Opprette en innholdsfortegnelse

Om innholdsfortegnelser

En innholdsfortegnelse kan vise innholdet i en bok, et blad eller en annen publikasjon, eller den kan vise en liste over illustrasjoner, annonsører eller fotografer eller inneholde annen informasjon som hjelper leserne med å finne informasjon i et dokument eller en bokfil. Ett dokument kan inneholde flere innholdsfortegnelser – for eksempel en liste over kapitler og en over illustrasjoner.

En innholdsfortegnelse er en egen artikkel som består av en overskrift og en liste med oppføringer som er sortert alfabetisk eller etter sidetall. Oppføringene, inkludert sidetall, trekkes direkte ut fra innholdet i dokumentet og kan oppdateres når som helst – også over flere dokumenter i en bokfil.

Prosessen med å opprette en innholdsfortegnelse forutsetter tre hovedtrinn. Først må du opprette og bruke avsnittsmalene som du har brukt som grunnlag for innholdsfortegnelsen. Deretter må du angi hvilke maler som skal brukes i innholdsfortegnelsen, og hvordan innholdsfortegnelsen skal formateres. Til slutt må du la innholdsfortegnelsen flyte inn i dokumentet.

Oppføringer i innholdsfortegnelser kan legges til automatisk på Bokmerke-panelet for bruk i dokumenter som eksporteres til Adobe PDF.

Tips for planlegging av en innholdsfortegnelse

Tenk over følgende når du planlegger en innholdsfortegnelse:

 • Enkelte innholdsfortegnelser bygges opp av innhold som ikke vises i det publiserte dokumentet, for eksempel en liste over annonsører i et blad. Hvis du vil gjøre dette i InDesign, legger du inn innholdet på et skjult lag og tar det med når du genererer innholdsfortegnelsen.

 • Du kan laste inn innholdsfortegnelsesmaler fra andre dokumenter eller bøker for å bygge nye innholdsfortegnelser med samme innstillinger og formatering. (Det kan hende at du må redigere en importert innholdsfortegnelsesmal hvis navnene på avsnittsmalene i dokumentet ikke er de samme som i kildedokumentet.)

 • Hvis du vil, kan du definere avsnittsmaler for overskriften og oppføringene i innholdsfortegnelsen, inkludert tabulatorer og linjeavstand. Du kan deretter bruke disse avsnittsmalene når du genererer innholdsfortegnelsen.

 • Du kan definere tegnmaler til å formatere sidetallene og tegnene mellom teksten og sidetallene. Hvis du for eksempel vil at sidetallene skal være i fet skrift, oppretter du en tegnmal som inkluderer attributtet for fet skrift, og deretter velger du denne tegnmalen når du oppretter innholdsfortegnelsen.

Opprette innholdsfortegnelser i bøker

For å oppnå best mulig resultat bør du gjøre følgende før du oppretter en innholdsfortegnelse for en bok:

 • Kontroller at boklisten er fullstendig, at alle dokumenter vises i riktig rekkefølge, og at alle overskrifter er formatert med de riktige avsnittsmalene.

 • Pass på å bruke avsnittsmaler konsekvent gjennom hele boken. Unngå å opprette dokumenter med maler som har identiske navn, men forskjellige definisjoner. Hvis flere maler har samme navn, men forskjellige maldefinisjoner, brukes maldefinisjonen i det gjeldende dokumentet (hvis det finnes en definisjon der) eller første forekomst av malen i boken.

 • Hvis de nødvendige malene ikke vises i listene i dialogboksen Innholdsfortegnelse, må du kanskje synkronisere boken, slik at malene kopieres til dokumentet med innholdsfortegnelsen.

 • Hvis du vil at nummerprefikser (for eksempel 1-1, 1-3 osv.) skal vises i innholdsfortegnelsen, bør du bruke seksjonsnummerering fremfor kapittelnummerering. Seksjonsnummerprefikser kan tas med i en innholdsfortegnelse.

Generere en innholdsfortegnelse

Før du genererer en innholdsfortegnelse, bestemmer du hvilke avsnitt (for eksempel kapittel- og avsnittsoverskrifter) som skal inkluderes, og deretter definerer du avsnittsmaler for hvert av dem. Kontroller at disse malene brukes for alle avsnitt i dokumentet eller dokumenter i en bok du vil inkludere i innholdsfortegnelsen.

Når du genererer innholdsfortegnelsen, kan du også bruke avsnitts- og tegnmaler til å formatere innholdsfortegnelsen.

Innholdsfortegnelse uten avsnittsmaler (til venstre) og med oppføringer formatert med avsnittsmaler (til høyre)

Hvis avsnitt som skal inkluderes i innholdsfortegnelsen, vises i forskjellige artikler på samme side, bestemmes avsnittsrekkefølgen i innholdsfortegnelsen av plasseringen på siden.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du oppretter en innholdsfortegnelse for ett enkelt dokument, vil du kanskje legge til en ny side i begynnelsen av dokumentet.

  • Hvis du oppretter en innholdsfortegnelse for flere dokumenter i en bok, oppretter eller åpner du dokumentet som skal brukes for innholdsfortegnelsen, og kontrollerer at det inkluderes i boken, og deretter åpner du bokfilen.

 2. Velg Layout > Innholdsfortegnelse.

  Hvis du har definert en innholdsfortegnelsesmal som har de riktige innstillingene for innholdsfortegnelsen du vil bruke, kan du velge den på menyen Maler for innholdsfortegnelse.

 3. I Tittel-feltet skriver du inn en tittel på innholdsfortegnelsen (for eksempel Innhold eller Liste over figurer). Denne tittelen vises øverst i innholdsfortegnelsen. Hvis du vil formatere tittelen, velger du en mal fra Mal-listen.
 4. Velg Inkluder bokdokumenter hvis du vil opprette én enkelt innholdsfortegnelse for alle dokumentene i boklisten og nummerere sidene i boken på nytt. Deaktiver dette valget hvis du vil generere en innholdsfortegnelse bare for det gjeldende dokumentet. (Dette valget er ikke tilgjengelig hvis gjeldende dokument ikke inngår i en bokfil.)
 5. Angi hvilket innhold du vil inkludere i innholdsfortegnelsen ved å dobbeltklikke på avsnittsmaler i listen Andre maler og legge dem til på listen Inkluder avsnittsmaler.
 6. Velg Erstatt eksisterende innholdsfortegnelse for å erstatte alle eksisterende artikler med innholdsfortegnelse i dokumentet. Deaktiver dette valget hvis du vil generere en ny innholdsfortegnelse, for eksempel en liste over figurer.
 7. Angi alternativer for hvordan du vil formatere hver avsnittsmal.

  Merk:

  Du bør definere en innholdsfortegnelsesmal som inneholder formateringsvalg og andre valg for innholdsfortegnelsen, spesielt hvis du skal sette inn flere innholdsfortegnelser i dokumentet. Gjør det ved å velge Arkiver mal. Du kan også opprette maler for innholdsfortegnelsen ved å velge Layout > Maler for innholdsfortegnelse.

 8. Velg OK.

  Det vises en lastet tekstmarkør . Før du klikker eller drar, kan du gå til en annen side eller opprette en ny side uten å miste den innlastede teksten.

 9. Klikk på eller dra den lastede tekstmarkøren på en side for å montere den nye artikkelen med innholdsfortegnelsen.
Merk:

Unngå å koble rammen for innholdsfortegnelsen til andre tekstrammer i dokumentet. Hvis du erstatter den eksisterende innholdsfortegnelsen, erstattes hele artikkelen av den oppdaterte innholdsfortegnelsen.

Opprette innholdsfortegnelsesmaler for flere lister

Bruk innholdsfortegnelsesmaler hvis du skal opprette forskjellige innholdsfortegnelser i dokumentet eller boken. Du kan for eksempel bruke en mal for innholdsfortegnelsen og en annen for en liste over annonsører, illustrasjoner eller fotografer. Opprett en innholdsfortegnelsesmal for hver type liste.

Det er også praktisk å opprette innholdsfortegnelsesmaler når innholdsfortegnelsen i et annet dokument skal ha samme formatering.

Merk:

Ikke bland sammen innholdsfortegnelsesmaler med avsnittsmaler som har INNH foran navnet. Avsnittsmaler med INNH foran navnet (for eksempel INNH) er maler som brukes til å formatere oppføringene i innholdsfortegnelsen. En innholdsfortegnelsesmal er derimot en samling innstillinger som brukes til å opprette en innholdsfortegnelse automatisk.

Opprette en mal for innholdsfortegnelse

 1. Velg Layout > Maler for innholdsfortegnelse.
 2. Velg Ny.
 3. Oppgi et navn på malen for innholdsfortegnelse som du oppretter.
 4. I Tittel-feltet skriver du inn en tittel på innholdsfortegnelsen (for eksempel Innhold eller Liste over figurer). Denne tittelen vises øverst i innholdsfortegnelsen. Hvis du vil angi en tittelmal, velger du en mal fra Mal-listen.
 5. Velg avsnittsmalene som representerer innhold du vil ha med i innholdsfortegnelsen, fra Andre maler-listen. Velg deretter Legg til for å legge dem til i listen Inkluder avsnittsmaler.
 6. Angi alternativer for hvordan hver avsnittsmal skal formateres.

Importere maler for innholdsfortegnelse fra et annet dokument

 1. Velg Layout > Maler for innholdsfortegnelse.
 2. Velg Last inn, velg InDesign-filen som inneholder innholdsfortegnelsesmalene du vil kopiere. Velg Åpne.
 3. Velg OK.
Merk:

Hvis avsnittsmalene i dokumentet du arbeider med, ikke har samme navn som tilsvarende maler i innholdsfortegnelsesmalen du importerer, må du redigere innholdsfortegnelsesmalen før du genererer innholdsfortegnelsen.

Formateringsvalg for en innholdsfortegnelse

Når du genererer eller redigerer en innholdsfortegnelse, bruker du disse valgene til å angi utseendet på teksten i den genererte innholdsfortegnelsen. Noen av disse valgene er bare tilgjengelige når du klikker på Flere valg i dialogboksen.

Merk:

Innstillingene under Mal gjelder bare for malen som er valgt under Inkluder avsnittsmaler. Du kan angi ulike formateringsvalg for hver mal.

Oppføringsmal

For hver mal i Inkluder avsnittsmaler velger du en avsnittsmal som skal brukes på de tilknyttede oppføringene for innholdsfortegnelsen.

Sidetall

Du kan opprette en tegnmal som formaterer sidetallet. Du kan deretter velge denne malen fra Mal-listen til høyre for Sidetall. (Se Legge til avsnitts- og tegnmaler.)

Hvis du vil at det skal stå noe foran sidetallene i innholdsfortegnelsen, eller hvis du vil bruke en annen nummereringsmetode, se Definere seksjonsnummerering.

Mellom oppføring og tall Angi hvilke tegn du vil bruke mellom oppføringen i innholdsfortegnelsen og sidetallet. Standardinnstillingen er ^t, som gjør at det settes inn en tabulator. Du kan velge andre spesialtegn fra listen, for eksempel Høyre innrykkstabulator eller Langt mellomrom.

Merk:

Marker den eksisterende teksten i boksen før du velger et annet spesialtegn for å være sikker på at du ikke inkluderer begge tegnene.

Du kan opprette en tegnmal som formaterer mellomrommet mellom oppføringen og sidetallet. Deretter kan du velge denne malen fra Mal-listen til høyre for Mellom oppføring og tall. (Se Legge til avsnitts- og tegnmaler.)

Hvis avsnittsmalen for oppføringen inkluderer en innstilling for tabulatorutpunktering, og hvis tabulatortegnet (^t) er valgt, vises en tabulatorutpunktering i den genererte innholdsfortegnelsen.

Du kan angi et tegn som skal skille en oppføring fra et sidetall, og en mal som skal brukes på et tegn.

Sorter oppføringer i alfabetisk rekkefølge

Velg denne innstillingen hvis du vil sortere oppføringene i den angitte malen alfabetisk. Dette valget er nyttig til å lage enkle lister, for eksempel lister over annonsører. Underordnede oppføringer (nivå 2 eller 3) sorteres alfabetisk innenfor sin gruppe (henholdsvis nivå 1 og nivå 2).

Merk:

Sorteringsrekkefølgen for en innholdsfortegnelse bestemmes av innstillingen for standardspråk. Hvis du vil endre innstillingen for standardspråk, må du kontrollere at ingenting er valgt, og deretter velge et språk i listen Språk i Tegn-panelet.

Nivå

Som standard angis hvert objekt som legges til i boksen Inkluder avsnittsmaler, som ett nivå lavere enn objektet rett over det. Du kan endre dette hierarkiet ved å angi et nytt nivånummer for den markerte avsnittsmalen. Dette valget justerer bare visningen i dialogboksen. Det har ingen effekt på den endelige innholdsfortegnelsen med mindre denne er sortert alfabetisk. I så fall sorteres oppføringene etter nivå.

Opprett PDF-bokmerker

Marker dette valget hvis du vil at oppføringer i innholdsfortegnelsen skal vises i Bokmerker-panelet for Adobe Acrobat eller Adobe Reader® når dokumentet eksporteres til PDF.

Uten nivåer

Bruk dette valget hvis du vil at alle oppføringene i innholdsfortegnelsen skal genereres i ett enkelt avsnitt. Et semikolon etterfulgt av et mellomrom (; ) skiller oppføringene.

Inkluder tekst på skjulte lag

Bruk dette valget bare hvis du vil at avsnittene på skjulte lag skal inkluderes i innholdsfortegnelsen. Dette er nyttig når du lager en liste over annonsører eller illustrasjoner hvor oppføringsteksten ikke vises i selve dokumentet. Deaktiver dette valget når du har brukt lag til forskjellige versjoner eller oversettelser av den samme teksten.

Nummererte avsnitt

Hvis innholdsfortegnelsen inkluderer en avsnittsmal som bruker nummerering, angir du om oppføringene i innholdsfortegnelsen skal inkludere hele avsnittet (både numre og tekst), bare numre eller bare avsnittet.

Orientering for ramme

Angi skriveretningen for tekstrammen du vil bruke for å opprette innholdsfortegnelsen.

Opprette oppføringer i innholdsfortegnelsen med tabulatorpunktering

Oppføringene i en innholdsfortegnelse formateres ofte med prikker eller tabulatorer mellom oppføringsteksten og sidetallet.

Innholdsfortegnelse med prikker

 1. Opprett en avsnittsmal med en tabulatorpunktering.

 2. Hvis du vil oppdatere innstillingene for innholdsfortegnelsen, gjør du følgende:
  • Velg Layout > Maler for innholdsfortegnelse. Velg en innholdsfortegnelsesmal, og velg Rediger.

  • Velg Layout > Innholdsfortegnelse (hvis du ikke bruker en innholdsfortegnelsesmal).

 3. Velg et element du vil skal vises med tabulatorpunktering i innholdsfortegnelsen, under Inkluder avsnittsmaler.
 4. Velg avsnittsmalen som inneholder tabulatorpunkteringen, under Oppføringsmal.
 5. Velg Flere valg.
 6. Kontroller at Mellom oppføring og tall er satt til ^t (en tabulator). Velg OK eller Arkiver for å lukke boksen.
 7. Oppdater om nødvendig innholdsfortegnelsen ved å velge Layout > Oppdater innholdsfortegnelse. Hvis ikke, monterer du artikkelen med innholdsfortegnelsen.

Opprette en avsnittsmal med en tabulatorpunktering

 1. Velg Vindu > Maler > Avsnittsmaler for å vise Avsnittsmaler-panelet.
 2. Gjør ett av følgende i Avsnittsmaler-panelet:
  • Dobbeltklikk på navnet på den avsnittsmalen som er brukt på oppføringene i innholdsfortegnelsen.

  • Velg Ny avsnittsmal på panelmenyen.

 3. Skriv om nødvendig inn et navn på avsnittsmalen.
 4. Velg Tabulatorer.
 5. Velg ikonet for høyrejustert tabulator  , og klikk deretter på linjalen for å plassere tabulatoren.

  Hvis avsnittene du bruker stilen på, inneholder elementer i nummererte lister, må du ta med to tabulatorinnstillinger – den første for innrykkede tall og den andre for tabulatorutpunkteringen.

 6. Skriv inn et punktum (.) for Utpunktering.
 7. Velg andre malinnstillinger etter ønske, og velg OK.

Oppdatere og redigere en innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelsen er som et stillbilde av innholdet i dokumentet. Hvis sidetallene i dokumentet endres, eller hvis du redigerer overskrifter eller andre elementer som er knyttet til innholdsfortegnelsen, må du generere den på nytt for å oppdatere den.

Oppdatere en innholdsfortegnelse

 1. Åpne dokumentet med innholdsfortegnelsen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil endre oppføringene i innholdsfortegnelsen, redigerer du dokumentet eller bokdokumentene, ikke selve innholdsfortegnelsen.

  • Hvis du vil endre formateringen som er brukt på overskriften, oppføringene eller sidetallene i innholdsfortegnelsen, redigerer du avsnitts- eller tegnmalene som er tilknyttet elementene.

  • Hvis du vil endre typen sidetall (for eksempel 1, 2, 3 eller i, ii, iii), endrer du seksjonsnummereringen i dokumentet eller boken. (Se Nummerere sider, kapitler og avsnitt i en bok.)

  • Hvis du vil ha en ny overskrift, ta med andre avsnittsmaler i innholdsfortegnelsen eller formatere oppføringene ytterligere, redigerer du innholdsfortegnelsesmalen.

 3. Velg eller plasser innsettingspunktet i tekstrammen som inneholder innholdsfortegnelsen, og velg deretter Layout > Oppdater innholdsfortegnelse.
 4. Hvis du har flere innholdsfortegnelser i dokumentet, for eksempel en liste over figurer og en liste over annonsører, markerer du tekstrammen som inneholder en annen type liste og velger Layout > Oppdater innholdsfortegnelse.

Redigere en innholdsfortegnelse

Hvis du må redigere innholdsfortegnelsen, redigerer du de faktiske avsnittene i dokumentet, ikke selve innholdsfortegnelsen, og deretter genererer du en ny innholdsfortegnelse. Hvis du redigerer innholdsfortegnelsen, forsvinner disse endringene når du genererer en ny innholdsfortegnelse. Av samme grunn bør du redigere malene som brukes til å formatere oppføringene i innholdsfortegnelsen, i stedet for å formatere innholdsfortegnelsen direkte.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din