasten.

Indstillinger for måleværktøj

Hvis du vil angive indstillinger for måleværktøj skal du vælge værktøjet og derefter højreklikke et sted i PDF'en for at se indstillingerne.

Redigere skaleringsforhold

Rediger skaleringsforholdet, f.eks. 3:2, og måleenheden på tegneområder.

Rediger markeringsetiket

Tilføj eller rediger tekst, der vises med målingen.

Deaktiver/aktiver målemarkering

Hvis aktiveret, bliver de målelinjer, du tegner, føjet til PDF'en. Hvis deaktiveret, forsvinder målelinjerne, når du måler et andet objekt eller vælger et andet værktøj.

Slå Ortho til/fra

Hvis aktiveret, er målelinjerne kun ortografiske.

Vis/Skjul linealer

Vis eller skjul lodrette og vandrette linealer på siden. (Har samme virkning som at vælge Vis > Vis/skjul > Linealer og gitre > Linealer.)

Fastgør til sideindhold/Fastgør ikke til sideindhold

Slå alle fastgørelsesværktøjer til eller fra.

Eksporter målemarkering til Excel

Gem oplysningerne for alle målingerne i PDF-filen i en CSV-fil.

Indstillinger

Åbn indstillinger for Mål (2D).

Måleindstillinger

Skift indstillingerne for 2D-måling for at afgøre, hvordan 2D-data skal måles.

Bemærk:

I Acrobat Reader gælder måleindstillingerne for PDF'er, der kan kommenteres.

Anvend skalering og enheder fra dokumentet (når de findes)

Hvis aktiveret, bruges de målinger, som er baseret på de enheder, som blev oprettet i det oprindelige dokument, anvendt. Fravælg denne indstilling, hvis du vil angive måleenhederne manuelt.

Brug ortografiske linjer

Hvis aktiveret, er målelinjerne kun ortografiske.

Målestregfarve

Angiver farven på den streg, der vises under tegning.

Aktiver målemarkering

Hvis aktiveret, bliver de målelinjer, du tegner, føjet til PDF'en. Hvis deaktiveret, forsvinder målelinjerne, når du måler et andet objekt eller vælger et andet værktøj. Du kan bruge standardmåleetiketter eller angive din egen etiket.

Brug standardlængde for fyldtegn (kun afstandsværktøjet)

Hvis indstillingen ikke er markeret, skal du flytte musen, hver gang du tegner en afstandsmåling, for at kunne se fyldtegnlængden.

Standardlinjestart

Angiver udseendet af startlinjen i afstandsmålinger.

Standardlinjeafslutning

Angiver udseendet af slutlinjen i afstandsmålinger.

Typografi for billedtekster (kun afstandsværktøjet)

Angiver, om billedteksten for afstandsmålingen er placeret i eller oven på målelinjen.

Standardlængde for fyldtegn (kun afstandsværktøjet)

Angiver længden på det linjefyldtegn, der vises på den ene side af målepunkterne.

Standardudvidelse af fyldtegn over linjen (kun afstandsværktøjet)

Angiver længden på den udvidelse af fyldtegn, der vises over målelinjen.

Standardforskydning af fyldtegn fra linjepunkter (kun afstandsværktøjet)

Angiver mellemrummet mellem målepunkterne og fyldtegnet.

2D-fastgørelsesindstillinger

Angiv fastgørelsesfunktion. Følsomhed viser, hvor tæt markøren skal være på det element, der skal fastgøres. Tipfarven for fastgørelse angiver farven på fastgørelseslinjen, der vises, når markøren holdes over objektet.

Få vist koordinaterne for markøren

Markørkoordinater viser, hvor i dokumentruden markøren er placeret. Positionsnummereringen begynder i øverste venstre hjørne af dokumentet. Markørkoordinater viser også bredden og højden på et markeret objekt, når du ændrer dets størrelse.

Visning af x- og y-koordinater

 1. Vælg Vis > Vis/skjul > Markørkoordinater.

 2. Flyt markøren for at se x- og y-koordinaterne.

Ændre måleenheder for markørens koordinater

 1. Vælg Enheder & hjælpelinjer under Kategorier i dialogboksen Indstillinger.

 2. Vælg en anden måleenhed på rullelisten Side og linealenheder.

Adobe-logo

Log ind på din konto