Opprette tekst langs en bane

Opprette tekst langs en bane

Du kan formatere tekst slik at den flyter langs kanten av en åpen eller lukket bane av en hvilken som helst form. Du kan bruke valg og effekter på tekst på en bane, for eksempel skyve den langs banen, vende den over på den andre siden av banen eller bruke formen på banen til å forvrenge tegnene. Tekst langs en bane har en startboks og en sluttboks i likhet med andre tekstrammer, slik at du kan koble tekst til og fra den.

Du kan bare ha én tekstlinje på en bane. Tekst som ikke får plass på banen, skjules hvis du ikke har koblet den til en annen bane eller tekstramme. Du kan legge til forankrede linjebundne objekter eller forankrede objekter som er over linjen for tekst langs en bane. Du kan ikke lage tekst langs en bane hvis du bruker sammensatte baner, for eksempel banene du får når du bruker kommandoen Gjør om til vektorer.

Tekst langs en bane

A. Startbanemerke B. Startboks C. Midtbanemerke D. Sluttbanemerke E. Sluttboksen angir koblet tekst 

 1. Velg verktøyet for tekst langs en bane  . (Klikk og hold Typeverktøyet for å vise en meny som inneholder verktøyet Tekst langs en bane.)
 2. Plasser pekeren på banen til det vises et lite plusstegn ved siden av pekeren  , og gjør deretter følgende:
  • Hvis du vil skrive inn tekst ved å bruke standardinnstillinger, klikker du på banen. Et innsettingspunkt vises i begynnelsen av banen som standard. Hvis de gjeldende standardinnstillingene angir et innrykk eller en annen justering enn venstrejustering, kan det hende at innsettingspunktet vises på et annet sted enn i begynnelsen av banen.

  • Hvis du vil begrense teksten til en bestemt del av banen, velger du banen der du vil at teksten skal begynne, drar langs banen til der du vil at teksten skal slutte, og deretter slipper museknappen. (Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer start- og sluttpunktet for tekst, kan du se Justere teksten på et banepunkt.)

  Endre plasseringen av tekst langs en bane

  Merk:

  Hvis du verken kan klikke eller dra, kontrollerer du at det lille plusstegnet vises ved siden av verktøyet for tekst langs en bane.

 3. Skriv inn teksten. Hvis du klikket for å plassere innsettingspunktet på banen, vises tekst langs hele lengden til banen. Hvis du dro, vises teksten bare langs strekningen du dro.
Merk:

Hvis banen opprinnelig var synlig, forblir den synlig etter at du har lagt til tekst langs den. Hvis du vil skjule banen, markerer du den med markeringsverktøyet eller segmentmarkøren og angir Ingen for strek og fyll.

Redigere eller slette tekst langs en bane

Du kan bruke tegn- og avsnittsformatering på tekst langs en bane. Valg for strek før/etter avsnitt og avsnittsmellomrom påvirker ikke tekst langs en bane. Justeringsinnstillingen i Avsnitt-panelet kontrollerer justeringen av tekst langs en bane.

Redigere og formatere tegn i tekst langs en bane

 1. Bruk verktøyet for tekst langs en bane til å gjøre ett av følgende:
  • Hvis du vil legge til et innsettingspunkt, klikker du mellom to tegn i teksten langs en bane.

  • Hvis du vil markere tegn, drar du gjennom teksten langs en bane.

 2. Rediger og formater teksten etter behov.

Slette tekst fra en bane

 1. Velg markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren  , og marker ett eller flere Tekst langs en bane-objekter.
 2. Velg Tekst > Tekst i en bane > Slett tekst fra bane.

Hvis teksten er koblet, flyttes den til neste koblede tekstramme eller banetekstobjekt. Hvis baneteksten ikke er koblet, slettes teksten. Du beholder banen, men mister alle Tekst i en bane-attributter – alle banemerker, start- og sluttbokser og koblingsegenskaper fjernes.

Merk:

Hvis du har angitt Ingen for banens strek og fyll, vises ikke banen når du har slettet teksten. Hvis du vil gjøre banen synlig, trykker du på D like etter at du har valgt Tekst > Tekst i en bane > Slett tekst fra bane. Når du gjør dette, brukes standard strek og fyll på den markerte banen.

Angi et tettere tegnmellomrom rundt skarpe kurver og spisse vinkler

 1. Marker teksten langs en bane med markerings- eller tekstverktøyet.
 2. Velg Tekst > Tekst i en bane > Valg, eller dobbeltklikk på verktøyet Tekst langs en bane.
 3. Angi en verdi i punkt for Mellomrom. Angi høyere verdier hvis du vil fjerne det ekstra mellomrommet mellom tegn på spisse kurver eller vinkler.
Tekst langs en bane før (til venstre) og etter (til høyre) avstandsjustering

Merk:

Verdien for Mellomrom kompenserer for måten tegn spres ut i vifteform rundt en kurve eller en spiss vinkel på. Den påvirker ikke tegn langs rette segmenter. Hvis du vil endre mellomrommet for tegn på banen, markerer du dem, og deretter bruker du utligning eller tegnavstand.

Justere teksten på et banepunkt

Du kan endre start- og sluttpunktet for tekst langs en bane, skyve tekst og endre banepunktet på andre måter.

Endre start- og sluttpunkt for tekst langs en bane

 1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere teksten langs banen.
 2. Plasser pekeren på banetekstens start- eller sluttbanemerke til et lite ikon vises ved siden av pekeren  . Ikke plasser den på start- eller sluttboksen til banemerket.
  Merk:

  Det er enklere å markere et merke hvis du zoomer inn på banen.

 3. Dra start- eller sluttbanemerket langs banen.
Plasser pekeren på start- eller sluttbanemerket, og dra for å flytte grensen for teksten langs banen.

Merk:

Hvis du bruker en verdi for avsnittsinnrykk, beregnes den fra start- og sluttbanemerket.

Skyve tekst langs en bane

 1. Bruk markeringsverktøyet  til å markere teksten langs banen.
 2. Plasser pekeren på midtbanemerket til et midtbanemerkeikon vises ved siden av pekeren  .
  Merk:

  Det er enklere å markere et merke hvis du zoomer inn på banen.

 3. Dra midtbanemerket langs banen.
Merk:

Du kan ikke flytte teksten hvis både start- og sluttbanemerket er på enden av banen. Hvis du vil lage litt rom for å dra teksten, drar du start- eller sluttbanemerket bort fra enden av banen.

Vende tekst langs en bane

 1. Klikk på markeringsverktøyet  for å markere teksten langs banen.
 2. Plasser pekeren på tekstens midtbanemerke til et midtbanemerkeikon vises ved siden av pekeren  .
 3. Dra midtbanemerket på tvers av banen.
  Plasser pekeren på midtbanemerket, og dra på tvers av banen for å vende teksten.

  Du kan også vende tekst langs en bane ved hjelp av en dialogboks. Marker teksten langs en bane med markerings- eller tekstverktøyet. Velg Tekst > Tekst i en bane > Valg. Velg Vend, og velg OK.

Bruke en effekt på tekst langs en bane

 1. Marker teksten langs en bane med markerings- eller tekstverktøyet.
 2. Velg Tekst > Tekst i en bane > Valg, eller dobbeltklikk på verktøyet Tekst langs en bane.
 3. Velg ett av følgende under Effekt, og velg OK:
  • Hvis du vil beholde midten av grunnlinjen til hvert tegn parallelt med tangenten til banen, velger du Regnbue. Dette er standardinnstillingen.
  Effekter for tekst langs en bane

  A. Regnbue B. Skråstilling C. 3D-bånd D. Trappetrinn E. Tyngdekraft 

  • Hvis du vil beholde de vertikale kantene til tegnene helt vertikale uavhengig av baneformen mens de horisontale kantene skråstilles for å følge banen, velger du Skråstilling. Den resulterende horisontale forvrengningen er nyttig å bruke på tekst som ser ut til å følge bølger, eller som går rundt en sylinder, for eksempel et merke på en brusflaske.

  • Hvis du vil beholde de horisontale kantene til tegnene helt horisontale uavhengig av baneformen mens de vertikale kantene til tegnene står vinkelrett på banen, velger du 3D-bånd.

  • Hvis du vil beholde den venstre kanten av grunnlinjen til hvert tegn på banen uten å rotere noen av tegnene, velger du Trappetrinn.

  • Hvis du vil beholde midten av grunnlinjen til hvert tegn på banen mens de vertikale kantene holdes på linje med banens midtpunkt, velger du Tyngdekraft. Du kan kontrollere perspektivet til dette valget ved å justere buen til tekstens bane.

Legge til forankrede objekter til tekst langs en bane

 1. Velg tekstverktøyet eller verktøyet for tekst langs en bane, og klikk på et innsettingspunkt i teksten der du vil at ankeret for objektet skal vises.
 2. Legg til det forankrede objektet. Du kan legge til linjebundne objekter, objekter som er over linjen, eller rammer til banen. (Se Forankrede objekter.)
Merk:

Valgene for forankrede objekter som er over linjen i en tekst, er litt forskjellige fra valgene for forankrede objekter i en vanlig tekstramme. Valget Justering er i forhold til merket for det forankrede objektet, og valget Mellomrom foran er ikke tilgjengelig.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din