Eksport til HTML er en enkel måte å klargjøre InDesign-innholdet for Internett på. Når du eksporterer innhold til HTML, kan du kontrollere hvordan tekst og bilder eksporteres. InDesign beholder navn på avsnitt, tegn, objekt, tabell og cellemaler som er brukt i det eksporterte innholdet, ved å markere HTML-innholdet med CSS-malklasser med samme navn. Hvis du bruker Adobe Dreamweaver eller et annet CSS-aktivert HTML-redigeringsprogram, kan du raskt bruke formatering og layout på innholdet.

Hva som eksporteres

InDesign eksporterer alle artikler, koblet og innebygd grafikk, SWF-filmfiler, fotnoter, tekstvariabler (som tekst), punktmerkede og nummererte lister, interne kryssreferanser og hyperkoblinger som hopper til tekst eller nettsider. Tabeller kan også eksporteres i HTML-format. InDesign beholder tabellformateringen, for eksempel tabell- og cellestreker. Tabeller gis unike ID-er og kan refereres til som Spry-datasett i Dreamweaver. Innebygde lyd- og h.264-videofiler er omgitt av HTML5-kodene <audio> og <video>. InDesign eksporterer også objekter du tegner (for eksempel rektangler, ovaler og mangekanter), innlimte objekter (inkludert Illustrator-bilder) og tekst som er konvertert til vektorer.

Hva som ikke eksporteres

InDesign eksporterer ikke hyperkoblinger (bortsett fra koblinger til nettsider og tekstkoblinger som hopper til tekstankere i det samme dokumentet), XML-koder, bøker, bokmerker, SING-tegnvarianter, sideoverganger, stikkordmerker, objekter på montasjebordet som ikke er valgt og ikke berører siden, eller malsideobjekter (med mindre de overstyres eller velges før eksporten).

Eksportere til HTML

  1. Hvis du ikke vil eksportere hele dokumentet, markerer du tekstrammene, tekstområdet, tabellcellene eller grafikken du vil eksportere.
  2. Velg Fil > Eksporter, og velg HTML fra Arkiver som-listen.

  3. Angi navn og plassering for HTML-dokumentet, og velg deretter Lagre.

  4. I dialogboksen Eksportvalg for HTML angir du ønskede valg under Generelt, Bilde og Avansert og klikker deretter på OK.

Et dokument med det angitte navnet og filtypen HTML (for eksempel nyhetsbrev.html) opprettes. En undermappe for Internett-bilder (for eksempel Internett-bilder til nyhetsbrev) arkiveres på samme sted hvis det er angitt.

HTML-eksportvalg

Angi følgende valg i dialogboksen HTML.

Generelt

Generelle valg
Generelle valg

Eksportere:

Angir om bare de markerte objektene eller hele dokumentet skal eksporteres. Hvis en tekstramme er valgt, eksporteres hele artikkelen, inkludert overskytende tekst.

Hvis Dokument er valgt, eksporteres alle sideobjekter fra alle oppslag, bortsett fra malsideobjekter som ikke er overstyrt, og sideobjekter på usynlige lag. XML-koder og genererte stikkordregistre og innholdsfortegnelser ignoreres også.

Innholdsrekkefølge:

brukes til å angi leserekkefølgen på sideobjektene.

Basert på sidelayout: Plasseringen til objektene på siden bestemmer leserekkefølgen.

Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til bunn. I enkelte tilfeller, særlig i komplekse dokumenter med flere kolonner, vises designelementene av og til ikke i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

(Bare asiatiske versjoner) Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene på grunnlag av dokumentets innbinding (venstre til høyre eller høyre til venstre).

Samme som XML-struktur: Hvis Samme som XML-struktur er valgt, styrer XML-strukturpanelet rekkefølgen for det eksporterte innholdet, og hvilket innhold som blir eksportert. Hvis innholdet allerede er kodet, kan du ganske enkelt dra kodene i XML-strukturpanelet for å angi XHTML-eksportrekkefølgen. Hvis innholdet ikke er kodet, kan du velge Legg til ukodete objekter på menyen i strukturpanelet for å generere koder som du kan endre rekkefølgen for. Hvis du vil utelate et objekt fra eksporten, kan du ganske enkelt slette koden i XML-strukturpanelet. (Innholdet i INDD-filen slettes ikke selv om du sletter en kode.) Se Kode sideobjekter.

Samme som artikkelpanelet: Rekkefølgen på objektene i artikkelpanelet bestemmer leserekkefølgen. Bare merkede artikler eksporteres. Se Inkludere artikler for eksport.

Formateringsvalg:

Velg formateringsvalgene for punkter og nummerering.

Punkttegn: Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer, som er formatert i HTML ved hjelp av koden. Velg Konverter til tekst for å formatere med koden med punkttegn som tekst. Hvis du har brukt automatisk punktmerking i InDesign, inkluderes også underpunkter.

Tall: Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen. Hvis du har brukt automatisk nummerering i InDesign, inkluderes også underpunkter..

●  Tilordne til sorterte lister: konverterer nummererte lister til listeelementer, som formateres i HTML med koden.

●  Konverter til tekst: konverterer nummererte lister til avsnitt som starter med avsnittets gjeldende nummer som tekst.

Vis HTML etter eksport:

Starter nettleseren, hvis den finnes.

Bilde

Bildevalg
Bildevalg

Kopier bilder:

Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML.

Original: Eksporterer originalbildet til undermappen “<dokumentnavn>-webbilder”. Når dette valget er valgt, er alle andre valg nedtonet.

Optimalisert: Lar deg endre innstillinger for å angi hvordan bildet skal eksporteres.

Kobling til servebane: I stedet for å eksportere bilder til en undermappe, kan du med dette valget skrive inn en lokal URL-adresse (for eksempel "bilder/") som vises foran bildefilen. I HTML-koden viser koblingsattributtet banen og filtypen du angir. Dette valget er spesielt effektivt når du selv konverterer bilder til Internett-kompatible bilder.

Behold utseende fra layout:

Merk av for å overføre objektattributtene for bildet fra layouten.

Oppløsning (PPI):

Velg oppløsningen for bildene i piksler per tomme (ppt). Operativsystemer har enten 72 ppt eller 96 ppt som standard, mobilenheter har fra 132 ppt (iPad) og 172 ppt (Sony Reader) til over 300 ppt (iPhone 4). Du kan velge en ppt-verdi for hvert objekt du velger. Du kan velge blant verdiene 72, 96, 150 (gjennomsnitt for alle e-bokenheter) og 300.

Bildestørrelse:

Angi om bildestørrelsen er fast eller om størrelsen skal endres i forhold til teksten på siden. I forhold til tekstflyt angir en relativ prosentverdi basert på tekstflyten i forhold til sidebredden i InDesign. Dette valget gjør at bildene blir skalert på nytt proporsjonalt i forhold til teksten i leseområdet.

Bildejustering og mellomrom:

Angi bildejusteringen – venstre, midtstilt og høyre. Du kan også angi topp- og bunnutfylling.

Bildekonvertering:

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF, JPEG eller PNG. Velg Automatisk for å la InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle. Hvis du velger PNG, deaktiveres innstillingene for bildekomprimering. Bruk PNG til bilder som skal komprimeres uten tap eller til bilder som har gjennomsiktige partier.

GIF-valg (palett):

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett som ikke kan overstige 256 farger. Velg Tilpasset (Ingen spredning) for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS. Velg System (Win) eller System (Mac) for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.

Velg Linjesprang for å laste inn bilder gradvis ved at manglende linjer fylles ut. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

JPEG-valg (bildekvalitet):

Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.

JPEG-valg (formateringsmetode):

Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis du vil at JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen vises.

Ignorer innstillinger for objekteksport:

Ignorerer valg for objekteksport som er gjort for enkeltbilder. Se Bruke valg for objekteksport.

Avansert

Avanserte valg
Avanserte valg

Bruk Avansert-området for å angi alternativer for CSS og JavaScript. Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-side. Når du bruker CSS til å formatere en side, skiller du innhold fra visning. Innholdet på siden, HTML-koden, ligger i selve HTML-filen, mens CSS-reglene som definerer visningen av koden, ligger i en annen fil (et eksternt malark) eller i HTML-dokumentet (vanligvis i overskriftsdelen). Du kan for eksempel angi andre skriftstørrelser for markert tekst, og du kan bruke CSS til å styre formatet og plasseringen av elementer på blokknivå på en Internett-side.

Ekskluder klasser i HTML:

Velg dette alternativet hvis du ikke vil inkludere klasser i HTML. Det fjerner klassen og ID-attributtene som finnes i koden under HTML-eksport. Alle overflødige div-koder fjernes også fra HTML-en.

Inkluder klasser i HTML:

Velg dette alternativet for å inkludere klasser i HTML.

Generer CSS: Angi om du vil at InDesign skal generere en CSS for den eksporterte filen. Hvis du velger valget Generer CSS, kan du også velge valget Behold lokale overstyringer for å ta med den lokale formateringen som kursiv og fet skrift.

Behold lokale overstyringer: Inkluder lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet skrift.

Legg til stilark:

Angi URL-adressen til det eksisterende CSS-malarket. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse, for eksempel “/maler/mal.css”. InDesign sjekker ikke om CSS eksisterer eller er gyldig. Du kan bruke Dreamweaver til å bekrefte det eksterne CSS-oppsettet.

JavaScript-valg:

Velg Legg til skript for å kjøre et JavaScript når HTML-siden åpnes. InDesign sjekker ikke om JavaScript eksisterer eller er gyldig.