Översikt över Preflight-panelen

Innan du skriver ut eller lämnar ett dokument till en tjänsteleverantör kan du göra en snabb kvalitetskontroll på dokumentet. Preflight är det vanliga fackuttrycket för denna process. Medan du redigerar dokumentet visas på Preflight-panelen fel eller problem som skulle kunna förhindra att dokumentet skrivs ut korrekt. Felen kan gälla saknade filer eller typsnitt, övertext och annat.

I inställningarna för preflight kan du ange vilka fel som ska identifieras. Dessa inställningar sparas i preflight-profiler så att du enkelt kan använda dem också i andra dokument. Du kan skapa egna preflight-profiler eller importera dem från skrivaren eller en annan källa.

För att utnyttja preflighting medan du arbetar bör du skapa eller välja en preflight-profil redan när du sätter igång med dokumentet. När preflight är aktiverat visas en röd cirkel i statusfältet när fel påträffas. Du kan öppna Preflight-panelen och få hjälp med att lösa problemen som påträffats.

Preflight-panelen
Preflight-panelen

A. Markerat fel B. Klicka på sidnumret för att visa objektet C. I informationsområdet får du förslag på hur du kan åtgärda felet D. Ange ett sidintervall om du bara vill kontrollera vissa sidor 

Öppna Preflight-panelen

 • Välj Fönster > Utdata > Preflight.

 • Dubbelklicka på preflight-ikonen längst ned i ett dokumentfönster. Ikonen är grön om inga fel hittas och röd om det finns fel.

Definiera preflight-profiler

Som standard används grundprofilen för alla nya och konverterade dokument. Den här profilen flaggar för saknade länkar, övertext och saknade typsnitt. Även om du inte kan ta bort eller redigera grundprofilen kan du skapa och lägga till flera nya profiler. Du kan sedan växla mellan olika profiler för olika typer av dokument, serviceleverantörer och arbetsfaser.

Kontakta din prepress-leverantör för att få en profil eller ta reda på vilka preflight-inställningar som ska användas. 

Definiera en preflight-profil

 1. Välj Definiera profiler på preflight-panelens meny eller på Preflight-menyn längst ned i dokumentet.

 2. Klicka på Ny preflight-profil-ikonen,och ange ett namn för profilen.

 3. Ange inställningar för varje kategori. En markering anger när alla inställningar tagits med. En tom ruta anger att inga inställningar har gjorts.

  Länkar

  Bestäm om saknade och ändrade länkar ska visas som fel.

  Färger

  Avgör vilken genomskinlighetsblandning som krävs och om CMY-plåtar, färgmodeller och övertryck ska tillåtas.

  Bilder och objekt

  Ange inställningar för sådant som upplösning, genomskinlighet och linjetjocklek.

  Text

  I kategorin Text visas fel som t.ex. saknade typsnitt och övertext.

  Dokumentfönster

  Ange krav för sidstorlek och sidorientering, antalet sidor, tomma sidor samt utfall och instruktionsmarginal.

 4. Välj Spara så att ändringar i profilen sparas innan du börjar arbeta med nästa profil. Eller klicka på OK för att stänga dialogrutan och spara alla ändringar.

Bädda in och ångra inbäddning av profiler

När du bäddar in en profil blir den en del av dokumentet. Inbäddning är praktiskt när du ska skicka filen till någon annan. Bara för att en profil är inbäddad måste den inte användas. Om du till exempel skickar ett dokument med en inbäddad profil till en utskriftsleverantör, kan en annan profil väljas för dokumentet.

Du kan bara bädda in en enstaka profil. Grundprofilen kan inte bäddas in.

 1. Om du vill bädda in en profil markerar du den i listan och klickar sedan på ikonen Bädda in  till höger.

  Du kan även bädda in en profil i dialogrutan Definiera profiler.

 2. Om du vill ta bort inbäddningen för en profil väljer du Definiera profiler på Preflight-panelens meny, markerar profilen och väljer sedan Ångra inbäddning av profil på menyn för preflight-profil till vänster i dialogrutan.

Exportera och ladda profiler

Du kan exportera en profil så att andra kan använda den. Exporterade profiler sparas med filtillägget .idpp.

Obs!

Ett bra sätt att säkerhetskopiera en fil är att exportera den. När du återställer inställningar återställs profilinformationen. Om du vill återställa inställningar kan du läsa in din exporterade profil.

Du kan också läsa in en profil som en annan användare gjort tillgänglig för dig. Du kan läsa in en *.idpp-fil eller den inbäddade profilen i det dokument du anger.

 • Om du vill exportera en profil, väljer du Definiera profiler på Preflight-menyn. Välj Exportera profil på menyn för preflight-profil, ange namn och plats och klicka på Spara.
 • Om du vill läsa in (importera) en profil väljer du Definiera profiler på Preflight-menyn. Välj Läs in profil på menyn för preflight-profil, markera *.idpp-filen eller dokumentet med den inbäddade profilen och klicka på Öppna.

Ta bort en profil

 1. Välj Definiera profiler på Preflight-menyn.

 2. Markera den profil som du vill ta bort och klicka på Ta bort preflight-profil-ikonen..

 3. Klicka på OK för att ta bort profilen.

Visa och åtgärda preflight-fel

I listan visas bara de kategorier som innehåller fel. Du kan klicka på pilen vid varje objekt för att visa och dölja information.

Tänk på följande när du visar listan över fel:

 • I vissa fall kan det vara ett designelement som en färgruta eller ett styckeformat som orsakar problemet. Designelementet i sig rapporteras inte som ett fel. I stället är det de sidobjekt som designelementet används för som visas i fellistan. I dessa fall måste problemet lösas med designelementet.

 • Fel som rör övertext, dolda villkor och anteckningar listas inte. Borttagen text som ännu är tillgängliga i spårade ändringar visas inte heller.

 • Ett mallsidesobjekt med problem visas inte om mallen inte används eller om ingen sida i det aktuella omfånget bygger på mallsidan. Om ett fel uppstår med ett mallsidesobjekt visas felet bara en gång på Preflight-panelen även om det förekommer på varje sida som bygger på mallen.

 • Fel som uppstår med sidobjekt som inte skrivs ut, objekt på monteringsbordet och objekt i lager som är dolda eller inte skrivs ut visas bara i fellistan om motsvarande alternativ valts i dialogrutan Preflight-alternativ.

 • Om du vill kan du begränsa preflight-kontrollen till de sidor du anger. Ange sidomfånget längst ned på Preflight-panelen.

Slå på och av aktiv preflight

Som standard används preflight för alla dokument.

 1. Om du vill aktivera eller inaktivera preflightför det aktiva dokumentet väljer du alternativet På överst till vänster på preflight-panelen eller Preflight-dokument på menyn Preflight längst ned i dokumentfönstret.

 2. Om du vill aktivera eller inaktivera preflightför alla dokument väljer du Aktivera preflight i alla dokument på preflight-panelens meny.

Åtgärda fel

 1. Om du vill visa ett sidobjekt dubbelklickar du på en rad i fellistan eller på sidnumret i kolumnen Sida.

 2. Klicka på pilen till vänster om Info för att visa information om den markerade raden.

  På informationspanelen visas en beskrivning av problemet och förslag på hur det kan åtgärdas.

 3. Åtgärda felet.

Välja en annan profil

Att använda olika profiler är en praktisk lösning i många arbetsflöden. Du kan till exempel använda olika profiler för dokument som du redigerar samtidigt och du kan välja en ny profil i samband med att du inleder en ny produktionsfas. När du väljer en ny profil undersöks dokumentet på nytt.

 1. Öppna dokumentet.

 2. Välj en profil på menyn Profil på Preflight-panelen.

Bädda in profilen om du vill använda den varje gång du arbetar i dokumentet. Annars öppnas dokumentet med den standardprofilen.

Ange sidintervall för preflight

 1. Nederst på Preflight-panelen anger du sidomfång (t.ex. 1–8).

Du anger sidor på samma sätt som i dialogrutan Skriv ut. Fel som finns på sidor utanför det omfång du anger visas inte i fillistan.

Ange preflight-alternativ

 1. Välj Preflight-alternativ på Preflight-panelens meny.

 2. Ange följande alternativ och klicka sedan på OK.

  Arbetsprofil

  Välj den profil som du använda som standard för nya dokument. Om du vill att arbetsprofilen ska bäddas in i nya dokument väljer du Bädda in arbetsprofilen i nya dokument. Se Definiera preflight-profiler.

  Använd inbäddad profil/Använd arbetsprofil

  Ange om det är den inbäddade profilen eller arbetsprofilen som ska användas när du öppnar ett dokument.

  Lager

  Ange om objekt på alla lager, synliga lager eller synliga och utskrivbara lager ska tas med i preflight-kontrollen. Du kan t.ex. välja att fel inte ska rapporteras om de gäller objekt på ett dolt lager.

  Objekt som inte skrivs ut

  Välj det här alternativet om du vill ha rapporter om fel i objekt som anges som ej utskrivbara i attributpanelen eller om mallsidesobjekt på sidor som kommandot Dölj mallobjekt använts på.

  Objekt på monteringsbord

  Välj det här alternativet om du vill att fel ska rapporteras för objekt som finns på monteringsbordet.

Begränsa antalet rader per fel

Genom att begränsa antalet rader per fel gör du fellistorna mer överskådliga. Som exempel kan ett enda TrueType-typsnitt som används i ett helt dokument som använder TrueType-typsnitt göra att hundratals fel rapporteras. Om du begränsar antalet rader per fel till 25 visas bara de första 25 felen i listan samtidigt som (25+) visas.

 1. Välj Begränsa antalet rader per fel på preflight-panelen och ange en siffra.

Spara felrapport

Du kan ta fram en textfil eller PDF som listar felen som visas på Preflight-panelen. I dokumentet visas också klockslag, dokumentnamn och profilnamn.

Obs!

Om du vill ha en fullständig förteckning över dokumentet med alla typsnitt, tryckfärger, länkar och använda objekt skapar du rapporten med hjälp av packningsfunktionen.

 1. Välj Spara rapport på preflight-panelens meny.

 2. Ange om du vill spara filen som PDF eller text i rutan Filformat (Windows) respektive Format (Mac OS).

 3. Ange namn och sökväg för rapporten och klicka på Spara.

Preflight-granska böcker

Om du väljer Preflight-bok på bokpanelens meny felsöks alla dokument (eller alla markerade dokument). Du kan använda den profil som är inbäddad i varje dokument eller ange vilken profil som ska användas. En grön eller röd ikon eller ett frågetecken anger preflight-status för varje dokument. Grönt anger att det inte finns några rapporterade fel i dokumentet. Röd markerar att det finns fel. Ett frågetecken betyder att statusen är okänd. Dokumentet kan till exempel vara stängt, preflight kanske är avaktiverat eller också har profilen ändrats.

Ange preflight-alternativ för en bok

 1. Välj Preflight-bok på bokpanelens meny.

 2. Ange i dialogrutan Bokalternativ för preflight om du vill att angivna inställningar ska gälla hela boken eller endast utvalda dokument.

 3. Under Preflight-profil anger du om du vill använda den profil som angetts på menyn Använd profil eller den inbäddade profilen i varje dokument.

  Den profil du anger används tillfälligt för varje dokument. När du stänger och öppnar ett av dokumenten används antingen arbetsprofilen eller den inbäddade profilen beroende på vad du har valt i dialogrutan Preflight-alternativ.

 4. Ange under Inkludera vilka objekt som ska tas med i fellistan.

  Lager

  Ange om objekt på alla lager, synliga lager eller synliga och utskrivbara lager ska tas med i preflight-kontrollen. Du kan t.ex. välja att fel inte ska rapporteras om det gäller objekt på ett dolt lager.

  Objekt på monteringsbord

  Välj det här alternativet om du vill att fel ska rapporteras för objekt som finns på monteringsbordet.

  Objekt som inte skrivs ut

  Välj det här alternativet om du vill att fel ska rapporteras för objekt som inte anges som utskrivbara på attributpanelen.

 5. Välj Skapa rapport om du vill skapa en textfil eller PDF med en lista över felen. I rapporten listas alla felen i boken.

 6. Klicka på Preflight.

Åtgärda preflight-fel i en bok

Om en röd punkt visas till höger om dokumentnamnet på bokpanelen innehåller det preflight-fel.

 1. Dubbelklicka på dokumentets namn på bokpanelen.

 2. Använd Preflight-panelen för att visa felen i varje dokument och åtgärda problemen.

Designelement som format och färgrutor kan orsaka fel. I så fall åtgärdar du felen i källdokumentets format eller färgrutor och synkroniserar sedan boken.

Om du angett att en annan preflight-profil än den som är inbäddad i dokumentet ska användas, kan det hända att en annan profil väljs nästa gång du öppnar dokumentet. En annan profil kan göra att andra fel listas.

Packa filer

Du kan samla ihop de filer som du har använt, inklusive typsnitt och länkade bilder, för att enkelt kunna lämna över dem till en tjänsteleverantör. När du packar en fil skapar du en mapp som innehåller InDesign-dokumentet (eller dokumenten i en bokfil), eventuella nödvändiga typsnitt, länkade bilder, textfiler och en anpassad rapport. I rapporten, som sparas som en textfil, finns informationen i dialogrutan Utskriftsinstruktioner, det vill säga en lista över alla typsnitt som används, länkar och de tryckfärger som behövs för att trycka dokumentet, och utskriftsinställningarna.

En preflight-kontroll efter uppdateringar görs automatiskt i InDesign. I dialogrutan Paketinventering visas de problemområden som upptäckts. Du kan lämna över en sammansatt PDF-fil som du genererar från dokumentet eller en PostScript-fil.

 1. Öppna dialogrutan Packa genom att göra något av följande:
  • Välj Arkiv > Packa. (Om Packa inte visas på Arkiv-menyn provar du att välja en annan arbetsyta, till exempel Fönster > Arbetsyta > Avancerat.)

  • På bokpanelen väljer du Packa bok eller Packa markerade dokument beroende på om alla, vissa eller inga av dokumenten är markerade på bokpanelen.

  En varningsikon  visar att det har uppstått ett problem.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Packa:

  • Om information om problem visas klickar du på Avbryt och använder preflight-panelen för att åtgärda felen.

  • Klicka på problemområdet (t.ex. typsnitt) och åtgärda felen. När du har löst de nödvändiga problemen i ett dokument börjar du packa igen.

  • Välj Skapa utskriftsinstruktioner på fliken Sammanfattning för att skapa en fil med utskriftsinstruktioner.      
  • Klicka på Packa när du vill starta packningen.

 3. Om du har markerat Skapa utskriftsinstruktioner visas dialogrutan Utskriftsinstruktioner. Ange utskriftsinstruktioner. Det filnamn som du anger används som namn på den rapport som följer med de packade filerna. Klicka på Fortsätt.

 4. Ange var du vill spara alla packade filer.

 5. Välj bland följande alternativ, efter behov:

  Kopiera typsnitt

  Kopierar alla nödvändiga typsnittsfiler, inte hela typsnitt.

  Kopiera länkade bilder

  Länkade bildfiler kopieras till den plats där packade filer sparas.

  Uppdatera bildlänkar vid packning

  Bildlänkar ändras till packningsmappen.

  Använd endast avstavningsundantag för dokument

  Om det här alternativet är valt omformas inte texten när någon annan öppnar eller redigerar det på en dator med andra avstavnings- och lexikoninställningar. Du kan stänga av det här alternativet innan du skickar texten till en tjänsteleverantör.

  Ta med typsnitt och länkar från dolt och ej utskrivbart innehåll

  Objekt på dolda lager, dolda villkor och lager som inte är markerade för utskrift packas. Om alternativet inte har markerats innehåller paketet bara det som visas och som kan skrivas ut i dokumentet när du skapar paketet.

  Välj IDML-alternativ
  Välj IDML-alternativ

  Inkludera IDML

  Packar IDML-filen med paketet. Då kan InDesign-dokumentet eller -boken öppnas i tidigare versioner av InDesign.

  Inkludera PDF (utskrift)

  Välj om du vill packa en PDF (för tryck). Alla PDF-förinställningar kan användas för packning. Den senast använda PDF-förinställningen blir standardinställningen i listrutan.

  Obs!

   

  • Om en varning uppstår när PDF-filen skapas, skapas den ändå. Men ett varningsmeddelande visas. 
  • Om ett fel uppstår när PDF- eller IDML-filen skapas eller packas, återställs allt och inget skapas.
  • Den skapade IDML- och PDF-filen har samma namn som INDD-dokumentet.

  Visa rapport

  Öppnar rapporten med utskriftsinstruktionerna i ett ordbehandlingsprogram så snart packningen är klar. Om du vill redigera utskriftsinstruktionerna innan du slutför packningen klickar du på knappen Instruktioner. Detta alternativ är endast aktivt om du har markerat Skapa utskriftsinstruktioner i steg 2. 

 6. Klicka på Packa för att fortsätta packningen.

Korrigera typsnittsfel

Under typsnitt i dialogrutan Paketinventering visas alla typsnitt som används i dokumentet, inklusive typsnitt som används för dold text och text på monteringsbordet samt typsnitt som är inbäddade i EPS-filer, ursprungliga Adobe Illustrator-filer och monterade PDF-sidor. Här ser du om typsnitten är installerade på datorn och om de är tillgängliga. Om du markerar Visa endast problem visas endast typsnitt som tillhör följande kategorier:

Saknade typsnitt

Visar typsnitt som används i dokumentet men som inte är installerade på datorn eller som är tillgängliga som dokumentinstallerade typsnitt.

Ofullständiga typsnitt

Visar typsnitt som det finns ett skärmtypsnitt för på datorn, men inte något motsvarande skrivartypsnitt.

Skyddade typsnitt

Visar typsnitt som inte kan bäddas in i PDF- eller EPS-filer eller användas som dokumentinstallerade typsnitt på grund av licensbegränsningar.

 1. Gör något av följande:
  • Stäng dialogrutan Preflight och installera typsnitten på datorn.

  • Klicka på Sök efter typsnitt under typsnitt i dialogrutan Preflight om du vill söka efter, visa och ersätta de typsnitt som används i dokumentet.

Kontrollera att de typsnitt som används i dokumentet är licensierade, installerade och aktiverade på datorn eller utdataenheten.

Under Länkar och bilder i dialogrutan Paketinventering visas alla länkar, inbäddade bilder och monterade InDesign-filer som används i dokumentet, även DCS- och OPI-länkar för länkade EPS-bilder. Bilder som är inbäddade i EPS-bilder och monterade i InDesign-filer tas inte med som länkar i preflight-rapporten. Preflight-funktionen anger saknade eller inte uppdaterade länkar, och RGB-bilder (som eventuellt inte separeras på rätt sätt om inte färghanteringen är aktiverad och riktigt inställd).

Obs!

Dialogrutan Paketinventering kan inte identifiera RGB-bilder som är inbäddade i monterade EPS-, Adobe Illustrator- Adobe PDF-, FreeHand- eller INDD-filer. Bäst resultat får du om du kontrollerar färginformation för monterade bilder med Preflight-panelen eller i ursprungsprogrammen.

 1. Om du bara vill visa bilder som det är problem med markerar du Visa endast problem under Länkar och bilder i dialogrutan Paketinventering.
 2. Du kan reparera en länk genom att göra något av följande:
  • Markera den bild som behöver åtgärdas och klicka på Uppdatera eller Länka om.

  • Klicka på Reparera alla.

 3. Sök rätt på bildfilen och klicka på Öppna.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy