Sluttnoter

Opprette sluttnoter

En sluttnote består av to sammenkoblede deler, nemlig sluttnotereferansenummeret som vises i kildeteksten, og sluttnoteteksten som vises i en ny ramme på slutten av dokumentet. Det er et merke nederst i venstre hjørne av sluttnoterammen.

Du kan opprette sluttnoter eller importere dem fra Word eller dokumenter. Sluttnoter nummereres automatisk etter hvert som de legges til i et dokument. Du kan angi nummereringsstil, utseende og layout for sluttnoter. I tillegg justeres nummereringen automatisk hvis sluttnotene i teksten omorganiseres. Du kan også legge til sluttnoter i en tabell.

Sluttnoteikonet nederst i venstre hjørne av en sluttnoteramme

Følg disse trinnene for å lage sluttnoter:

 1. Plasser innsettingspunktet der du vil at referansenummeret for sluttnoten skal vises.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Høyreklikk og velg Sett inn sluttnote.
  • Velg Tekst > Sett inn sluttnote.
 3. Skriv inn sluttnoteteksten.

Merk:

Når innsettingspunktet er plassert i en sluttnote, kan du gjøre ett av følgende for å gå tilbake til det stedet du var i teksten:

 • Høyreklikk og velg Gå til sluttnotereferanse.
 • Velg Tekst > Gå til sluttnotereferanse.

Importere sluttnoter fra Word-dokumenter

Du kan importere sluttnoter fra et Word-dokument som har sluttnoter ved hjelp av Importvalg i Microsoft Word. Alternativet om å importere sluttnoter er aktivert som standard.

Importere sluttnoter fra Word-dokumenter

 1. Velg Fil > Monter.

 2. Velg Word-dokumentet du vil importere.

 3. Klikk Åpne.

Alle sluttnotene importeres og legges til i en ny tekstramme.

Merk:

Du kan importere flere Word-dokumenter samtidig. Sluttnotene i alle dokumentene importeres i én enkelt tekstramme, hvis området er satt til Dokument.

Endre nummerering og layout for sluttnoter

Hvis du vil endre nummerering og layout for sluttnoter, gjør du ett av følgende:

 • Velg Skrift > Alternativer for dokumentsluttnoter
 • Klikk på merket  i det nedre venstre hjørnet av sluttnoterammen

Endringer du utfører, påvirker både eksisterende sluttnoter og alle nye sluttnoter. Følgende valg vises i dialogboksen Alternativer for sluttnoter:

Alternativer for sluttnoter

Topptekst for sluttnoter

Sluttnotetittel:

Angi tittelen for sluttnoterammen.

Avsnittstil:

Velg en avsnittstil som formaterer sluttnotetittelen. Alle avsnittstilene som er tilgjengelige i Avsnittstil-panelet, vises på menyen. Standardverdien for avsnittstil er [Grunnleggende avsnitt]. Stilen [Grunnleggende avsnitt] kan ha forskjellig utseende avhengig av standard skriftinnstillinger for dokumentet.

Nummerering

Stil:

Velg nummereringsstil for sluttnotereferansenumrene.

Start på:

Angi nummeret som skal brukes for første sluttnote i artikkelen. Valget Start på er spesielt nyttig for dokumenter i en bok. Nummerering av sluttnoter fortsettes ikke på tvers av dokumenter i en bok.

Modus:

Hvis du har flere artikler eller tekstrammer i et dokument med fortløpende sidenummerering, velger du Fortløpende for å begynne sluttnotenummereringer for hver artikkel til å fortsette der den forrige artikkelen slutter. Velg Start på nytt for hver artikkel for å starte hver artikkel i et dokument med det samme Start på-nummeret.

Sluttnotereferansenummer i tekst

Plassering:

Dette alternativet bestemmer hvordan referansenummeret for sluttnoter skal se ut. Hevet skrift brukes som standard. Hvis du foretrekker å formatere nummeret ved hjelp av en tegnstil (for eksempel en tegnstil som inneholder innstillinger for hevet OpenType-skrift), velger du Bruk normal og angir tegnstilen.

Tegnstil:

Velg en tegnstil for å formatere sluttnotereferansenummeret. I stedet for å bruke hevet skrift, velger du for eksempel en tegnstil med normal plassering og forhøyet grunnlinje. Alle tegnstiler som er tilgjengelige i Tegnstil-panelet, vises på menyen.

Formatering for sluttnoter

Avsnittstil:

Velg en avsnittstil til å formatere sluttnoteteksten for alle sluttnoter i dokumentet. Alle avsnittstilene som er tilgjengelige i Avsnittstil-panelet, vises på menyen. Standardverdien for avsnittstil er [Grunnleggende avsnitt]. Stilen [Grunnleggende avsnitt] kan ha forskjellig utseende avhengig av standard skriftinnstillinger for dokumentet.

Skilletegn:

Skilletegnet bestemmer hvilken type mellomrom som skal vises mellom sluttnotenummeret og begynnelsen på sluttnoteteksten. Hvis du vil endre skilletegn, må du markere eller slette gjeldende skilletegn før du velger et nytt skilletegn. Du kan bruke flere tegn. Hvis du vil sette inn blanktegn, angir du riktig metategn, for eksempel ^m for langt mellomrom.

Valg for plassering:

Område:

Velg dette alternativet for å angi hvordan sluttnoter beholdes i et bestemt dokument. Velg Artikkel for å opprette en ulik sluttnoteramme for hver artikkel. Velg Dokument for å bruke én sluttnoteramme for hele dokumentet. Dette alternativet kan også brukes til å endre området.

Sluttnoteramme:

Velg dette alternativet for å angi hvordan en ny sluttnoteramme opprettes når du setter inn en sluttnote. Velg På en ny side for å opprette sluttnoterammen på en ny side for det angitte området. Velg Last inn monteringsmarkør for å laste inn monteringsmarkøren til å sette inn den første sluttnoten for det angitte området. Monteringsinnskyteren kan plasseres hvor som helst i dokumentet, og alle sluttnoter i området legges kun til i denne rammen.

Prefiks/suffiks

Vis i:

Bruk dette alternativet hvis du vil vise prefikser eller suffikser i sluttnotereferansen, sluttnoteteksten eller begge deler. Dette alternativet er spesielt nyttig hvis du vil plassere sluttnoter inne i tegn, for eksempel [1].  

Prefiks:

Prefikser vises før nummeret, for eksempel [1.Skriv inn et tegn eller flere tegn, eller velg et alternativ for prefiks. Hvis du vil angi spesialtegn, velger du ikonet ved siden av prefikskontrollen for å vise en meny.

Suffiks:

Suffikser vises etter nummeret, for eksempel 1].Skriv inn et tegn eller flere tegn, eller velg et alternativ for suffiks. Hvis du vil angi spesial
tegn, velger du ikonet ved siden av sufffikskontrollen for å vise en meny.

Arbeide med sluttnotetekst

Merk følgende når du redigerer sluttnoteteksten:

 • Sluttnoter opprettes i en ny ramme med et merke nederst i venstre hjørne av rammen. Hvis du klikker på merket, åpnes dialogboksen Alternativer for sluttnoter.
 • Sluttnoterammen kan ikke være koblet til en annen artikkel.
 • Sluttnoter i sluttnoterammen er merket med sluttnotemarkører. Tekst, som for eksempel overskrift, kan skrives inn i sluttnoterammen utenfor disse markørene. Dette ekstrainnholdet hører ikke til en sluttnote.
 • Du kan klippe ut en sluttnoteramme og lime den inn hvor som helst for å flytte sluttnoterammen i dokumentet.
 • Hvis du sletter sluttnotereferansemarkøren, slettes hele den tilhørende sluttnoteteksten. På samme måte slettes referansemarkøren hvis du sletter sluttnoteteksten.
 • Hvis du sletter hele sluttnoterammen, slettes alle tilhørende sluttnotereferanser.
 • Hvis du sletter alle sluttnotereferansene, slettes hele sluttnoteteksten. Tekst utenfor sluttnotemarkørene slettes ikke.
 • Du kan velge og bruke tegn- og avsnittsformatering for sluttnotetekst. Du kan også angi og endre utseendet på sluttnotereferansenummeret, men det anbefales å gjøre det ved hjelp av dialogboksen Valg for dokumentsluttnoter.
 • Når du klipper ut eller kopierer tekst som inneholder sluttnotereferansenumre, plasseres sluttnoteteksten også på utklippstavlen. Hvis du kopierer teksten til et annet dokument, får sluttnotene i teksten den nummereringen og layouten som brukes i det nye dokumentet.
 • Hvis du fjerner overstyringer og tegnstiler for et avsnitt som inneholder en sluttnotereferansemarkør, mister fotnotereferansenummeret attributtene du tilordnet i dialogboksen Alternativer for dokumentsluttnoter.

Konvertere fotnoter og sluttnoter

Slik konverterer du fotnoter til sluttnoter og sluttnoter til fotnoter i dokumentet:

 1. Velg Tekst > Konverter fotnote og sluttnote.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Velg Fotnote til sluttnote for å konvertere fotnoter til sluttnoter.
  • Velg Sluttnote til fotnote for å konvertere sluttnoter til fotnoter.
  Konvertere fotnoter og sluttnoter

 3. Velg ett av følgende fra rullegardinmenyen Omfang:

  Dokument: Hvis du vil konvertere alle fotnotene eller sluttnotene i dokumentet.
  Markering: Hvis du bare vil konvertere fotnotene og sluttnotene i det markerte området.

 4. Klikk på Konverter.

Slette sluttnoter

Hvis du vil slette en sluttnote, markerer du sluttnotereferansenummeret som vises i teksten, og deretter trykker du Tilbake eller Slett. Hvis du bare sletter sluttnoteteksten, beholdes sluttnotereferansenummeret og sluttnotestrukturen.