Finn problemer som er løst i den nyeste utgivelsen av InDesign CC.

InDesign CC 2019 (versjon 14.0.1)

Rettinger for stabilitet

 • InDesign krasjer når du importerer bestemte Word-filer.
 • InDesign krasjer når du bytter kontekst etter at du har lukket lysbildet Fargetonei panelet Egenskaper.
 • Når du legger til eller endrer formatering av tekst i en forankret tekstboks med Automatisk høydetilpasning aktivert, krasjer InDesign.
 • InDesign krasjer ved oppstart i enkelte scenarier.
 • InDesign krasjer når du importerer bestemte PNG-filer.
 • InDesign krasjer når du åpner rullegardinmenyen Stiler fra panelet Egenskaper for bestemte skrifter.
 • InDesign krasjer når du bruker Innholdsbasert tilpasning i visse situasjoner.
 • InDesign krasjer når du flytter tekstrammer med justering via Innrykk hit og Grunnlinjenett.

Hovedproblemer løst

 • Responsen til tekstverktøyet er forsinket ved oppstart av programmet og når du bytter til Tekstverktøy.
 • Fargeinnstillinger i InDesign tilbakestilles til standardverdiene.
 • Når du bruker skriftstilen fra fanen Finn mer, legges stilnavnet til i skrifttypefeltet.
 • Kan ikke bruke skrifter hvis skrifter blir filtrert av Aktiverte Adobe-skrifter på fanen Finn mer.
 • Kan ikke eksportere PDF-er med enkelte forhåndsinnstillinger når en PDF som inneholder innebygde Type 3-skrifter, er plassert i dokumentet.
 • Kontrollpanelet blir blankt ved endring av størrelse når det ikke er dokket.
 • Ekstra plass legges til mellom tegn når du oppretter omriss.
 • Hvis du klikker på dokumentinstallerte skrifter fra skriftlisten, vises meldingen «Aktiver skrifter» og skriftene endres ikke.
 • Eksporter til PDF konverterer tekst med bestemte skrifter til Store bokstaver.
 • Nestede stiler fungerer ikke som forventet.

InDesign CC 2019 (versjon 14.0)

Rettinger for stabilitet

 • InDesign krasjer når du aktiverer eller deaktiverer skrifter, hvis Finn skrift-varselet er aktivt.
 • InDesign henger ved oppstart med skadede innstillinger.
 • InDesign krasjer når du utelukker en ordfil fra placegun, hvis dialogboksen Importalternativer er åpen.
 • [Mac] InDesign krasjer når du bruker små bokstaver i et bestemt dokument.
 • [Mac] InDesign krasjer når du prøver å åpne dokumenter fra Google Drive.
 • InDesign krasjer når du klikker på Endre alle mens du endrer fotnotereferansen til etdobbeltbytetegn.
 • InDesign krasjer hvis PDF-forhåndsistillingens navn inneholder tegn fra utvidelse A for CJK Unified-ideogram.
 • InDesign krasjer når du flytter en rad som har en fotnote og en sluttnote.
 • InDesign krasjer når du bruker Finn/Endre for en tabell med sluttnoter.
 • InDesign krasjer når du roterer en PDF-fil ved hjelp av Transformer- eller Egenskaper-panelet.
 • InDesign krasjer når du åpner et bestemt dokument og arbeider med skrifttyper.
 • InDesign krasjer når du skriver et tegn i et dokument i konvertert tilstand.
 • InDesign krasjer når du plasserer et TIFF-bilde med en komplisert utklippsbane.
 • InDesign krasjer når du sorterer bokmerker i et bestemt dokument.
 • InDesign krasjer når du ruller i panelet Koblinger med tilpassede dataressurser.
 • [Mac] InDesign krasjer ved umiddelbart klikk etter tekstvalg.
 • InDesign krasjer når du utfører transformasjonshandlingen på en side.
 • InDesign krasjer ved oppstart i et bestemt proxy-miljø.
 • [Mac] InDesign krasjer ved oppstart på grunn av bestemte fargeprofiler.
 • [Mac] InDesign krasjer når du prøver å åpne en mal.
 • InDesign krasjer når du arbeider med en XML-fil som har en kode som slutter med en bokstav med aksent.
 • [Win] InDesign krasjer når du trykker på Ctrl + Z etter at du har flyttet en side fra ett dokument til et annet.
 • InDesign krasjer etter at du har slettet en hyperkobling i et bestemt dokument.
 • InDesign krasjer når du kopierer en tabell med en grafikkcelle som har grupperte bilder eller gruppert tekst.
 • InDesign krasjer ved oppstart i et bestemt miljø.
 • [Win] InDesign krasjer når du sletter et objekt.
 • InDesign krasjer når du slår apprammen av og på.
 • InDesign krasjer når du oppretter notater i Notater-panelet. 

Nøkkelproblemer løst

 • Avsnittoppretter endres når tekstrammen kopieres til et annet dokument.
 • Noen av bildene som er kodet ved hjelp av progressiv JPEG i InDesign, kan ikke plasseres.
 • Spesifikke skrifttyper oppdages ikke riktig når de er deaktivert fra FontBook.
 • Kan ikke endre knapper med koblingshandling og et mellomrom på slutten.
 • Egendefinert grunnlinjerutenett for en ramme vises ikke med mindre du flytter på rammen.
 • InDesign klipper tekst feilaktig fra en plassert PDF- eller Ai-fil.
 • InDesign henger i Windows, og verktøyet svarer ikke på Mac.
 • Glidefeltet for eksempeltekst i sammensatt skrift forsvinner.
 • InDesign krasjer når du sletter et tegn i bestemte dokumenter.
 • Kan ikke redigere grafikk som inneholder spesielle GB18030-tegn i filnavnet, i InDesign.
 • Dialogboksen Nytt layoutrutenett vises sammen med Cmd-N-dialogboksen når Forhåndsvisning er aktivert i dialogboksen Dokumentoppsett.
 • Kan ikke åpne en fil som inneholder spesielle GB18030-tegn i filnavnet eller filbanen, i InDesign.
 • Ugyldige tegn vises i HTML-forhåndsvisning når en HTML-kode med GB18030-tegn er satt inn i InDesign.
 • Konverter webadresser til hyperkoblinger fungerer ikke for bestemte dokumenter i et 64-biters system.
 • Hvis du installerer InDesign CC 2015 over InDesign CC 2017, angis InDesign CC 2015 som standardprogram for å åpne InDesign-dokumenter.
 • Layoutrutenettet endres ikke ved bruk av Angre-funksjonen hvis sidestørrelsen endres fra Dokumentoppsett.
 • Oversettelsen av overtrykk er feil i dialogboksen Eksporter i den japanske versjonen av InDesign.
 • Enheten for strøktykkelse kan ikke tilknyttes Format-delen på Objekt-fanen i dialogboksen Finn/endre.
 • Tekst i en plassert PDF ved bruk av Type 3-skrifter blir feilaktig konvertert til fylte polygoner.
 • Få prosjekter mangler fra SDKSample.sln.
 • Åpne SDK-prosjekter på LayersPanel kan ikke kompileres.
 • Dokumenter som er opprettet ved hjelp av en mal, har samme dokumentID som malen.
 • InDesign krasjer når du legger inn et tabulatortegn etter tekstvariabler, i en bestemt tilpasset innstilling for tabulatoravstand.
 • Tekst i en ramme gjenopprettes ikke når du sletter tekst fra den, hvis Balanser kolonner brukes på den andre teksten.
 • InDesign oppretter ikke riktig Kannada-språktegn.
 • InDesign krasjer når du høyreklikker på en tabell i Story Editor.
 • Kombinasjoner av tabellalternativene Fortsett med neste og Utvid alle fører til at InDesign krasjer.
 • InDesign reagerer ikke når du bruker hurtigtasten Merk alt for en stor fil.
 • Feil ME-tegn vises i en tabell når den åpnes i Story Editor.
 • Tekstfelt fra en plassert InDesign-fil ignorerer beskjæring.
 • Kan ikke kopiere eller lime inn strukturelementer hvis innholdet er hentet fra en datakilde for datafletting.
 • Kan ikke eksportere kombinasjoner av XML-tag og Aki før tegn til PDF.
 • [Mac] InDesign krasjer ved oppstart på macOS 10.14 (Mojave).
 • Data med nummerformatering i Excel importeres feil i InDesign.
 • InDesign reagerer ikke når du eksporterer et bestemt dokument til PDF.
 • Paneler lastes ikke riktig inn i tilpassede arbeidsområder.
 • Kan ikke kopiere og lime inn XML-elementer i et InDesign-dokument.
 • Ignorer alle fungerer ikke under stavekontrollen.
 • InDesign krasjer etter at du har gjort endringer i delen Marger og kolonner.
 • Rediger dialogboksen kryssreferanse åpnes ved [Alle avsnitt] i stedet for den valgte kryssreferansen.
 • En ensidig PDF som er eksportert fra Datafletting, har duplisert innhold etter andre side.
 • Musepekerens posisjon er ikke justert etter InDesign-menyer på ekstern HDMI-skjerm på grunn av at feil meny er utvidet.
 • Når du har plassert et .icml-dokument i InDesign er tilordningspanelet tomt.
 • [Mac] InDesign krasjer når du bytter skrift eller jobber med rullegardinmenyen.
 • Tilpasning av ramme overholdes ikke når Objektstil brukes.
 • [Win] Kan ikke opprette enkelte objekttyper i et nytt dokument.
 • InDesign krasjer hvis du lukker et dokument når en modal dialogboks vises.
 • Panelet Datafletting inneholder ikke alle forekomster av dataplassholdere når IDML-versjonen av filen (.idml) åpnes.
 • PDF-filen som er opprettet ved hjelp av Eksporter til PDF fra panelet Datafletting, inneholder ikke teksten på banen eller vanlige tekstobjekter er plassert på en masterside.
 • Effektene vises ikke riktig i PDF-filer som er eksportert fra InDesign.
 • Kan ikke legge til en avsnittstil i CC Libraries når Kniping er satt til Ingen.
 • [Mac] Kan ikke lagre en fil hvis navnet ble endret manuelt fra Finder da det fortsatt var åpent.
 • Størrelsen på enkelte paneler, for eksempel Verktøyhint, Adobe Color-tema og EPUB Preview, endres til standardstørrelse når du endrer størrelsen og åpner dem på nytt.
 • [Mac] Paneler som er tilkoblet til venstre for paneler, åpnes ikke fra ikonvisningen når Programramme er slått av.
 • [Win] Skriftstørrelsen endres når du har endret farge på en menykommando i menydialogen.
 • Tekst vises ujevnt når du plasserer en markør i en tekstramme fra Egenskaper-panelet. 

Rettinger for skripter

 • endnote.storyOffset returnerer feil verdi i historier med tabeller.
 • story.endnoteRanges.everyItem().getElements() returnerer bare den første endnoteRange i historien.
 • InDesign krasjer når du fjerner tekstområdet i lastet placegun som inneholder sluttnotene i tabellen.
 • findgrep()-funksjonen returnerer ikke riktig verdi av fotnoter.
 • Finner ingen sluttnoter i en tabell via skripting.
 • InDesign krasjer ved import av Excel-fil via skript når feil arknavn eller -område er angitt.
 • [Win] Du kan bare kjøre VB Script etter at du har startet InDesign i administratormodus minst én gang.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet