Justere tekst

Tekst kan justeres etter en av eller begge kantene (eller margene) til en tekstramme. Blokkjustering betyr at teksten er justert etter begge kantene. Du kan justere all tekst i et avsnitt bortsett fra den siste linjen (Venstrejuster eller Høyrejuster), eller du kan justere all tekst i et avsnitt inkludert den siste linjen (Juster alle linjer). Når det bare står noen få tegn på den siste linjen, kan det være lurt å bruke et spesielt avslutningstegn og deretter lage et justert mellomrom.

Justere tekst
Venstrejuster (til venstre) og Juster alle linjer (til høyre)

Merk:

Når du justerer alle tekstlinjene og bruker Adobe justeringsmetode for avsnitt, flyttes tekst slik at avsnittet får konsekvent teksttetthet og ser pent ut. Du kan finjustere mellomrommene i justert tekst.

Når du midtstiller eller justerer etter tekst i et rammerutenett, justeres ikke teksten lenger nøyaktig etter rutenettet. Du kan også angi avsnittsjustering for alle avsnittene i rammenettverket.

 1. Markere tekst.
 2. Velg en av justeringsknappene (Venstrejuster, Midtstill, Høyrejuster, Midtjuster og Bruk hele linjen) i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 3. (Valgfritt) Velg Juster mot ryggen eller Juster fra ryggen.

  Når du bruker Juster mot ryggen for et avsnitt, høyrejusteres tekst på venstresider, men når den samme teksten flyter inn på en høyreside (eller hvis rammen flyttes til en høyreside), venstrejusteres den. Når du bruker Juster fra ryggen for et avsnitt, venstrejusteres tekst på venstresider, mens tekst på høyresider høyrejusteres.

  I vertikale rammer har det ingen hensikt å justere mot eller bort fra ryggen, ettersom teksten justeres parallelt med retningen på ryggen.

Merk:

Hvis du vil venstrejustere den venstre siden av en tekstlinje og høyrejustere den høyre siden, plasserer du først innsettingspunktet der du vil høyrejustere teksten. Trykk deretter på tabulatortasten, og høyrejuster resten av linjen.

Justere avsnitt etter registerlinjer

Registerlinjene representerer linjeavstanden for brødtekst i et dokument. Du kan bruke trinn av denne verdien for linjeavstand for alle objekter på siden, slik at teksten alltid rettes opp mellom spalter og fra side til side. Hvis brødteksten i dokumentet har 12-punkts linjeavstand, kan du for eksempel angi 18 punkt som linjeavstand for overskriftene og bruke et mellomrom på 6 punkt foran avsnittene som følger overskriftene.

Ved bruk av registerlinjer oppnås en konsekvent plassering av tekstobjekter på en side. Du kan justere linjeavstanden for avsnittet slik at grunnlinjene for avsnittet justeres etter det underliggende rutenettet for siden. Dette er nyttig hvis du vil at tekstens grunnlinjer skal justeres i flere spalter, eller at tilstøtende tekstrammer skal justeres. Du kan endre innstillingene for registerlinjene under Rutenett i dialogboksen Innstillinger.

Du kan også justere bare den første linjen i et avsnitt etter registerlinjene, og la resten av linjene følge den angitte linjeavstanden.

Hvis du vil vise registerlinjer, velger du Vis > Rutenett og hjelpelinjer > Vis registerlinjer.

Merk:

Registerlinjene er bare synlige hvis dokumentet er zoomet inn mer enn terskelverdien i innstillingene for rutenett. Det kan hende at du må zoome inn for å kunne se registerlinjene.

Justere avsnitt etter registerlinjene

 1. Markere tekst.
 2. Velg Lås til registerlinjer  i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Merk:

Hvis du vil at linjeavstanden for teksten ikke skal endres, angir du samme linjeavstand for registerlinjene som for teksten. Du kan også bruke en faktor av denne verdien.

Justere bare den første linjen til registerlinjene

 1. Marker avsnittene du vil justere.
 2. Velg Juster bare første linje til rutenett på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.
 3. Velg Lås til registerlinjer  i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Opprette balansert overskriftstekst

Du kan balansere ujevnt justert tekst over flere linjer. Dette er spesielt nyttig med overskrifter over flere linjer, uttrukne sitater og midtstilte avsnitt.

Opprette balansert overskriftstekst
Før og etter bruk av Balanser ujevne linjer på tittelen

 1. Klikk i avsnittet du vil balansere.
 2. Velg Balanser ujevne linjer på menyen i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Denne funksjonen trer bare i kraft når Adobe justeringsmetode for avsnitt er valgt.

Opprette avsnitt som går over flere spalter eller deler spalter

Du kan strekke et avsnitt, for eksempel en overskrift, over flere spalter i en tekstramme. Du kan velge om avsnittet skal gå over alle spalter eller et angitt antall spalter. Når et avsnitt er angitt til å strekkes over flere spalter i en tekstramme med flere spalter, balanseres en eventuell tekst foran avsnittet.

Du kan også dele et avsnitt i flere spalter innenfor samme tekstramme.

 

Avsnitt som går over og deler flere spalter
Avsnitt som går over og deler flere spalter

A. Overskrift som går over flere spalter B. Delt spalte 

Strekke et avsnitt over flere spalter

 1. Plasser innsettingspunktet i avsnittet.

  Du kan også bruke denne funksjonen som en del av en avsnittsmal, for eksempel en overskriftsmal.

 2. Velg Strekk ut kolonner på kontrollpanelmenyen eller menyen i Avsnitt-panelet.

 3. Velg Strekk ut kolonner på Avsnittslayout-menyen.

 4. Velg hvor mange spalter avsnittet skal gå over, på Strekk over-menyen. Velg Alle hvis du vil strekke avsnittet over alle spaltene.

 5. Hvis du vil legge til ekstra mellomrom før eller etter det utstrukkede avsnittet, angir du verdier for Mellomrom foran strekk ut og Mellomrom etter strekk ut og klikker OK.

Dele et avsnitt i spalter

 1. Plasser innsettingspunktet i avsnittet.

  Du kan også bruke denne funksjonen som en del av en avsnittsmal, for eksempel en overskriftsmal.

 2. Velg Strekk ut kolonner på kontrollpanelmenyen eller menyen i Avsnitt-panelet.

 3. Velg Del kolonner på Avsnittslayout-menyen.

 4. Angi følgende valg, og velg OK:

  Underkolonner

  Velg hvor mange spalter du vil dele inn avsnittet i.

  Mellomrom foran del / Mellomrom etter del

  Legg til mellomrom før og etter det delte avsnittet.

  Innv. spaltemellomrom

  Angi mellomrommet mellom de delte avsnittene.

  Utvendig spaltemellomrom

  Angi mellomrommet mellom ytterkanten av de delte avsnittene og margene.

Justere tekst vertikalt i en tekstramme

Du kan justere og fordele tekstlinjer i en ramme langs den vertikale aksen, slik at du enklere kan holde teksten konsekvent vertikalt mellom rammer og spaltene i dem.

Du kan justere tekst etter toppen, midten eller bunnen av rammen ved å bruke verdiene for linjeavstand og avsnittsmellomrom for hvert avsnitt. Du kan også justere tekst vertikalt, slik at det blir lik avstand mellom linjene uavhengig av verdiene for linjeavstand og avsnittsmellomrom.

Justere tekst vertikalt
Vertikal bunnjustering (til venstre) og vertikal justering (til høyre)

Vertikal tekstjustering beregnes ut fra grunnlinjeplasseringen til hver tekstlinje i rammen. Vær oppmerksom på følgende når du justerer vertikalt:

 • Toppen av rammen defineres som grunnlinjen til den første linjen med toppjustert tekst. Valget Forskyvning ved første grunnlinje i dialogboksen Valg for tekstramme påvirker denne verdien.

 • Bunnen av rammen defineres som grunnlinjen til den siste linjen med bunnjustert tekst. Fotnotetekst justeres ikke.

 • Når du bruker valget Lås til registerlinjer på avsnitt med topp-, midt- eller bunnjustering, justeres alle linjene etter registerlinjene. Hvis du bruker valget Juster, låses bare den første og siste linjen til registerlinjene.

 • Hvis du justerer verdiene for øvre eller nedre rammemarg for en tekstramme i dialogboksen Valg for tekstramme, endrer du plasseringen av henholdsvis den første eller den siste grunnlinjen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Marker en ramme med markeringsverktøyet.

  • Klikk i en tekstramme med tekstverktøyet .

 2. Velg Objekt > Valg for tekstramme.
 3. Velg ett av følgende valg for Juster under Vertikal justering i dialogboksen Valg for tekstramme:
  • Hvis du vil justere teksten vertikalt nedover fra toppen av rammen, velger du Topp. (Dette er standardinnstillingen.)

  • Hvis du vil midtstille tekstlinjene i rammen, velger du Midtstill.

  • Hvis du vil justere teksten vertikalt oppover fra bunnen av rammen, velger du Bunn.

  • Hvis du vil fordele tekstlinjene jevnt mellom toppen og bunnen av rammen, velger du Juster.

 4. Hvis du velger Juster og vil forhindre at verdien for linjeavstand blir uproporsjonalt større enn verdien for avsnittsmellomrom, angir du en verdi for Grense for avsnittsmellomrom. Avstanden mellom avsnittene økes opptil verdien du angir. Hvis teksten fortsatt ikke fyller rammen, justeres avstanden mellom linjene til rammen er fylt. Grenseverdien for avsnittsmellomrom brukes i tillegg til verdien for Mellomrom foran eller Mellomrom etter, som angis i Avsnitt-panelet.
  Avsnittsmellomrom
  Grensen for avsnittsmellomrom satt til null (til venstre) og 1 pica (til høyre)

  Merk:

  Vær forsiktig med å justere tekstrammer med flere spalter vertikalt. Hvis den siste spalten bare innholdet noen få linjer, kan det vises for stor avstand mellom linjene.

 5. Velg OK.

Merk:

En enkel måte å justere verdien for Grense for avsnittsmellomrom på, er å velge Forhåndsvisning og deretter klikke på Pil opp eller Pil ned ved siden av verdien for Grense for avsnittsmellomrom til avsnittsmellomrommet ser ut til å være balansert med linjeavstanden.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet