Oversikt over Forhåndskontroll-panelet

Du kan utføre en kvalitetskontroll av dokumentet før du skriver det ut eller sender det til et trykkeri. Forhåndskontroll er standardbegrepet for denne prosessen i bransjen. Mens du redigerer et dokument, varsler Forhåndskontroll-panelet om problemer som kan føre til at et dokument eller en bok ikke skrives ut eller eksporteres som ønsket. Slike problemer kan være manglende filer eller skrifter, bilder med lav oppløsning, skjult tekst eller en rekke andre forhold.

Du kan konfigurere innstillingene for forhåndskontroll for å definere hvilke forhold som registreres. Disse innstillingene for forhåndskontroll arkiveres i forhåndskontrollprofilene slik at de enkelt kan gjenbrukes. Du kan opprette dine egne forhåndskontrollprofiler eller importere dem fra skriveren eller en annen kilde.

Hvis du vil dra full nytte av forhåndskontroll, bør du opprette eller angi en forhåndskontrollprofil i de tidlige stadiene av opprettelsen av et dokument. Hvis Forhåndskontroll er aktivert, vises et ikon i form av en rød sirkel på statuslinjen når InDesign registrerer problemer. Hvis du vil ha grunnleggende informasjon om hvordan du løser problemene, kan du åpne Forhåndskontroll-panelet og vise Info-seksjonen.

Forhåndskontroll-panelet
Forhåndskontroll-panelet

A. Valgt feil B. Velg sidetallet for å vise sideobjektet C. Info-området viser forslag for å rette opp den valgte feilen D. Angi et sideområde for å begrense kontroll av feil 

Åpne Forhåndskontroll-panelet

 • Velg Vindu > Utdata > Forhåndskontroll.

 • Dobbeltklikk på Forhåndskontroll-ikonet nederst i et dokumentvindu. Forhåndskontroll-ikonet er grønt hvis det ikke er registrert noen feil, og rødt hvis det er registrert feil.

Definere forhåndskontrollprofiler

Profilen [Grunnleggende] brukes som standard på nye og konverterte dokumenter. Denne profilen flagger manglende eller endrede koblinger, skjult tekst og manglende skrifter. Du kan ikke redigere eller slette profilen [Grunnleggende], men du kan opprette og bruke flere profiler. Du kan for eksempel veksle mellom profiler når du arbeider med ulike dokumenter, bruker ulike trykkerier eller kjører ett enkelt dokument gjennom ulike produksjonsfaser.

Konsulter trykkeriet for å skaffe en profil eller finne ut hva innstillingene skal være for forhåndskontrollprofil.

Definere en forhåndskontrollprofil

 1. Velg Definer profiler på menyen i Forhåndskontroll-panelet eller på Forhåndskontroll-menyen nederst i dokumentvinduet.

 2. Klikk på Ny Forhåndskontroll-profilikonet,og angi et navn for profilen.

 3. Angi innstillingene for forhåndskontroll i hver kategori. Et merke i en boks angir at alle innstillingene er inkludert. En tom boks angir at ingen av innstillingene er inkludert.

  Koblinger

  Velg om manglende og endrede koblinger skal vises som feil.

  Farge

  Velg hvilket blandingsområde for gjennomsiktighet som kreves, og hvorvidt objekter som CMY-plater, fargerom og overtrykk er tillatt.

  Bilder og objekter

  Angi krav til objekter, for eksempel bildeoppløsning, gjennomsiktighet og strektykkelse.

  Tekst

  Kategorien Tekst viser feil ved objekter, for eksempel manglende skrifter og skjult tekst.

  Dokument

  Angi krav til sidestørrelse og -orientering, antall sider, tomme sider og oppsett for utfallende og satslinje.

 4. Velg Lagre for å beholde endringene i én profil før du arbeider med en annen profil. Du kan også velge OK for å lukke dialogboksen og lagre alle endringer.

Bygge inn og oppheve innebygging av profiler

Når du bygger inn en profil, gjør du profilen til en del av dokumentet. Det er spesielt nyttig å bygge inn profiler når du sender filer til andre. Selv om en profil er innebygd, impliserer det ikke nødvendig bruk. Hvis du for eksempel sender et dokument med en innebygd profil til et trykkeri, kan trykkeriet velge å bruke en annen profil sammen med dokumentet.

Du kan bare bygge inn én profil. Profilen [Grunnleggende] kan ikke bygges inn.

 1. Hvis du vil bygge inn en profil, velger du den fra Profil-listen og klikker deretter på Bygg inn-ikonet  til høyre for Profil-listen.

  Du kan også bygge inn en profil i dialogboksen Definer profiler.

 2. Hvis du vil oppheve innebygging av en profil, kan du velge Definer profiler på menyen i Forhåndskontroll-panelet, markere profilen og deretter velge Opphev innebygging av profil på menyen Forhåndskontrollprofil på venstre side av dialogboksen.

Eksportere og laste inn profiler

Du kan eksportere en profil og gjøre den tilgjengelig for andre. Eksporterte profiler arkiveres med filtypen IDPP.

Merk:

Eksport av profiler er en god måte å sikkerhetskopiere profilinnstillingene på. Når du gjenoppretter innstillinger, tilbakestilles profilinformasjonen. Hvis du vil gjenopprette innstillinger, kan du laste den eksporterte profilen.

Du kan også laste inn en profil som noen andre har gjort tilgjengelig for deg. Du kan enten laste inn en IDPP-fil, eller du kan laste inn den innebygde profilen fra det dokumentet du angir.

 • Hvis du vil eksportere en profil, velger du Definer profiler på Forhåndskontroll-menyen. Velg Eksporter profil på Forhåndskontrollprofil-menyen, angi navn og plassering, og velg Lagre.
 • Hvis du vil laste inn (importere) en profil, velger du Definer profiler på Forhåndskontroll-menyen. Velg Last inn profil på Forhåndskontrollprofil-menyen, marker IDPP-filen eller dokumentet som inneholder en innebygd profil du vil bruke, og velg Åpne.

Slette en profil

 1. Velg Definer profiler på Forhåndskontroll-menyen.

 2. Marker profilen du vil slette, og klikk på Slett forhåndskontrollprofil-ikonet.

 3. Velg OK for å slette profilen.

Vise og løse forhåndskontrollfeil

I listen over feil er det bare kategoriene med feil som vises. Du kan klikke på pilen ved siden av hver oppføring for å utvide eller skjule den.

Vær oppmerksom på følgende når du viser listen over feil:

 • I noen tilfeller er det et designobjekt som en fargeprøve eller avsnittmal som forårsaker problemet. Selve designobjektet rapporteres ikke som en feil. I stedet vises alle sideobjekter som designobjektet brukes på, i listen over feil. I slike tilfeller må du løse problemet i designobjektet.

 • Feil som forekommer i skjult tekst, skjulte betingelser eller notater, vises ikke. Slettet tekst som fortsatt er tilgjengelig i sporede endringer, ignoreres også.

 • Et malsideobjekt med et problem vises ikke hvis malen ikke er i bruk, eller hvis det ikke er noen sider der malen brukes, i det gjeldende området. Hvis et malsideobjekt har en feil, vises den bare én gang i Forhåndskontroll-panelet, selv om feilen gjentas på alle sider der malen brukes.

 • Feil som forekommer i sideobjekter som ikke skrives ut, i sideobjekter på montasjebordet eller i lag som er skjult eller ikke skrives ut, vises bare i listen over feil hvis de relevante valgene er angitt i dialogboksen Valg for forhåndskontroll.

 • Hvis du bare vil skrive ut enkelte sider, kan du begrense forhåndskontrollen til et sideområde. Angi et sideområde nederst i Forhåndskontroll-panelet.

Slå på eller av aktiv forhåndskontroll

Forhåndskontroll er som standard slått på for alle dokumenter.

 1. Hvis du vil slå forhåndskontrollen på eller avfor det aktive dokumentet, velger du På øverst til venstre i Forhåndskontroll-panelet, eller du kan velge Dokument for forhåndskontroll på Forhåndskontroll-menyen nederst i dokumentvinduet.

 2. Hvis du vil slå forhåndskontrollen på eller avfor alle dokumenter, velger du Aktiver forhåndskontroll for alle dokumenter på menyen i Forhåndskontroll-panelet.

Løse feil

 1. I listen over feil kan du dobbeltklikke på en rad eller velge sidetallet i Side-kolonnen for å vise sideobjektet.

 2. Klikk på pilen til venstre for Info for å vise informasjon om den markerte raden.

  Info-panelet inneholder en beskrivelse av problemet og forslag til hvordan det kan løses.

 3. Løs feilen.

Velge en annen profil

I mange arbeidsflyter er det nyttig å bruke ulike profiler. Du kan for eksempel velge ulike profiler for dokumenter du redigerer samtidig, eller du kan velge en ny profil for å starte en ny produksjonsfase. Når du velger en annen profil, undersøkes dokumentet på nytt.

 1. Åpne dokumentet.

 2. Velg en profil på Profil-menyen i Forhåndskontroll-panelet.

Hvis du vil bruke denne profilen hver gang du arbeider med dette dokumentet, gjør du profilen innebygd. Ellers brukes standard arbeidsprofil når dokumentet åpnes.

Angi et sideområde for forhåndskontroll

 1. Nederst i Forhåndskontroll-panelet angir du sideområdet (for eksempel 1–8).

Reglene for å angi sideområde er de samme som i dialogboksen Skriv ut. Feil som forekommer på sider utenfor sideområdet, vises ikke på listen over feil.

Angi Forhåndskontroll-valg

 1. Velg Valg for forhåndskontroll på Forhåndskontroll-menyen.

 2. Angi følgende valg, og velg OK.

  Arbeidsprofil

  Velg den profilen du vil bruke som standard for nye dokumenter. Hvis du vil at arbeidsprofilen skal bygges inn i nye dokumenter, velger du Bygg inn arbeidsprofil i nye dokumenter. Se Definere forhåndskontrollprofiler.

  Bruk innebygd profil / Bruk arbeidsprofil

  Når du åpner et dokument, kan du se om den innebygde profilen eller den angitte arbeidsprofilen brukes til forhåndskontroll.

  Lag

  Angi om objekter i alle lag, synlige lag eller lag som er synlige og kan skrives ut, skal inkluderes i forhåndskontroll. Hvis for eksempel et objekt befinner seg i et skjult lag, kan du unngå at det rapporteres om feil for dette objektet.

  Ikke-utskrivbare objekter

  Velg dette alternativet hvis du vil at det skal rapporteres om feil for objekter som er merket som ikke-utskrivbare i Attributter-panelet, eller for malsideobjekter på sider der Skjul malobjekter brukes.

  Objekter på montasjebord

  Velg dette alternativet hvis du vil at det skal rapporteres om feil for objekter som er montert på montasjebordet.

Begrense antallet rader per feil

Du kan gjøre listene over feil mer håndterbare ved å begrense antallet rader per feil. Hvis det for eksempel brukes én TrueType-skrift i et helt dokument som ikke skal bruke TrueType-skrifter, kan dette generere hundrevis av feil. Hvis du begrenser antallet rader per feil til 25, vises bare de 25 første feilene på listen, og (25+) vises ved siden av listen.

 1. Velg Begrens antall rader per feil på menyen i Forhåndskontroll-panelet, og velg deretter antallet.

Arkivere feilrapport

Du kan generere en tekstfil eller PDF-fil med en oversikt over feilene som vises i Forhåndskontroll-panelet. Rapporten inneholder også andre opplysninger som klokkeslett, dokumentnavn og profilnavn.

Merk:

Hvis du vil ha en full oversikt over dokumentet som inneholder alle skrifter, trykkfarger, koblinger og andre objekter som brukes, kan du opprette en rapport ved hjelp av Pakke-funksjonen.

 1. Velg Arkiver rapport på menyen i Forhåndskontroll-panelet.

 2. Angi om du vil arkivere filen som en PDF-fil eller tekstfil, på menyen Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).

 3. Angi navn og plassering for rapporten, og velg deretter Arkiver.

Forhåndskontrollere bøker

Hvis du velger Forhåndskontroller bok på menyen i Bok-panelet, blir alle dokumenter (eller alle valgte dokumenter) undersøkt for å kontrollere om det finnes feil. Du kan bruke den innebygde profilen i hvert dokument, eller du kan angi en profil som skal brukes. Et ikon som vises som rødt eller grønt eller et spørsmålstegn, viser forhåndskontrollstatusen for hvert dokument. Grønt indikerer at dette dokumentet ikke har noen rapporterte feil. Rødt indikerer feil. Et spørsmålstegn indikerer ukjent status. Dokumentet kan for eksempel være lukket, forhåndskontroll kan være slått av, eller forhåndskontrollprofilen kan være endret.

Angi forhåndskontrollvalg i en bok

 1. Velg Forhåndskontroller bok på menyen i Bok-panelet.

 2. I dialogboksen Valg for forhåndskontroll av bok angir du om valgene for forhåndskontroll skal gjelde for hele boken eller bare utvalgte dokumenter.

 3. Under Forhåndskontrollprofil angir du om du vil bruke profilen som er angitt på menyen Bruk profil, eller den innebygde profilen for hvert dokument.

  Profilen du angir, brukes midlertidig for hvert dokument. Når du lukker og åpner de enkelte dokumentene, brukes enten arbeidsprofilen eller den innebygde profilen, avhengig av hva du har angitt i dialogboksen Valg for forhåndskontroll.

 4. Under Inkluder velger du hvilke objekter som inkluderes i listen over feil.

  Lag

  Angi om objekter i alle lag, synlige lag eller lag som er synlige og kan skrives ut, skal inkluderes i forhåndskontroll. Hvis for eksempel et objekt befinner seg i et skjult lag, kan du velge ikke å vise feil som rapporteres for objektet.

  Objekter på montasjebord

  Velg dette alternativet hvis du vil at det skal rapporteres om feil for objekter som er montert på montasjebordet.

  Ikke-utskrivbare objekter

  Velg dette alternativet hvis du vil at det skal rapporteres om feil for objekter som er merket som ikke-utskrivbare i Attributter-panelet.

 5. Velg Generer rapport for å generere en tekstfil eller PDF-fil som inneholder en liste over feil. Den genererte rapporten viser alle feilene i boken.

 6. Velg Forhåndskontroll.

Løse forhåndskontrollfeil i en bok

Hvis det vises en rød prikk til høyre for dokumentnavnet i Bok-panelet, inneholder dokumentet forhåndskontrollfeil.

 1. Dobbeltklikk på dokumentet som inneholder feil, i Bok-panelet.

 2. Bruk Forhåndskontroll-panelet for å vise feilene i hvert dokument, og gjør de endringene som er nødvendige for å løse problemene.

Designobjekter som maler eller fargekart kan forårsake feil. I slike tilfeller må du først løse feilene i malene eller fargeprøvene i kildedokumentet, og deretter synkroniserer du boken.

Hvis du har angitt en profil for forhåndskontrollen av boken, og dette ikke er den innebygde dokumentprofilen, bør du være oppmerksom på at det kan velges en annen profil neste gang du åpner dokumentet. En annen profil kan gi andre forhåndskontrollfeil.

Pakke filer

Du kan samle filene du har brukt, inkludert skrifttyper og koblede bilder, slik at de enkelt kan leveres til et trykkeri. Når du pakker en fil, oppretter du en mappe som inneholder InDesign-dokumentet (eller dokumentene i en bokfil), nødvendige skrifttyper, koblet grafikk, tekstfiler og en tilpasset rapport. Denne rapporten, som arkiveres som en tekstfil, inneholder informasjonen i dialogboksen Instruksjoner for utskrift, dvs. en oversikt over alle brukte skrifttyper, koblinger og trykkfarger som kreves for å trykke dokumentet, i tillegg til utskriftsinnstillinger.

Det utføres automatisk en oppdatert forhåndskontroll i InDesign. Dialogboksen Pakkeinnhold viser alle problemområder som er oppdaget. Når du skal levere dokumentet til trykkeriet, kan du også bruke en sammensatt PDF-fil som er basert på dokumentet, eller en PostScript-fil.

 1. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Pakke:
  • Velg Fil > Pakke. (Hvis Pakke ikke vises på Fil-menyen, kan du prøve å velge et annet arbeidsområde, for eksempel Vindu > Arbeidsområde > Avansert.)

  • I Bokpanel-menyen velger du Pakke bok eller Pakkevalgte dokumenter, avhengig av om alle, noen eller ingen av dokumentene er valgt i Bok-panelet.

  Et advarselsikon  angir problemområder.

 2. I dialogboksen Pakkeinnhold gjør du ett av følgende:

  • Hvis du får melding om problemer, velger du Avbryt og bruker Forhåndskontroll-panelet for å løse problemområder.

  • Velg problemområdet (for eksempel Skrifter), og rett deretter opp problemet. Når du er fornøyd med dokumentet, starter du pakkingen på nytt.

  • Velg Opprett instruksjoner for utskrift i Sammendrag-fanen for å lage en fil med instruksjoner for utskrift.      
  • Velg Pakke for å starte pakkingen.

 3. Hvis du har valgt Opprett instruksjoner for utskrift, vises Instruksjoner for utskrift-dialogboksen. Fyll ut instruksjonene for utskrift. Filnavnet du angir, er navnet på rapporten som følger med alle andre pakkefiler. Klikk Fortsett.

 4. Angi en plassering som alle pakkefiler skal lagres til.

 5. Velg blant følgende:

  Kopier skrifter

  Kopierer alle nødvendige skriftfiler, ikke hele skriftsnittet.

  Kopier koblet grafikk

  Kopierer koblede grafikkfiler til pakkemappen.

  Oppdater koblinger til grafikk i pakken

  Endrer grafikkoblingene til pakkemappen.

  Bare bruk orddelingsunntak for dokument

  Hvis dette alternativet er aktivert, flagger InDesign dette dokumentet, slik at ikke flyten endres hvis noen andre åpner eller redigerer det på en datamaskin som har andre innstillinger for orddeling og ordlister. Du kan aktivere dette valget når du sender filen til et trykkeri.

  Inkluder skrifttyper og koblinger fra skjulte lag og lag som ikke skrives ut

  Pakker objektene som finnes i skjulte lag, skjulte betingelser og lag som valget Skriv ut lag er deaktivert for. Hvis det ikke er merket av for dette valget, inneholder pakkene bare det som er synlig og kan skrives ut fra dokumentet når du oppretter pakken.

  Velg IDML-alternativer
  Velg IDML-alternativer

  Inkluder IDML

  Pakker inn IDML-filen med pakken. Dette lar InDesign-dokumentet/boken åpnes i tidligere versjoner av InDesign.

  Inkluder PDF (utskrift)

  Velg for å pakke en pdf(utskrift). Alle forhåndsinnstillinger for pdf som for tiden er tilgjengelige til bruk ved pakking.Sist brukte forhåndsinnstilling for pdf er standard forhåndsinnstilling for pdf i nedtrekksmenyen for forhåndsinnstilling for pdf.

  Merk:

   

  • Dersom det ikke dukker opp noen advarsel i løpet av opprettelse av pdf, blir pdf opprettet. Men det vises en advarsel.
  • Dersom en feil i løpet av opprettelse av pdf/idml eller pakking, utføres det en komplett tilbakestilling, og ingenting blir opprettet.
  • Navnet til den opprettede idml- og pdf-filen er det samme som .indd-dokumentet.

  Vis rapport

  åpner rapporten med instruksjoner for utskrift i et tekstredigeringsprogram med én gang filene er pakket. Velg knappen Instruksjoner hvis du vil redigere instruksjonene for utskrift før du fullfører pakkingen. Dette alternativet er bare aktivert hvis du har valgt Opprett instruksjoner for utskrift i trinn 2.

 6. Velg Pakke for å fortsette pakkingen.

Rette opp skrifttypefeil

Skrifter-området i dialogboksen Pakkeinnhold viser alle skriftene som brukes i dokumentet – inkludert skrifter som brukes for skjult tekst eller tekst på montasjebordet, og skrifter som er innebygd i EPS-filer, opprinnelige Adobe Illustrator-filer og monterte PDF-sider – og angir om skriften er installert på datamaskinen og tilgjengelig. Når du velger Bare vis problemer, vises skrifttyper som kommer inn under følgende kategorier:

Manglende skrifter

Viser skrifter som er brukt i dokumentet, men som ikke er installert på gjeldende datamaskin eller ikke er tilgjengelige som dokumentinstallerte skrifter.

Ufullstendige skrifter

Viser skrifttyper som kan vises på skjermen på gjeldende datamaskin, men som mangler for skriveren.

Beskyttede skrifter

Viser skrifter som ikke kan bygges inn i PDF- eller EPS-filer eller brukes som dokumentinstallerte skrifter av lisensieringsårsaker.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Lukk dialogboksen Forhåndskontroll, og installer skrifttypene på datamaskinen.

  • Velg Finn skrift i Skrifter-området i dialogboksen Forhåndskontroll, og søk etter, vis, og erstatt skrifttypene du bruker i dokumentet.

Forsikre deg om at du har lisens for skrifttypene som brukes i dokumentet, at de er installert og aktivert enten på datamaskinen eller utenheten.

Området Koblinger og bilder i dialogboksen Pakkeinnhold viser alle koblinger, innebygde bilder og monterte InDesign-filer som brukes i dokumentet, inkludert DCS- og OPI-koblinger fra koblet EPS-grafikk. Bilder som er innebygd i EPS-grafikk og monterte InDesign-filer, inkluderes ikke som koblinger i forhåndskontrollrapporten. Ved forhåndskontroll angis koblinger som mangler eller er foreldet, og RGB-bilder (som kanskje ikke separeres riktig hvis ikke fargehåndtering er aktivert og riktig konfigurert).

Merk:

Dialogboksen Pakkeinnhold kan ikke oppdage RGB-bilder som er innebygd i monterte EPS-, Adobe Illustrator-, Adobe PDF- og FreeHand-filer, og monterte INDD-filer. For å oppnå best resultat bør du bekrefte fargedata for montert grafikk ved hjelp av Forhåndskontroll-panelet eller de opprinnelige applikasjonene.

 1. Hvis du bare vil vise bilder det er problemer med, velger du Bare vis problemer i området Koblinger og bilder i dialogboksen Pakkeinnhold.
 2. Reparer en kobling ved å gjøre ett av følgende:
  • Marker problembildet, og velg Oppdater eller Koble på nytt.

  • Velg Reparer alle.

 3. Finn de riktige bildefilene, og velg Åpne.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet