Med animasjonseffekter kan du lage objekter som beveger seg i eksporterte SWF-filer. Du kan for eksempel bruke en forhåndsinnstilling for bevegelse på et bilde slik at bildet glir inn på skjermen fra venstre mens det krymper og spinner. Bruk følgende verktøy og paneler til å animere dokumenter.

Klikk på avspillingsknappen for å vise animasjon
Klikk på avspillingsknappen for å vise animasjon

Animasjon-panelet

Bruk en forhåndsinnstilling for bevegelse og rediger innstillinger, for eksempel varighet og hastighet.

Segmentmarkøren og pennverktøyet

Rediger banen for det animerte objektet.

Tidsberegning-panelet

Angi animasjonsrekkefølgen for objekter på en side.

Forhåndsvisning-panelet

Vis animasjonen i et InDesign-panel.

Merk:

En beslektet type animasjon som du kan legge til i InDesign, er en knappeberøringseffekt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette knapper.

Jeff Witchel fra Infiniteskills.com gir en videodemonstrasjon på Animating layouts (animere layouter).

Animere et dokument ved hjelp av forhåndsinnstillinger for bevegelse

Forhåndsinnstillinger for bevegelse er ferdiglagde animasjoner som du raskt kan bruke på objekter. Med Animasjon-panelet kan du bruke forhåndsinnstillinger for bevegelse og endre animasjonsinnstillinger, for eksempel varighet og hastighet. Med Animasjon-panelet kan du også angi når et animert objekt skal spilles av.

Disse forhåndsinnstillingene for bevegelse er de samme som de du finner i Adobe Flash CS5 Professional. Du kan importere egendefinerte forhåndsinnstillinger for bevegelse som er opprettet i Flash Professional. Du kan også arkivere forhåndsinnstillinger for bevegelse som du oppretter, og bruke dem i InDesign eller Flash Professional.

Merk:

Animasjonsfunksjoner støttes bare ved eksport til Adobe Flash Player (.SWF). De støttes ikke ved eksport til interaktiv PDF. Hvis du vil legge til animasjonseffekter i en PDF-fil, må du eksportere en markering som en SWF-fil fra InDesign og montere denne SWF filen i InDesign-dokumentet.

 1. Plasser objektet du vil animere, i dokumentet.

 2. Velg en forhåndsinnstilling for bevegelse på menyen Forhåndsinnstilling i Animasjon-panelet (Vindu > Interaktiv > Animasjon).

 3. Angi valg for forhåndsinnstillingen for bevegelse.

 4. Hvis du vil redigere bevegelsesbanen, bruker du pennverktøyet og segmentmarkøren.

 5. Bruk Tidsberegning-panelet til å angi rekkefølgen for animasjonseffektene.

 6. Bruk Forhåndsvisning-panelet til å forhåndsvise animasjonen i InDesign.

Hvis du vil fjerne animasjon fra et objekt, markerer du objektet og klikker på Slett-ikonet i Animasjon-panelet.

Merk:

Når bestemte animasjonseffekter, for eksempel Ton inn, kombineres med en sideovergang eller sidekrølling, kan det hende at animasjonen ikke fungerer som forventet i Forhåndsvisning-panelet eller i den eksporterte SWF-filen. Objekter som er satt til "ton inn", er for eksempel synlige når siden blas om, når de skal være usynlige. Du kan unngå denne konflikten ved å la være å bruke sideoverganger på de sidene med animasjon, og deaktivere Inkluder interaktiv sidekrølling i dialogboksen for SWF-eksport. Forvalg for bevegelse som kanskje ikke fungerer som forventet med sideoverganger og sidekrølling, er Vis, Ton inn, de forskjellige forvalgene for Gå inn, Zoom inn (2D) og Feiende.

Konvertere markerte objekter til en bevegelsesbane

Du kan opprette animasjon ved å markere et objekt og en bane og konvertere banen til en bevegelsesbane. Hvis du markerer to lukkede baner, for eksempel to rektangler, blir den øverste banen bevegelsesbanen.

 1. Marker objektet du vil animere, og banen du vil bruke som bevegelsesbane.

  Du kan ikke konvertere mer enn to markerte objekter.

 2. Klikk på knappen Konverter til bevegelsesbane i Animasjon-panelet .

 3. Endre innstillingene i Animasjon-panelet.

Alternativer for forhåndsinnstillinger for bevegelse

Alternativene for forhåndsinnstillinger for bevegelse vises i Animasjon-panelet. Klikk Egenskaper for å vise avanserte innstillinger.

Navn

Gi animasjonen et navn. Et beskrivende navn er spesielt praktisk når du definerer en handling som skal utløse animasjonen.

Forhåndsinnstilling

Velg fra en liste over forhåndsdefinerte bevegelsesinnstillinger.

Hendelse(r)

Som standard er Ved sideinnlasting valgt. Det betyr at det animerte objektet blir spilt av når siden åpnes i SWF-filen. Velg Ved sideklikk for å utløse animasjonen når siden klikkes. Velg Ved klikk (selv) eller Når musepekeren holdes over (selv) for å utløse animasjonen henholdsvis når selve objektet klikkes eller når musepekeren holdes over objektet. Hvis du definerer en knappehandling som skal utløse animasjonen, blir Ved knappehendelse valgt. (Se Legge til handlinger for knappene.) Du kan angi flere hendelser som skal starte animasjonen.

Hvis du velger hendelsen Når musepekeren holdes over (selv), kan du også velge Reverser ved rull av. Dette alternativet reverserer animasjonshandlingen når musen dras bort fra objektet.

Opprett knappeutløser

Klikk denne knappen for å utløse animasjonen fra et eksisterende objekt eller en eksisterende knapp. Når du har klikket Opprett knappeutløser , klikker du objektet som utløser animasjonen. Objektet konverteres om nødvendig til en knapp, og Knapper-panelet åpnes.

Varighet

Angi hvor lenge animasjonen skal vare.

Spill av

Angi hvor mange ganger animasjonen skal spilles av, eller velg Løkke for å spille av animasjonen om igjen helt til den blir stoppet.

Hastighet

Velg et alternativ for å angi om animasjonshastigheten skal være fast (Ingen), starte langsomt for deretter å spilles av raskere (Lirk inn), eller spilles av langsomt på slutten (Lirk ut).

Merk:

Følgende valg er tilgjengelige når Egenskaper er utvidet.

Animer

Velg Fra gjeldende utseende for å bruke objektets gjeldende egenskaper (skaleringsprosent, rotasjonsvinkel og plassering) som startpunkt for animasjonen.

Velg Til gjeldende utseende for å bruke objektets egenskaper som sluttpunkt for animasjonen. Dette alternativet er spesielt nyttig i lysbildefremvisninger. Objekter som for eksempel glir inn på siden, kan vises på siden i stedet for på montasjebordet, noe som gjør at det utskrevne dokumentet ser penere ut.

Velg Til gjeldende plassering for å bruke gjeldende objekts egenskaper som startpunkt for animasjonen, og objektets plassering som sluttpunkt. Dette alternativet ligner Fra gjeldende utseende, bortsett fra at objektet avsluttes i sin gjeldende plassering og bevegelsesbanen forskyves. Dette er spesielt nyttig for bestemte forhåndsinnstillinger, for eksempel uskarphet og uttoning, for å hindre at objektet vises i en uønsket tilstand på slutten av animasjonen.

Merk:

Hvis du vil at forhåndsvisningen skal vises på slutten av bevegelsesbanen, klikker du på Vis animasjonsforhåndsvisning nederst i Animasjon-panelet.

Animasjonsinnstillinger
Animasjonsinnstillinger

A. Objekt og bane før animasjon B. Fra gjeldende utseende C. Til gjeldende utseende D. Til gjeldende plassering 

Roter

Angi en rotasjonsvinkel som objektet skal fullføre under animasjonen.

Opphav

Bruk forhåndsvisningen til å angi startpunktet for bevegelsesbanen på det animerte objektet.

Skaler

Velg en prosentverdi for å angi om objektet skal bli større eller mindre under avspilling.

Tetthet

Velg et alternativ for å angi om animasjonen skal være fullt synlig hele tiden (Ingen), tones ut gradvis (Ton inn) eller bli gradvis usynlig (Ton ut).

Synlighet

Velg Skjul til animert eller Skjul etter animering for å gjøre et objekt usynlig før eller etter avspilling.

Behandle forhåndsinnstillinger for bevegelse

Du kan lagre animasjonsinnstillinger som forhåndsinnstillinger for bevegelse som du enkelt kan bruke om igjen i InDesign. Du kan også importere forhåndsinnstillinger fra XML-filer som kan åpnes i Flash Professional eller deles med andre InDesign-brukere.

Lagre forhåndsinnstillinger for bevegelse for gjenbruk

Egendefinerte forhåndsinnstillinger vises øverst på menyen Forhåndsinnstillinger i Animasjon-panelet.

 1. Endre innstillingene etter behov i Animasjon-panelet.

 2. Velg Arkiver på menyen i Animasjon-panelet.

 3. Skriv inn et navn for forhåndsinnstillingen, og klikk på OK.

Slette egendefinerte forhåndsinnstillinger for bevegelse

Bruk dialogboksen Administrer forhåndsinnstillinger til å slette lagrede, dupliserte eller importerte forhåndsinnstillinger for bevegelse. Forhåndsinnstillingene som står i hakeparentes og ble installert sammen med InDesign, kan ikke slettes. Når du sletter en forhåndsinnstilling for bevegelse, slettes den både fra menyen Forhåndsinnstilling og fra datamaskinen.

 1. Velg Administrer forhåndsinnstillinger på menyen i Animasjon-panelet.

 2. Velg forhåndsinnstillingen du vil slette, og klikk på Slett.

Duplisere forhåndsinnstillinger for bevegelse

 1. Velg Administrer forhåndsinnstillinger på menyen i Animasjon-panelet.

 2. Velg forhåndsinnstillingen du vil duplisere, og klikk på Dupliser.

Lagre forhåndsinnstillinger for bevegelse som XML-filer

Det er praktisk å lagre forhåndsinnstillinger for bevegelse som XML-filer hvis du vil dele dem med andre InDesign-brukere eller åpne dem i Flash Professional.

Når du lagrer en forhåndsinnstilling for bevegelse som en XML-fil, lagres bevegelsesbanen og innstillingene for Varighet, Hastighet, Skala, Roter og Tetthet.

 1. Velg Administrer forhåndsinnstillinger på menyen i Animasjon-panelet.

 2. Velg en forhåndsinnstilling, og klikk på Lagre som.

 3. Angi navn og plassering for forhåndsinnstillingen, og klikk på Lagre.

Importere forhåndsinnstillinger for bevegelse

Du kan importere forhåndsinnstillinger for bevegelse som er eksportert fra InDesign eller Flash Professional, som XML-filer.

 1. Velg Administrer forhåndsinnstillinger på menyen i Animasjon-panelet.

 2. Klikk på Last inn.

 3. Dobbeltklikk på XML-filen du vil importere.

Redigere en bevegelsesbane

Når du markerer et animert objekt, vises bevegelsesbanen ved siden av objektet.

Redigere bane
Redigere bane

A. Startpunkt B. Sluttpunkt 
 1. Gjør ett av følgende for å redigere en bevegelsesbane:

  • Bruk segmentmarkøren og pennverktøyet til å redigere bevegelsesbanen, på samme måte som du redigerer en bane. Se Redigere baner.

  • Hvis du vil opprette en bevegelsesbane fra en eksisterende bane, markerer du en bane og et objekt og klikker på knappen Konverter til bevegelsesbane  i Animasjon-panelet.

  • Hvis du vil endre baneretningen, klikker du på Egenskaper i Animasjon-panelet og velger en innstilling på Animer-menyen. (Se Forhåndsinnstilte valg for bevegelse.) Du kan også markere bevegelsesbanen og velge Objekt > Baner > Reverser bane. Hvis du vil reversere banen uten å flytte objektet, fjerner du animasjonen, reverserer banen og gjentar deretter animasjonen.

Bruke Tidsberegning-panelet til å endre animasjonsrekkefølgen

Bruk Tidsberegning-panelet til å endre rekkefølgen for avspilling av animerte objekter. I Tidsberegning-panelet vises animasjonene på gjeldende oppslag, basert på sidehendelsen som er tilordnet til hver animasjon. Du kan for eksempel endre ett sett med animasjoner som spilles av når siden lastes inn, og deretter kan du endre et annet sett med animasjoner som spilles av når siden klikkes.

Animerte objekter vises i den rekkefølgen de er opprettet. Animasjoner for sideinnlastingshendelsen spilles som standard av sekvensielt. Animasjoner for sideklikkhendelsen spilles av sekvensielt hver gang siden klikkes.

Du kan endre animasjonsrekkefølgen, angi at objekter skal spilles av samtidig, og angi animasjonsforsinkelse.

 1. Velg Vindu > Interaktiv > Tidsberegning for å vise Tidsberegning-panelet.

 2. Hvis du vil angi om tidsberegningen skal redigeres for sideinnlastings- eller sideklikkhendelser, kan du velge et valg på Hendelse-menyen.

  Sideinnlasting og Sideklikk vises bare hvis ett eller flere objekter er tilordnet til den aktuelle hendelsen.

 3. Gjør ett av følgende for å redigere tidsberegningen:

  • Hvis du vil endre animasjonsrekkefølgen, drar du objekter opp eller ned i listen. De øverste objektene animeres først.

  • Hvis du vil angi forsinkelse for animasjonen, markerer du objektet og angir forsinkelsen i sekunder.

  • Hvis du vil spille av flere animerte objekter sammen, markerer du objektene i listen og klikker Spill sammen-knappen  for å koble sammen objektene. Skift+klikk for å markere et område med objekter, og Ctrl+klikk (Windows) eller Kommando+klikk (Mac OS) for å markere ikke-sammenhengende objekter.

  • Hvis du ikke vil at ett eller flere sammenkoblede objekter skal spilles av sammen, markerer du dem og klikker på knappen Spill av separat .

  • Hvis du vil spille av sammenkoblede objekter et bestemt antall ganger eller kjøre dem i en løkke, markerer du alle de sammenkoblede objektene og angir hvor mange ganger animasjonene skal spilles av, eller velger Løkke.

  • Hvis du vil velge en annen utløserhendelse for animasjonen, markerer du objektet og velger Tildel på nytt til Ved sideinnlasting eller Tildel på nytt til Ved sideklikk.

  • Hvis du vil fjerne et objekt fra gjeldende hendelse (for eksempel Sideinnlasting eller Sideklikk), velger du Fjern objekt. Hvis det ikke er tilordnet noen hendelse til objektet, vises objektet i kategorien Ikke tilordnet, som du velger på Hendelse-menyen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet