Innehållsförteckningar

En innehållsförteckning kan visa innehållet i en bok, tidskrift eller en annan publikation, visa en lista med illustrationer, annonsörer eller fotografinformation, eller innehålla annan information som hjälper läsarna att hitta i ett dokument eller en bokfil. Ett dokument kan innehålla flera innehållsförteckningar, t.ex. en lista med kapitel och en lista med illustrationer.

Varje innehållsförteckning är en separat artikel som består av en rubrik och en lista med poster, sorterade i sidnummerordning eller i bokstavsordning. Poster, inklusive sidnummer, tas direkt från innehållet i dokumentet och kan uppdateras när som helst – även för flera dokument i samma bokfil.

Du skapar en innehållsförteckning i tre steg. Först skapar och tillämpar du de styckeformat som du vill ska använda som grund för innehållsförteckningen. Därefter anger du vilka format som ska användas i innehållsförteckningen och hur den ska formateras. Det tredje steget är att montera innehållsförteckningen i dokumentet.

Innehållsförteckningsposter kan läggas till automatiskt på bokmärkespanelen och sedan användas i dokument som exporteras som Adobe PDF.

Tips för planering av en innehållsförteckning

Tänk på följande när du planerar en innehållsförteckning:

 • Vissa innehållsförteckningar byggs från innehåll som egentligen inte visas i det publicerade dokumentet, t.ex. en lista med annonsörer i en tidskrift. Om du vill göra det i InDesign anger du innehållet i ett dolt lager och tar sedan med det när du genererar en innehållsförteckning.

 • Du kan läsa in innehållsförteckningsformat från andra dokument eller böcker och skapa nya innehållsförteckningar med samma inställningar och formatering. (Det kan bli nödvändigt att redigera ett importerat innehållsförteckningsformat om namnen i dokumentets styckeformat inte matchar dem i källdokumentet.)

 • Du kan skapa styckeformat för innehållsförteckningens rubrik och poster, inklusive tabbstopp och tabbutföringar, om du vill. Du kan sedan använda de styckeformaten när du genererar innehållsförteckningen.

 • Du kan skapa teckenformat för formatering av sidnumren och tecknen så de skiljer sig från posterna. Om du t.ex. vill att sidnumren ska vara i fet stil så skapar du ett teckenformat med attributet fet, och använder sedan det teckenformatet när du skapar innehållsförteckningen.

Skapa innehållsförteckningar i böcker

För bästa resultat bör du göra följande innan du skapar en innehållsförteckning för en bok:

 • Innan du skapar en innehållsförteckning kontrollerar du att bokfilen är komplett, att alla dokument är placerade i rätt ordning och att alla rubriker har formaterats med rätt styckeformat.

 • Se till att använda samma styckeformat i hela boken. Undvik att skapa dokument med format som har samma namn men olika definitioner. Om flera format har samma namn men olika formatdefinitioner så används formatdefinitionen i det aktuella dokumentet (om det finns någon definition där), eller definitionen för den första förekomsten av formatet i boken.

 • Om ett format inte visas på popup-menyerna i dialogrutan Innehållsförteckning kan du behöva synkronisera boken så att formatet kopieras till dokumentet med innehållsförteckningen.

 • Om du vill att sifferprefixen (t.ex. 1-1, 1-3 osv.) ska visas i innehållsförteckningen, använder du avsnitts- och inte kapitelnumrering. Prefix för avsnittsnumrering kan tas med i innehållsförteckningar.

Generera en innehållsförteckning

Innan du genererar en innehållsförteckning bestämmer du vilka stycken som ska tas med (till exempel kapitelrubriker och avsnittsrubriker). Därefter definierar du deras styckeformat. Kontrollera att formaten är tillämpade på rätt stycken i dokumentet eller bokdokumenten.

När du genererar innehållsförteckningen kan du även använda stycke- och teckenformat för formatering av innehållsförteckningen.

Generera en innehållsförteckning
Innehållsförteckning utan styckeformat (vänster) och med styckeformat tillämpade på poster (höger)

Om de stycken som ska ingå i innehållsförteckningen finns i olika artiklar på samma sida, bestäms styckenas ordning i innehållsförteckningen av placeringen på sidan.

 1. Gör något av följande:
  • Om du skapar en innehållsförteckning för ett enstaka dokument kan du vilja lägga till en ny sida i början av dokumentet.

  • Om du skapar en innehållsförteckning för flera dokument i en bok, skapar eller öppnar du det dokument som du vill använda för innehållsförteckningen, kontrollerar att det finns med i boken och öppnar sedan bokfilen.

 2. Välj Sida > Innehållsförteckning.

  Om du har definierat ett format för innehållsförteckningen med rätt inställningar kan du välja formatet på menyn Innehållsförteckningsformat.

 3. I namnrutan skriver du ett namn på innehållsförteckningen (t.ex Innehåll eller Lista över bilder). Det här namnet visas överst i innehållsförteckningen. Om du vill formatera rubriken väljer du ett format på menyn Format.
 4. Markera Inkludera bokdokument om du vill skapa en innehållsförteckning för alla dokument i bokfilen. Bokens sidnumrering görs också om. Avmarkera det här alternativet om du vill generera en innehållsförteckning bara för det aktiva dokumentet. (Det här alternativet är nedtonat om det aktuella dokumentet inte ingår i en bokfil.)
 5. Ange vilket innehåll du vill ta med i innehållsförteckningen genom att dubbelklicka på styckeformaten i listan Andra format. De läggs då till i listan Inkludera styckeformat.
 6. Markera Ersätt befintlig innehållsförteckning om du vill ersätta alla befintliga innehållsförteckningsartiklar i dokumentet. Avmarkera alternativet om du vill generera en ny innehållsförteckning, till exempel en lista med siffror.
 7. Ange alternativ för att bestämma hur varje styckeformat i innehållsförteckningen ska formateras.

  Obs!

  Det är en god idé att definiera ett innehållsförteckningsformat som anger formatering och andra alternativ för innehållsförteckningen, särskilt om du vill inkludera flera innehållsförteckningar i ett dokument. Det gör du genom att klicka på Spara format. Du kan också skapa innehållsförteckningsformat genom att välja Sida > Innehållsförteckningsformat.

 8. Klicka på OK.

  En monteringsmarkör  visas. Innan du klickar eller drar kan du gå till en annan sida eller skapa en ny sida utan att tappa den monterade texten.

 9. Klicka eller dra monteringsmarkören för text till en sida när du vill placera den nya innehållsförteckningsartikeln.

Obs!

Undvik att koppla innehållsförteckningens ram till andra textramar i dokumentet. Om du ersätter en befintlig innehållsförteckning så ersätts hela artikeln med den uppdaterade innehållsförteckningen.

Skapa innehållsförteckningsformat för flera listor

Använd innehållsförteckningsformat om du vill skapa olika innehållsförteckningar i dokumentet eller boken. Du kan till exempel använda ett innehållsförteckningsformat för en lista över annonsörer, illustrationer eller fotografinformation. Skapa ett innehållsförteckningsformat för varje typ av lista.

Det är också användbart att skapa innehållsförteckningsformat om du vill använda samma innehållsförteckningsformat i andra dokument.

Obs!

Blanda inte ihop innehållsförteckningsformat med styckeformat som har ett "innehålls"-prefix. Styckeformat med innehållsprefix (till exempel Rubrik för innehållsförteckning) används för formatering av själva posterna i innehållsförteckningen. Ett innehållsförteckningsformat är en uppsättning inställningar som används automatiskt när du skapar en innehållsförteckning.

Skapa ett innehållsförteckningsformat

 1. Välj Sida > Innehållsförteckningsformat.
 2. Klicka på Ny.
 3. Ange ett namn för det innehållsförteckningsformat du skapar.
 4. I namnrutan skriver du ett namn på innehållsförteckningen (t.ex Innehåll eller Lista över bilder). Det här namnet visas överst i innehållsförteckningen. Om du vill ange ett rubrikformat väljer du ett format på menyn Format.
 5. Markera de styckeformat som motsvarar innehållet du vill ha med i innehållsförteckningen i listan Andra format och klicka på Lägg till för att lägga till dem i listan Inkludera styckeformat.
 6. Ange alternativ för att bestämma hur varje styckeformat ska formateras.

Importera innehållsförteckningsformat från ett annat dokument

 1. Välj Sida > Innehållsförteckningsformat.
 2. Klicka på Läs in, markera den InDesign-fil som innehåller de innehållsförteckningsformat som du vill kopiera och klicka sedan på Öppna.
 3. Klicka på OK.

Obs!

Om styckeformaten i dokumentet inte matchar styckeformaten i det innehållsförteckningsformat som du importerar, måste du redigera innehållsförteckningsformatet innan du genererar en innehållsförteckning.

Formateringsalternativ för innehållsförteckning

När du genererar eller redigerar en innehållsförteckning använder du dessa alternativ för att ange textens utseende i innehållsförteckningen. En del av alternativen visas bara när du klickar på Fler alternativ i dialogrutan.

Obs!

Inställningarna under Format gäller endast det format som har markerats under Inkludera styckeformat. Du kan ange andra formateringsalternativ för varje format.

Postformat

För varje format i Inkludera styckeformat väljer du ett styckeformat som ska tillämpas på de tillhörande innehållsförteckningsposterna.

Sidnummer

Du kan också skapa ett teckenformat för formatering av sidnummer. Sedan kan du markera det här formatet på snabbmenyn Format till höger om Sidnummer. (Se Lägga till stycke- och teckenformat.)

Om du vill att sidnumren i innehållsförteckningen ska inkludera prefix eller använda ett annat numreringssätt, finns mer information i Definiera avsnittsnumrering.

Mellan post och nummer Ange vilka tecken du vill placera mellan en post och dess sidnummer i innehållsförteckningen. Standard är ^t, som i InDesign anger att en tabb ska infogas. Du kan också välja andra specialtecken, t.ex. Högerindragstabb eller Fyrkantsblanksteg, på snabbmenyn.

Obs!

Markera den befintliga texten i rutan innan du väljer ett specialtecken, så att du inte inkluderar båda tecknen.

Du kan också skapa ett teckenformat som du tillämpar på mellanrummet mellan en post och dess sidnummer. Sedan kan du markera det här formatet i listan Format, till höger om Mellan post och nummer. (Se Lägga till stycke- och teckenformat.)

Om postens styckeformat innehåller en inställning för tabbindrag och om tabbtecknet (^t) är markerat, kommer ett tabbindrag att placeras i den genererade innehållsförteckningen.

Formateringsalternativ för innehållsförteckningar
Du kan ange ett tecken som avgränsar en post och ett sidnummer samt ett format som ska tillämpas på ett tecken.

Sortera poster i alfabetisk ordning

Välj det här alternativet så sorteras innehållsförteckningens poster i markerat format i bokstavsordning. Alternativet är praktiskt att använda om du vill göra enkla listor, t.ex. en lista med annonsörer. Kapslade poster (Nivå 2 eller 3) sorteras i bokstavsordning inom respektive grupp (Nivå 1 eller 2).

Obs!

Sorteringsordningen för en innehållsförteckning bestäms av dokumentets språkinställning. Om du vill ändra språkinställningen kontrollerar du att ingenting är markerat och väljer sedan ett språk på teckenpanelens meny Språk.

Nivå

Som standard tilldelas varje format som läggs till i rutan Inkludera styckeformat en nivå som är ett steg lägre än det format som står direkt ovanför det. Du kan ändra den här hierarkin genom att ange ett nytt nivånummer för det valda styckeformatet. Detta alternativ ändrar endast visningen i dialogrutan. Det slutliga tabellinnehållet påverkas endast om du sorterar det i alfabetisk ordning och då kommer posterna att sorteras per nivå.

Skapa PDF-bokmärken

Markera det här alternativet om du vill att innehållsförteckningsposterna ska visas på bokmärkespanelen i Adobe Acrobat eller Adobe Reader® när dokumentet exporteras till PDF.

I ett stycke

Markera det här alternativet om du vill att alla poster i innehållsförteckningen ska placeras i ett enda stycke. Ett semikolon följt av ett blanksteg (; ) skiljer posterna åt.

Inkludera text i dolda lager

Markera bara det här alternativet om du vill att stycken på dolda lager ska tas med i innehållsförteckningen. Det här är användbart när du skapar en lista med annonsörer eller illustrationer som kanske inte visas som synlig text i dokumentet. Avmarkera alternativet om du använt lager för att placera olika versioner eller översättningar av samma text.

Numrerade stycken

Om innehållsförteckningen har ett styckeformat som använder numrering, anger du om posten innehåller hela stycket (både nummer och text), endast nummer eller endast stycke.

Ramorientering

Ange textorientering för textramen du ska använda för att skapa en innehållsförteckning.

Skapa innehållsförteckningsposter med tabbutföring

Poster i en innehållsförteckning formateras ofta med punkter eller tabbutföringar som avgränsar posten från tillhörande sidnummer.

Innehållsförteckning med punktutföringar
Innehållsförteckning med punktutföringar

 1. Skapa ett styckeformat med en tabbutföring.

 2. Om du vill uppdatera inställningarna för innehållsförteckningen gör du på något av följande sätt:
  • Välj Sida > Innehållsförteckningsformat. Välj ett innehållsförteckningsformat och klicka sedan på Redigera.

  • Välj Sida > Innehållsförteckning (om du inte använder ett innehållsförteckningsformat).

 3. Under Inkludera styckeformat väljer du ett objekt som du vill ska visas med en tabbutföring i innehållsförteckningen.
 4. I Postformat väljer du det styckeformat som innehåller tabbutföringen.
 5. Klicka på Fler alternativ.
 6. Kontrollera att värdet för Mellan post och nummer är ^t (motsvarar en tabb). Klicka på OK eller Spara för att avsluta.
 7. Om det behövs uppdaterar du innehållsförteckningen genom att välja Sida > Uppdatera innehållsförteckning. I annat fall monterar du den nya innehållsförteckningen.

Skapa ett styckeformat med en tabbutföring

 1. Visa styckepanelen genom att välja Fönster > Format > Styckeformat för att visa panelen Styckeformat.
 2. Gör på något av följande sätt på styckeformatpanelen:
  • Dubbelklicka på namnet för det styckeformat som använts för posterna i innehållsförteckningen.

  • Välj Nytt styckeformat på panelmenyn.

 3. Ange ett namn, om det behövs, för styckeformatet.
 4. Klicka på Tabbar.
 5. Välj tabbikonen för högerjustering och klicka sedan på linjalen på det ställe där du vill placera tabbstoppet.

  Om de stycken som formatet används för finns i numrerade listor ska du se till att infoga två tabbinställningar – den första för den indragna siffran och den andra för tabbutföringen.

 6. I Utföring skriver du en punkt (.).
 7. Välj andra formatalternativ om du vill och klicka sedan på OK.

Uppdatera och redigera en innehållsförteckning

Innehållsförteckningen är en ögonblicksbild av dokumentinnehållet. Om sidnumren i dokumentet ändras, eller om du redigerar rubriker eller andra element som är kopplade till innehållsförteckningens poster, måste du generera om innehållsförteckningen för att den ska uppdateras.

Uppdatera en innehållsförteckning

 1. Öppna dokumentet med innehållsförteckningen.
 2. Gör något av följande:
  • Om du vill göra ändringar i innehållsförteckningens poster, redigerar du dokumentet eller bokdokumenten, inte innehållsförteckningens artikel.

  • Om du vill ändra den formatering som används i innehållsförteckningens rubrik, poster eller sidnummer, redigerar du de stycke- eller teckenformat som är kopplade till dessa element.

  • Om du vill ändra hur sidor numreras (t.ex. 1, 2, 3 eller i, ii, iii), ändrar du avsnittsnumrering i dokumentet eller boken. (Se Numrera sidor, kapitel och stycken i en bok.)

  • Om du vill ange en ny rubrik, ta med andra styckeformat i innehållsförteckningen eller utföra ytterligare formatering av innehållsförteckningens poster, redigerar du innehållsförteckningsformatet.

 3. Markera eller infoga insättningspunkten i textramen med innehållsförteckningen och välj sedan Layout > Uppdatera innehållsförteckning.
 4. Om du har flera innehållsförteckningar i dokumentet, t.ex. en lista med bilder och en lista med annonsörer, markerar du en textram som innehåller en annan lista och väljer Layout > Uppdatera innehållsförteckning.

Redigera en innehållsförteckning

Om en innehållsförteckning behöver redigeras bör du redigera styckena i dokumentet – inte själva innehållsförteckningen – och sedan generera en ny innehållsförteckning. Om du redigerar direkt i innehållsförteckningen går ändringarna förlorade när du genererar en ny innehållsförteckning. Av samma anledning bör du redigera posternas format för innehållsförteckningen och inte formatera direkt i innehållsförteckningen.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy