Markere celler, rader og kolonner i en tabell

Når du markerer deler av eller all teksten i en celle, har markeringen samme utseende som tekst som er markert utenfor en tabell. Hvis markeringen går over flere celler, markeres imidlertid både cellene og innholdet i dem.

Hvis en tabell går over mer enn én ramme, vises det et låseikon når du holder musepekeren over en topp- eller bunntekstrad som ikke er den første topp- eller bunntekstraden. Ikonet viser at du ikke kan markere tekst eller celler i denne raden. Hvis du vil markere celler i en topp- eller bunntekstrad, går du til starten av tabellen.

Markere celler

 1. Velg typeverktøyet , og gjør ett av følgende:
  • Hvis du bare vil markere én celle, klikker du i cellen eller markerer tekst og velger deretter Tabell > Marker > Celle.

  • Hvis du vil markere flere celler, drar du markøren over en celleramme. Pass på at du ikke drar kolonne- eller radlinjen, slik at du ikke endrer størrelsen på tabellen.

Merk:

Hvis du vil veksle mellom å markere all teksten i en celle og markere cellen, trykker du på Esc.

Markere hele kolonner eller rader

 1. Velg typeverktøyet , og gjør ett av følgende:
  • Klikk i en celle eller marker tekst, og velg deretter Tabell > Marker > Kolonne eller Rad.

  • Plasser pekeren på den øverste kanten av en kolonne eller den venstre kanten av en rad, slik at pekeren endres til en pil ( eller ), og klikk deretter for å markere hele kolonnen eller raden.

Før og etter markering av en rad
Før og etter markering av en rad

 1. Klikk inne i en tabell, eller marker tekst.
 2. Velg Tabell > Marker > Topptekstrader, Brødtekstrader eller Bunntekstrader.

Markere hele tabellen

 1. Velg typeverktøyet , og gjør ett av følgende:
  • Klikk inne i en tabell, eller marker tekst, og velg deretter Tabell > Marker > Tabell.

  • Flytt pekeren over det øverste venstre hjørnet av tabellen, slik at pekeren endres til en pil , og klikk deretter for å markere hele tabellen.

  Før og etter markering av en tabell
  Før og etter markering av en tabell

  • Dra tekstverktøyet over hele tabellen.

Merk:

Du kan også markere en tabell på samme måte som når du markerer forankret grafikk: plasser innsettingspunktet like foran eller bak en tabell, og hold deretter nede Skift mens du trykker på Pil høyre eller Pil venstre for å markere tabellen.

Sette inn rader og kolonner

Du kan sette inn rader og kolonner på en rekke ulike måter.

Sette inn en rad

 1. Plasser innsettingspunktet i raden under eller over der du vil at den nye raden skal vises.
 2. Velg Tabell > Sett inn > Rad.
 3. Angi antallet rader du vil ha.
 4. Angi om raden(e) du setter inn, skal vises før eller etter gjeldende rad, og velg deretter OK.

De nye cellene har samme formatering som teksten på raden der innsettingspunktet ble montert.

Merk:

Du kan også opprette en ny rad ved å trykke på Tab når innsettingspunktet er i den siste cellen.

Sette inn en kolonne

 1. Plasser innsettingspunktet i en kolonne ved siden av der du vil at den nye kolonnen skal vises.
 2. Velg Tabell > Sett inn > Kolonne.
 3. Angi antallet kolonner du vil ha.
 4. Angi om kolonnen(e) du setter inn, skal vises før eller etter gjeldende kolonne, og velg OK.

De nye cellene har samme formatering som teksten i kolonnen der innsettingspunktet ble plassert.

Sette inn flere rader og kolonner

 1. Mens innsettingspunktet er i en celle, velger du Tabell > Tabellvalg > Tabelloppsett.
 2. Angi et annet antall rader og kolonner, og velg deretter OK.

Nye rader legges til nederst i tabellen. Nye kolonner legges til til høyre for tabellen.

Merk:

Du kan også endre antallet rader og kolonner ved å bruke Tabell-panelet. Hvis du vil vise Tabell-panelet, velger du Vindu > Tekst og tabeller > Tabell.

Sette inn en rad eller kolonne ved å dra

Hvis du drar mer enn 1,5 ganger bredden på kolonnen du drar når du legger til kolonner, legges nye kolonner til med samme bredde som den opprinnelige kolonnen. Hvis du drar for å sette inn bare én kolonne, kan denne kolonnen være smalere eller bredere enn kolonnen du dro fra. Det samme gjelder for rader, hvis ikke radhøyden for raden som dras, er angitt til Minst. Hvis du i dette tilfellet drar for å legge til bare én rad, endres størrelsen på den neste raden hvis det er nødvendig, slik at den er høy nok til å inneholde tekst.

 1. Plasser typeverktøyet  over rammen til en kolonne eller rad slik at det vises et ikon med to piler ( eller ).
 2. Hold nede museknappen, og hold deretter nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar ned for å opprette en ny rad eller til høyre for å opprette en ny kolonne. (Hvis du trykker på Alt eller Tilvalg før du holder nede museknappen, vises håndverktøyet, så pass på at du begynner å dra før du trykker på Alt eller Tilvalg.)

Merk:

Du kan ikke dra for å sette inn rader eller kolonner ved øverste eller venstre kant av en tabell. Disse feltene brukes til å markere rader eller kolonner.

Slette rader, kolonner eller tabeller

 • Hvis du vil slette en rad, kolonne eller tabell, plasserer du innsettingspunktet inne i tabellen eller markerer tekst i tabellen. Deretter velger du Tabell > Slett > Rad, Kolonne eller Tabell.
 • Hvis du vil slette rader og kolonner fra dialogboksen Tabellvalg, velger du Tabell > Tabellvalg > Tabelloppsett. Angi et annet antall rader og kolonner, og velg deretter OK. Rader slettes nedenfra i tabellen. Kolonner slettes fra høyre side i tabellen.
 • Hvis du vil slette en rad eller kolonne ved hjelp av musen, plasserer du pekeren over rammen nederst eller til høyre i tabellen, slik at det vises et dobbeltpilikon ( eller ). Hold nede museknappen, og hold deretter nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du drar opp for å slette rader eller til venstre for å slette kolonner.

Merk:

Hvis du trykker på Alt eller Tilvalg før du holder nede museknappen, vises håndverktøyet, så trykk på Alt eller Tilvalg etter at du har begynt å dra.

 • Hvis du vil slette celleinnholdet uten å slette cellene, markerer du cellene som inneholder teksten du vil slette, eller du markerer teksten inne i cellene ved hjelp av typeverktøyet. Trykk på Tilbake eller Del, eller velg Rediger > Fjern.

Endre justeringen av en tabell inne i en ramme

En tabell bruker bredden på avsnittet eller tabellcellen der den opprettes. Du kan imidlertid endre størrelsen på tekstrammen eller tabellen, slik at tabellen blir bredere eller smalere enn rammen. I slike tilfeller kan du bestemme hvor du vil at tabellen skal justeres inne i rammen.

 1. Plasser innsettingspunktet til høyre eller venstre for tabellen. Forsikre deg om at tekstinnsettingspunktet er plassert på tabellavsnittet og ikke inne i tabellen. Innsettingspunktet blir like høyt som tabellen i rammen.
 2. Klikk en justeringsknapp (for eksempel Midtstill) i Avsnitt-panelet eller kontrollpanelet.

Bruk tabulatortasten eller piltastene til å flytte innenfor en tabell. Du kan også gå til en bestemt rad, noe som er spesielt nyttig i lange tabeller.

Flytte innenfor en tabell med Tabulator

 • Trykk på tabulatortasten hvis du vil flytte til neste celle. Hvis du trykker på tabulatortasten i den siste cellen, lages en ny rad. Du finner mer informasjon om innsetting av tabulatorer og innrykk i en tabell under Formatere tekst i en tabell.
 • Trykk på Skift+Tab hvis du vil flytte til forrige celle. Hvis du trykker på Skift+Tab i den første cellen, flyttes innsettingspunktet til den siste cellen.

Flytte innenfor en tabell med piltastene

Bruk piltastene hvis du vil navigere inne i og mellom celler. Hvis du trykker på Pil høyre når innsettingspunktet er ved slutten av den siste cellen i en rad, flyttes det til begynnelsen av den første cellen i samme rad. Hvis du trykker på Pil ned når innsettingspunktet er ved slutten av den siste cellen i en kolonne, flyttes det til begynnelsen av den første cellen i samme kolonne.

Gå til en bestemt rad i en tabell

 1. Velg Tabell > Gå til rad.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Angi radnummeret du vil gå til, og velg OK.

  • Hvis det er definert en topp- eller bunntekstrad i gjeldende tabell, velger du Topptekst eller Bunntekst på menyen, og deretter velger du OK.

Klippe ut, kopiere og lime inn tabellinnhold

Når tekst er markert inne i en celle, er handlingene for å klippe ut, kopiere og lime inn de samme som for tekst som er markert utenfor en tabell. Du kan også klippe ut, kopiere og lime inn celler og innholdet i dem. Hvis innsettingspunktet er i en tabell når du limer inn, vises flere innlimte celler som en tabell i en tabell. Du kan også flytte eller kopiere hele tabellen.

 1. Marker cellene du vil klippe ut eller kopiere, og velg deretter Rediger > Klipp ut eller Kopier.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil bygge inn en tabell i en tabell, plasserer du innsettingspunktet i cellen der du vil at tabellen skal vises, og deretter velger du Rediger > Lim inn.

  • Hvis du vil erstatte eksisterende celler, markerer du én eller flere celler i tabellen (kontroller at det er nok celler under og til høyre for den markerte cellen), og deretter velger du Rediger > Lim inn.

Flytte eller kopiere en tabell

 1. Plasser innsettingspunktet i tabellen og velg Tabell > Marker > Tabell for å markere hele tabellen.
 2. Velg Rediger > Klipp ut eller Kopier, flytt innsettingspunktet der du vil at tabellen skal vises, og velg Rediger > Lim inn.

Konvertere tabeller til tekst

 1. Velg typeverktøyet , og plasser innsettingspunktet inne i tabellen, eller marker tekst i tabellen.
 2. Velg Tabell > Konverter tabell til tekst.
 3. Angi skilletegnene du vil bruke for Kolonneskille og Radskille.

  Resultatet blir best hvis du bruker ulike skilletegn for kolonner og rader, for eksempel tabulatorer for kolonner og avsnittsskift for rader.

 4. Velg OK.

Når du konverterer en tabell til tekst, fjernes tabellinjene, og skilletegnet du angir settes inn på slutten av hver rad og kolonne.

Kombinere tabeller

Bruk Lim inn-kommandoen for å slå sammen to eller flere tabeller til en enkelt tabell.

 1. I måltabellen må du sette inn minst like mange tomme rader som du skal lime inn fra andre tabeller. (Hvis du setter inn færre rader enn du kopierer, kan du ikke lime inn.)
 2. Marker cellene du vil kopiere i kildetabellen. (Hvis du kopierer flere kolonneceller enn det som er tilgjengelig i måltabellen, kan du ikke lime inn.)
 3. Marker minst én celle der du vil at de innkommende radene skal settes inn, og velg deretter Rediger > Lim inn.

Merk:

Hvis de innlimte radene bruker annen formatering enn resten av tabellen, må du definere én eller flere cellemaler og deretter bruke cellemalene på de innlimte cellene. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på cellemalen for å overstyre eksisterende formatering.

Anne-Marie Concepcion har skrevet en artikkel om å kombinere tabeller på Koble sammen tabeller.

Arbeide med tabeller i Artikkelredigering

Hvis du velger Rediger > Rediger i Artikkelredigering, vises tabeller og innholdet i dem i Artikkelredigering. Du kan redigere tabeller i Artikkelredigering.

Redigere tabeller i Artikkelredigering
Redigere tabeller i Artikkelredigering

A. Tabellikon B. Skjult grafikk 
 • Du kan utvide eller skjule tabellen i Artikkelredigering ved å velge trekanten til venstre for tabellikonet øverst i tabellen.

 • Du kan angi om tabellen skal sorteres etter rader eller kolonner ved å høyreklikke (Windows) eller holde nede Ctrl og klikke (Mac OS) på tabellikonet og velge Ordne etter rader eller Ordne etter kolonner.

 • Bruk Layoutvisning for å endre og formatere tabellen. Du kan ikke velge kolonner eller rader i Artikkelredigering.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet