Användarhandbok Avbryt

Dynamiska PDF-dokument

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Verktygslådan
   3. Ange inställningar
   4. Toucharbetsytan
   5. Standardkortkommandon
   6. Återställa och ångra dokument
   7. Capture-tillägg
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
   17. Sök/ersätt
   18. Stavningskontroll och språklexikon
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  6. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Objektformat
   3. Anfanger och kapslade format
   4. Arbeta med format
   5. Radavstånd
  7. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
   11. Formulär
  9. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Justera och fördela objekt
   10. Länkad och inbäddad grafik
   11. Integrera AEM Assets
  10. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Förstå dekor- och processfärger
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Dela
  1. Dela och samarbeta        
  2. Dela för granskning
  3. Granska ett delat InDesign-dokument
  4. Hantera feedback 
 6. Publicera
  1. Exportera och publicera
   1. Publish Online
   2. Exportera innehåll för EPUB
   3. Alternativ för Adobe PDF-filer
   4. Exportera innehåll till HTML
   5. Exportera till Adobe PDF
   6. Exportera till JPEG-format
   7. Exportera HTML
   8. Översikt över DPS och AEM Mobile
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 7. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript

Att skapa dynamiska PDF-dokument är ett bra sätt att skapa ett interaktivt bildspel. Du kan skapa interaktiva dokument med knappar, filmer och ljudklipp, hyperlänkar, bokmärken och sidövergångar. Du kan också ställa in dokument i InDesign som kan konverteras till formulär i Acrobat.

Skapa interaktiva dokument för PDF

Du kan exportera Adobe PDF-dokument som innehåller följande interaktiva egenskaper.

Bokmärken

Bokmärken som du skapar i InDesign-dokument visas på fliken Bokmärken till vänster i fönstret för Adobe Acrobat eller Adobe Reader. Varje bokmärke leder till en sida, en text eller en bild i den exporterade PDF-filen. Se Bokmärken.

Filmer och ljudklipp

Du kan lägga till filmer och ljudklipp i ett dokument eller länka till strömmande videofiler på Internet. Dessa filmer och ljudklipp kan spelas upp i den exporterade PDF-filen. Se Filmer och ljud.

Hyperlänkar

I ett exporterat PDF-dokument klickar du på en hyperlänk för att hoppa till en annan plats i samma dokument, till ett annat dokument eller till en annan webbplats. Se Hyperlänkar.

Korsreferenser

Korsreferenser används för att referera från ett ställe i dokumentet till ett annat i den exporterade PDF-filen. Korsreferenser är särskilt användbara i bruksanvisningar och handböcker. När ett dokument med korsreferenser exporteras till PDF fungerar korsreferenserna som interaktiva hyperlänkar. Se Korsreferenser.

Sidövergångar

Sidövergångar används för att skapa dekorativa effekter, till exempel som upplösning eller svepning när du vänder sida i den exporterade PDF-filen i helskärmsläge. Se Sidövergångar.

 1. Välj Arkiv > Exportera.

 2. Ange ett namn och en plats för filen.

 3. Välj Använd InDesign-dokumentnamn som filnamn för utdata om du vill att den exporterade PDF:en har samma namn som dokumentet från nästa export.

 4. För Filformat (Windows) respektive Format (Mac OS) väljer du Adobe PDF (interaktiv) och klickar sedan på Spara.

 5. Ange alternativ i dialogrutan Exportera till interaktiv PDF och klickar sedan på OK.

Alternativ för export till interaktiv PDF

Följande alternativ visas i dialogrutan Exportera till interaktiv PDF.

Fliken Allmänt

Sidor

Ange om alla sidor i dokumentet eller ett sidintervall ska tas med. Om du väljer Intervall anger du ett sidintervall, till exempel 1–7, 9 om du vill skriva ut sidorna 1 till och med 7 och 9. Se Ange vilka sidor som ska skrivas ut.

Exportera som

Ange om du vill exportera dokumentet som sidor eller uppslag.

Skapa separata PDF-filer

Välj det här alternativet för att skapa separata PDF-filer för varje sida eller uppslag.

Visa

Inledande visningsinställningar för PDF när filen öppnas.

Layout

Den första layouten för PDF när filen öppnas.

Presentation

Välj Öppna i helskärmsläge om du vill visa PDF-filen i Adobe Acrobat eller Adobe Reader utan menyer eller paneler. Om du vill bläddra fram sidorna automatiskt väljer du Vänd sidor varje och anger antalet sekunder mellan varje sidvändning.

Visa efter export

Öppna den skapade PDF-filen i det program som är standardprogram för visning av PDF-filer.

Sidövergångar

Ange en sidövergång som ska användas på alla sidor under exporten. Om du anger sidövergångar i panelen Sidövergångar ska du välja alternativet Från dokument för att använda dessa inställningar.

Formulär och media

Välj Inkludera alla om du vill att filmer, ljud och knappar ska kunna vara interaktiva i den exporterade PDF-filen. Välj Endast utseende om du vill inkludera det normala läget för knappar och filmförhandsgranskningar som statiska element.

Bädda in sidminiatyrbilder

Bäddar in en miniatyrförhandsgranskning av varje sida i PDF-filen, vilket ökar filstorleken. Inaktivera det här alternativet när användare av Acrobat 5.0 eller senare visar och skriver ut PDF-filen. Dessa versioner genererar miniatyrer dynamiskt varje gång du klickar på panelen Sidor i en PDF.

Skapa Acrobat-lager

Varje InDesign-lager sparas som ett Acrobat-lager i PDF-filen. Lagren är navigerbara, vilket gör det möjligt för användare av Adobe Acrobat 6.0 eller senare att generera flera versioner av filen från en PDF-fil.

Skapa PDF med märkord

Vid export skapas märkord för element i en artikel automatiskt, baserat på en delmängd av de Acrobat-märkord som hanteras i InDesign. Detta inkluderar igenkänning av stycken, grundläggande textformatering, listor och tabeller. (Du kan också infoga och justera de här märkorden i dokumentet innan du exporterar till PDF. Se Lägga till struktur i PDF-filer.)

Använd struktur för tabbordning

Under export används den tabbordning som angetts med Objekt > Interaktivt > Ange tabbordning. Det här alternativet är bara tillgängligt för PDF-filer med märkord.

Fliken Komprimering

Komprimering

Välj JPEG (förstörande) om du vill ta bort bilddata och eventuellt minska bildkvaliteten. Filstorleken minskar emellertid med en minimal förlust av information. Välj JPEG 2000 (icke-förstörande) om du vill exportera filen utan förlustgivande komprimering. Välj Auto för att den bästa kvaliteten för färger och gråskalebilder ska väljas automatiskt.

JPEG-kvalitet

Detaljrikedomen i den exporterade bilden anges. Ju bättre kvalitet, desto större filstorlek. Det här alternativet är nedtonat om du väljer JPEG 2000 (icke-förstörande) för komprimeringen.

Upplösning

Ange upplösning för bitmappsbilder i den exporterade PDF-filen. Det är viktigt att du väljer en hög upplösning så att alla läsare kan zooma in på pixelbaserat innehåll i den exporterade PDF-filen. En hög upplösning ökar filstorleken avsevärt.

Fliken Avancerat

Visa titel

Välj vad som ska visas i namnlisten i Acrobat när din PDF-fil öppnas. Tillgängliga alternativ är Dokumentrubrik och Filnamn.

Språk

Välj dokumentspråk för PDF-filen. Detta anger standardspråket för den exporterade PDF-filen. Om det språk du vill använda saknas i listan kan du även ange ISO-språkkoden.

Fliken Skydd

Kräva lösenord för att öppna dokument

Välj det här alternativet om du vill att användare ska behöva ange lösenordet som du anger för att öppna dokumentet.

Lösenord för att öppna dokument

Ange lösenordet som användare måste ange för att öppna PDF-filen.

Använd ett lösenord till att begränsa utskrift, redigering och andra uppgifter

Välj det här alternativet om du vill begränsa åtkomsten till PDF-filens säkerhetsinställningar. Om filen öppnas i Adobe Acrobat kan användaren visa filen men måste ange rätt lösenord för behörighet för att ändra filens säkerhets- och behörighetsinställningar. Om filen öppnas i Illustrator, Photoshop eller InDesign måste användaren ange lösenord för behörighet eftersom filen inte kan öppnas enbart för visning i skrivskyddat läge.

Lösenord för behörighet

Ange lösenordet som måste anges för att ändra behörighetsinställningarna. Det här alternativet är bara tillgängligt om det föregående alternativet har aktiverats.

Utskrift tillåtet

Använd det här alternativet för att ange PDF-dokumentets utskriftsmöjligheter.

Ingen

Användaren kan inte skriva ut dokumentet.

Låg upplösning (150 dpi)

Tillåter användare att skriva ut dokumentet med en upplösning på högst 150 dpi. Utskriften kan ta längre tid eftersom alla sidor skrivs ut som bitmappsbilder.

Hög upplösning

Användaren kan skriva ut med valfri upplösning. Högkvalitativ vektorgrafik genereras vid utskrift till PostScript-skrivare och andra skrivare med avancerade högkvalitetsutskriftsfunktioner.

Ändring tillåtet

Använd det här alternativet för att ange vilka redigeringsåtgärder som ska tillåtas i PDF-dokumentet.

Ingen

Hindrar användare från att göra de ändringar som är angivna i listrutan Tillåtna ändringar, t ex fylla i formulärfält och lägga till kommentarer.

Infoga, ta bort och rotera sidor

Användare kan infoga, ta bort och rotera sidor samt skapa bokmärken och miniatyrbilder.

Fylla i formulärfält och signera

Tillåter användare att fylla i formulär och lägga till digitala signaturer. Med det här alternativet kan användare inte lägga till kommentarer eller skapa formulärfält.

Kommentera, fylla i formulärfält och signera

Tillåter användare att lägga till kommentarer och digitala signaturer samt fylla i formulär. Med det här alternativet kan användare inte flytta sidobjekt eller skapa formulärfält.

Alla utom hämtade sidor

Tillåter användare att redigera dokumentet, skapa och fylla i formulärfält, lägga till kommentarer och lägga till digitala signaturer.

Aktivera kopiering av text, bilder och annat innehåll

Tillåter användare att markera och kopiera innehållet i en PDF.

Aktivera tillgänglighet av text för skärmläsarenheter för användare med nedsatt syn

Tillåter användare med nedsatt syn att läsa dokumentet med skärmläsare, men tillåter dem inte att kopiera eller extrahera dokumentets innehåll.

Aktivera metadata i endast text

Användaren kan kopiera och extrahera innehåll från PDF-dokumentet. Om du väljer det här alternativet går det att använda lagrings-/söksystem och sökmotorer till att få åtkomst till de metadata som du har lagrat i dokumentet. 

Skapa PDF-formulär (CS5.5 och CS5)

I InDesign finns inga verktyg för att lägga till formulärfält, men det finns det i Adobe Acrobat. Du kan skapa ett formulär i InDesign som innehåller platshållare för fält som alternativknappar, kryssrutor och textfält. Sedan exporterar du till PDF och konverterar platshållarna till formulärfält i Acrobat.

 1. Skapa dokumentet som du vill använda som formulär i InDesign. Skapa platshållare för fälten genom att använda tabeller och textrutor.

  Du kan också lägga till interaktiva knappar i InDesign.

 2. Exportera dokumentet till Adobe PDF.

 3. Starta formulärguiden om du vill konvertera platshållarna till formulärfält. Lägg till och redigera formuläret med formulärverktygen. Mer information finns i dokumentationen för Adobe Acrobat.

  • I Acrobat X startar du formulärguiden genom att välja Verktyg > Formulär > Skapa.

  • I Adobe Acrobat 9 väljer du Formulär > Starta formulärguiden.

Ytterligare resurser

Acrobat-teamet har en artikel om att utforma formulär för automatisk fältavkänning: Designing forms for auto field detection in Adobe Acrobat (eng).

Självstudiekursen (video) Acrobat Friendly Form Design (eng) av Michael Murphy handlar om hur du skapar formulär.

 

Förhandsvisa interaktiva dokument

I panelen Förhandsvisa EPUB-interaktivitet kan du förhandsvisa den aktuella markeringen, det aktuella uppslaget och hela dokumentet. Du kan ändra storlek på, docka eller göra förhandsvisningspanelen svävande, eller flytta den till en andra bildskärm.

 1. Välj Fönster > Interaktivt > Förhandsvisa EPUB-interaktivitet.

 2. Gör något av följande om du vill förhandsvisa interaktivitet och animering:

  • Klicka på Ange förhandsvisningsläge för markering  om du vill förhandsvisa den aktuella markeringen.

  • Klicka på Ange förhandsvisningsläge för uppslag  om du vill förhandsvisa det aktuella uppslaget.

  • Klicka på Ange förhandsvisningsläge för dokument  om du vill förhandsvisa det aktuella dokumentet.

 3. Klicka på Spela upp förhandsvisning  om du vill förhandsvisa markeringen, uppslaget eller dokumentet. Testa om så behövs de interaktiva objekten, till exempel knappar på panelen Förhandsvisa.

  Om du förhandsvisar dokumentet kan du klicka på pilarna Gå till föregående sida och Gå till nästa sida längst ned på panelen om du vill flytta till olika sidor.

Obs!

Om du redigerar dokumentet kan du uppdatera förhandsvisningen genom att klicka på panelen Förhandsvisa EPUB-interaktivitet.

Använda presentationsläge

I presentationsläget visas det aktiva InDesign-dokumentet som en presentation. I presentationsläget är programmenyn, panelerna, stödlinjerna och ramkanterna dolda. Som standard har bakgrundsområdet mörk färg, om dokumentstorleken har en annan proportion än de aktuella bildskärmsdimensionerna.

Presentationsläget är ett praktiskt komplement till funktionen Adobe Connect. Du kan starta ett webbmöte med kommandot Arkiv > Dela min skärm. När skärmen delas kan du placera InDesign-dokumentet i presentationsläge.

 1. Välj Visa > Skärmläge > Presentation.

 2. Använd någon av följande tangenter:

  Åtgärd

  Vad den gör

  Musklick, högerpil eller Page Down

  Nästa uppslag

  Skift-klicka, högerklicka, vänsterpil eller Page Up

  Föregående uppslag

  Esc

  Avsluta presentationsläget

  Home

  Första uppslaget

  End

  Sista uppslaget

  B

  Ändra bakgrundsfärgen till svart

  W

  Ändra bakgrundsfärgen till vit

  G

  Ändra bakgrundsfärgen till grå

Obs!

Det går inte att redigera dokumentet i presentationsläget. Med dubbla bildskärmar kan du emellertid ha två fönster öppna i samma dokument och placera det ena av dem i presentationsläge. Då kan du redigera dokumentet i fönstret i normalt visningsläge och se resultatet direkt i fönstret i presentationsläge.

Liknande innehåll

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto