Formatere tabeller

Bruk kontrollpanelet eller Tegn-panelet til å formatere tekst i en tabell – på samme måte som når du formaterer tekst utenfor en tabell. Du kan også bruke dialogboksene Tabellvalg og Cellevalg til å formatere selve tabellen. Bruk disse dialogboksene til å endre antallet rader og kolonner, til å endre utseendet på tabellrammen og fyllet, til å bestemme mellomrommet over og under tabellen, til å redigere topp- og bunntekstrader og til å angi annen tabellformatering.

Bruk Tabell-panelet, kontrollpanelet eller hurtigmenyen til å formatere tabellstrukturen. Marker én eller flere celler, og høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) hvis du vil vise en hurtigmeny med tabellvalg.

Endre størrelsen på kolonner, rader og tabeller

Du kan endre størrelsen på kolonner, rader og tabeller på mange ulike måter.

Endre størrelsen på kolonner og rader

 1. Marker celler i kolonnene og radene der du vil endre størrelsen.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Angi innstillinger for Kolonnebredde og Radhøyde i Tabell-panelet.
  • Velg Tabell > Cellevalg > Rader og kolonner, angi verdier for Radhøyde og Kolonnebredde, og velg deretter OK.  

  Merk:

  Hvis du velger Minst for å angi en minimumshøyde for rader, øker radhøyden mens du legger til tekst eller øker punktstørrelsen. Hvis du velger Nøyaktig for å angi en fast radhøyde, endres ikke radhøyden når du legger til eller fjerner tekst. En fast radhøyde fører ofte til skjuling i cellen. (Se Arbeide med skjulte celler.)

  • Plasser pekeren på kanten av en kolonne eller rad, slik at det vises et dobbeltpilikon ( ), og dra deretter til venstre eller høyre for å øke eller redusere kolonnebredden, eller dra opp eller ned for å øke eller redusere radhøyden.

   

Før og etter draing for å endre radstørrelsen
Før og etter draing for å endre radstørrelsen

Som standard bestemmes radhøyden av satslinjehøyden til skrifttypen som er brukt. Dermed endres også radhøyden hvis du endrer punktstørrelsen for hele rader med tekst, eller hvis du endrer innstillingen for radhøyde. Maksimal radhøyde bestemmes av Maksimum-innstillingen i kategorien Rader og kolonner i dialogboksen Cellevalg.

Endre størrelse på rader eller kolonner uten å endre tabellbredden

 • Hold nede Skift mens du drar en innvendig rad- eller kolonnekant (ikke tabellgrensen). Én rad eller kolonne blir større etter hvert som den andre blir mindre.
 • Hvis du vil endre størrelsen på rader eller kolonner proporsjonalt, holder du nede Skift mens du drar høyre eller nederste tabellramme.

Hvis du holder nede Skift mens du drar den høyre tabellkanten, endres størrelsen på alle kolonnene proporsjonalt, og hvis du holder nede Skift mens du drar den nederste tabellkanten, endres størrelsen på alle radene proporsjonalt.

Endre størrelse på hele tabellen

 1. Velg tekstverktøyet , plasser pekeren nederst i høyre hjørne av tabellen, slik at pekeren endres til en pil , og dra deretter for å øke eller redusere tabellstørrelsen. Hold nede Skift hvis du vil beholde tabellens høyde- og breddeforhold.

  Merk:

  Hvis tabellen omfatter flere rammer i en artikkel, kan du ikke bruke pekeren til å endre størrelsen på hele tabellen.

Fordele kolonner og rader jevnt

 1. Marker celler i kolonnene eller radene som skal ha samme bredde eller høyde.
 2. Velg Tabell > Fordel rader jevnt eller Fordel kolonner jevnt.

Endre mellomrommet før eller etter en tabell

 1. Plasser innsettingspunktet i tabellen, og velg Tabell > Tabellvalg > Tabelloppsett.
 2. Angi forskjellige verdier for Mellomrom før og Mellomrom etter under Tabellmellomrom, og velg OK.

Merk at når du endrer mellomrommet før tabellen, virker dette ikke inn på mellomrommet for en tabellrad som kommer på toppen av en ramme.

Bryte tabeller over rammer

Bruk valg for tekstlinjer til å bestemme hvor mange rader som skal holdes sammen, eller til å angi hvor en rad brytes, for eksempel øverst i en kolonne eller ramme.

Når du oppretter en tabell som er høyere enn rammen den befinner seg i, skjules rammen. Hvis du kobler rammen til en annen ramme, fortsetter tabellen i denne rammen. Rader flyttes inn i koblede rammer én om gangen – du kan ikke bryte én enkelt rad over flere rammer. Angi topp- eller bunntekstrader hvis du vil gjenta informasjonen i den nye rammen.

 1. Plasser innsettingspunktet i den riktige raden, eller marker et celleområde i radene du vil holde sammen.
 2. Velg Tabell > Cellevalg > Rader og kolonner.
 3. Hvis du vil holde de markerte radene sammen, velger du Hold sammen med neste rad.
 4. Hvis du vil at raden skal brytes på et bestemt sted, velger du en innstilling (for eksempel I neste ramme) på Første rad-menyen, og deretter velger du OK.

Merk:

Hvis du oppretter en enkelt tabell som går over begge sider av et oppslag, vil du kanskje legge til en tom kolonne midt på tabellen for å opprette rammemarger.

Legge til tekst før en tabell

En tabell er forankret til avsnittene like foran og bak den. Hvis du setter inn en tabell ved begynnelsen av en tekstramme, kan du ikke klikke over tabellen for å plassere et innsettingspunkt. Du bruker i stedet piltastene til å flytte innsettingspunktet foran tabellen.

 1. Plasser innsettingspunktet ved begynnelsen av avsnittet i den første cellen, trykk på Pil venstre, og skriv inn teksten.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Plasser innsettingspunktet ved begynnelsen av avsnittet i den første cellen, trykk på Pil venstre, og skriv inn teksten.

Formatere tekst i en tabell

Vanligvis bruker du samme metoder for å formatere tekst i en tabell som når du formaterer tekst som ikke er i en tabell.

Sette inn tabulatorer i en tabellcelle

Når innsettingspunktet er i en tabell og du trykker på Tab, flyttes det til den neste cellen. Du kan imidlertid sette inn en tabulator i en tabellcelle. Bruk Tabulatorer-panelet til å definere tabulatorinnstillinger i tabellen. Tabulatorinnstillinger virker inn på avsnittet der innsettingspunktet er.

 1. Velg tekstverktøyet , og plasser innsettingspunktet der du vil sette inn en tabulator.
 2. Velg Tekst > Sett inn spesialtegn > Annet > Tabulator.

Hvis du vil endre tabulatorinnstillingene, markerer du kolonnene eller cellene du vil endre innstillinger for. Deretter velger du Tekst > Tabulatorer for å vise Tabulatorer-panelet og justerer tabulatorinnstillingene.

Merk:

Når du angir en desimaltabulator for en celle eller en cellegruppe ved hjelp av tabulatorlinjalen, trenger du vanligvis ikke å trykke på Tab på begynnelsen av hvert avsnitt for å justere teksten i cellene etter desimaltabulatoren. Avsnittene justeres automatisk etter desimaltegnet med mindre avsnittet inneholder tilleggsformatering, for eksempel midtstilling, som overstyrer desimaltabulatoren.

Endre justeringen av tekst inne i en tabellcelle

 1. Velg tekstverktøyet , og marker cellene du vil endre.
 2. Velg Tabell > Cellevalg > Tekst.
 3. Velg en justeringsinnstilling (Toppjustering, Midtstill, Bunnjustering eller Juster vertikalt) under Vertikal justering.

  Hvis du velger Juster, angir du grensen for avsnittsmellomrom. Dette angir et maksimalt mellomrom som kan legges til mellom avsnitt. (Se Justere tekst vertikalt i en tekstramme.)

 4. Velg hvordan tekst skal forskyves fra øverst i cellen, under Første grunnlinje.

  Innstillingene er de samme som de tilsvarende innstillingene i dialogboksen Valg for tekstramme. (Se Endre egenskaper for tekstrammer.)

 5. Velg OK.

Merk:

Hvis du vil endre den horisontale justeringen av tekst inne i en celle, bruker du justeringsvalget i Avsnitt-panelet. Hvis du vil justere tekst inne i en celle til en desimaltabulator, bruker du Tabulatorer-panelet til å legge til en innstilling for desimaltabulator.

Rotere tekst i en celle

 1. Plasser innsettingspunktet i cellen du vil rotere, eller marker cellene du vil endre.
 2. Velg Tabell > Cellevalg > Tekst, eller vis Tabell-panelet.
 3. Velg en verdi for Rotering, og velg OK.

Endre cellerammemargen

Du kan angi cellerammemargen for både tekstceller (med tekst) og grafikkceller (med grafikk).

Tekstceller

 1. Velg tekstverktøyet , og plasser innsettingspunktet i eller marker cellene du vil endre.
 2. Velg Tabell > Cellevalg > Tekst, eller vis Tabell-panelet.
 3. Angi verdier for Topp, Bunn, Venstre og Høyre under Cellerammemarger, og velg OK.

I mange tilfeller økes radhøyden når cellerammemargen økes. Hvis radhøyden er fast, må du passe på at du lar det være nok plass for rammemargverdiene, slik at teksten ikke skjules.

Grafikkceller

 1. Bruk markeringsverktøyet  og marker cellen som inneholder grafikken.

  Merk:

  Hvis du ikke kan velge cellen, klikker du på koblingen eller innbyggingssymbolet øverst til høyre i cellen og trykker på Esc.

 2. Velg Tabell > Cellevalg > Grafikk.

 3. Angi verdier for Topp, Bunn, Venstre og Høyre under Cellerammemarger, og velg OK.

Slå sammen og dele celler

Du kan slå sammen (kombinere) eller dele celler i en tabell.

Slå sammen celler

Du kan slå sammen to eller flere celler i samme rad eller kolonne til én enkelt celle. Du kan for eksempel slå sammen cellene i den øverste raden i tabellen hvis du vil bruke én enkelt celle for tabelloverskriften.

 1. Velg tekstverktøyet , og marker cellene du vil slå sammen.
 2. Velg Tabell > Slå sammen celler.

Opphev sammenslåing av celler

 1. Plasser innsettingspunktet i den sammenslåtte cellen, og velg Tabell > Opphev sammenslåing av celler.

Dele celler

Du kan dele celler horisontalt eller vertikalt. Dette er spesielt nyttig når du oppretter skjematabeller. Du kan markere flere celler og dele dem vertikalt eller horisontalt.

 1. Plasser innsettingspunktet i cellen du vil dele, eller marker en rad, en kolonne eller et celleområde.
 2. Velg Tabell > Del celle vertikalt eller Del celle horisontalt.

Arbeide med skjulte celler

I de fleste tilfeller utvides en tabellcelle vertikalt for å gi plass til ny tekst og grafikk som legges til. Hvis du imidlertid angir en fast radhøyde og legger til tekst og grafikk som er for stor for cellen, vises en liten, rød prikk i det nedre høyre hjørnet i cellen. Dette angir at cellen er skjult.

Du kan ikke flyte skjult tekst til en annen celle. Du må i stedet redigere innholdet eller endre størrelsen på det eller utvide cellen eller tekstrammen der tabellen vises.

Hvis du har innebygd grafikk eller tekst med fast linjeavstand, kan celleinnholdet utvides utover cellekantene. Du kan velge Beskjær innhold etter celle, slik at tekst eller innebygd grafikk som ellers går utenfor en av cellekantene, beskjæres etter cellegrensen. Dette gjelder imidlertid ikke når innebygd grafikk er skjult slik at den går utover den nederste cellekanten (horisontalt).

Vise innholdet i en skjult celle

 1. Gjør ett av følgende:
  • Øk størrelsen på cellen.

  • Endre tekstformateringen. Marker celleinnholdet ved å klikke i den skjulte cellen, trykk på Esc, og formater teksten ved hjelp av kontrollpanelet.

Beskjære et bilde i en celle

Hvis et bilde er for stort for en celle, går det utover cellegrensene. Du kan beskjære de delene av bildet som går utover cellegrensene.

 1. Plasser innsettingspunktet i cellen du vil beskjære, eller marker cellen(e) du vil endre.
 2. Velg Tabell > Cellevalg > Grafikk.

 3. Velg Beskjær innhold etter celle, og velg OK.