Det er ingen enkel oppgave å duplisere innhold som går over flere sider, og det kan være tungvint og ta lang tid når man kopierer og limer inn. Du kan bruke funksjoner for koblet innhold for å håndtere flere versjoner av innhold. Du kan plassere og koble innhold i det samme dokumentet eller til og med på tvers av forskjellige dokumenter. Koblet innhold gjør det enklere å støtte arbeidsflyter, som f.eks. kan innebære at du må designe for loddrette og vannrette layouter. Koblet innhold fungerer også bra for tradisjonelle arbeidsflyter for utskrift og publikasjon, der du kan synkronisere standardtekst på forskjellige sider eller i forskjellige dokumenter.

Koblet innhold fungerer på samme måte som tradisjonelle koblinger. Se Bruk Koblinger-panelet for å lese et sammendrag. Du kan angi et objekt som overordnet, og deretter montere det andre steder i dokumentet som underordnede objekter. Når du oppdaterer det overordnede objektet, merkes de underordnede objektene, og du kan oppdatere dem slik at de er synkronisert med det overordnede objektet.

Du kan montere og koble objekter ved hjelp av enten Innholdsinnsamlingsverktøy, eller velge menykommandoen Rediger > Monter og koble.

Ikonet vises øverst i venstre hjørne av det koblede objektet. Objektet vises som et koblet objekt i Koblinger-panelet.

Innholdsinnsamlingsverktøy

Med innholdsinnsamling- og monteringsverktøyet kan du duplisere objekter og montere dem i åpne InDesign-dokumenter. Innsamlet innhold vises i innholdsgjengivelsen. Med innholdsgjengivelsen kan du enkelt og raskt montere og koble flere sideobjekter innenfor og på tvers av åpne dokumenter.


Klikk i verktøykassen for å åpne Innholdsgjengivelse.

 • Bruk verktøyet Innholdsinnsamling til å merke et objekt og legge det til gjengivelsen
 • Bruk Innholdsmontering til å montere sideobjekt på en side

Merk: Trykk på B for å veksle mellom verktøyet Innholdsinnsamling og Innholdsmontering.

Innholdsgjengivelse
Innholdsgjengivelse

A. Innholdsinnsamlingsverktøy B. Innholdsmonteringsverktøy C. Opprett kobling D. Tilordne maler E. Rediger egendefinert maltilordning F. Alternativer for innsetting G. Bla gjennom H. Samle alle koblede rammer I. Last inn gjengivelse 

Innholdsinnsamling

Bruk innholdsinnsamling til å legge til objekter i innholdsgjengivelsen.

Innholdsmontering

Bruk Innholdsinnmontering til å montere objektene fra innholdsgjengivelsen til dokumentet. Når du velger dette verktøyet, legges det gjeldende objektet til i monteringsinnskytingen.

Opprett kobling

Velg Opprett kobling hvis du vil koble det plasserte objektet til det innsamlede objektets opprinnelige plassering. Du kan håndtere lenkene ved å bruke Koblinger-panelet.

Tilordne maler

Tilordne avsnitts-, tegn-, tabell- eller cellemaler mellom de opprinnelige og monterte objektene. Tilordning skjer som standard via malnavn. Se Egendefinert maltilordning.


Rediger egendefinert maltilordning

Definer en egendefinert maltilordning mellom de opprinnelige og de monterte objektene. Tilordne malene for å automatisk erstatte originalmaler i det monterte objektet.

Alternativer for innsetting

Angi alternativer for gjengivelse mens objektene monteres.

 • Fjern objekter fra gjengivelsen etter å ha montert dem
 • Monter det gjeldende objektet flere ganger. Objektet forblir lastet i monteringsinnskytingen.
 • Monter objektet, og gå til neste objekt. Objektet blir likevel liggende i gjengivelsen.

Bla gjennom

Naviger gjennom objektene i Innholdsgjengivelse.

Samle alle koblede rammer

Aktiver dette valget for å samle inn alle koblede rammer. Artikkelen og alle rammene samles inn. Hvis dette valget deaktiveres, blir artikkelen samlet i en enkeltramme.

Last inn gjengivelse

Bruk til å laste inn objekter i gjengivelsen.

 • Markering: Bruk dette valget til å laste inn alle markerte objekter

 • Sider: Bruk dette valget til å laste inn alle objekter på de angitte sidene
 • Alle: Bruk dette valget til å laste inn objekter fra alle sider og montasjebordet

Aktiver Opprett enkeltsett for å gruppere alle objektene i ett enkelt sett.

Du kan samle inn enkeltstående sideobjekter, eller samle inn relaterte objekter som "sett". I enkelte tilfeller oppretter InDesign automatisk sett for å beholde relasjonsintegriteten til sideobjektene.

Dette er noen metoder for innsamling av objekter som sett, noen manuelle og noen automatiske:

 • Merk et antall objekter med markeringsverktøy
 • Bruk alternativet Last inn gjengivelse, og merk deretter sideområder eller alt dokumentinnhold eller alle markerte objekter, og objektene blir samlet i et sett i henhold til dette.
 • Samle inn objekter som har relatert innhold, for eksempel en del av en interaktiv knapp der andre objekter og tilstander er tilknyttet. Den vil samle inn alle relaterte objekter i et sett (dette settet vil alltid slippes i én bevegelse)
 • Samle inn en tekstboks med koblet tekst som går over i andre objekter, og det merkes av for innsamling av alle koble tekstrammer i gjengivelsen. Alle tekstbokser blir samlet i et sett.

Monter og koble

 1. Velg et sideobjekt enten ved å velge rammen eller ved å plassere innsettingsmarkøren i teksten. Du kan også merke flere objekter ved bruk av Skift+klikk.

 2. Velg Rediger > Monter og koble. Markøren lastes med objektene, og objektene vises i innholdsgjengivelsen.

 3. Klikk på en side, eller tegn en ramme der du kan montere det koblede objektet.

 1. Velg det koblede objektet i Koblinger-panelet.

 2. Velg Koblingsalternativer på menyen i Koblinger-panelet.

  Koblingsalternativer
  Koblingsalternativer

  Merk:

  Trykk på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å endre Avbryt-knappen til Tilbakestill. Klikk på Tilbakestill for å gjenopprette standardalternativene.

 3. Velg alternativene du trenger:

  Oppdater kobling ved lagring av dokument

  Aktiver dette alternativet for å oppdatere koblingen når du lagrer dokumentet.

  Varsle hvis koblingsoppdatering overskriver lokale redigeringer

  Aktiver dette alternativet for å vise en varselmelding hvis oppdatering av koblingen vil overskrive alle lokale redigeringer som gjøres i det koblede objektet.

  Behold lokale endringer ved oppdatering av objektkoblinger

  Velg fra de tilgjengelige kategoriene for å beholde lokale endringer når du oppdaterer koblinger.

  Kategori Eksempler
  Utseende Objektmalattributter, for eksempel Strek, Fyll, Effekter. Dette ekskluderer alle tekstattributter eller tekstrammerelaterte attributter, for eksempel overtrykking, ikke-utskrivbare innstillinger osv.

  Størrelse og form Høyde, bredde, transformeringer, tekstrammeattributter og andre kolonnestørrelsesattributter

  Interaktivitet Animasjon, objekttilstander, knappehandlinger

  Rammeinnhold Bilde, video, innhold montert eller limt inn i rammer, og effekter og innstillinger som brukes direkte i slike objekter.

  Andre Attributter ekskludert fra andre kategorier, for eksempel tekstflyt i rammer, alternativer for objekteksport, tekstrammeattributter som grunnlinjevalg, valg for automatisk størrelse, vertikal justering og så videre.

  Fjern tvungne linjeskift i artikkel

  Aktiver for å fjerne alle tvungne linjeskift i artikkelen. Hvis du fjerner linjeskift, tilpasses flyten i teksten jevnt i den koblede rammen hvis teksten endrer størrelse eller formateres på nytt.

  Definer egendefinert maltilordning

  Aktiver dette valget hvis du vil tilordne maler og automatisk bruke en annen mal i det koblede innholdet i stedet. Se Egendefinert maltilordning.


Merk:

Hvis du vil angi koblingsalternativer, lukker du alle dokumenter, åpner Koblinger-panelmenyen og velger Koblingsalternativer.

Egendefinert maltilordning

Tekstmaler (avsnitt, tegn, tabell, celle) eller stilgrupper kan tilordnes ulike maler ved kobling. De tilordnede malene brukes automatisk i det koblede innholdet, i stedet for originalmalene som brukes i den overordnede. Egendefinert maltilordning er nyttig når du for eksempel ønsker å bruke sans serif-skrifter til publikasjoner i digitalt format og serif-skrifter til publikasjoner i trykt format. Det er også nyttig hvis du ønsker å ha forskjellig tekststil i horisontal og vertikal layout.

Gjør ett av følgende for å definere egendefinert maltilordning:

 • I dialogboksen for koblingsvalg (Koblinger panel > Koblingsvalg), aktiverer du først Definer egendefinert maltilordning og velger så Innstillinger.
 • Klikk på i innholdsgjengivelsen.
Egendefinert maltilordning
Egendefinert maltilordning

 1. Velg et kildedokument og en maltype.
 2. Klikk på Ny maltilordning.
 3. Velg kildemaler og tilordnede maler eller malgrupper fra listen

Merk:

Trykk på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å endre Avbryt-knappen til Tilbakestill. Klikk på Tilbakestill for å gjenopprette standardalternativene.

Oppdatere et koblet objekt

Hvis et originalobjekt endres, vises symbolet over rammen og i Koblinger-panelet. Gjør ett av følgende for å oppdatere:

 • Klikk på  oppe til venstre i rammen
 • Dobbeltklikk på symbolet  i Koblinger-panelet

Hvis du har foretatt lokale endringer i et underordnet objekt, overskrives redigeringene av innhold fra det opprinnelige objektet. Hvis du har aktivert Varsle hvis koblingsoppdatering overskriver lokale redigeringer, vises en varselmelding.

Merk:

Bruk Koblingsinformasjon-panelet for å se om du har foretatt lokale endringer i artikkelen. Artikkelstatusen viser Tekst endret hvis du har foretatt lokale endringer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet