Bruke skrifter i InDesign

Viktig påminnelse:

Adobe deaktiverer støtten for redigering med Type 1-skrifter i januar 2023. Se hjelpeartikkelen om fjerning av støtte for Postscript Type 1 hvis du vil ha mer informasjon.

Skrifter

En skrift er et fullstendig sett med tegn – bokstaver, tall og symboler – som har samme tykkelse, bredde og stil, for eksempel Adobe Garamond Bold på 10-pkt.

Skriftsnitt (ofte kalt tekstfamilier eller skriftfamilier) er samlinger av skrift som deler et generelt utseende og er utformet for å brukes sammen, som for eksempel Adobe Garamond.

En tekststil er en annen versjon av en enkeltskrift i en skriftfamilie. Vanligvis er Roman eller Normal (de faktiske navnene varierer fra familie til familie) grunnskriften i en skriftfamilie, som kan bestå av stilene vanlig, fet, halvfet, kursiv og fet kursiv.

Skrifttyper

Du kan vise eksempler på en skrift i menyene for skriftfamilie og skriftstil i tegnpanelet og i andre områder i applikasjonen hvor du kan velge skrifter. Følgende ikoner brukes til å angi ulike typer skrifter:

 • OpenType
 • OpenType-SVG
 • Variable skrifter 
 • Type 1
 • TrueType
 • Adobe Fonts 
 • Multiple Master
 • Sammensatt 

Du kan slå av forhåndsvisningsfunksjonen eller endre punktstørrelsen for skriftnavn eller skrifteksempler i Typeinnstillinger.

Gjør ett av følgende for å vise listen over skrifter som er tilgjengelig for InDesign:

 • Gå til Tegn-panelet (Ctrl + T), og velg deretter rullegardinlisten Skriftfamilie
 • Gå til Kontroll-panelet, og velg deretter rullegardinlisten Skriftfamilie
 • Gå til Egenskaper-panelet, og velg deretter rullegardinlisten Skriftfamilie

 

Installere skrifter

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer og aktiverer skrifttyper for bruk i alle programmer, kan du se brukerveiledningen for operativsystemet eller skrifttypebehandlingssystemet du bruker.

Du kan gjøre skrifter tilgjengelige i InDesign ved å kopiere skriftfilene til skriftmappen i programmappen for InDesign på harddisken. Skrifter i skriftmappen er imidlertid bare tilgjengelige i InDesign.

Hvis to eller flere skrifter er aktive i InDesign og har samme familienavn, men ulike Adobe PostScript-navn, er skriftene tilgjengelige i InDesign. Duplikatskrifttyper vises på menyene med skrifttypeteknologien forkortet i parentes. En Helvetica TrueType-skrift vises for eksempel som "Helvetica (TT)", en Helvetica PostScript Type 1-skrift vises som "Helvetica (T1)", og en Helvetica OpenType-skrift vises som "Helvetica (OTF)". Hvis to skrifttyper har det samme PostScript-navnet, og én inneholder *.dfont i navnet, brukes den andre skrifttypen.

Aktiver manglende skrifter automatisk

Når et InDesign-dokument inneholder skrifter som mangler, aktiveres de automatisk i bakgrunnen med Adobe Fonts uten å vise dialogboksen Manglende skrifter. De manglende skriftene erstattes med de samsvarende skriftene fra Adobe Fonts.

aktiver manglende skrifter automatisk
Når Aktiver Adobe Fonts automatisk er aktivert

Aktiver Adobe Fonts automatisk er som standard deaktivert i InDesign. Hvis du vil aktivere dette alternativet, velger du Aktiver Adobe Fonts automatisk under Rediger > Innstillinger > Filbehandling.

Når Aktiver Adobe Fonts automatisk er aktivert

Hvis det mangler enkelte skrifter i dokumentet ditt, vil InDesign automatisk aktivere skrifter fra Adobe Fonts-nettstedet. 

aktiver manglende skrifter automatisk
Aktiver Adobe Fonts automatisk aktivert

Aktiveringsprosessen skjer i bakgrunnen.

 • Hvis alle de manglende skriftene er tilgjengelige i Adobe Fonts, aktiveres de i bakgrunnen. Du kan fortsette å jobbe med dokumenter.
 • Hvis bare noen av de manglende skriftene er tilgjengelige i Adobe Fonts, aktiveres de i bakgrunnen. En liste over skriftene som mangler, blir vist i dialogboksen Manglende skrifter
  • Klikk på Erstatt skrifter for å hente de manglende skrifttypene fra andre kilder, eller
  • hopp over dialogboksen. De manglende skriftene erstattes med standardskrifter.  
 • Hvis ingen av de manglende skriftene er tilgjengelige i Adobe Fonts, blir en liste over skriftene som mangler, vist i dialogboksen Manglende skrifter.
dialogboksen manglende skrifter
Hvis ingen av de manglende skrifttypene er tilgjengelig i Adobe Fonts

Du kan også kontrollere fremdriften for aktivering av manglende skrifter i panelet Bakgrunnsoppgaver. Hvis du vil se bakgrunnsoppgavene, bruker du ett av de to alternativene nedenfor: 

 • Klikk på Vindu > Verktøy > Bakgrunnsoppgaver.
 • Klikk på den blå ventemarkøren øverst til høyre i InDesign-programlinjen.

Når Aktiver Adobe Fonts automatisk er deaktivert

Hvis du ikke har aktivert Aktiver Adobe Fonts automatisk i dialogboksen Innstillinger, vises dialogboksen Manglende skrifter hvis det mangler skrifter i dokumentet ditt. Klikk på Aktiver for å aktivere manglende skrifter manuelt fra Adobe Fonts.

OpenType-skrifter

OpenType-skrifter bruker én enkelt skriftfil for både Windows®- og Macintosh®-datamaskiner, slik at du kan flytte filer fra én plattform til en annen uten å bekymre deg for skrifterstatning og andre problemer som fører til at tekstflyten tilpasses på nytt. De kan inneholde mange egenskaper, for eksempel pyntebokstaver og myke ligaturer, som ikke er tilgjengelige i gjeldende PostScript- og TrueType-skrifter.

Merk:

OpenType-skrifter viser -ikonet.

Når du arbeider med en OpenType-skrift, kan du automatisk erstatte alternative tegnvarianter i teksten, som for eksempel ligaturer, kapitéler, brøker og proporsjonale tall i gammel stil.

Vanlige skrifter (venstre) og OpenType-skrifter (høyre)

A. Ordenstall B. Myke ligaturer C. Pyntebokstaver 

OpenType-skrifter kan inneholde et utvidet tegnsett og oppsettfunksjoner som gir bredere språklig støtte og avansert typografisk kontroll. Når OpenType-skrifter fra Adobe støtter sentraleuropeiske (CE) språk, er ordet Pro en del av skriftnavnet på menyer for applikasjonsskrifter. OpenType-skrifter som ikke støtter sentraleuropeiske språk, heter Standard og har endelsen Std. Alle OpenType-skrifter kan også installeres og brukes sammen med PostScript Type 1- og TrueType-skrifter.

Hvis du vil ha mer informasjon om OpenType-skrifter, kan du se www.adobe.com/go/opentype_no.

Bruke OpenType-skriftattributter

Bruke OpenType-skriftattributter ved hjelp av Tegn-panelet eller kontrollpanelet

Bruk Tegn-panelet eller kontrollpanelet for å bruke OpenType-skriftattributter, for eksempel brøker og pyntebokstaver på tekst.

Hvis du vil ha mer informasjon om OpenType-skrifter, kan du se www.adobe.com/go/opentype_no.

 1. Kontroller at en OpenType-skrift er valgt i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.
 2. Velg OpenType på menyen i Tegn-panelet, og velg deretter et OpenType-attributt, for eksempel Myke ligaturer eller Brøker.

Funksjoner som ikke støttes for gjeldende skrifttype, vises i hakeparenteser, for eksempel [Pyntebokstav].

Merk:

Du kan også velge OpenType-skriftattributter når du definerer avsnitts- eller tegnmaler. Bruk valgene under OpenType-egenskaper i dialogboksen Valg for maler.

Bruke OpenType-skriftattributter ved hjelp av hurtigmenyen

Bruk hurtigmenyen for å bruke OpenType-skriftattributtene som gjelder for den markerte teksten.

 1. Marker tekst eller en tekstramme.

 2. Velg et OpenType-attributt, for eksempel ordenstall eller brøker, fra popup-vinduet. Hvis du ser merket etter at du har valgt en tekst eller tekstramme, klikker du på merket for å se listen med OpenType-attributter.

Merk:
 • Merket for å velge OpenType-attributter vises ikke i en koblet tekstramme.
 • Alternativet for å bruke OpenType-skriftattributter ved hjelp av hurtigmenyen gjelder ikke for World-Ready Composers.

OpenType-skriftattributter

Når du bruker en OpenType-skrift, kan du velge bestemte OpenType-funksjoner på menyen i kontrollpanelet eller Tegn-panelet når du formaterer tekst eller definerer maler.

Merk:

Antallet stiler og egenskapene deres kan variere svært mye i OpenType-skrifter. Hvis en OpenType-funksjon ikke er tilgjengelig, vises den i hakeparentes (for eksempel [Pyntebokstav]) på menyen i kontrollpanelet.

Myke ligaturer

Skrifttypedesignere kan inkludere valgfrie ligaturer som ikke skal være aktivert i alle situasjoner. Hvis du bruker dette valget, kan disse valgfrie tilleggsligaturene brukes hvis de finnes. Du finner mer informasjon om ligaturer under Bruke ligaturer på bokstavpar.

Brøker

Tall som skilles med en skråstrek, for eksempel 1/2, konverteres til en brøk når brøker er tilgjengelige.

Ordenstall

Ordenstall som for eksempel 1st og 2nd formateres med hevede bokstaver (1st og 2nd) når ordenstall er tilgjengelige. Bokstaver som for eksempel hevet a og o i de spanske ordene segunda (2a) og segundo (2o) settes også riktig.

Pyntebokstav

Du kan bruke vanlige og kontekstuelle pyntebokstaver, som kan inkludere alternative store bokstaver og alternativer for slutten på ord, når de er tilgjengelige.

Tittelalternativer

Tegn som brukes i titler med store bokstaver, aktiveres når de er tilgjengelige. Når du bruker dette valget for tekst som er formatert med både store og små bokstaver, kan du få uønskede resultater i noen skrifttyper.

Kontekstuelle alternative tegn

Kontekstuelle ligaturer og alternative tegn aktiveres når de er tilgjengelige. Alternative tegn finnes i enkelte skriptskriftsnitt for å gi en bedre sammenføyingsfunksjon. Bokstavparet "bl" i ordet "blomst" kan for eksempel slås sammen, slik at de ser mer ut som håndskrift. Dette valget er aktivert som standard.

Alle kapiteler

Hvis du bruker dette valget, gjøres tegn om til kapiteler i skrifttyper som inneholder ekte kapiteler. Du finner mer informasjon under Endre bokstavtype for skrifttyper.

Null med gjennomstreking

Når du bruker dette valget, vises det en diagonal strek gjennom tallet 0. I noen skrifttyper (særlig knepne skrifter) kan det være vanskelig å skille mellom tallet 0 og den store bokstaven O.

Stilistiske sett

Noen OpenType-skrifter inneholder alternative tegnsett som er utformet for estetisk effekt. Et stilistisk sett er en gruppe med tegnalternativer som kan angis for ett tegn om gangen, eller for et område med tekst. Hvis du velger et annet stilistisk sett, brukes tegnvariantene som er definert i dette settet, i stedet for standardtegnene for skrifttypen. Hvis du bruker en tegnvariant fra et stilistisk sett sammen med en annen OpenType-innstilling, overstyres tegnvarianten fra tegnsettet med enkeltinnstillingen for tegnvarianten. Du kan vise tegnvariantene for hvert sett i Tegnvarianter-panelet.

Plasseringsformer

I enkelte kursive skript og på språk som arabisk kan utseendet på et tegn avhenge av plasseringen inni et ord. Tegnet kan endre form når det står i begynnelsen (første plassering), i midten (midtre plassering) eller på slutten av et ord (siste plassering), og det kan også endre form når det står alene (isolert plassering). Marker et tegn, og velg et Plasseringsformer-valg for å formatere det riktig. Valget Generell form setter inn det vanlige tegnet. Valget Automatisk form setter inn en form av tegnet i henhold til hvor tegnet står i ordet og om tegnet står isolert.

Hevet skrift og senket skrift

I noen OpenType-skrifter inkluderes hevete eller senkede tegnvarianter som får riktig størrelse i henhold til de omliggende tegnene. Hvis en OpenType-skrift ikke inneholder disse variantene for ikke-standardbrøker, bør du vurdere om du vil bruke attributtene Teller og Nevner.

Teller og Nevner

Enkelte OpenType-skrifter konverterer bare vanlige brøker (som 1/2 eller 1/4) til brøktegn, ikke ikke-standardbrøker (som 4/13 eller 99/100). Bruk attributtene Teller og nevner på disse ikke-standardbrøkene i slike tilfeller.

Versaltall med fast bredde

Samme bredder brukes på tall i full høyde. Du kan bruke dette valget i situasjoner der tall må stilles på linje vertikalt, for eksempel i tabeller.

Proporsjonale minuskeltall

Dette valget gir tall med varierende høyde og bredde. Dette valget anbefales for å gi tekst der det ikke brukes store bokstaver, et klassisk, sofistikert utseende.

Proporsjonale versaltall

Dette valget gir tall med full høyde og varierende bredde. Dette valget anbefales i tekst der store bokstaver brukes.

Minuskeltall med fast bredde

Dette valget gir tall med varierende høyde og fast, lik bredde. Dette valget anbefales når du vil ha det klassiske utseendet til minuskeltall, men samtidig har behov for å justere dem i kolonner, som i en årsrapport.

Standard tallstil

Tallvarianter bruker standardtallstilen i den gjeldende skrifttypen.

OpenType-SVG-skrifter

InDesign støtter OpenType SVG-skrifter som fargede skrifter og Emoji-skrifter. OpenType-SVG-skrifter gir flere farger og graderinger i samme tegnvariant.

OpenType-SVG-skrifter: flere farger og graderinger

Ved hjelp av Emoji-skrifter kan du inkludere ulike fargerike og grafiske tegn, for eksempel smilefjes, flagg, gateskilt, dyr, mennesker, mat og landemerker, i dokumentene. Med OpenType-SVG-Emoji-skrifter, for eksempel skriften EmojiOne, kan du lage enkelte sammensatte tegnvarianter fra én eller flere andre tegnvarianter. Du kan for eksempel opprette flaggene til land eller endre hudfargen på enkelte tegnvarianter som fremstiller personer eller kroppsdeler, som hender eller neser.

Tegnvarianter-panelet som viser tegnene fra SVG-skriften EmojiOne

Følg disse trinnene for å bruke OpenType-SVG-skrifter:

 1. Opprett et tekstobjekt ved hjelp av Typeverktøy.

 2. Sett skrifttypen til en OpenType-SVG-skrift. Disse skriftene er merket med  i skriftlisten.

 3. Velg bestemte tegnvarianter ved hjelp av Tegnvarianter-panelet. Du kan vise Tegnvarianter-panelet ved å velge Tekst > Tegnvarianter. Du kan også åpne Tegnvarianter-panelet ved å velge Vindu > Tekst og tabeller > Tegnvarianter.

Opprette sammensatte tegnvarianter

I dette eksempelet bruker vi EmojiOne, som er en OpenType-SVG-Emoji-skrift. Du kan kombinere flere EmojiOne-OpenType-SVG-skrifttegn for å opprette tegnvarianter.

Du kan for eksempel opprette flaggene til land eller endre hudfargen på standardtegn for enkeltpersoner eller kroppsdeler som vanligvis er farget  eller .

Merk:

Tegnvarianter i en Emoji-skrift, som EmojiOne, er forskjellige fra bokstavene på tastaturet. Disse tegnvariantene behandles som distinkte tegn og er bare tilgjengelige via Tegnvarianter-panelet, og ikke tastaturet.

Opprette flaggene til land

"Bokstavene" (A, B, C, D og så videre) i EmojiOne samsvarer ikke med tilsvarende taster på tastaturet. Når du kombinerer disse tegnene i Tegnvarianter-panelet for å lage ISO-koden til et land, danner de to tegnene flagget til dette landet. US gir for eksempel det amerikanske flagget, GB gir det britiske flagget, AR gir det argentinske flagget og IN gir det indiske flagget.

Kombiner tegnvarianter for å danne flaggene til land

Opprette tegnvarianter

Kombiner standardtegn for enkeltpersoner; vanligvis farget , eller , eller kroppsdeler med en av de tilgjengelige hudfargene. Det opprinnelige standardtegnet farges på nytt for å samsvare med den valgte hudfargen. For øyeblikket fungerer generelt sett ikke slike sammensetninger med tegnvarianter som består av flere enn én person.

Hudfargede tegn

Kombiner enkeltpersontegn med hudfarger

Merknader:

 • Tegnet med enkeltpersonen eller Emoji-tegnet med kroppsdelen kan bare tilpasses til en av de hudfargede tegnene én gang.
 • Sammensatte tegnvarianter er en skriftfunksjon. I noen OpenType-SVG-skrifter kan du ikke kombinere tegn for å lage sammensatte tegnvarianter.
 • Du kan dele opp enkelte EmojiOne-sammensetninger i deres respektive bestandtegn.

Variable skrifter

InDesign støtter nå Variable skrifter, som er et nytt OpenType-skriftformat som støtter egendefinerte egenskaper som vekt, bredde, helling, optisk størrelse og så videre. Du kan endre disse egendefinerte egenskapene ved å bruke de praktiske glidebryterne som blir tilgjengelige når du klikker på   i kontrollpanelet, Tegn-panelet, Egenskaper-panelet, Tegnmaler-panelet og Avsnittsmaler-panelet.

Hvis du vil finne variable skrifter, kan du se etter -ikonet ved siden av skriftnavnet.

Få tilgang til variable skrifter fra Tegn-panelet

Tegnpanelet

Legge til variable skrifter i tegnmaler

Tegnmaler-panelet

Tilordne den optiske størrelsen automatisk til skriftstørrelsen i Variable skrifter

Du kan la den optiske størrelsen automatisk samsvare med skriftstørrelsen for variable skrifter

Tilordning av optisk størrelse
Få tilgang til tilordning av optisk størrelse

Innstillinger
Aktiver eller deaktiver tilordning av optisk størrelse i Innstillinger > Tekst

For å velge alternativet Tilordne den optiske størrelsen automatisk til skriftstørrelsen i Variable skrifter følger  du fremgangsmåten under:

 • I macOS: Gå til InDesign > Innstillinger > Tekst.
 • I Windows: Gå til Rediger > Innstillinger > Tekst.

 Hvis dette er valgt, vil den optiske størrelsen endres i samsvar med skriftstørrelsen. I motsatt fall vil den optiske størrelsen forbli uendret selv om skriftstørrelsen endres.

Samsvar
La den optiske størrelsen samsvare med skriftstørrelsen.

For variable skrifter som Minion Variable Concept bruker du glidebryterne for å justere blant annet vekt og optisk størrelse.

Forhåndsvisning av skrift i sanntid

Du kan velge en tekst i dokumentet ditt for å forhåndsvise skriftene i sanntid. Hvis du vil se forhåndsvisningen av en valgt tekst, holder du pekeren over et skriftnavn i skriftlisten som er tilgjengelig i Kontroll-panelet, Tegn-panelet eller Egenskaper-panelet.

Forhåndsvisning av skriftstil i sanntid

Hvis du vil forhåndsvise skriftstilen i sanntid, utvider du skriftfamilien på skriftmenyen og holder pekeren over skriftstilen.

Gjør følgende for å deaktivere alternativene for forhåndsvisning:

 • Velg Rediger > Innstillinger.
 • I Tekst-innstillingene fjerner du avmerkingen for alternativet Aktiver forhåndsvisninger av skrift i menyen.

Hvis du vil endre skriftstørrelsen på den valgte teksten eller prøveteksten og vise forhåndsvisningen i sanntid, klikker du på Vis mindre skriftstørrelse for prøvetekst, Vis standard skriftstørrelse for prøvetekst eller Vis større skriftstørrelse for prøvetekst.

Organisere, søke etter og filtrere skrifter

Finn raskt skrifter du bruker ofte, ved å stjernemerke individuelle skriftfamilier som favoritter eller velge fra nylig brukte skrifter som vises øverst i listen med skrifter. Nylig brukte skrifter og stjernemerkede skrifter beholdes mellom ulike InDesign-økter.

A. Sist brukte skrifter B. Stjernemerke skrifter som favoritter 

Mens du leter etter skrifter, kan du begrense resultatene ved å filtrere skrifter etter klassifiseringer, for eksempel Serif, Sans Serif og Handwritten. Du kan også velge å søke blant skrifter som er installert på datamaskinen, eller blant aktiverte skrifter fra Adobe Fonts.

Du kan også søke etter skrifter basert på visuell likhet (). Skriftene som ligner mest på skriften du leter etter, vises øverst i søkeresultatene. En statuslinje på skriftmenyen viser informasjon om filtrene som er brukt.

Verktøy for å søke etter skrifter

A. Vis skrifter etter klassifisering B. Vis favorittskrifter C. Vis nylig lagt til D. Vis aktiverte skrifter 

Vis skrifter etter klassifisering

Filtrer skriftlisten etter klassifisering, for eksempel Serif, Script og Handwritten.

Vis favorittskrifter

Vis bare stjernemerkede skrifter merket som favoritter tidligere.

Vis nylig lagt til

Vis skrifter som nylig er lagt til i skriftlisten.

Vis aktiverte skrifter

Vis bare aktiverte skrifter fra Adobe Fonts i skriftlisten.

Aktiver flere skrifter

Du kan bla gjennom tusenvis av skrifter fra hundrevis av skriftstøperier direkte fra InDesign, aktivere dem umiddelbart og bruk dem i dokumentet ditt. Aktiverte skrifter er tilgjengelig for bruk i alle Creative Cloud-applikasjoner.

 1. I Tegn-panelet klikker du på fanen Finn mer.

 2. Bla gjennom skriftlisten, og velg skriften du vil bruke.

  Merk: Hvis du vil forhåndsvise en skrift i sanntid for den valgte teksten, holder du pekeren over skriftnavnet.

 3. Klikk på Aktiver-ikonet som vises ved siden av skriften. Aktiver-ikonet viser et merke etter at skriften er aktivert og tilgjengelig for bruk.

  A. Filter for aktiverte skrifter B. Ikon for å aktivere skrifter C. Ikon for å deaktivere skrifter D. Ikon for aktivering pågår 

  Hvis du vil ha mer informasjon om Adobe Fonts, kan du gå til fonts.adobe.com.

Forhåndsvise japanske skrifter

I Finn mer-fanen kan du også bla gjennom og forhåndsvise alle japanske skrifter som er tilgjengelige på fonts.adobe.com. For å aktivere innstillingen for forhåndsvisning av japanske skrifter gjør du følgende:

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst.

 2. Velg Aktiver forhåndsvisning av japansk skrift i "Finn mer".

Endringene tas først i bruk når du starter InDesign på nytt.

Bruke en skrift i tekst

Når du angir en skrift, kan du velge skriftfamilien og den tilhørende stilen uavhengig av hverandre. Når du bytter fra én skriftfamilie til en annen, prøver InDesign å tilpasse den opprinnelige stilen til stilen som er tilgjengelig i den nye skriftfamilien. Arial Bold endres for eksempel til Times Bold hvis du endrer skrifttyper fra Arial til Times.

Når du bruker fet eller kursiv stil på tekst, bruker InDesign stilen som er definert av skriften. I de fleste tilfeller brukes den bestemte versjonen av fet eller kursiv som forventet. For noen skrifttyper kan det imidlertid bli brukt en fet eller kursiv variant som ikke er nøyaktig angitt som henholdsvis fet eller kursiv. Noen skriftdesignere angir for eksempel at når du bruker fet på en skrifttype, skal den halvfete variasjonen brukes.

 1. Marker teksten du vil endre.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg en skrifttype på skriftfamiliemenyen eller en stil på stilmenyen i Tegn-panelet, Kontroll-panelet eller Egenskaper-panelet. (I Mac OS kan du velge skriftstiler på undermenyene for skriftfamilie.)

  • Klikk foran navnet på skriftfamilien eller skriftstilen (eller dobbeltklikk på det første ordet i navnet) i Tegn-panelet, Kontroll-panelet eller Egenskaper-panelet, og skriv inn de første tegnene i navnet. Etter hvert som du skriver, viser InDesign navnene på skriftfamiliene eller stilene som samsvarer med tegnene du har skrevet inn.

  • Velg en skrift på menyen Tekst > Skrift. Merk deg at du kan velge både en skriftfamilie og en stil fra denne menyen.

Angi en skriftsnittstørrelse

Som standard måles skriftsnittstørrelsen i punkter (et punkt tilsvarer 1/72 av en tomme). Du kan angi skriftsnittstørrelser fra 0,1 til 1296 punkter, i trinn på 0,001 punkter.

Merk:

I Fireworks måles størrelsen på skriftsnittet som standard i bildepunkter.

 1. Merk tegnene eller tekstobjektene du vil endre. Hvis du ikke merker noe tekst, vil skriftsnittstørrelsen gjelde for ny tekst du oppretter.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Velg skriftstørrelse i Tegn-panelet (Character-panelet) eller på kontroll-linjen (Control-linjen).

  • Velg en størrelse på menyen Tekst > Størrelse. Hvis du velger Annet (Other), kan du skrive inn en ny størrelse i Tegn-panelet (Character-panelet).

  Merk:

  Du kan endre målenhet for tekst i dialogboksen Innstillinger (Preferences). Dette alternativet er ikke tilgjengelig i Fireworks.

Arbeide med manglende skrifter

Hvis du markerer tekst der en manglende skrifttype brukes, vises [Mangler] i skriftstillisten i Tegn-panelet eller kontrollpanelet.

InDesign aktiverer automatisk manglende skrifter i dokumentet ditt med en tilgjengelig Adobe Fonts-skrift. Eventuelle manglende skrifter det ikke finnes egnede skrifter for i Adobe Fonts, erstattes med standardskrifter. Når dette skjer, kan du markere teksten og bruke en hvilken som helst tilgjengelig skrifttype. Manglende skrifttyper som er erstattet med andre skrifttyper, vises under Manglende skrifter øverst på menyen når du velger Tekst > Skrift. Tekst som er formatert med manglende skrifttyper, er som standard uthevet og vises i rosa.

Hvis en TrueType-skrift er installert, og dokumentet inneholder versjonen Type 1 (T1) av den samme skrifttypen, vises skrifttypen som manglende.

Du kan velge Tekst > Finn skrift for å finne og endre manglende skrifter. Hvis en manglende skrifttype er del av en mal, kan du oppdatere skrifttypen i malen ved å endre maldefinisjonen.

Dialogboksen for manglende skrifter i InDesign viser om Adobe Fonts-tjenesten er aktivert i Creative Cloud-applikasjonen. Hvis denne funksjonen er deaktivert, finnes det også et alternativ i selve dialogboksen for manglende skrifter som du kan bruke til å aktivere Adobe Fonts.

Gjøre manglende skrifter tilgjengelig

Gjør ett av følgende:
 • Aktiver manglende skrifter fra Adobe Fonts-tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til skrifter fra Adobe Fonts-tjenesten.
 • Installer de manglende skriftene på systemet.
 • Plasser de manglende skriftene i skriftmappen, som ligger i programmappen for InDesign. Skriftene i denne mappen er bare tilgjengelige i InDesign. Se Installere skrifttyper.
 • Aktiver de manglende skriftene ved hjelp av et skriftbehandlingsprogram.

Utheve erstattede skrifttyper i dokumentet

Hvis innstillingen Erstattede skrifter er aktivert, vises tekst som er formatert med manglende skrifter, uthevet i rosa, slik at det er enkelt å skille ut slik tekst.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Windows®) eller InDesign > Innstillinger > Metode for tekstjustering (Mac OS®).

 2. Velg Erstattede skrifter, og klikk deretter på OK.

Installerte skrifter i dokument

Skrifter i en Document Fonts-mappe som befinner seg på samme sted som et InDesign-dokument, installeres midlertidig når dokumentet åpnes. Du kan bruke kommandoen Pakke til å generere en Document Fonts-mappe når du vil dele dokumentet eller flytte det til en annen datamaskin. (Før du deler noen dokumenttekster bør du forsikre deg om at lisensen for skriftprogramvaren tillater det.) Skrifter aktivert fra Adobe Fonts kopieres ikke av Pakke-kommandoen.

Skriftene i Document Fonts-mappen er ikke de samme som skriftene som er tilgjengelige fra operativsystemets standard skriftmapper. Dokumentinstallerte skrifter installeres når dokumentet åpnes, og overstyrer eventuelle skrifter med samme PostScript-navn. De overstyrer imidlertid bare skrifter i dokumentet. Skrifter som er installert i ett dokument, er ikke tilgjengelige for andre dokumenter. Når du lukker dokumentet, avinstalleres skriftene som ble installert for dokumentet. Dokumentinstallerte skrifter vises på en undermeny av skriftmenyen.

Enkelte Type1-skrifter er ikke tilgjengelige i dokumentet. Mac OS-skrifter er heller ikke tilgjengelige når InDesign kjøres i Windows.

Hvis du vil se en video om bruk av dokumentinstallerte skrifter, kan du se Dele filer med enkel tilgang til dokumentskrifter (video).

Multiple Master-skrifter

Multiple Master-skrifttyper er Type 1-skrifttyper som kan tilpasses. Egenskapene til skriftsnittet til disse skrifttypene beskrives ut fra variable designakser, for eksempel tykkelse, bredde, stil og optisk størrelse.

Noen Multiple Master-skrifttyper har en akse for optisk størrelse som gir deg muligheten til å bruke en skrifttype som er utformet for best mulig lesbarhet ved en bestemt størrelse. Vanligvis er den optiske størrelsen for en mindre skrifttype, for eksempel 10 punkt, utformet med tyngre seriffer og stammer, bredere tegn, mindre forskjell mellom tykke og tynne linjer, større x-høyde og større bokstavavstand enn den optiske størrelsen for en større skrifttype, for eksempel 72 punkt.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Tekst (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Tekst (Mac OS).

 2. Velg Bruk riktig optisk størrelse automatisk, og klikk på OK.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din