Användarhandbok Avbryt

Lägga till genomskinlighetseffekter

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Sydostasiatiska skript
   4. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   5. Skapa text på en bana
   6. Punkter och numrering
   7. Tecken och specialtecken
   8. Textdisposition
   9. Textvariabler
   10. Generera QR-koder
   11. Redigera text
   12. Justera text
   13. Figursätta text runt objekt
   14. Förankrade objekt
   15. Länkat innehåll
   16. Formatera stycken
   17. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Autoformatera text
   3. Arbeta med stilpaket
   4. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument (Beta)
  2. Vanliga frågor om InDesign-molndokument (Beta)
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

När du skapar ett objekt i Adobe InDesign visas det som standard med heltäckande färg, dvs. opaciteten är 100 %. Du kan tillämpa effekter på objekt med funktionerna för opacitet och blandningar. Du kan överlappa objekt, lägga till genomskinlighet för objekt eller slå ut former bakom objekt.

Genomskinlighet

När du skapar ett objekt eller en linje, använder en fyllning eller skriver text visas dessa objekt som standard helfyllda. De har med andra ord en opacitet på 100 %. Du kan göra dessa objekt genomskinliga på olika sätt. Du kan till exempel variera opaciteten från 100 % (helt ogenomskinlig) till 0 % (helt genomskinlig). När du minskar opaciteten blir underliggande bilder synliga genom objektets, linjens, fyllningens eller textens yta.

Du anger opaciteten för ett objekt, dess linje, fyllning eller text på effektpanelen. Du kan ange hur objektet, dess linje, fyllning eller text blandas med underliggande objekt. När det gäller objekt kan du välja att isolera blandningen till vissa objekt så att endast en del objekt i en grupp blandas med de underliggande objekten. Du kan även slå ut objekt i stället för att blanda de med objekten i en grupp.

 

Områden med underliggande objekt visas genom genomskinliga objekt.

Översikt över effektpanelen

Du använder effektpanelen (Fönster > Effekter) om du vill ange opacitets- och blandningslägen för objekt och grupper, isolera blandningen till en viss grupp, spara ur objekt i en grupp eller använda en genomskinlighetseffekt.

Lägga till och redigera genomskinlighetseffekter på effektpanelen

A. Övertoningsläge B. Nivåer C. Ikonen FX D. Rensa effekter E. Knappen FX 

Övertoningsläge

Anger hur färger i genomskinliga objekt ska interagera med bakomliggande objekt. (Se Ange hur färger ska blandas.)

Opacitet

Anger opaciteten för ett objekt, en linje, en fyllning eller text. (Se Ställa in opaciteten för ett objekt.)

Nivå

Anger objektets opacitetsinställningar för Objekt, Linje, Fyllning och Text. Här visas även om genomskinlighetseffekter har använts. Klicka på triangeln till vänster om ordet Objekt (eller Grupp eller Bild) om du vill dölja eller visa de här nivåinställningarna. FX-ikonen visas endast på en nivå efter att du har använt genomskinlighetsinställningarna på den nivån. Dubbelklicka på FX-ikonen om du vill redigera inställningarna.

Isolera blandning

Du kan använda ett blandningsläge på en markerad grupp med objekt. (Se Isolera blandningslägen.)

Ursparningsgrupp

Sparar ur opacitets- och blandningsattributen för varje objekt i en grupp, eller blockerar underliggande objekt i gruppen. (Se Spara ur objekt i en grupp.)

Knappen Ta bort alla

Ta bort effekter (linje, fyllning eller text) från ett objekt, ställ in blandningsläget till Normal och ändra opacitetsinställningen till 100 % i hela objektet.

Knappen FX

Visar en lista med genomskinlighetseffekter. (Se Använda genomskinlighetseffekter.)

Visa alternativ på effektpanelen

 1. Välj Fönster > Effekter. Om det behövs öppnar du menyn på effektpanelen och väljer Visa alternativ.

  Alternativen på effektpanelen finns även i dialogrutan Effekter (markera ett objekt och välj Objekt > Effekter > Genomskinlighet) samt på kontrollpanelen, fast då i en förenklad form.

Använda genomskinlighetseffekter

 1. Markera ett objekt. Om du vill använda effekter på en bild markerar du bilden med direktmarkeringsverktyget.
 2. Visa effektpanelen genom att välja Fönster > Effekter.
 3. Markera en nivå för att ange vilken eller vilka delar av objektet du vill ändra:

  Objekt

  Påverkar hela objektet; linje, fyllning och text.

  Bild

  Påverkar endast bilder som har markerats med direktmarkeringsverktyget. De effekter du använder på bilden följer med bilden om du klistrar in den i en annan ram.

  Grupp

  Påverkar alla objekt och all text i gruppen. (Använd direktmarkeringsverktyget om du vill använda effekterna på objekt i en grupp.)

  Linje

  Påverkar endast objektets linje (inklusive dess mellanrumsfärg).

  Fyllning

  Påverkar endast objektets fyllning.

  Text

  Påverkar endast texten i objektet, inte textramen. De effekter som du använder på text påverkar all text i objektet. Det går inte att använda en effekt på enstaka ord eller bokstäver.

  Du kan även välja en nivåinställning på kontrollpanelen: Klicka på Använd effekt på objekt  och välj Objekt, Linje, Fyllning eller Text.

 4. Öppna dialogrutan Effekter på något av följande sätt:
  • Klicka på FX-knappen  och välj en effekt på effektpanelens eller kontrollpanelens meny.

  • Välj Effekter och ett effektnamn på effektpanelens meny.

  • Välj Effekter och ett effektnamn på snabbmenyn.

  • Välj Objekt > Effekter och välj sedan ett effektnamn.

  • Klicka på triangeln på effektpanelen, om det behövs för att du ska kunna visa nivåinställningar. Dubbelklicka sedan på en nivåinställning (Objekt, Linje, Fyllning eller Text) på effektpanelen. Genom att dubbelklicka kan du både öppna dialogrutan Effekter och välja en nivåinställning.

 5. Välj alternativ och inställningar för effekten. (Se Vanliga genomskinlighetsinställningar och alternativ.)

 6. Klicka på OK.

Redigera en genomskinlighetseffekt

 1. Markera objektet eller objekten som effekten tillämpats på.
 2. Öppna dialogrutan Effekter på något av följande sätt:
  • På effektpanelen dubbelklickar du på ikonen FX till höger om objektet (inte längst ner på panelen). Du kanske måste klicka på triangeln bredvid ordet Objekt för att FX-ikonen ska visas.

  • Välj den nivå som innehåller effekten du vill redigera, klicka på FX-knappen  på effektpanelen och välj ett effektnamn.

 3. Redigera effekten.

Kopiera genomskinlighetseffekter

 1. Du kan kopiera genomskinlighetseffekter på något av följande sätt:
  • Om du vill kopiera effekter mellan objekt markerar du objektet som har den effekt du vill kopiera, markerar objektets FX-ikon  på effektpanelen och drar FX-ikonen till det andra objektet. Du kan endast dra och släppa effekter mellan objekt på samma nivå.

  • Om du vill kopiera vissa effekter mellan objekt använder du pipettverktyget . Ange vilken genomskinlighetsinställning för linje, fyllning eller objekt som ska kopieras med pipettverktyget genom att dubbelklicka på verktyget. Då öppnas dialogrutan Inställningar för pipettverktyget. Markera eller avmarkera alternativ under Linjeinställningar, Fyllningsinställningar och Objektinställningar.

  • Om du vill kopiera effekter från en nivå till en annan på samma objekt, Alt-drar (Windows och Mac OS) du FX-ikonen från en nivå till en annan (Linje, Fyllning eller Text) på effektpanelen.

  Obs!

  Du kan flytta effekter från en nivå till en annan i samma objekt genom att dra FX-ikonen.

Ta bort genomskinlighetseffekter från ett objekt

 1. Gör en av de följande åtgärderna:
  • Om du vill ta bort alla effekter från ett objekt och ändra blandningsläget till Normal och opacitetsinställningen till 100 %, klickar du på Rensa effekter  på effektpanelen. Du kan också välja Rensa all genomskinlighet på effektpanelens meny.

  • Om du vill ta bort alla effekter men ha kvar blandnings- och opacitetsinställningarna, markerar du en nivå och väljer Rensa effekter på effektpanelen eller drar FX-ikonen  från nivån Linje, Fyllning eller Text på effektpanelen till Papperskorgen.

  • Om du vill radera flera nivåer (Linje, Fyllning eller Text) markerar du nivåerna och klickar sedan på Papperskorgen.

  • Om du vill ta bort en viss effekt från ett objekt öppnar du dialogrutan Effekter och avmarkerar en genomskinlighetseffekt.

Genomskinlighetseffekter

InDesign innehåller nio genomskinlighetseffekter. Många av inställningarna och alternativen som du använder när du skapar effekterna liknar varandra.

Effekter

A. Skugga B. Inre skugga C. Yttre glöd D. Inre glöd E. Avfasning och relief F. Satäng G. Grundläggande ludd H. Riktat ludd I. Övertoningsludd 

Skugga

En skugga som faller bakom objektet, linjen, fyllningen eller texten läggs till.

Inre skugga

En skugga som faller innanför kanterna på objektet, linjen, fyllningen eller texten och ger objektet ett försänkt utseende läggs till.

Yttre glöd och Inre glöd

Glöd som strålar från ut- eller insidan av objektet, linjen, fyllningen eller texten läggs till.

Avfasning och relief

Olika kombinationer av högdagrar och skuggor som ger ett tredimensionellt utseende på text och bilder läggs till.

Satäng

Inre skuggor som ger en effekt av satäng läggs till.

Grundläggande ludd, Riktat ludd och Övertoningsludd

Objektets kanter mjukas upp genom att de tonas ned till genomskinlighet.

Obs!

Förutom beskrivningarna här finns mer information i Vanliga genomskinlighetsinställningar och alternativ.

Vanliga genomskinlighetsinställningar och alternativ

Flera av inställningarna och alternativen för genomskinlighetseffekter är desamma för olika effekter. Följande vanliga genomskinlighetsinställningar och alternativ finns:

Vinkel och Höjd

Anger belysningsvinkeln som en belysningseffekt använder. En inställning på 0 motsvarar grundnivån medan värdet 90 är direkt ovanför objektet. Klicka på infallsvinkeln eller ange ett vinkelmått. Markera Använd globalt ljus om du vill använda en jämn belysningsvinkel för alla objekt. Inställningen används av effekterna skugga, inre skugga, avfasning och relief, satäng och ludd.

Övertoningsläge

Anger hur färger i genomskinliga objekt ska interagera med bakomliggande objekt. Inställningen används av effekterna skugga, inre skugga, yttre glöd, inre glöd och satäng. (Se Ange hur färger ska blandas.)

Fullslagning

Tillsammans med inställningen för storlek kan du ange hur mycket av skuggan eller glöden som är ogenomskinlig och hur mycket som är genomskinlig. Ett större värde ökar opaciteten och ett mindre värde ökar genomskinligheten. Inställningen används av effekterna inre skugga, inre glöd och ludd.

Avstånd

Anger förskjutningsavståndet för effekterna skugga, inre skugga och satäng.

Brus

Ange mängden slumpelement i en glöds eller skuggas opacitet genom att ange ett värde eller dra i skjutreglaget. Inställningen används av effekterna skugga, inre skugga, yttre glöd, inre glöd och ludd.

Opacitet

Anger effektens opacitet. Dra i skjutreglaget eller ange ett procentvärde. (Se Ställa in opaciteten för ett objekt.) Används av effekterna skugga, inre skugga, yttre glöd, inre glöd, övertoningsludd, avfasning och relief samt Satäng.

Storlek

Anger mängden skugga eller glöd. Inställningen används av effekterna skugga, inre skugga, yttre glöd, inre glöd och satäng.

Uppslag

Anger oskärpans genomskinlighet i en skugg- eller glödeffekt enligt inställningarna för storlek. Ett högre procentvärde gör oskärpan mer ogenomskinlig. Används av effekterna skugga och yttre glöd.

Teknik

Inställningarna anger hur genomskinlighetseffektens kant påverkar bakgrundsfärgerna. Inställningarna Mjukare och Exakt finns för effekterna yttre glöd och inre glöd:

Mjukare

Använder en oskärpa på effektens kant. Med den här inställningen tappas detaljer vid större storlekar.

Exakt

Effektens kant bibehålls, även effektens hörn och andra skarpa detaljer. Detaljer bevaras bättre än med tekniken Mjukare.

Använd globalt ljus

Den globala ljusinställningen används på skuggan. Inställningen används av effekterna skugga, avfasning och relief samt inre skugga.

X- och Y-förskjutning

Skuggan utefter x- och y-axlarna förskjuts så mycket som du anger. Inställningen används av effekterna skugga och inre skugga.

Skugga

Med skuggeffekten skapar du tredimensionella skuggor. Du kan förskjuta skuggan utefter x- och y-axlarna. Du kan också ändra blandningsläge, färg, opacitet, avstånd, vinkel och storlek för skuggan. Ange hur skuggan interagerar med objekt och genomskinlighetseffekter genom att använda följande alternativ:

Objektet sparar ur skugga

Objektet visas framför sin skugga.

Skugga använder andra effekter

Skuggan tar med andra genomskinlighetseffekter i beräkningen. Om objektet till exempel har en luddig sida kan du låta skuggan åsidosätta luddinställningen så att inte skuggan tonas ut eller så kan skuggan få en lika luddig kant som objektet.

Om du snabbt vill lägga till eller ta bort en skugga från ett objekt, en linje, fyllning eller text klickar du på Skugga  på kontrollpanelen.

Obs!

Välj en färg på skuggan genom att klicka på Ange skuggfärg (bredvid menyn Övertoningsläge) och välj en färg.

Inre skugga

Med effekten för inre skugga placeras skuggan i objektet, vilket ger objektet ett försänkt utseende. Du kan förskjuta den inre skuggan utefter olika axlar och variera skuggans blandningsläge, opacitet, avstånd, vinkel, storlek, brus och fullslagning.

Yttre glöd

Med effekten för yttre glöd ser det ut som om glöden strålar ut från objektets undersida. Du kan ange blandningsläge, opacitet, teknik, brus, storlek och uppslag.

Inre glöd

Med effekten för inre glöd ser det ut som om objektet glöder inifrån. Välj blandningsläge, opacitet, teknik, storlek, brus och fullslagning samt inställningar för Källa:

Källa

Anger glödkällan. Välj Mitt om du vill att glöden ska stråla ut från mitten. Välj Kant om du vill att glöden ska stråla från objektkanterna.

Avfasning och relief

Med effekten för avfasning och relief får objektet ett realistiskt, tredimensionellt utseende. Strukturinställningarna bestämmer objektets storlek och form:

Format

Anger avfasningsformat: Med Yttre avfasning skapas en avfasning på objektkanternas utsida. Med Inre avfasning skapas en avfasning på kanternas insida. Med Relief får du en effekt som visar objektet i relief mot underliggande objekt. Med Konkav relief får du en effekt som stämplar ner objektkanterna i de underliggande objekten.

Storlek

Anger storleken på avfasnings- eller reliefeffekten.

Teknik

Anger hur kanten på avfasnings- eller reliefeffekten påverkar bakgrundsfärgerna: Med Utjämna blir kanterna något suddiga (och tappar detaljer vid större storlekar). Med Mejsla mjukt blir kanterna suddiga men inte lika mycket som med Utjämna (tappar inte lika mycket detaljer som Utjämna men mer än med Mejsla hårt). Med Mejsla hårt får du en hårdare och mer iögonfallande kant (bibehåller detaljerna bättre än Utjämna och Mejsla mjukt).

Jämna till

Förutom teknikinställningarna suddas effekten ut för att minska oönskade artefakter och kornigare kanter.

Riktning

Välj Upp eller Ned för att effekten ska verka upp- eller nedtryckt.

Djup

Anger djupet på avfasnings- eller reliefeffekten.

Med skugginställningen anger du hur ljuset samverkar med objektet:

Vinkel och Höjd

Anger ljuskällans höjd. En inställning på 0 motsvarar grundnivån medan värdet 90 är direkt ovanför objektet.

Använd globalt ljus

Den globala ljusskällan används på alla genomskinlighetseffekter. Om du väljer det här alternativet åsidosätts inställningarna för vinkel och höjd.

Högdager och Skugga

Anger blandningsläget för avfasnings- och reliefeffektens högdager och skugga.

Satäng

Använd satängeffekten om du vill ge objektet en mjuk, satänglik yta. Välj blandningsläge, opacitet, vinkel, avstånd och storlek samt ange om färg och genomskinlighet ska inverteras:

Invertera

Markera alternativet om du vill invertera färgade och genomskinliga områden i objektet.

Grundläggande ludd

Med effekten för ludd mjukar (tonar) du upp objektets kanter över ett avstånd som du anger:

Luddbredd

Anger det avstånd som objektet tonas ut från ogenomskinlig till genomskinlig.

 

Fullslagning

Tillsammans med inställningen för luddbredd kan du ange hur mycket av den mjuka glöden som är ogenomskinlig och hur mycket som är genomskinlig. Ett större värde ökar opaciteten och ett mindre värde ökar genomskinligheten.

 

Hörn

Välj mellan skarpa, rundade och diffusa hörn:

Skarpa  Följer formens ytterkant, även skarpa hörn. Det här alternativet är praktiskt för stjärnformade objekt och för specialeffekter på rektangulära former.

Rundat  Hörnen rundas av enligt det angivna avståndet för luddbredd. I praktiken är formen först indragen och sedan utskjuten, så att de två konturerna skapas. Alternativet fungerar bra med rektanglar.

Diffusa  Det här är samma metod som används i Adobe Illustrator. Objektets kanter tonas ut från ogenomskinliga till genomskinliga.

Brus

Anger mängden slumpelement i den mjuka glöden. Använd alternativet om du vill mjuka upp glöden.

Riktat ludd

Med effekten för riktat ludd mjukas objektets kanter upp genom att kanterna tonas till genomskinlighet från riktningar som du anger. Du kan till exempel använda ludd på objektets över- och underkant i stället för på höger respektive vänster sida.

Luddbredder

Anger avståndet som objektets över- och underkant respektive vänster och höger sida tonas till genomskinlighet. Markera låsalternativet om du vill tona ut objektets alla sidor lika mycket.

Brus

Anger mängden slumpelement i den mjuka glöden. Använd det här alternativet om du vill skapa en mjukare glöd.

Fullslagning

Tillsammans med inställningen för bredd kan du ange hur mycket av glöden som är ogenomskinlig och hur mycket som är genomskinlig. Ett större värde ökar opaciteten och ett mindre värde ökar genomskinligheten.

Form

Välj ett alternativ (Endast första kanten, Ledande kanter eller Alla kanter) som avgränsar objektets ursprungliga form.

Vinkel

Roterar referensramen för luddeffekten så att luddet på kanterna är skevt i stället för parallellt med objektet. Detta fungerar så länge du inte anger en multipel av 90 grader.

Övertoningsludd

Använd effekten för övertoningsludd om du vill mjuka upp områden av ett objekt genom att tona ned dem till genomskinlighet.

Övertoningsstopp

Skapa ett övertoningsstopp för varje övergång mot genomskinlighet som du vill ha i objektet.

 • Skapa ett övertoningsstopp genom att klicka under skutreglaget för övertoning (dra bort ett övertoningsstopp från skjutreglaget om du vill ta bort det).

 • Om du vill justera en stopposition drar du den åt vänster eller höger. Du kan även markera stoppet och dra i skjutreglaget för placering.

 • Om du vill justera mittpunkten mellan två övertoningsstopp drar du ett rutertecken ovanför skjutreglaget för övertoning. Var du placerar rutertecknet avgör hur tvär eller gradvis övergången mellan stoppen är.

Omvänd övertoning

Klicka om du vill ändra riktning på övertoningen. Rutan är placerad till höger om skutreglaget för övertoning.

Opacitet

Anger genomskinligheten mellan övertoningspunkter. Markera en punkt och dra i skjutreglaget för opacitet.

Plats

Justera positionen för ett övertoningsstopp. Markera ett övertoningsstopp innan du drar i skjutreglaget eller anger ett värde.

Text

Linjära skuggor utefter en rät linje från startpunkten till slutpunkten för en övertoning. Radiella skuggor från startpunkten till slutpunkten i ett cirkulärt mönster.

Vinkel

För linjära övertoningar anger du övertoningslinjens lutning. Vid till exempel 90 grader löper linjen vågrätt och vid 180 grader löper linjen lodrätt.

Använd globalt ljus

Du kan använda en jämn belysningsvinkel för genomskinlighetseffekter där skugga är en faktor: skugga, inre skugga och avfasning och relief. När du väljer Använd globalt ljus med de här effekterna bestäms ljuset av den globala inställningen i dialogrutan Globalt ljus.

 1. Öppna dialogrutan Globalt ljus på något av följande sätt:

  • Välj Globalt ljus på effektpanelens meny.

  • Välj Objekt > Effekter > Globalt ljus.

 2. Ange ett värde eller dra i vinkelsymbolen för att ange vinkel och höjd och klicka på OK.

Ställa in opaciteten för ett objekt

Du kan använda genomskinlighet på ett eller flera markerade objekt (inklusive bilder och textramar), men inte på enskilda tecken eller lager. Importerade bilder med sådana genomskinlighetseffekter visas och skrivs dock ut på rätt sätt.

 1. Markera objektet eller objekten.

  Ordet blandat visas på effektpanelen om du markerar flera objekt som inte har samma opacitetsinställningar. Om opacitetsinställningen för fyllning till exempel inte är samma i de markerade objekten visas ”Fyllning: Opacitet (blandat)” på genomskinlighetspanelen.

 2. Välj Objekt, Linje, Fyllning eller Text med någon av följande metoder:
  • Klicka på Använd effekt på Objekt  på kontrollpanelen och välj ett alternativ.

  • Klicka på en effekt på effektpanelen (klicka på triangeln bredvid ordet Objekt för att visa alternativen).

 3. Ange ett värde för opaciteten eller klicka på pilen bredvid opacitetsinställningen och dra i skjutreglaget på kontrollpanelen eller effektpanelen. När opacitetsvärdet för ett objekt minskar, ökar genomskinligheten.
Obs!

Om du i InDesign direktmarkerar och klipper ut eller kopierar ett objekt från en grupp med genomskinlighet och sedan klistrar in objektet på annan plats i dokumentet, kommer det inklistrade objektet inte att vara genomskinligt, såvida det inte tidigare har markerats som ett enstaka objekt och då fått genomskinlighet tillämpad.

Tillämpa genomskinlighet på grupper

Förutom att använda genomskinlighetseffekter på enstaka objekt kan du använda dem på grupper.

Om du markerar objekt och ändrar deras individuella opacitetsinställningar kommer opaciteten för de markerade objekten att ändras i förhållande till de andra. På överlappande ytor visas en ackumulerad opacitet.

Om du däremot arbetar med en grupp som har skapats med kommandot Gruppera och ändrar opaciteten, kommer gruppen som helhet att påverkas som ett enstaka objekt på effektpanelen (på effektpanelen visas endast ett nivåalternativ: Grupp). Den relativa opaciteten inom gruppen kommer inte att ändras. Med andra ord interagerar inte objektens genomskinlighet inom gruppen.

Enstaka markerade objekt med värdet 50 % opacitet (vänster) och markerad grupp med värdet 50 % opacitet (höger)

Ändra utseendet på genomskinliga bilder på skärmen

Använd dialogrutan Visningsprestanda och ange inställningar för genomskinlighet. Med de här inställningarna bestämmer du kvaliteten på skärmen för genomskinliga objekt i nya dokument och i dokument som är sparade med ändrade inställningar. Du kan också ange inställningarna så att visning av genomskinlighet i ett dokument aktiveras eller avaktiveras. Att du stänger av genomskinligheten i visningsinställningarna betyder inte att dokumentet skrivs ut eller exporteras utan genomskinlighet.

Obs!

Innan du skriver ut en fil med genomskinlighetseffekter bör du kontrollera inställningarna för genomskinlighet. Vid utskrift förenklas bilder automatiskt. Det kan påverka genomskinlighetseffekternas utseende.

 1. Välj Redigera > Inställningar > Visningsprestanda (Windows) respektive Adobe InDesign > Inställningar > Visningsprestanda (Mac OS).
 2. Välj ett alternativ (Snabba, Normal, Hög kvalitet) under Justera visningsinställningar när du vill ange skärmupplösningen för effekter i dokumentet. De ändrade inställningarna gäller endast för det alternativ som du väljer här:
  • Med Snabba avaktiverar du genomskinlighet och ställer in upplösningen till 24 dpi.

  • Med Normal visas lågupplösta effekter och upplösningen ställs in på 72 dpi.

  • Med Hög kvalitet förbättras visningen av effekter, i synnerhet i PDF- och EPS-filer, och upplösningen ställs in på 144 dpi.

 3. Dra i skjutreglaget för genomskinlighet. Standardinställningen är Medelhög kvalitet. Med den inställningen visas skuggor och ludd.
 4. Klicka på OK.
 5. Om tryckfärger överlappar blandningslägen väljer du Visa > Förhandsvisa övertryck. Med det här alternativet kan du se hur tryckfärger påverkar genomskinlighet.
Obs!

Använd menyn Visa om du snabbt vill ändra visningen av genomskinlighet mellan Snabb visning, Normal visning och Hög kvalitet.

Sluta visa genomskinlighet

Om du vill förbättra visningsprestanda kan du stänga av visningen av genomskinlighet. Att stänga av genomskinligheten i visningsinställningarna betyder inte att dokumentet skrivs ut eller exporteras utan genomskinlighet.

 1. Välj Visa > Visningsprestanda > Snabbvisning.

Ta bort vit ruta-effekten i dokument med genomskinlighet

Ibland kan en vit ruta eller ram visas när du har applicerat en genomskinlighetseffekt. Det sker vanligtvis i dokument som innehåller skuggor eller övertoningar. Problemet kan inträffa om genomskinlighetseffekten har kombinerats med en dekorfärg.

Du kan lösa problemet genom att undvika att kombinera dekorfärger med genomskinlighet eller genom att aktivera övertryck.

Om du vill visa och skriva ut ett PDF-dokument utan följdeffekten med en vit ruta aktiverar du Simulera övertryck i Acrobat. I Acrobat 9 väljer du Avancerat > Tryckproduktion > Förhandsgranska utdata. I Acrobat X väljer du Verktyg > Tryckproduktion > Förhandsgranska utdata.

Om du skickar dokumentet till ett tryckeri där följdeffekten uppstår kan du föreslå att tjänstleverantören använder PostScript-övertryck vid rippningen. Om inte det fungerar kan du förenkla genomskinligheten och markera alternativet Simulera övertryck innan du skickar filen. I InDesign visas alternativet på utdatapanelen i dialogrutan Skriv ut när du väljer alternativet Sammansatt CMYK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?