Lägga till avsnitts- och kapitelnumrering

Ange vilken typ av numrering du vill använda för dokumentet eller boken. För långa dokument kan du tilldela kapitelnummer. Varje dokument kan endast tilldelas ett kapitelnummer. Om du vill använda en annan numrering i ett dokument kan du definiera sidintervall som avsnitt. Dessa avsnitt kan numreras på olika sätt. För de första tio sidorna i ett dokument (förordet) kan exempelvis romerska siffror användas, medan arabiska siffror kan användas i resten av dokumentet.

Ett enstaka InDesign-dokument kan innehålla upp till 9 999 sidor, men sidnumren kan gå så högt som 999 999. (Du kan till exempel numrera ett 100-sidigt dokument som börjar på sidan 9 949.) Den första sidan är som standard en högersida (recto) med nummer 1. Udda sidor visas alltid till höger. Om du använder kommandot Avsnittsalternativ och ändrar den första sidans numrering till ett jämt nummer, blir förstasidan en vänstersida (verso).

Information om hur du skapar grundläggande sidnumrering i ett dokument finns i Lägga till grundläggande sidnumrering.

Lägga till kapitelnummer som uppdateras automatiskt

Du kan även lägga till en kapitelnummervariabel i dokumentet. Liksom sidnummer kan kapitelnummer uppdateras automatiskt och formateras som text. En kapitelnummervariabel används vanligtvis i dokument som är en del av en bok. Ett dokument kan bara ha ett enda kapitelnummer tilldelat. Om du vill dela upp ett dokument i kapitel, kan du i stället skapa avsnitt.

Obs!

Kapitelnummer kan inte inkluderas som ett prefix i genererade index eller innehållsförteckningar (1-3, 1-4 osv.). Om du vill att kapitelnumren ska ingå som ett prefix, ska du använda avsnittsprefix i stället för kapitelnummer.

 1. Om det behövs skapar du en textram där du vill att kapitelnumret ska visas. Om du vill att ett kapitelnummer ska visas på flera sidor, skapar du textramen på en mallsida och tillämpar sedan den mallsidan på dokumentsidorna.
 2. I textramen för kapitelnummer kan du lägga till text som ska komma före eller efter kapitelnumret.
 3. Placera insättningspunkten där du vill att kapitelnumret ska visas och välj Text > Textvariabler > Infoga textvariabel > Kapitelnummer.

Du kan uppdatera startnumret och formaten för kapitelnumreringen genom att välja Sida > Numrerings- och avsnittsalternativ.

Lägga till avsnittsmärke som uppdateras automatiskt

 1. Definiera avsnitt i dokumentet. (Se Definiera avsnittsnumrering.)
 2. Skapa en textruta som är tillräckligt stor för avsnittsmärket på en sida eller en mallsida i ett avsnitt genom att dra med textverktyget, eller klicka i en befintlig ram.
 3. Välj Text > Infoga specialtecken > Märken > Avsnittsmärke.
På mallsida A har avsnittsmärke (vänster) och avsnittsmärke med sidnummermärke infogats (höger)
På mallsida A har avsnittsmärke (vänster) och avsnittsmärke med sidnummermärke infogats (höger)

Ändra formatet på sid- och kapitelnummer

 1. Välj Layout > Numrerings- och avsnittsalternativ.
 2. Under Sidnumrering eller Dokumentnumrering markerar du ett nytt nummerformat under Format. (Se Numreringsalternativ för dokument.)
 3. Klicka på OK.

Definiera avsnittsnumrering

Som standard numreras sidorna och kapitlen i en bok i en följd. I dialogrutan Numrerings- och avsnittsalternativ kan du påbörja sidnumreringen på en viss sida, lägga till prefix i sidnummer och ändra numreringsformat både för sidor och hela kapitel.

Du kan definiera avsnittsprefix om du vill att avsnittssidorna ska markeras automatiskt. Exempel: Om du anger A- för Avsnittsprefix på sidan 16 i ett dokument och sedan tar med avsnittsprefixet, visas sidan i innehållsförteckningen eller indexet som A-16. Text som du skriver för ett avsnittsmärke visas när du väljer Text > Infoga specialtecken > Märken > Avsnittsmärke.

Panelen Sidor
Panelen Sidor

A. Avsnittsikonen anger början på avsnitt B. Sidnumret ändras i det nya avsnittet C. Dokumentets längd visas i statusfältet 

Definiera avsnitt i ett dokument

 1. På sidpanelen markerar du den första sida i det avsnitt du vill definiera.
 2. Välj Layout > Numrerings- och avsnittsalternativ eller välj Numrerings- och avsnittsalternativ på sidpanelen.
 3. Om du vill ändra numreringsalternativ för någon annan sida än dokumentets första sida är det viktigt att du markerar Påbörja avsnitt. Med det här alternativet anger du att den markerade sidan är början på ett nytt avsnitt.
 4. Ange vid behov numrerings- och avsnittsalternativen (se Numreringsalternativ för dokument) och klicka sedan på OK.

  En avsnittsindikatorikon  visas ovanför sidikonen på sidpanelen, vilket indikerar början på ett nytt avsnitt.

 5. Du avslutar ett avsnitt genom att påbörja en ny avsnittsnumrering på den första sidan efter avsnittet.

Redigera och ta bort avsnittsnumrering

 1. På sidpanelen dubbelklickar du på avsnittsikonen  som visas ovanför sidikonen. Du kan också markera en sida med avsnittsmärke och välja Numrerings- och avsnittsalternativ på sidpanelens meny.
 2. Gör något av följande och klicka sedan på OK:
  • Om du vill ändra format eller startnummer ändrar du alternativen för avsnitt och numrering.

  • Om du vill ta bort ett avsnitt avmarkerar du alternativet Påbörja avsnitt.

Obs!

Om du snabbt vill hitta ett avsnitt på sidpanelen håller du pekaren över en avsnittsikon . Ett verktygstips visar startsidans nummer eller avsnittets prefix.

Visa absolut numrering eller avsnittsnumrering på sidpanelen

På sidpanelen kan du antingen visa absolut numrering (dokumentet numreras i en följd från början till slut) eller avsnittsnumrering (varje avsnitt numreras separat), enligt inställningarna i dialogrutan Avsnittsalternativ).

Om du ändrar visningen av numreringen påverkar det hur sidorna markeras i InDesign-dokumentet, både på sidpanelen och i sidrutan längst med i dokumentfönstret. Visningen av numreringen påverkar också hur du anger sidintervall när du skriver ut eller exporterar dokumentet. Men visningen av numreringen påverkar inte sidnumreringens utseende på dokumentsidorna.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Allmänt (Windows) eller InDesign > Inställningar > Allmänt (Mac OS).
 2. För Sidnumrering väljer du en numreringsmetod på menyn Visa.
  Sidpanelen med absolut numrering (vänster) och avsnittsnumrering (höger)
  Sidpanelen med absolut numrering (vänster) och avsnittsnumrering (höger)

Numreringsalternativ för dokument

Du kan ändra alternativen för dokumentnumrering när du markerar en dokumentsida (inte en mallsida) och väljer Layout > Numrerings- och avsnittsalternativ. Du kan också ändra alternativen när du väljer Numreringsalternativ för dokument på bokpanelens meny.

Automatisk sidnumrering

Markera detta alternativ om du vill att det aktuella avsnittets sidnumrering ska följa på föregående avsnitts numrering. Med det här alternativet uppdateras sidnumren i dokumentet eller avsnittet automatiskt när du lägger till sidor före.

Starta sidnumrering på sidan

Skriv startnumret för dokumentet eller för den första sidan i det aktuella avsnittet. Om du till exempel vill starta om numreringen för ett avsnitt skriver du 1. De följande sidorna i avsnittet numreras om automatiskt.

Obs!

Även om du väljer en sidnumrering med icke-arabiska siffror (till exempel romerska siffror), måste du ange en arabisk siffra i den här rutan.

Avsnittsprefix

Ange ett namn för avsnittet. Ta med de blanksteg och skiljetecken du vill ska visas mellan prefixet och sidnumret (till exempel A-16 eller A 16). Prefixet kan bestå av högst åtta tecken.

Du kan inte ange tomma utrymmen genom att trycka på blanksteg. Kopiera och klistra in ett fast blankstegstecken från dokumentfönstret i stället. Observera att du inte kan använda plustecken (+) eller kommatecken (,) i avsnittsprefix. (Se Infoga tecken för tomt utrymme.)

Format (sidnumrering)

Välj ett sidnumreringsformat på menyn. Formateringen används endast för sidorna i det här avsnittet.

Avsnittsmärke

Skriv en etikett som infogas på den plats på sidan där ett avsnittsmärkestecken visas när du väljer Text > Infoga specialtecken > Märken > Avsnittsmärke.

Inkludera prefix vid numrering av sidor

Markera det här alternativet om du vill att avsnittsprefixet ska visas när du genererar en innehållsförteckning eller ett index eller när du skriver ut sidor som innehåller automatiskt sidnummer. Avmarkera det här alternativet om du vill visa avsnittsprefixet i InDesign med dölja prefixet i det utskrivna dokumentet, indexet och innehållsförteckningen.

Avsnittsprefix i dokumentfönster
Avsnittsprefix i dokumentfönster

A. Avsnittsprefix på sidrutan längst ned i dokumentfönstret B. Avsnittsmärke och prefix på själva sidan 

Format (dokumentkapitelnumrering)

Välj ett kapitelnumreringsformat på menyn. Det här kapitelformatet används i hela dokumentet.

Automatisk kapitelnumrering

Markera det här alternativet om du vill numrera kapitlen sekventiellt i en bok.

Starta kapitelnumrering på sidan

Ange startnummer för kapitelnumreringen. Det här alternativet är användbart om du inte vill ha löpande sidnumrering i boken.

Samma som föregående dokument i boken

Samma kapitelnumrering som i det föregående dokumentet i boken används. Markera det här alternativet om det aktuella dokumentet är en del av samma kapitel som det föregående dokumentet i en bok.

Skapa sidhuvuden och sidfötter

Sidhuvuden och sidfötter löper över den övre och nedre delen av sidorna i dokumentet. De innehåller ofta viktig bakgrundsinformation. Information om hur du skapar enkla sidhuvuden och sidfötter med sidnumrering finns i Lägga till grundläggande sidnumrering.

Sidhuvuden och sidfötter kan innehålla sid-, kapitel- och avsnittsnummer, rubriktext, författarens namn, dokumentets filnamn och det datum dokumentet skapades eller ändrades.

Du kan lägga till många av dessa objekt genom att använda textvariabler. InDesign innehåller flera förinställda variabler, bland annat Skapad och Filnamn. Du kan ändra dessa variabler och skapa egna variabler. Du kan till exempel skapa en variabel som visar den första förekomsten av ett rubrikstyckeformat i sidhuvudet eller sidfoten. När du har skapat eller redigerat de variabler som du vill använda samlar du dem på mallsidan för att skapa ett sidhuvud eller en sidfot och använder sedan mallsidan för dokumentsidorna.

Skapa en sidfot med hjälp av sidnummer och variabler
Skapa en sidfot med hjälp av sidnummer och variabler

A. Sidfotsvariabel infogad på mallsida B. Variabel text på dokumentsida som hämtar texten från den första rubriken på sidan 
 1. Om det behövs kan du skapa eller redigera de variabler du vill använda i sidhuvudet eller sidfoten. (Se Skapa variabler för löpande sidhuvuden och sidfötter.)
 2. Gå till mallsidan där du vill ha sidhuvudet eller sidfoten.

  Sidhuvudet eller sidfoten visas på dokumentsidor som mallsidan har tillämpats på.

 3. Skapa en textram som är tillräckligt stor för att rymma alla sidhuvuds- eller sidfotsinformation. Placera textramen ovanför eller nedanför den plats där innehållet på dokumentsidorna ska visas.
 4. Lägg till text, sidnummer och variabler.
 5. Tillämpa mallsidan på dokumentsidor där du vill att sidhuvudet eller sidfoten ska visas.
 6. Om det behövs skapar du sidhuvuden och sidfötter för ytterligare mallsidor.

Skapa variabler för löpande sidhuvuden och sidfötter

Som standard infogar variabeln Löpande huvud den första förekomsten (på sidan) av texten som det angivna formatet ska tillämpas på. Variabler för löpande sidhuvuden är särskilt praktiska om du vill visa den aktuella rubriken i sidhuvudet eller sidfoten.

 1. Om innehållet inte redan är formaterat skapar och tillämpar du styckeformat eller teckenformat för texten du vill ska visas i sidhuvudet (till exempel ett rubrikformat).
 2. Välj Text > Textvariabler > Definiera.
 3. Klicka på Ny och skriv ett namn på variabeln.
 4. På menyn Text väljer du Löpande huvud (styckeformat) eller Löpande huvud (teckenformat).
 5. Ange följande alternativ:

  Format

  Välj det format du vill ska visas i sidhuvudet eller sidfoten.

  Användning

  Ange om du vill använda den första eller sista förekomsten av det format som har tillämpats på sidan. Först på sidan är det första stycket (eller tecknet) som börjar på en sida. Om det inte finns någon förekomst av formatet på sidan används föregående förekomst av det tillämpade formatet. Om det inte finns någon tidigare förekomst i dokumentet är variabeln tom.

  Ta bort slutinterpunktion

  Om variabeln är markerad visas texten minus eventuella sluttecken (punkter, kolon, utropstecken och frågetecken).

  Ändra skiftläge

  Markera det här alternativet om du vill ändra versaler/gemener i den text som visas i sidhuvudet eller sidfoten. Du kan till exempel använda inledande versal i mening i sidfoten, även om rubriken på sidan visas med inledande versal.

 6. Klicka på OK och på Stäng i dialogrutan Textvariabler.

  Nu kan du infoga variabeln i ett sidhuvud eller en sidfot som du skapar på mallsidan.

  Om en textram för ett sidhuvud eller en sidfot har skapats på mallsidan i InDesign-dokumentet kan du infoga variabeln i sidhuvudet eller sidfoten. (Se Redigera text på en mallsida.)

Lägga till automatiska sidnummer för artikelfortsättning

Du kan enkelt uppdatera den fortsättningsrad som anger var en artikel fortsätter, t.ex. ”Forts. på sidan 42”. Om du använder ett fortsättningsnummer uppdateras sidnumret automatiskt varje gång du flyttar eller flödar om artikelns kopplade textramar.

Normalt ska fortsättningsnumret placeras i en annan textram än den artikel som den refererar till. På så sätt stannar raden med fortsättningsnumret kvar på sin plats även om artikeln flödas om.

Obs!

Om du infogar ett specialtecken för aktuellt sidnummer i dialogrutan Sök/ersätt, kan fortsättningsnummer också hittas och ändras.

 1. Välj textverktyget och skapa en ny textram (genom att dra) där du vill att fortsättningsraden ska visas.
 2. Använd markeringsverktyget  och placera den nya textramen så att den vidrör eller överlappar textramen som innehåller den artikel numret är knutet till.
  Se till att textramen nuddar eller överlappar artikeln som du vill att den ska referera till.
  Se till att textramen nuddar eller överlappar artikeln som du vill att den ska referera till.

 3. Välj textverktyget och klicka i den nya textramen. Skriv sedan den text som du vill ska visas före sidnumret, t.ex. ”Forts. på” eller ”Forts. från”.
 4. Välj sedan Text > Infoga specialtecken > Markör och något av följande alternativ:

  Nästa sidnummer

  Infogar numret på den sida som innehåller artikelns nästa ram. Använd det här tecknet när du skapar en fortsättningsrad (”forts. på”).

  Föregående sidnummer

  Infogar numret på den sida som innehåller artikelns föregående ram. Använd det här tecknet när du skapar en fortsättningsrad (”forts. från”).

  Sidnumret uppdateras automatiskt med den aktuella placeringen av nästa eller föregående ram för artikeln.

 5. Om du vill förhindra att artikeln flyttas utan sin fortsättningsrad, Skift-markerar du ramarna med markeringsverktyget och väljer Objekt > Gruppera.
 6. Om det behövs lägger du till fler rader med fortsättningsnummer på samma sätt.

Obs!

Om ett oönskat tecken visas framför sidnumret (om t.ex. en fortsättningsrad blir till ”Forts. på sidan A16”, i stället för ”Forts. på sidan 16”), beror det antagligen på att du har angett ett avsnittsprefix i dialogrutan Numrerings- och avsnittsalternativ. Avaktivera eller redigera prefixet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy