Fletting

Ved å bruke Datafletting-panelet i InDesign kan du enkelt lage flere varianter av dokumentet ditt ved å flette sammen en datakildefil (CSV- eller TXT-fil) med et InDesign-dokument. Du kan for eksempel bruke datafletting for å lage flere hundre varianter av brev, konvolutter eller adresselapper, raskt og nøyaktig. Datafletting kalles også utskriftsfletting.

Forutsetninger

Alt du trenger for å bruke datafletting, er en datakildefil og et måldokument. 

 • Datakildefilen inneholder informasjon som er ulik for hver variant av måldokumentet, for eksempel navnene og adressene til mottakerne av et standardbrev. En datakildefil består av felt og oppføringer. Felt er grupper med spesifikk informasjon, for eksempel firmanavn eller postnumre, mens oppføringer er rader med fullstendige sett med informasjon, for eksempel firmanavn, gateadresse, postnummer, poststed og land. En datakildefil kan være kommadelt (*.csv) eller tabulatordelt (*.txt), det vil si at dataene er skilt med henholdsvis komma og tabulator.
 • Måldokumentet er et InDesign-dokument som inneholder plassholderne for datafeltene, pluss alt standardtekstmaterialet, all teksten og andre elementer som er like i alle variantene av det flettede dokumentet.

Det flettede dokumentet er InDesign-dokumentet som inneholder standardtekstinformasjonen fra måldokumentet gjentatt så mange ganger at alle oppføringene i datakilden er brukt.

Fletting

A. Datakildefil B. Måldokument C. Flettet dokument 

Fletting-panelet

Fletting-panelet er tilgjengelig fra Vindu > Verktøy. Navnet og typen for hvert datafelt vises i panelet. Hvis du har satt inn datafeltene i dokumentet ditt, vises i tillegg sidetallet der datafeltet er plassert.

Fletting-panelet

A. Fletting-menyen B. Opprett flettet dokument C. Sidetall der datafelt er plassert D. Forhåndsvis siste oppføring E. Forhåndsvis neste oppføring F. Gå til oppføring G. Forhåndsvis forrige oppføring H. Forhåndsvis første oppføring I. Forhåndsvis oppføringer J. Datafelttype og navn K. Datakilde 

Fremgangsmåte for fletting

1. Planlegg for å finne ut hvilke datafelt du skal bruke i kilde- og måldokumentene.

Bestem hvordan det endelige dokumentet skal se ut, slik at du vet hvilke felt du trenger for å utføre flettingen. Hvis du for eksempel oppretter et postkort som skal sendes til kunder, kan du bruke disse datafeltene:

<<Firmanavn>><<Adresse>><<Postnummer>>, <<Poststed>> <<Land>>

Regnearket eller databasen kan se slik ut:

Eksempel på datafil

2. Arkiver datakildefilen, vanligvis et regneark eller en databasefil, som en kommadelt (*.csv) eller tabulatordelt (*.txt) tekstfil.

Sørg for at datakildefilen er strukturert på en måte som gjør at du kan ta med de aktuelle feltene i måldokumentet. For eksempel bør den øverste raden i et regneark inneholde feltnavnene du skal bruke i måldokumentet, for eksempel Firma og Adresse.

Du finner mer informasjon i Om datakildefiler.

3. Opprett et måldokument som inneholder tekst og andre elementer som er like i alle versjonene av måldokumentet.

Du finner mer informasjon i Om måldokumenter.

4. Velg datakilde ved hjelp av Fletting-panelet.

Du finner mer informasjon i Velge en datakilde.

5. Sett inn felt fra Fletting-panelet i måldokumentet.

Du kan legge til datafelt på en dokumentside eller en malside. Du har flere alternativer hvis du legger til datafelt på en malside.

Du finner mer informasjon i Sette inn datafelt og Legge til plassholdere for datafelt på malsider.

6. Forhåndsvis oppføringene for å forsikre deg om at måldokumentet ser ut slik du hadde tenkt.

Du finner mer informasjon i Forhåndsvise oppføringer i måldokumentet.

7. Flett måldokumentet med datakildefilen, eller eksporter til PDF.

Du finner mer informasjon i Flette oppføringer.

Om datakildefiler

Datakilden kommer vanligvis fra en regneark- eller databaseapplikasjon, men du kan opprette din egen datakildefil med InDesign eller et annet tekstredigeringsprogram. Datakildefiler må arkiveres i tekstformat, enten kommadelt (*.csv) eller tabulatordelt (*.txt). Se i brukerhåndboken for kildeprogrammet hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du eksporterer til disse formatene.

I komma- eller tabulatordelte tekstfiler skilles oppføringene med avsnittsbrudd, og felt skilles med kommaer eller tabulatorer. Datakildefilen kan også inneholde tekst eller baner som viser bilder på harddisken.

Eksempel på en kommadelt datakildefil

Name,Company Name,State 
Bill Tucker,CoreVent Labs,Nevada 
Dat Nguyen,"Brady, Hunt, and Baxter, Inc",Delaware 
Maria Ruiz,"Brinquist Enterprises, Inc.",California
Merk:

Hvis du vil ha med et komma eller et anførselstegn i en kommadelt fil, setter du teksten i anførselstegn, for eksempel “Brady, Hunt, and Baxter, Inc”. Hvis du ikke bruker anførselstegn, behandles hvert av navnene som egne felt.

Du kan ikke sette inn et linjeskift i et felt i datakildefilen. Hvis det er nødvendig å dele et felt over flere linjer, oppretter du to ulike felt, for eksempel <<Adresse1>> og <<Adresse2>>.

Du kan velge Fjern tomme linjer for tomme felt for å unngå tomme linjer når du fletter dokumentet. Linjen slettes imidlertid ikke hvis det finnes tegn, inkludert mellomrom, på linjen.

Legge til bildefelt i datakildefilen

Ved å legge til bildefelt i datakildefilen kan du vise ulike bilder i de enkelte flettede oppføringene. Hvis du for eksempel fletter dokumenter med informasjon om ulike firmaer, kan du dra med bilder av de ulike firmalogoene som en del av flettingen.

 1. Åpne datakildefilen.
 2. Skriv inn et krøllalfategn (@) først i datafeltnavnet for å sette inn tekst eller baner som henviser til bildefiler.

  @-tegnet er bare nødvendig på den første linjen. Påfølgende linjer må inneholde banene for bildet. Baner, som skiller mellom store og små bokstaver, må følge navngivningsreglene for operativsystemet de er arkivert i.

  Merk:

  Hvis du får en feilmelding når du skriver inn @-tegnet først i feltet, skriver du inn en apostrof (') før @-tegnet (for eksempel '@Bilder) for å validere funksjonen. I noen applikasjoner, for eksempel Microsoft Excel, er @-tegnet reservert for funksjoner.

(Windows) Eksempel på bildehenvisninger i datakildefilen

Navn

Alder

@Bilder

Bjørn Tune

36

C:\Bilder\BjørnTune.jpg

Dag Njøsen

53

C:\MineDokumenter\dag.gif

Maria Runde

26

C:\Bilder\Runde.psd

(Mac OS) Eksempel på bildehenvisninger i datakildefilen

Navn

Alder

@Bilder

Bjørn Tune

36

Mac HD:Bilder:BjørnTune.jpg

Dag Njøsen

53

Skrivebord:Familie:dag.gif

Maria Runde

26

Mac HD:Bilder:Runde.psd

Merk:

Du kan bruke InDesign til å vise banen til et bilde på operativsystemet. Sett inn et bilde i et InDesign-dokument, og bruk deretter Koblinger-panelet til å vise bildets plassering. Med bildet markert velger du Kopier informasjon > Kopier fullstendig bane på menyen i Koblinger-panelet. Det kan hende at du må redigere banen etter at du har limt den inn i datakilden. Denne teknikken er spesielt nyttig å bruke for bilder på en server.

Om måldokumenter

Når datakilden er opprettet, må du sette opp måldokumentet og sette inn felt fra datakildefilen. Måldokumentet inneholder plassholdertekst og grafikk for datafeltene, for eksempel utformingen du vil bruke på hvert av postkortene. Disse feltene kan legges til etter at du har valgt en datakilde.

Måldokumentet inneholder felt fra datakilden der feltplassholdertekst vises.

Når du fletter data, oppretter InDesign et nytt dokument som erstatter feltene med dataene du angav i datakildefilen. Du kan legge datafelt på en malside eller en dokumentside.

Velge en datakilde

Før du setter inn felt i måldokumentet, må du velge en datakilde i Fletting-panelet. Du kan bare velge én datakildefil per måldokument.

 1. Opprett eller åpne dokumentet du skal bruke som måldokument.
 2. Velg Vindu > Verktøy > Fletting.

 3. Velg Velg datakilde på menyen i Fletting-panelet.

 4. Hvis du vil endre valg for delt tekst, velger du Vis importvalg.

  Det er vanligvis ikke nødvendig å vise importvalg siden InDesign automatisk identifiserer hva slags skilletegn og koding som brukes i datakildefilen. Du kan imidlertid angi andre valg for koding og skilletegn hvis du er usikker på om de er korrekt identifisert.

 5. Finn datakildefilen, og velg Åpne.

 6. Hvis du merker av for Vis importvalg, kan du endre valgene for skilletegn og koding før du velger OK. Datafeltene vises i Fletting-panelet.
Merk:

Hvis du får melding om at filen ikke kan åpnes eller om at feil felt vises i listen, må du redigere regneark- eller databasefilen og arkivere filen som en komma- eller tabulatordelt fil.

Når datakilden er valgt og feltene er lastet inn i Fletting-panelet, gjenspeiles ikke endringer i datakilden i måldokumentet før du oppdaterer datakilden.

Sette inn datafelt

Når du velger datakilde, vises en liste med datafeltnavn i Fletting-panelet. Disse navnene er identiske med kolonneoverskriftene fra datakildefilen. Ikoner angir om feltet inneholder tekst eller bilde. Når datafelt legges til i dokumentet, blir de plassholdere for felt, for eksempel <<Firma>>. Du kan markere og formatere plassholdere på samme måte som annen tekst og grafikk.

Du kan tilordne et bildefelt til en eksisterende ramme for å opprette et flytende bilde. Hvis innsettingspunktet er i en tekstramme, eller hvis teksten er markert når du setter inn et bildefelt, settes en liten plassholder inn som en innebygd ramme. Du kan endre størrelsen på plassholderen for bildet for å angi størrelsen på de flettede bildene.

Når du setter inn et datafelt, husker InDesign datakilden. Eventuelle feil i listen over felt, for eksempel skrivefeil, tomme felt og utilsiktede felttyper, må rettes opp i kildeapplikasjonen og deretter oppdateres med Fletting-panelet.

Sette inn et tekstdatafelt i måldokumentet

 1. Lag en tekstramme på en dokumentside eller malside.

  Hvis du legger til datafelt på en malside, kan du se Legge til plassholdere for datafelt på malsider.

 2. Sett innsettingspunktet i tekstrammen der feltplassholderen skal vises, eller marker teksten du vil bytte ut.
 3. Gjør ett av følgende for å sette inn en feltplassholder:
  • Klikk på et felt i listen i Fletting-panelet.

  • Dra et feltnavn fra listen i Fletting-panelet, og slipp det i tekstrammen for å legge til plassholderen. Hvis du drar et tekstfelt til en tom ramme, blir den tomme rammen en tekstramme.

I målapplikasjonen står tekstfeltplassholderne i doble vinkelparenteser (for eksempel <<Navn>>) med gjeldende formateringsattributter (for eksempel skrift og størrelse).

Merk:

Du kan ikke opprette et gyldig felt ved bare å skrive inn feltnavnet eller redigere et eksisterende felt. Du må sette inn feltet fra Fletting-panelet.

Sette inn et bildedatafelt i måldokumentet

 • Hvis du vil sette inn en ny innebygd plassholder for grafikk, drar du et bildefelt til en tekstramme eller setter innsettingspunktet i en tekstramme og klikker på bildefeltet.
 • Hvis du vil sette inn ny flytende grafikk, drar du et bildefelt til en tom grafikkramme eller en eksisterende grafikkramme. Ved å dra et bildefelt til en tom ramme, blir den tomme rammen en grafikkramme.
 • Hvis du vil sette inn et felt i grupperte objekter, tabellceller eller kjedede objekter, drar du bildefeltet til målet.

  Plassholdere for bildefelt vises som rammer som inneholder feltnavnet.

Legge til en QR-kode

Du kan integrere en QR-kode i det flettede dokumentet. Nedenfor ser du de forskjellige QR-kodefeltene som du kan legge til i en arbeidsflyt for datafletting:

 • ren tekst
 • hyperkobling
 • tekstmelding
 • e-post
 • visittkort

Når du skal generere QR-koder for dataoppføringene i TXT- eller CSV-filer, som brukes som datakilde, bruker du følgende formater:

 • Ren tekst: Angi teksten som den er, i QR-kodekolonnen.
 • Hyperkobling: URL-adresse:<url> (For eksempel URL:http://www.google.com)
 • Tekstmelding: SMSTO:<Telefonnummer>:<Melding> (For eksempel: SMSTO:9818143551:Hei)
 • E-post: MATMSG:\nTo:<e-postadresse> (eksempel: MATMSG:\nTO:johndoe@adobe.com\nSUB:Hei;\nBODY:;;)
 • Visittkort: START:VCARD\nVERSJON:2.1\nN:Smith;John\nFN:John Smith\nORG:Adobe\nStilling:Ingeniør\nTLF.;MOBIL:+919876543210\nTLF.;ARBEID;TALEPOST:123456789\nADR;ARBEID:;;Street ABC;Seattle;Washington;98101;US\nE-POST;ARBEID;INTERNETT:abc@adobe.com\nURL:www.adobe.com\nSLUTT:VCARD

Dataoppføringene kan bestå av en blanding av typene e-post, sms, hyperkobling og ren tekst. Angi dem i CSV- og TXT-feltet i formatet beskrevet ovenfor, med tegnet # i kolonnenavnet. Følg disse instruksene for å lage QR-koder:

 1. Velg Windows > Verktøy > Datafletting.

 2. Velg Velg datakilde fra utstikkermenyen.

 3. Velg datafilen med informasjon om QR-felt. Klikk på Åpne.

 4. Marker plassholderen i dokumentet.

 5. Klikk på ikonet Opprett flettet dokument for å lage et flettet dokument.

Legge til plassholdere for datafelt på malsider

Hvis du setter inn datafeltplassholdere på en malside, har du flere muligheter enn om du setter inn plassholdere på dokumentsider:

 • Det flettede dokumentet som opprettes, inneholder de opprinnelige plassholderne på malsidene. Resultatet av flettingen er inkludert som overstyrte malsideobjekter på dokumentsidene.

 • Det flettede dokumentet beholder en kobling til datakilden. Hvis oppføringer i datakilden endres, kan du derfor oppdatere innholdet i det flettede dokumentet ved å velge Oppdater innhold i datafelt. Dette valget er spesielt nyttig hvis du endrer layouten i det flettede dokumentet og senere må legge til nye data fra datakilden.

 • Innstillingene i dialogboksen Opprett flettet dokument er de samme som innstillingene i måldokumentet. Du kan dermed raskt gjenopprette det gjeldende dokumentet med samme utseende. Du kan også bruke fellesinnstillingene til å opprette et identisk dokument med en annen datakilde, eller du kan opprette et nytt dokument med en layout som er noe endret.

Merk:

Hvis du legger til datafelt på en malside, må du kontrollere at tekstrammen som inneholder datafeltene, tillater overstyringer av malobjekt. Velg tekstrammen på malsiden, og velg Tillat overstyringer av malobjekt på utvalg på menyen i Sider-panelet. Hvis det ikke er merket av for dette valget, blir ikke dataene flettet. (Se Lage maler.)

Du kan ikke plassere datafelt både på malsider og dokumentsider. Hvis du vil flette dokumentet, må du bruke en mal som inneholder datafelt, på den første siden i dokumentet.

Merk:

Hvis en feilmelding angir at InDesign ikke kan flette dokumentet fordi det ikke finnes plassholdere, har du muligens lagt til plassholderne på venstre malside i et ettsiders dokument. Side 1 er basert på høyre malside. Legg derfor plassholderne til på høyre malside.

Oppdatere, fjerne eller bytte ut datakildefiler

 • Hvis du vil oppdatere datakildefiler, redigerer og arkiverer du datakildefilen i et komma- eller tabulatordelt format og velger Oppdater datakilde i Fletting-panelet.

  Fletting-panelet oppdateres med endringene. Hvis endringene ikke gjenspeiles i dokumentet etter oppdateringen, fjerner du merkingen for forhåndsvisning for å slå den av, og deretter merker du av for forhåndsvisning på nytt for å slå den på.

 • Hvis du vil fjerne koblingen til datakildefilen, velger du Fjern datakilde på menyen i Fletting-panelet.
 • Hvis du vil bruke en ny datakildefil, velger du Velg datakilde på menyen i Fletting-panelet og angir deretter den nye datakildefilen. Det kan hende at InDesign ikke gjenkjenner alle feltene. I slike situasjoner er det best å slette plassholderfeltene og sette dem inn igjen.
Merk:

Hvis du genererte et flettet dokument fra et måldokument der datafelt ble vist på malsider, kan du oppdatere datafeltene i det flettede dokumentet.

Forhåndsvise oppføringer i måldokumentet

Før du fletter måldokumentet og datakildefilen, er det lurt å forhåndsvise oppføringene for å forsikre deg om at feltdataene vises riktig når informasjonen flettes. Når du forhåndsviser oppføringer, viser Fletting-panelet data fra datakildefilen i stedet for feltplassholdere. I stedet for <<Firma>> vises kanskje Adobe . Du kan bla gjennom oppføringene med navigeringsknappene i Fletting-panelet.

Hvis du finner feil i noen av oppføringene, for eksempel skrivefeil eller for mange mellomrom, anbefales det at du redigerer kildefilen i den opprinnelige applikasjonen. (Se Om datakildefiler.)

 1. Klikk på Forhåndsvisning nederst i Fletting-panelet, eller velg Forhåndsvisning på menyen i Fletting-panelet.

 2. Velg navigasjonsknappene for å bla gjennom dataene i ulike oppføringer.
Merk:

Hvis du vil gå til en bestemt oppføring, klikker du på navigeringsknappene nederst i panelet. Du kan også skrive inn hvilken oppføring du vil forhåndsvise i navigeringsområdet nederst i panelet, og deretter trykke på Enter eller Retur.

Slå forhåndsvisning av og på

Enkelte problemer kan oppstå eller løses når du bytter mellom forhåndsvisningsmodi. Merk deg følgende:

 • Plassholdere erstatter forhåndsvisningsinnholdet når Forhåndsvis ikke er valgt. Hvis du sletter et bilde og rammen som inneholder bildet, eller sletter en hel tekststreng, vises ikke plassholderne når du fjerner merkingen for Forhåndsvis, for de er også blitt slettet.

 • Endringer i dialogboksen Valg for innholdsplassering gjenspeiles ikke før du velger OK. Hvis valget Forhåndsvis er valgt, gjenspeiler dataene heller ikke de oppdaterte plasseringsinnstillingene før du fjerner merkingen og velger valget på nytt.

 • Hvis du prøver å arkivere dokumentet i forhåndsvisningsmodus, får du en melding som ber deg slå av forhåndsvisningsmodus før du arkiverer dokumentet.

Redigere plassholdere for datafelt

Når du legger til et tekstdatafelt i et dokument, skrives plassholderteksten for feltet inn med formateringsattributtene (for eksempel skrift og størrelse) som gjelder ved innsettingspunktet. Du kan deretter redigere attributtene for plassholderteksten for å kontrollere utseendet på de faktiske dataene.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil endre attributter for plassholdere, merker du plassholderteksten og endrer deretter formateringsattributtene slik du ville gjort med annen tekst.

  • Merk plassholderen eller de faktiske dataene, og velg deretter et annet feltnavn i Fletting-panelet for å endre en plassholder.

  • Marker en plassholder, og trykk på Tilbake eller Slett for å slette plassholderen.

Merk:

I artikkelredigeringsvisning vises tekstplassholderne på samme måte som hyperkoblinger. Noen valg i Fletting-panelet er ikke tilgjengelige i artikkelredigeringsvisning.

Angi valg for innholdsplassering

Bruk dialogboksen Valg for innholdsplassering til å angi standardinnstillinger for gjeldende dokument eller for alle fremtidige fletteprosjekter. Her kan du angi hvordan bildet skal plasseres, om bildene skal kobles eller være innebygde, om tomme linjer skal fjernes for tomme felt, og angi maksimalt antall oppføringer for hvert flettede dokument.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du bare vil angi innstillinger for det gjeldende dokumentet, åpner du måldokumentet.

  • Hvis du vil angi innstillinger for alle dokumenter du kommer til å opprette, lukker du alle dokumentene.

 2. Velg Vindu > Verktøy > Fletting.

 3. Velg Valg for innholdsplassering på menyen i Fletting-panelet.

 4. Endre valg for innholdsplassering. (Se Valg for innholdsplassering.)
 5. Klikk på OK.

Flette oppføringer

Når du har formatert måldokumentet og satt inn felt fra datakildefilen, er du klar til å offisielt flette informasjonen fra datakilden og måldokumentet. Du kan flette oppføringene til et annet InDesign-dokument eller direkte til PDF. Når du fletter, oppretter InDesign et nytt dokument eller en ny PDF basert på måldokumentet og erstatter feltene i måldokumentet med den aktuelle informasjonen fra datakildefilen.

Når du fletter et dokument som inneholder datafeltplassholdere på malsider, vil malsideobjektene bli kopiert til malsidene i det nyopprettede dokumentet.

Flette én eller flere oppføringer

 1. Gjør ett av følgende når måldokumentet er åpent:
  • Velg Opprett flettet dokument på menyen i Fletting-panelet, eller velg knappen Opprett flettet dokument .

  • Velg Eksporter til PDF på menyen i Fletting-panelet.

  Opprett flettet dokument

 2. I fanen Oppføringer velger du Alle oppføringer for Oppføringer som skal flettes for å flette alle oppføringene i datakildefilen. Velg Enkeltoppføring for å flette en bestemt oppføring, eller angi et område med oppføringer som skal flettes.

 3. Gjør ett av følgende for Oppføringer per dokumentside:

  • Velg Enkeltoppføring slik at hver oppføring starter øverst på neste side.

  • Velg Flere oppføringer for å opprette mer enn én oppføring per side. (Skrive ut adresseetiketter for eksempel.)

   Du kan ikke flette flere oppføringer hvis datafeltene vises på en side i et flersidig dokument eller på flere malsider.

 4. Velg Generer rapport om skjult tekst ved dokumentoppretting for å automatisk åpne en rapport som sporer skjulte forhold som ble opprettet under flettingen av dataene i InDesign-dokumentet. (Se Rapporter om skjult tekst.)

 5. Velg Varsle når bilder mangler for å få se en melding om manglende kobling når ett eller flere bilder ikke er tilgjengelige.

 6. Hvis du valgte Flere oppføringer i fanen Oppføringer, velger du fanen Layout på flere oppføringer og angir følgende:

  • For Marger angir du verdier for avstanden mellom hjelpelinjer for marger og hver kant av siden.

  • For Layout på oppføringer velger du Rader først eller Kolonner først, og deretter angir du avstanden mellom kolonnene og radene.

 7. Hvis du valgte Flere oppføringer, velger du Forhåndsvis oppsett for flere oppføringer for å se gjennom endringer som er gjort i dialogboksen for å flette oppføringer. Du kan klikke på sideknappene for å navigere i oppføringene.

 8. Velg fanen Valg, og angi valg for plassering. (Se Valg for innholdsplassering.)

 9. Når du er ferdig, klikker du på OK.

 10. Hvis du eksporterer direkte til PDF, angir du PDF-valgene og klikker på Eksporter. Angi et filnavn og en plassering, og klikk på Lagre. (Se Adobe PDF-valg.)

Hvis datakildefilen peker til filformater som ikke støttes, eller bilder som ikke er tilgjengelige, må du kanskje rette opp datakildefilen, slik at den peker til filer som støttes, rette opp banenavnet til eventuelle manglende filer eller ganske enkelt flytte filen til riktig mappe, slik at InDesign finner og plasserer den.

Begrensninger for fletting av flere oppføringer

Du kan velge Flere oppføringer for å opprette mer enn én oppføring per side. Hvis du for eksempel skriver ut adresseetiketter, vil du skrive ut flere enn én etikett per side. Hvordan oppføringene vises i den flettede publikasjonen, avhenger av layoutvalgene. Her er en liste over begrensninger for valget Flere oppføringer:

 • Du kan ikke flette flere oppføringer hvis datafeltene vises på en side i et flersidig dokument eller på flere malsider.

 • Fletting tillater bare én størrelse på plassholdere.

 • Hvis du sletter en oppføring i den flettede publikasjonen, flytes ikke de gjenværende oppføringene på nytt i den tomme plassholderen.

Flette til en PDF-fil

Når du fletter til en PDF-fil, er alle valgene de samme som når du oppretter et flettet InDesign-dokument. Den resulterende PDF-filen benytter PDF XObjects for statiske deler av siden, noe som gir en effektiv PDF-fil med redusert størrelse.

Oppdatere datafelt

Etter at du har flettet et dokument med dataplassholdere på malsider, kan du endre layouten i det flettede dokumentet og fortsatt oppdatere verdier fra datafeltene i datakilden. Bruk Oppdater datafelt til å oppdatere datafeltene uten å endre dokumentlayouten. Dette valget er bare tilgjengelig i flettede dokumenter der dataplassholdere vises på malsidene.

 1. Foreta eventuelle endringer i datakildefilen før du arkiverer og lukker filen.
 2. I det flettede dokumentet velger du Oppdater datafelt.

Endringene som er foretatt gjennom oppdateringen av datafeltene, vises i en loggfil.

Merk:

Dette valget fungerer best når du bare redigerer eller legger til oppføringer i datakildefilen. Hvis du legger til plassholderfelt, legger til nye felt i datakilden eller endrer innstillingene i dialogboksen Opprett flettet dokument, bruker du valget Opprett flettet dokument til å generere et nytt flettet dokument.

Rapporter om skjult tekst

Rapport om skjult tekst vises hvis valget Generer rapport om skjult tekst er valgt i dialogboksen Opprett flettet dokument, og hvis ett eller flere felt inneholder skjult tekst etter at dataene er flettet.

Rapporten viser alle forekomstene av skjult tekst i en nummerert liste med sidetallet teksten vises på, tegn-/ordantall for den skjulte teksten og en bit av den skjulte teksten.

Hvis rapporten vises når du oppretter et flettet dokument, bruker du rapporten til å korrigere betingelsen for skjult tekst. Det kan for eksempel hende at du ønsker å øke størrelsen på tekstrammen, redusere skriftstørrelsen eller redigere teksten.

Valg for innholdsplassering

Følgende valg vises i dialogboksen Valg for innholdsplassering:

Tilpass bilder proporsjonalt

Beholder bildeforholdene, men bildet skaleres slik at det passer i rammen (standard).

Tilpass bilder til rammer

Skalerer bildet, slik at forholdene er identiske med rammens størrelsesforhold.

Tilpass rammer til bilder

Beholder bildestørrelsen, men justerer rammestørrelsen slik at de stemmer overens.

Behold ramme- og bildestørrelser

Plasserer bildet med den egentlige størrelsen i rammen justert etter venstre hjørne øverst i rammen. Bildet beskjæres hvis det er for stort for rammen.

Fyll rammer proporsjonalt

Plasserer bildet slik at høyden eller bredden fyller rammen, men resten av bildet er beskåret.

Innholdstilpasset passform

Tilpasser et bilde automatisk i rammen basert på bildeinnhold og rammestørrelse.

Midtstill i ramme

Justerer midten av bildet til midten av rammen. Dette alternativet er deaktivert hvis du har valgt Innholdstilpasset passform som tilpasningsalternativ.

Koble bilder

Oppretter en kobling, eller filbane, til originalbildefilen. Hvis dette valget ikke er valgt, bygges alle bildedataene inn i InDesign-dokumentet.

Fjern tomme linjer for tomme felt

Fjerner avsnittsskift som er satt inn for tomme felt. Dette er spesielt nyttig ved postutsendelse med et alternativt adressefelt. Dette alternativet ignorerer myke linjeskift. Linjen slettes ikke hvis det finnes tegn, inkludert mellomrom, på linjen.

Oppføringsgrense per dokument

Angir maksimalt antall oppføringer for hvert flettede dokument. Når denne terskelen er nådd, opprettes et nytt dokument. Dette dokumentet har det antallet sider som trengs for å få plass til de gjenværende oppføringene som skal flettes (opptil grensen per oppføring). Dette alternativet er bare tilgjengelig når Enkeltoppføring er valgt.

Sidegrense per dokument

Angir maksimalt antall sider for hvert dokument. Når terskelen er nådd, opprettes et nytt dokument med det antallet sider som trengs for å få plass til de gjenværende oppføringene som skal flettes (opptil grensen per side). Dette valget er bare tilgjengelig hvis Flere oppføringer er valgt på menyen Oppføringer per dokumentside ved fletting.