Användarhandbok Avbryt

Formatera tabeller

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Kopiera, infoga grafik
   3. Exportera innehåll för EPUB
   4. Alternativ för Adobe PDF-filer
   5. Exportera innehåll till HTML
   6. Exportera till Adobe PDF
   7. Exportera till JPEG-format
   8. Exportera HTML
   9. Översikt över DPS och AEM Mobile
   10. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 8. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Formatera tabeller

Använd kontrollpanelen eller teckenpanelen om du vill formatera text i en tabell, på samma sätt som du formaterar text utanför en tabell. Dessutom kan du använda två huvuddialogrutor när du formaterar själva tabellen: Tabellalternativ och Cellalternativ. Använd de här dialogrutorna för att ändra antalet rader och kolumner, ändra utseende på tabellkant och -fyllning, bestämma mellanrum ovanför och under tabellen, redigera huvud- och fotrader samt lägga till annan tabellformatering.

Använd tabellpanelen, kontrollpanelen eller snabbmenyn om du vill formatera tabellstrukturen. Markera en eller flera celler och visa en snabbmeny med tabellalternativ genom att högerklicka (Windows) respektive Ctrl-klicka (Mac OS).

Ändra storlek på kolumner, rader och tabeller

Du kan ändra storlek på kolumner, rader och tabeller med flera olika metoder.

Ändra storlek på kolumner och rader

 1. Markera cellerna i kolumnerna och raderna du vill ändra storlek på.
 2. Gör något av följande:
  • Ange inställningar för kolumnbredd och radhöjd på tabellpanelen.
  • Välj Tabell > Cellalternativ > Rader och kolumner, ange inställningar för Radhöjd och Kolumnbredd och klicka sedan på OK.  
  Obs!

  Om du anger en minsta radhöjd genom att ange ett värde för Minst, ökar raderna i höjd om du lägger till text eller ökar punktstorleken. Om du väljer en fast radhöjd genom att ange ett värde för Exakt ändras inte radhöjden när du ändrar eller lägger till text. En fast radhöjd resulterar ofta i att cellen blir dold. (Se Arbeta med dolda celler.)

  • Placera pekaren över kanten för en kolumn eller en rad så att en dubbelpil ( ) visas. Dra sedan åt höger eller åt vänster för att öka respektive minska kolumnbredden eller dra uppåt eller nedåt för att öka respektive minska radhöjden.

   

Före och efter det att du ändrar storlek på rader genom att dra

Som standard bestäms radhöjden av kägeln för det aktuella teckensnittet. Därför ändras radhöjden om du ändrar textens punktstorlek för hela textrader eller om du ändrar inställningarna för radhöjd. Radhöjden bestäms av inställningen Maximal i avsnittet Rader och kolumner i dialogrutan Cellalternativ.

Ändra storlek på rader och kolumner utan att ändra tabellbredden

 • Håll Skift nedtryckt samtidigt som du drar i en insidesrad eller kolumnkant (inte tabellkanten). En rad eller kolumn blir större samtidigt som den andra blir mindre.
 • Om du vill ändra storlek på rader eller kolumner utan att proportionerna ändras, håller du Skift nedtryckt samtidigt som du drar i tabellens högra kant eller tabellens nedre kant.

När du håller Skift-tangenten nedtryckt samtidigt som du drar tabellens högra kant ändras storleken för alla kolumner proportionellt och om du håller Skift-tangenten nedtryckt samtidigt som du drar tabellens nedre kant ändras alla rader proportionellt.

Ändra storlek på hela tabellen

 1. Använd textverktyget  och placera pekaren ovanför tabellens nedre, högra hörn så att pekaren ändras till en pil  . Öka eller minska sedan tabellstorleken genom att dra. Håll Skift-tangenten nedtryckt så bibehålls tabellens höjd- och breddinställningar.
  Obs!

  Du kan inte använda pekaren för att ändra storlek på hela tabellen om tabellen sträcker sig över flera ramar i en artikel.

Fördela kolumner och rader jämnt

 1. Markera de celler i kolumnerna eller raderna som ska ha samma bredd eller höjd.
 2. Välj Tabell > Jämn fördelning av rader eller Jämn fördelning av kolumner.

Ändra mellanrummet före eller efter en tabell

 1. Placera insättningspunkten i tabellen och välj Tabell > Tabellalternativ > Tabellinställningar.
 2. Under Tabellavstånd anger du olika värden för Avstånd före och Avstånd efter och klickar sedan på OK.

Observera att när du ändrar mellanrummet före en tabell påverkas inte mellanrummet före den tabellrad som är överst i en ram.

Bryta tabeller över flera ramar

Använd Alternativ för radbyten till att bestämma hur många rader som ska hållas samman, eller ange var en rad bryts (t.ex. överst i en kolumn eller en ram).

När du skapar en tabell som är högre än den ram den finns i döljs ramen. Om du kopplar ramen till en annan ram fortsätter tabellen i den ramen. Rader flyttas in i kopplade ramar en i taget. Det går inte att bryta en enkel rad över flera ramar. Ange huvud- eller fotrader för att upprepa information i den nya ramen.

 1. Placera insättningspunkten i en lämplig rad eller markera ett intervall med celler i raderna du vill hålla samman.
 2. Välj Tabell > Cellalternativ > Rader och kolumner.
 3. Håll ihop de markerade raderna genom att markera Håll ihop med nästa rad.
 4. Om du vill infoga en radbrytning på en särskild plats markerar du ett alternativ (till exempel I nästa ram) på menyn Startrad och klickar sedan på OK.
Obs!

Om du skapar en tabell som sträcker sig över båda sidorna i ett uppslag kan du lägga till en tom kolumn i mitten av tabellen för att skapa indragsmarginaler.

Lägga till text före en tabell

En tabell är fäst med de stycken som är precis före och efter den. Om du infogar en tabell i början av textramen kan du inte placera en insättningspunkt genom att klicka ovanför tabellen. I stället måste du använda piltangenterna när du vill flytta insättningspunkten före tabellen.

 1. Placera insättningspunkten i början av stycket i den första cellen, tryck på Vänsterpil och börja sedan skriva.
 2. Gör något av följande:
  • Placera insättningspunkten i början av stycket i den första cellen, tryck på Vänsterpil och börja sedan skriva.

Formatera text i en tabell

Använd samma metoder när du formaterar text i en tabell som du använder när du formaterar text som inte är i en tabell.

Infoga tabbar i en tabellcell

När insättningspunkten är i en tabell flyttas insättningspunkten till nästa cell när du trycker på Tabb. Däremot kan du infoga en tabb inuti en tabellcell. Använd tabbpanelen och definiera tabbinställningarna i tabellen. Tabbinställningarna påverkar stycket där insättningspunkten har placerats.

 1. Använd textverktyget  och placera insättningspunkten där du vill infoga tabben.
 2. Välj Text > Infoga specialtecken > Annat > Tabb.

Om du vill ändra tabbinställningarna markerar du kolumnerna eller cellerna och väljer Text > Tabbar. På tabbpanelen som visas justerar du inställningarna.

Obs!

När du använder tabblinjalen för att infoga en decimaltabb i en cell eller en grupp celler, behöver du vanligtvis inte trycka på tangenten Tabb i början av varje stycke för att decimaljustera texten i cellerna. Stycken justeras automatiskt mot decimaltecknet, såvida inte stycket innehåller ytterligare formatering, till exempel mittjustering, som har företräde framför decimaltabben

Ändra justeringen för text inuti en tabellcell

 1. Använd textverktyget  till att markera de celler du vill ändra.
 2. Välj Tabell > Cellalternativ > Text.
 3. Under Lodrät justering väljer du en justeringsinställning: Justera överkant, Centrera, Justera underkant eller Marginaljustera lodrätt.

  Ange Största mellanrum mellan stycken om du markerar Justerad så läggs det största möjliga mellanrummet till mellan stycken. (Se Justera text lodrätt i en textram.)

 4. För baslinjeförskjutning markerar du ett alternativ som bestämmer hur text förskjuts från cellens övre del.

  Inställningarna är likadana som de som finns i dialogrutan Alternativ för textramar. (Se Ändra egenskaper för textramar.)

 5. Klicka på OK.
Obs!

Om du vill ändra den lodräta justeringen för text i en cell använder du justeringsalternativet på styckepanelen. Om du vill justera text i en cell till en decimaltabb använder du tabbpanelen och lägger till en decimaltabbinställning.

Rotera text i en cell

 1. Placera insättningspunkten i cellen du vill rotera eller markera cellerna.
 2. Visa tabellpanelen eller välj Tabell > Cellalternativ > Text.
 3. Välj ett värde för rotation och klicka på OK.

Ändra mellanrum för cellindrag

Du kan ange mellanrum för cellindrag för både celler med text (innehåller text) och bilder (innehåller grafik).

Celler med text

 1. Använd textverktyget  och placera insättningspunkten i eller markera de celler du vill ändra.
 2. Visa tabellpanelen eller välj Tabell > Cellalternativ > Text.
 3. I Cellindrag anger du värden för Överkant, Underkant, Vänster och Höger och klickar sedan på OK.

Vanligen ökar radavståndet när du ökar mellanrummet för cellindrag. Se till att det finns tillräckligt med utrymme för indragsvärden om radhöjden har ett fast värde så att texten inte blir dold.

Celler med bilder

 1. Markerar cellen som innehåller bilden med markeringsverktyget .

  Obs!

  Om du inte kan markera cellen klickar du på länken eller inbäddningssymbolen i det övre högra hörnet av cellen och trycker på Esc.

 2. Välj Tabell > Cellalternativ > Bilder.

 3. I Cellindrag anger du värden för Överkant, Underkant, Vänster och Höger och klickar sedan på OK.

Sammanfoga och dela celler

Du kan sammanfoga (kombinera) eller dela upp celler i en tabell.

Sammanfoga celler

Du kan sammanfoga två eller fler celler i samma rad eller kolumn till en enskild cell. Du kan t.ex. sammanfoga cellerna i tabellens övre rad för att skapa en enskild cell som kan användas som rubrik för tabellen.

 1. Använd textverktyget  till att markera cellerna du vill sammanfoga.
 2. Välj Tabell > Sammanfoga celler.

Ta bort sammanfogning av celler

 1. Placera insättningspunkten i den sammanfogade cellen och välj Tabell > Ta bort sammanfogning av celler.

Dela upp celler

Du kan dessutom dela upp celler lodrätt eller vågrätt vilket är praktiskt när du ska skapa formulärtabeller. Du kan markera flera celler och dela upp dem lodrätt eller vågrätt.

 1. Placera insättningspunkten i cellen du vill dela, eller markera en rad, en kolumn eller ett block med celler.
 2. Välj Tabell > Dela cell lodrätt eller Dela cell vågrätt.

Arbeta med dolda celler

För det mesta ökar storleken för tabellcellen lodrätt för att få plats med ny text och bilder som läggs till. Men om du anger en fast radhöjd och lägger till text eller bilder som är större än cellen, visas i stället en liten röd prick i cellens nedre högra del som visar att cellen är dold.

Du kan inte montera dold text i en annan cell. I stället måste du redigera eller ändra storlek på innehållet eller öka storleken på den cell eller textram där tabellen visas.

För textbundna bilder eller text med fast radavstånd kan innehållet i cellen sträcka sig över cellkanterna. Du kan markera alternativet Klipp innehåll efter cellkanterna så att text och textbundna bilder som sträcker sig över cellkanterna klipps in i cellkanten. När textbundna bilder är dolda och sträcker sig bortom cellens nedre kant (vågrätt) fungerar inte detta.

Visa innehållet i en dold cell

 1. Gör något av följande:
  • Öka cellens storlek.

  • Ändra textformateringen. Markera innehållet i cellen genom att klicka i den dolda cellen, tryck på Esc och formatera texten genom att använda kontrollpanelen.

Beskära en bild i en cell

Om en bild är för stor för en cell sträcker den sig bortom cellkanterna. Du kan beskära de delar av bilden som sträcker sig utanför cellkanterna.

 1. Placera insättningspunkten i cellen du vill klippa in innehåll i eller markera de celler som du vill påverka.
 2. Välj Tabell > Cellalternativ > Bilder.

 3. Markera Klipp innehåll efter cellkanterna och klicka sedan på OK.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto