Legge til seksjons- og kapittelnummerering

Finn ut hvilken type nummerering du vil bruke for dokumentet eller boken. For lange dokumenter kan du tildele kapittelnumre. Hvert dokument kan bare tildeles ett kapittelnummer. Hvis du vil bruke forskjellig nummerering i et dokument, kan du definere sideområder som seksjoner, og disse seksjonene kan nummereres forskjellig. De ti første sidene av et dokument (første del) kan for eksempel bruke romertall, mens resten av dokumentet kan bruke arabiske tall.

Ett enkelt InDesign-dokument kan inneholde opptil 9999 sider, men sidetallene kan gå helt til 99 999. (Du kan for eksempel nummerere et 10‑siders dokument som begynner på side 9 949.) Som standard er den første siden en høyreside med sidetallet 1. Oddetallssider vises alltid på høyre side. Hvis du bruker kommandoen for seksjonsvalg til å endre sidetallet til den første siden til et partall, blir den første siden en venstreside.

Du finner informasjon om enkel sidenummerering ved å gå til Legge til enkel sidenummerering.

Legge til et automatisk oppdatert kapittelnummer

Du kan legge til en kapittelnummervariabel i dokumentet. I likhet med sidetall kan kapittelnumre oppdateres automatisk og formateres som tekst. En kapittelnummervariabel brukes vanligvis i dokumenter som er del av en bok. Et dokument kan ha bare ett kapittelnummer tilordnet til det. Hvis du vil dele inn et enkeltdokument i kapitler, kan du opprette seksjoner i stedet.

Merk:

Kapittelnumre kan ikke inkluderes som et prefiks i et generert stikkordregister eller en generert innholdsfortegnelse (for eksempel 1-3, 1-4 og så videre). Hvis du vil at kapittelnumre skal tas med som prefikser, bruker du seksjonsprefikser i stedet for kapittelnumre.

 1. Om nødvendig oppretter du en tekstramme der du vil at et kapittelnummer skal vises. Hvis du vil at et kapittelnummer skal vises på flere sider, oppretter du en tekstramme på en malside og bruker denne malsiden på dokumentsidene.
 2. I tekstrammen for kapittelnummeret legger du til tekst som skal vises før eller etter kapittelnummeret.
 3. Plasser innsettingspunktet der du vil at kapittelnummeret skal vises, og velg deretter Tekst > Tekstvariabler > Sett inn tekstvariabel > Kapittelnummer.

Du kan oppdatere det første tallet og formateringen av kapittelnummereringen ved å velge Layout > Nummererings- og seksjonsvalg.

Legge til et automatisk oppdatert seksjonsmerke

 1. Definer seksjoner i dokumentet. (Se Definere seksjonsnummerering.)
 2. Lag en tekstramme som er stor for seksjonsmerketeksten. Det gjør du ved å dra tekstverktøyet på en side eller i en mal du bruker i seksjonen, eller du kan klikke i en eksisterende ramme.
 3. Velg Tekst > Sett inn spesialtegn > Merker > Seksjonsmerke.
På malside A seksjonsmerke (til venstre) og seksjonsmerke med sidetallmerke (til høyre)
På malside A seksjonsmerke (til venstre) og seksjonsmerke med sidetallmerke (til høyre)

Endre formatet på sidetall og kapittelnummerering

 1. Velg Layout > Nummererings- og seksjonsvalg.
 2. Velg et nytt tallformat for Stil under Sidetall eller Kapittelnummerering for dokument. (Se Valg for dokumentnummerering.)
 3. Velg OK.

Definere seksjonsnummerering

Side- og kapitteltallene i en bok er nummerert fortløpende som standard. Hvis du bruker Nummererings- og seksjonsvalg, kan du starte sidenummerering på nytt på en angitt side, legge til prefikser i sidetall og endre nummereringsstilen til både sider og kapitler.

Du kan definere et seksjonsprefiks hvis du vil markere seksjonssider automatisk. Du kan for eksempel angi og bruke A– som seksjonsprefiks på side 16 i et dokument. Sidetallet vil da vises som A–16 i innholdsfortegnelsen eller stikkordregisteret. Tekst du skriver inn for et seksjonsmerke, vises når du velger Tekst > Sett inn spesialtegn > Merker > Seksjonsmerke.

Sider-panelet
Sider-panelet

A. Ikonet for seksjonsindikatoren som angir begynnelse av seksjon B. Sidetall endret for ny seksjon C. Statuslinje som viser dokumentlengde 

Definere seksjoner i et dokument

 1. Marker første side i seksjonen du vil definere, i Sider-panelet.
 2. Velg Layout > Nummererings- og seksjonsvalg, eller velg Nummererings- og seksjonsvalg i Sider-panelet.
 3. Hvis du endrer nummereringsvalg for en annen side enn den første siden i dokumentet, kontrollerer du at Begynn seksjon er valgt. Dette valget merker den markerte siden som begynnelsen av en ny seksjon.
 4. Angi nummereringen og seksjonsvalgene etter behov (se Valg for dokumentnummerering), og klikk deretter OK.

  Ikonet for seksjonsindikatoren  vises over sideikonet i Sider-panelet, noe som indikerer begynnelsen på en ny seksjon.

 5. Når du vil avslutte seksjonen, gjentar du trinnene for seksjonsnummerering på den første siden etter seksjonen.

Redigere eller fjerne seksjonsnummerering

 1. I Sider-panelet dobbeltklikker du på ikonet for seksjonsindikatoren  som vises over sideikonet i Sider-panelet. Du kan også markere en side som bruker et seksjonsmerke og velge Nummererings- og seksjonsvalg på menyen i Sider-panelet.
 2. Utfør ett eller flere av følgende trinn, og velg OK:
  • Hvis du vil endre stilen eller det første tallet, endrer du nummererings- og seksjonsvalgene.

  • Hvis du vil fjerne en seksjon, opphever du valget av Begynn seksjon.

Merk:

Hvis du raskt vil angi en seksjon i Sider-panelet, plasserer du pekeren nøyaktig over et hvilket som helst ikon for seksjonsindikator . Seksjonsprefikset eller sidetallet for den første siden vises i verktøyinfo.

Vise absolutt nummerering eller seksjonsnummerering i Sider-panelet

I Sider-panelet kan du vise absolutt nummerering (alle sider fra og med den første siden i dokumentet får påfølgende sidetall) eller seksjonsnummerering (sider får etiketter etter seksjon, som angitt i dialogboksen for seksjonsvalg).

Hvis du endrer visningen av nummerering, virker dette inn på hvordan sider angis i InDesign-dokument, for eksempel i Sider-panelet og i sideboksen nederst i et dokumentvindu. Visningen av nummerering påvirker også hvordan du angir sideområder når du skriver ut og eksporterer dokumentet. Visningen av nummerering endrer imidlertid ikke utseendet på sidetallene på dokumentsider.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Generelt (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Generelt (Mac OS).
 2. Velg en nummereringsmetode for Sidenummerering på Vis-menyen.
  Sider-panelet med absolutt nummerering (til venstre) og seksjonsnummerering (til høyre)
  Sider-panelet med absolutt nummerering (til venstre) og seksjonsnummerering (til høyre)

Valg for dokumentnummerering

Du kan endre nummereringsvalgene for dokumentet ved å velge en dokumentside (ikke en malside) og velge Layout > Nummererings- og seksjonsvalg. Du kan også endre disse valgene ved å velge Valg for dokumentnummerering på menyen i Bok-panelet.

Automatisk sidenummerering

Angi dette valget hvis du vil at sidetallene i den gjeldende seksjonen skal følge nummereringen i den forrige seksjonen. Med dette valget oppdateres sidetallene i dokumentet eller seksjonen automatisk når du legger til sider.

Start sidenummerering på

Skriv inn det første tallet for dokumentet eller for den første siden av den gjeldende seksjonen. Hvis du for eksempel vil begynne nummereringen av en seksjon på nytt, skriver du 1. De andre sidene i seksjonen nummereres på nytt i henhold til dette.

Merk:

Hvis du velger en annen sidenummereringsstil enn arabisk (for eksempel romertall), må du likevel angi et arabisk tall i denne boksen.

Seksjonsprefiks

Angi en etikett for seksjonen. Inkluder mellomrommene eller tegnsettingen du vil vise mellom prefikset og sidetallet (for eksempel A–16 eller A 16). Dette prefikset kan ikke inneholde mer enn åtte tegn.

Du kan ikke angi mellomrom ved å trykke på mellomromstasten. Kopier og lim inn et mellomromstegn med fast bredde fra dokumentvinduet i stedet. Merk at du ikke kan bruke plusstegn (+) eller kommategn (,) i seksjonsprefikser. (Se Sette inn blanktegn.)

Stil (sidenummerering)

Velg en sidenummereringsstil på menyen. Malen gjelder for alle sidene i denne ene seksjonen.

Seksjonsmerke

Angi en etikett som skal settes inn på siden der seksjonsmerket står, som vises når du velger Tekst > Sett inn spesialtegn > Merker > Seksjonsmerke.

Inkluder prefiks ved nummerering av sider

Merk av for dette valget hvis du vil at seksjonsprefikset skal vises når du genererer en innholdsfortegnelse eller et stikkordregister, eller når du skriver ut sider med automatisk sidenummerering. Ikke velg dette alternativet hvis du vil vise seksjonsprefikset i InDesign, men skjule det i utskrifter, stikkordregister og innholdsfortegnelse.

Seksjonsprefiks i dokumentvindu
Seksjonsprefiks i dokumentvindu

A. Seksjonsprefiks i sideboksen nederst i dokumentvinduet B. Seksjonsmerke og prefiks på selve siden 

Stil (Kapittelnummerering for dokument)

Velg en kapittelnummereringsstil på menyen. Denne kapittelstilen brukes for hele dokumentet.

Automatisk kapittelnummerering

Velg dette alternativet for å nummerere kapitlene i en bok sekvensielt.

Start kapittelnummerering på

Angir startnummeret på kapittelnummereringen. Dette valget er nyttig hvis du ikke vil at kapitler skal nummereres i løpende rekkefølge i boken.

Samme som forrige dokument i boken

Det samme kapittelnummeret som i det tidligere dokumentet i en bok brukes. Velg dette alternativet hvis det gjeldende dokumentet er en del av det samme kapitlet som det forrige dokumentet i en bok.

Opprette topp- og bunntekster

Topp- og bunntekster vises øverst og nederst på sidene i dokumentet, og de inneholder viktig bakgrunnsinformasjon. Hvis du vil opprette en enkelt topp- eller bunntekst som inneholder sidetallet, kan du se Legge til sidenummerering.

Topp- og bunntekster kan inneholde elementer som side-, kapittel- eller seksjonsnummer, tittel eller overskrift, forfatterens navn, dokumentets filnavn og opprettelses- eller endringsdato.

Du kan legge til mange av disse elementene ved å bruke tekstvariabler. InDesign omfatter flere forhåndsdefinerte variabler, for eksempel opprettingsdato og filnavn. Du kan endre disse variablene, og du kan lage dine egne. Du kan for eksempel lage en variabel som viser den første bruken av en overskriftsavsnittsmal i topp- eller bunnteksten. Når du har opprettet eller redigert de variablene du trenger, setter du dem sammen på malsiden for å opprette topp- og bunntekst. Deretter bruker du malsiden på de aktuelle dokumentsidene.

Bruke sidetall og variabler for å opprette en bunntekst
Bruke sidetall og variabler for å opprette en bunntekst

A. Bunntekstvariabel som er satt inn på malside B. Variabeltekst på dokumentside som henter tekst fra den første overskriften på siden 
 1. Om nødvendig oppretter eller redigerer du variablene du vil bruke i topp- eller bunnteksten. (Se Opprette variabler for løpende topp- og bunntekster.)
 2. Gå til malsiden der du vil legge til toppteksten eller bunnteksten.

  Toppteksten eller bunnteksten vises på alle dokumentsider som malsiden brukes på.

 3. Opprett en tekstramme som er stor nok til å inkludere all informasjonen i topp- eller bunnteksten. Plasser tekstrammen over eller under der innholdet på dokumentsidene vises.
 4. Legg til tekst, sidetall og variabler etter behov.
 5. Bruk malsiden på dokumentsidene der du vil at toppteksten eller bunnteksten skal vises.
 6. Om nødvendig oppretter du topptekster og bunntekster for flere malsider.

Opprette variabler for løpende topp- og bunntekster

Som standard setter Løpende topptekst-variablene inn den første forekomsten (på siden) av teksten der den angitte malen brukes. Løpende topptekst-variabler er spesielt nyttige når du vil vise gjeldende overskrift eller tittel i topp- eller bunnteksten.

 1. Hvis innholdet ikke er formatert ennå, oppretter og bruker du avsnittsmalen eller tegnmalen på teksten du vil skal vises i toppteksten (for eksempel en tittel- eller overskriftsmal).
 2. Velg Tekst > Tekstvariabler > Definer.
 3. Velg Ny, og angi deretter et navn på variabelen.
 4. Velg Løpende topptekst (avsnittsmal) eller Løpende topptekst (tegnmal) på Type-menyen.
 5. Angi følgende valg:

  Stil

  Velg malen som skal vises i toppteksten eller bunnteksten.

  Bruk

  Angi om du vil ha den første eller siste forekomsten av malen som er brukt på siden. Først på side er det første avsnittet (eller tegnet) som starter på en side. Hvis det ikke er noen forekomster av malen på siden, brukes den forrige forekomsten av den brukte malen. Hvis det ikke er noen tidligere forekomster i dokumentet, er variabelen tom.

  Slett sluttegnsetting

  Hvis du har angitt dette valget, viser variabelen teksten minus eventuell sluttegnsetting (punktum, kolon, utropstegn og spørsmålstegn).

  Endre små/store bokstaver

  Angi dette valget for å endre små/store bokstaver i topp- eller bunnteksten. For eksempel kan det hende at du vil bruke Stor bokstav etter punktum i bunnteksten, selv om overskriften på siden vises med Store forbokstaver.

 6. Velg OK, og velg deretter Ferdig i dialogboksen Tekstvariabler.

  Du kan nå sette inn variabelen i en topp- eller bunntekst du oppretter på malsiden.

  Hvis tekstrammen for topp- eller bunnteksten er opprettet på malsiden for InDesign-dokumentet, kan du sette inn variabelen i topp- eller bunnteksten. (Se Redigere tekst på en malside.)

Legge til automatiske sidetall for artikkelhopp

Du kan beholde hopplinjene i artikler som fortsetter på andre sider, for eksempel en linje med teksten "forts. på side 42". Bruk et hopplinjesidetall hvis du vil at sidetallet på siden som inneholder den neste eller forrige koblede tekstrammen i artikkelen, skal oppdateres automatisk når du flytter eller tilpasser flyt for koblede tekstrammer i artikkelen.

Hopplinjesidetallet skal vanligvis være i en tekstramme som er atskilt fra artikkelen det følger. På denne måten holdes hopplinjesidetallet på plass selv om artikkelteksten flytes på nytt.

Merk:

Hvis du setter inn tegnet for gjeldende sidetall i dialogboksen Finn/endre, kan du også finne hopplinjesidetall.

 1. Velg tekstverktøyet, og dra for å lage en ny tekstramme der hopplinjen skal vises.
 2. Bruk markeringsverktøyet  til å plassere den nye tekstrammen slik at den berører eller overlapper rammen som inneholder artikkelen du vil følge.
  Kontroller at tekstrammen berører eller overlapper artikkelen som skal følges.
  Kontroller at tekstrammen berører eller overlapper artikkelen som skal følges.

 3. Velg tekstverktøyet, og angi et innsettingspunkt i den nye tekstrammen. Skriv inn teksten som skal vises før sidetallet, for eksempel "forts. på" eller "forts. fra".
 4. Velg deretter Tekst > Sett inn spesialtegn > Merke og ett av disse valgene:

  Neste sidetall

  Setter inn sidetallet på siden som inneholder neste ramme for artikkelen. Bruk dette valget når du oppretter en hopplinje med "forts. på".

  Forrige sidetall

  Setter inn sidetallet på siden som inneholder forrige ramme i artikkelen. Bruk dette valget når du oppretter en hopplinje med "forts. fra".

  Sidetallet oppdateres automatisk for å vise gjeldende plassering av forrige eller neste ramme i artikkelen.

 5. Hvis du ikke vil at artikkelen skal flyttes uten at hopplinjen følger med, trykker du på Skift og markerer rammene med markeringsverktøyet og velger til slutt Objekt > Gruppe.
 6. Gjenta denne fremgangsmåten hvis du vil legge til flere hopplinjer.

Merk:

Hvis det vises et uønsket tegn foran sidetallet (for eksempel hvis en hopplinje viser "forts. på side A16" i stedet for "forts. på side 16"), har du sannsynligvis inkludert et seksjonsprefiks i dialogboksen Nummererings- og seksjonsvalg. Deaktiver eller rediger prefikset.