Forløpninger

Om forløpninger

En forløpning er en gradvis blanding mellom to eller flere farger eller mellom to eller flere nyanser av samme farge. Utenheten du bruker, påvirker hvordan farger separeres i forløpninger.

Forløpninger kan inneholde papir, prosessfarger, spotfarger eller blandede trykkfarger i en hvilken som helst fargemodus. Forløpninger defineres av en serie med fargestopp på forløpningssøylen. En stopp er punktet hvor en forløpning endres fra én farge til den neste, og den angis av et fargekvadrat under forløpningssøylen. Som standard begynner en forløpning med to farger og et midtpunkt på 50 %.

Merk:

Når du lager en forløpning ved å bruke farger fra forskjellige modi og deretter skriver ut forløpningen eller separerer fargene i den, konverteres alle fargene til CMYK-prosessfarger. Siden fargemodusen endres, kan det hende at farger skifter. For å få best resultat angir du forløpninger ved å bruke CMYK-farger.

Lage en forløpningsfarge

Du kan lage, navngi og redigere forløpninger ved å bruke samme Fargeprøver-panel som du bruker til å arbeide med heldekkende farger og nyanser. Du kan også lage forløpninger med Forløpning-panelet.

 1. Velg Ny forløpningsfarge på menyen i Fargeprøver-panelet.
 2. Skriv inn et navn på forløpningen under Navn på fargeprøve.
 3. Velg Lineær eller Radiær under Type.
 4. Marker den første fargestoppen i forløpningen.
  Første fargestopp

 5. Gjør ett av følgende under Stoppfarge:
  • Hvis du vil velge en farge som allerede er i Fargeprøver-panelet, velger du Fargeprøver og en farge fra listen.

  • Hvis du vil blande en ny farge uten navn for forløpningen, velger du en fargemodus og angir fargeverdier eller drar glidebryterne.

   Tips: Som standard blir den første stoppen i forløpningen satt til hvit. Hvis du vil gjøre den transparent, bruker du papirfargeprøven.

 6. Hvis du vil endre den siste fargen i forløpningen, markerer du siste fargestopp og gjentar trinn 5.
 7. Hvis du vil justere plasseringen av forløpningsfarger, gjør du ett av følgende:
  • Dra fargestoppene, som vises under søylen.

  • Velg en fargestopp under søylen, og angi en verdi for Plassering for å angi plasseringen av denne fargen. Denne plasseringen representerer prosentverdien for avstanden mellom den forrige og den neste fargen.

 8. Hvis du vil justere midtpunktet mellom to forløpningsfarger (punktet der fargene er på 50 %), gjør du ett av følgende:
  • Dra rombeikonet, som vises over søylen.

  • Marker rombeikonet, som vises over søylen, og skriv inn en verdi for Plassering for å angi plasseringen til denne fargen. Denne plasseringen representerer prosentverdien for avstanden mellom den forrige og den neste fargen.

 9. Velg OK eller Legg til. Forløpningen og navnet på den arkiveres i Fargeprøver-panelet.

Bruke en forløpning uten navn ved hjelp av Forløpning-panelet

Selv om Fargeprøver-panelet anbefales for oppretting og lagring av forløpninger, kan du også arbeide med forløpninger i Forløpning-panelet (Vindu > Farge > Forløpning), som du kanskje kjenner fra Adobe Illustrator. Du kan når som helst legge til gjeldende forløpning i Fargeprøver-panelet. Forløpning-panelet er nyttig hvis du vil lage en forløpning uten navn som ikke skal brukes ofte.

Forløpning-panelet

A. Forløpningsfyll B. Forløpningstypemeny C. Reverser-knapp D. Startfargestopp E. Midtpunkt F. Sluttfargestopp 

Merk:

Hvis du markerer et objekt som for øyeblikket bruker en navngitt forløpning, endres bare fargen på dette objektet hvis du redigerer forløpningen i Forløpning-panelet. Hvis du vil redigere hver forekomst av en navngitt forløpning, dobbeltklikker du på fargeprøven til forløpningen i Fargeprøver-panelet.

 1. Marker objektet eller objektene du vil endre.
 2. Klikk på Fyll- eller Strek-boksen i Fargeprøver-panelet eller verktøykassen. (Hvis boksen Forløpningsfyll ikke vises, velger du Vis valg på menyen i Forløpning-panelet.)
 3. Du åpner Forløpning-panelet ved å velge Vindu > Farge > Forløpning eller dobbeltklikke forløpningsverktøyet  i verktøykassen.
 4. Hvis du vil definere startfargen for en forløpning, velger du fargestoppen helt til venstre under forløpningssøylen og gjør ett av følgende:
  • Dra en fargeprøve fra Fargeprøver-panelet, og slipp den på fargestoppen.

  • Hold Alt (Windows) eller Tilvalg nede og klikk (Mac OS) på en fargeprøve i Fargeprøver-panelet.

  • Lag en farge ved hjelp av glidebryterne eller fargesøylen i Farge-panelet.

 5. Hvis du vil definere sluttfargen for en forløpning, velger du fargestoppen helt til høyre under forløpningssøylen. Velg deretter ønsket farge som beskrevet i forrige trinn.
 6. Velg Lineær eller Radiær under Type, og juster farge og midtpunktsplassering som forklart i Lage en forløpningsfarge.
 7. Hvis du vil justere forløpningsvinkelen, skriver du inn en verdi for Vinkel.

Endre forløpninger

Du kan endre forløpninger ved å legge til farger for å lage flerfargede forløpninger og ved å justere fargestopp og midtpunkt. Det kan være lurt å fylle et objekt med forløpningen du har tenkt å justere, slik at du ser effekten på objektet mens du justerer den.

Merk:

Du kan endre forløpninger som er limt inn fra Adobe Illustrator, forutsatt at forløpningen ble limt inn i formatet AICB (Adobe Illustrator Clipboard). (Se Lime Illustrator-bilder inn i InDesign.) Hvis du vil markere forløpningen, bruker du segmentmarkøren.

Merk:

Hvis du redigerer en fargeprøve, oppdateres automatisk alle forløpningsstopper som bruker fargeprøven, slik at forløpningen endres.

Legge til mellomliggende farger i en forløpning

 1. Dobbeltklikk på en forløpningsfarge i Fargeprøver-panelet, eller vis Forløpning-panelet.
 2. Klikk på hvor som helst under forløpningssøylen for å definere en ny fargestopp. Den nye fargestoppen defineres automatisk av fargeverdiene for denne plasseringen langs den eksisterende forløpningen.
 3. Juster den nye fargestoppen.
  Merk:

  Du kan også dra en fargeprøve fra Fargeprøver-panelet til forløpningssøylen i Forløpning-panelet for å definere en ny fargestopp.

Fjerne en mellomliggende farge fra en forløpning

 1. Marker den mellomliggende fargestoppen, og dra den til kanten av panelet.

Reversere fargeretningen til forløpningen

 1. Aktiver en forløpning.
 2. Klikk på knappen Reverser   i Forløpning-panelet.

Justere en forløpning med graderingsverktøyene

Når du har fylt et objekt med en forløpning, kan du endre forløpningen med forløpningsfargeverktøyet  eller verktøyet for uttoningsforløpning  for å "male om" fyllet ved å dra langs en tenkt linje. Med forløpningsverktøyene kan du endre retning på en forløpning, endre start- og sluttpunktet samt bruke en forløpning på flere objekter. Med verktøyet for uttoningsforløpning kan du gjøre forløpningen mykere i den retningen du drar.

 1. Velg Fyll- eller Strek-boksen i Fargeprøver-panelet eller verktøykassen, avhengig av hvor den originale forløpningen ble brukt.
 2. Velg forløpningsverktøyet eller verktøyet for uttoningsforløpning, og plasser det der du vil definere startpunktet på forløpningen. Dra over objektet i retningen du vil forløpningen skal påføres. Hold nede Skift hvis du vil begrense verktøyet til intervaller på 45°.

  Hvis du drar verktøyet for uttoningsforløpning over forløpningen, blir fargene i forløpningen gradvis mykere i området du drar i.

 3. Slipp museknappen der du vil definere sluttpunktet på forløpningen.

Bruke en forløpning over flere objekter

 1. Kontroller at alle objektene som er markert, allerede bruker en forløpning.
 2. Velg Fyll- eller Strek-boksen i verktøykassen.
 3. Velg forløpningsverktøyet  , og plasser det der du vil definere startpunktet for forløpningen. Dra over objektet i retningen du vil forløpningen skal påføres. Hold nede Skift hvis du vil begrense verktøyet til intervaller på 45°.
 4. Slipp museknappen der du vil definere sluttpunktet på forløpningen.
Standard forløpningsfyll (til venstre) og forløpning brukt over objekter (til høyre)

Merk:

Hvis en sammensatt bane med en forløpning er markert, kan du redigere forløpningen langs alle delbanene til forløpningen ved å bare bruke Forløpning-panelet, uten å måtte bruke forløpningsverktøyet.

Bruke forløpninger på tekst

Innenfor én enkelt tekstramme kan du lage flere områder med forløpningstekst sammen med standard svart tekst og farget tekst.

Sluttpunktene på en forløpning er alltid ankret i forhold til markeringsrammen til forløpningens bane eller tekstramme. Individuelle teksttegn viser delen av forløpningen de er plassert over. Hvis du endrer størrelsen på tekstrammen eller på andre måter gjør at teksttegn flytes på nytt, fordeles tegnene på nytt over hele forløpningen, og fargene på de enkelte tegnene endres tilsvarende.

Arbeide med forløpningsfylte teksttegn

A. Underliggende forløpningsfyll B. Teksttegn som forløpningen er brukt på C. Tekst som er lagt til, og tekst som flyttes i forhold til forløpningsfyllet 

Hvis du vil justere en forløpning slik at det fullstendige fargeområdet omfatter et bestemt område med teksttegn, har du to valg:

 • Bruk forløpningsverktøyet til å tilbakestille sluttpunktene på forløpningen slik at de bare omfatter tegnene du markerte da du brukte forløpningen.

 • Marker teksten, og konverter den til vektorer (redigerbare baner), og bruk deretter en forløpning på vektorene. Dette er det beste valget for lite tekst i en egen tekstramme, for eksempel overskrifter. Forløpningen ankres permanent til vektorene, ikke til tekstrammen, og vektorene fortsetter å flyte med resten av teksten. Vektorene fungerer som ett enkelt innebygd grafikkobjekt innenfor tekstrammen, slik at det ikke er mulig å redigere teksten. I tillegg til dette gjelder ikke typografiske valg lenger. Det settes for eksempel ikke bindestreker i tekst som er gjort om til vektorer.

Som standard endres tekst som flyttes, i forhold til forløpningen (til venstre). Når tekst konverteres til vektorer, flyttes forløpningen som er brukt, sammen med teksten (til høyre).

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konverterer tekstkonturer til baner, kan du se Opprette baner fra tekstkonturer.

Flere forløpninger i én enkelt tekstramme

Du kan markere forskjellige tekstområder innenfor én enkelt tekstramme og bruke en egen forløpning på hvert område. Hver forløpning legges til i tekstrammen og spores separat med tegnene du markerte da du brukte hver forløpning. Sluttpunktene for hver forløpning ankres imidlertid fortsatt til markeringsrammen til tekstrammen, og ikke til de enkelte tekstområdene.