Exportera innehåll från InDesign

När du exporterar innehåll från InDesign till InCopy skapas en länk mellan de båda programmen. Du exporterar textramar, bildramar och deras innehåll från InDesign med en av följande två metoder:

 • Skapa en behållarfil (tillägget INCA), som brukar kallas ett uppdrag. Lägg sedan till relaterade grupper med dokumentobjekt (till exempel text och bilder i en artikel) i uppdraget så att användaren kan arbeta med dessa samtidigt. Innehåll med uppdrag exporteras som INCX-filer.

 • Exportera text- och bildramar separat (med platshållarramar) genom att välja ett kommando på menyn Redigera > InCopy > Exportera. Exporterat innehåll sparas som INCX-filer.

När innehållet har exporterats visas små ikoner överst till vänster i exporterade ramar i InDesign och InCopy samt på uppdragspanelen. En länk till den exporterade filen visas på länkpanelen. Dessa ikoner visar status för de hanterade ramarna och skiljer hanterade ramar från dem som inte är en del av arbetsflödet. Allt exporterat innehåll visas på uppdragspanelen. Innehåll som exporteras med kommandona under Exportera visas under Ej tilldelat InCopy-innehåll i listan på uppdragspanelen. Även om båda metoderna upprättar en övervakad anslutning mellan InCopy-innehåll och ett InDesign-dokument, bör du framförallt använda uppdragsfiler för att länka innehåll.

När du exporterar innehåll blir det tillgängligt för användare så att de kan checka ut det, samtidigt som en länk till det ursprungliga InDesign-dokumentet upprätthålls. (Den här länken görs i InDesign. Du kan inte skapa länken i InCopy.)

När innehållet har exporterats kan InCopy-användare visa (men inte ändra) sidlayouter, format, bilder osv. så som de visas i InDesign-dokumentet.

Obs!

Du kan också skapa text och förankrade bilder i InCopy och sedan montera dem i InDesign.

Översikt över uppdragspanelen

Det huvudsakliga verktyget för arbete med uppdrag är uppdragspanelen (Fönster > Uppdrag i InCopy, Fönster > Redigering > Uppdrag i InDesign). På uppdragspanelen visas vilka filer som exporterats från det aktuella InDesign-dokumentet. Filernas status visas med en ikon. Uppdragspanelen innehåller också kommandon som du kan använda för att ange importversion samt filhanteringsfunktioner mellan InCopy och InDesign. När du öppnar ett uppdrag i InCopy visas uppdragsnamnet och innehållet på uppdragspanelen. När du vill markera text- och bildramar i dokumentfönstret kan du dubbelklicka på dem på uppdragspanelen.

Obs!

Allt innehåll som exporteras till InCopy eller läggs till i ett uppdrag visas också på länkpanelen. Även om du kan utföra vissa arbetsflödeshanteringsåtgärder, som att checka ut och in innehåll, rekommenderar vi att du använder uppdragspanelen för dessa åtgärder.

Uppdragspanelen i InDesign
Uppdragspanelen i InDesign

A. Innehållsnamn i InCopy B. Dokument i InDesign C. Uppdraget är inaktuellt D. Tillgänglig och Textinnehållet är aktuellt E. Används och Textinnehållet är inaktuellt F. Redigering och Textinnehållet är aktuellt G. Ej tilldelat innehåll H. Användarnamn I. Knappen Uppdatera innehåll J. Knappen Checka ut/Checka in markering K. Knappen Nytt uppdrag L. Knappen Ta bort markerade uppdrag/Ta bort 
Uppdragspanelen i InCopy
Uppdragspanelen i InCopy

A. Innehållsnamn i InCopy B. Uppdraget är inaktuellt C. Uppdragsnamn D. Tillgänglig och Textinnehållet är aktuellt E. Används och Textinnehållet är inaktuellt F. Redigering och Textinnehållet är aktuellt G. Användarnamn H. Knappen Uppdatera design I. Knappen Uppdatera innehåll J. Knappen Checka ut/Checka in markering 

Uppdragsfiler

I InDesign används uppdragsfiler som behållare i vilka du kan ordna sidobjekt. Du kan t.ex. markera alla objekt i en artikel (rubrik, ingress, brödtext, bilder och bildtext) och sedan koppla dem till en InCopy-användare. Att lägga till dessa objekt i ett uppdrag är ett enkelt sätt för InCopy-användare att komma åt just det innehåll som de är ansvariga för. Uppdragsfiler (filnamnstillägget INCA) visas i filsystemet, i artikelfältet i InCopy och i statusmeddelanden. Endast InDesign-användare kan skapa uppdragsfiler och det är bara InCopy-användare som kan öppna dem.

När du skapar ett uppdrag skapas en mapp på samma plats som InDesign-dokumentet. Uppdragsmappen innehåller uppdragsfiler (INCA) och en undermapp för innehåll som innehåller exporterade InCopy-artikelfiler (i formatet INCX) som är en del av bilder eller andra resurser. När du har skapat uppdraget sparar du projektmappen på en plats som alla användare har åtkomst till. Du kan också skapa och distribuera ett uppdragspaket. Om innehållet exporteras innan det har lagts till i ett uppdrag, flyttas inte filerna på disken till innehållsmappen med uppdragsfilen.

Uppdragsfiler innehåller följande:

 • Länkar till de relaterade sidobjekten, även platshållarramar. Med dessa element kan InCopy-användaren öppna en fil i InCopy och ha redaktionell åtkomst till flera sidobjekt.

 • Alla omformningar av bilden i uppdraget, t.ex. flyttning, skalförändring, rotering eller skevning.

 • Sidgeometri, vilket gör det möjligt för InCopy-användare att visa layouten på ramarna vars innehåll de redigerar, utan att de behöver öppna hela InDesign-filen.

 • Färgkodade tilldelade ramar i dokumentet.

   

Illustration av en sida i InCopy som visar sidgeometri och färgkodning.
Illustration av en sida i InCopy som visar sidgeometri och färgkodning.

Skapa uppdrag och lägga till innehåll (InDesign)

Det är bara InDesign-användare som kan skapa uppdrag och lägga till innehåll i dem. Du kan skapa uppdrag på flera sätt. Vilken metod du väljer beror på om du vill lägga till innehåll samtidigt som du skapar uppdraget.

 • Skapa tomma uppdragsfiler. Från InDesign-dokumentet kan du skapa ett antal tomma uppdrag som fungerar som mallar för innehåll som du lägger till senare.

 • Skapa uppdrag och lägg till innehåll samtidigt.

 • Lägga till innehåll i en befintlig uppdragsfil. Du kan lägga till länkat innehåll (text och bilder som redan har exporterats som InCopy-innehåll) eller lägga till markerade sidobjekt som ska bli länkat InCopy-innehåll. Om en eller fler av de markerade ramarna redan innehåller InCopy-innehållsfiler och ingen av filerna tillhör ett uppdrag, kan du lägga till dem i en ny eller befintlig uppdragsfil.

Som standard sparas den uppdragsmapp du skapar i samma mapp som InDesign-dokumentet. Därefter kan du placera mappen på en server eller skapa och skicka ett paket.

Obs!

Om du inte vill att InCopy-användare ska kunna montera och anpassa bilder, lägger du inte till bildramar i uppdraget.

Skapa tomma uppdragsfiler (InDesign)

 1. Spara dokumentet i InDesign.
 2. Välj Nytt uppdrag på menyn i uppdragspanelen.
 3. I dialogrutan Nytt uppdrag anger du alternativ för uppdragsfilen och klickar på OK.

Skapa uppdrag och lägga till innehåll på en och samma gång (InDesign)

 1. Skapa ett dokument i InDesign med en eller flera textramar, bildramar eller platshållarobjekt. Spara sedan dokumentet.
 2. Markera de text- och bildramar som du vill lägga till.
 3. Gör något av följande:
  • Välj Lägg till i uppdrag och sedan Nytt på uppdragpanelens meny.

  • Välj Redigera > InCopy > Lägg till [alternativ] i uppdrag > Nytt.

 4. I dialogrutan Nytt uppdrag anger du alternativ för uppdragsfilen och klickar på OK.

Uppdragsfilen som du nyss skapade innehåller eventuella ramar som var markerade i dokumentfönstret.

Lägga till innehåll i befintliga uppdrag (InDesign)

 1. Spara InDesign-dokumentet.
 2. Markera de text- och bildramar som du vill lägga till.
 3. Gör något av följande:
  • Välj Lägg till i uppdrag på uppdragpanelens meny och markera uppdraget.

  • Dra innehåll från Ej tilldelat InCopy-innehåll på uppdragspanelen till ett befintlig uppdrag.

  • Markera sidobjekt med markeringsverktyget och dra och släpp dem på ett befintligt uppdrag på uppdragspanelen.

  • Välj Redigera > InCopy > Lägg till [alternativ] i uppdrag och markera uppdraget.

 4. Välj Uppdatera alla uppdrag på uppdragpanelens meny om du vill att innehållsfilerna ska vara tillgängliga för InCopy-användare.

Obs!

Du kan bara lägga till innehåll i uppdrag i ett och samma dokument. Du kan däremot importera samma innehåll till flera dokument och lägga till det i ett uppdrag i varje dokument.

Alternativ för uppdragsfiler (InDesign)

När du skapar eller ändrar en uppdragsfil, kan du ange följande alternativ:

Uppdragsnamn

En unik identifiering av uppdraget på uppdragspanelen. Exempel på namn kan vara ”Artikel om haven”. Namnet måste följa operativsystemets namngivningsregler.

Tilldelad till

En unik identifiering av den användare som tilldelas filerna. Användarens namn visas inom parentes efter uppdragsnamnet på uppdragspanelen. Det namn du anger här är endast avsett för information. Det ger inte användaren några särskilda rättigheter eller behörigheter.

Färg

Visar en lista med färger som du kan lägga till för att framhäva ramarna i det aktuella uppdraget i dokumentfönstret och i uppdragsnamn på uppdragspanelen. Den här färgkodningen skiljer ramar som tillhör ett uppdrag från ramar som tillhör ett annat uppdrag samt från otilldelade ramar. Om du vill växla visningen av denna färgkodning väljer du Visa > Extrafunktioner > Visa/Dölj tilldelade ramar. I InCopy visas färgkodningen endast i layoutvy.

Obs!

Om du växlar visningen av tilldelade ramar och det ser konstigt ut, kan det bero på att ramarna har märkts upp för XML och att alternativet Visa > Struktur > Visa ramar med märkord har markerats. Du kan inte visa tilldelade ramar och ramar med märkord på samma gång.  

Ändra

Klicka på knappen Ändra om du vill ange sökväg för uppdragsmappen. Som standard skapas uppdragsmappen på samma plats som InDesign-filen.

Platshållarramar

InCopy-användare kan visa text- och bildramar i uppdragen samt rutor (eller andra former) som motsvarar alla andra ramar på dessa InDesign-sidor. Alla ramar och platshållare motsvarar samma storlek, form och plats som InDesign-originalen. Platshållarramar är tomma former utan innehåll i InDesign-dokumentet. Alternativet Platshållarramar ger minst noggrannhet och ger därför snabbaste prestanda. I InCopy visas platshållarramarna bara i layoutvy. InCopy-användare kan inte checka ut eller redigera platshållarramar.

Tilldelat uppslag

InCopy-användare kan visa alla tilldelade ramar och allt innehåll i andra ramar som inte är del av uppdraget, på samma uppslag. I InCopy kan du inte redigera innehåll i ramar som är utanför ett uppdrag. Sådant innehåll visas endast i layoutvyn.

Alla uppslag

Exporterar allt innehåll i InDesign-dokumentet till uppdragsfilen. Det här alternativet ger högst noggrannhet men också lägsta prestanda, eftersom uppdragsfilen visa formgivning och layout på varje sida, även sidor som inte är relevanta för det avsnitt som en användare redigerar.

Länkade bildfiler vid packning

EN kopia med länkade bilder tas med i uppdragspaketet. Om du väljer det här alternativet får InCopy-användare åtkomst till bilder, men paketets filstorlek ökas också. InCopy-användare kan inkludera bilder när de returnerar ett paket.

Exportera innehåll som separata InCopy-filer (InDesign)

Om arbetsgruppen föredrar att arbeta med separata filer i stället för uppdrag, kan du exportera InCopy-innehåll utan att använda en uppdragsfil. Jämfört med att skapa en separat uppdragsfil med referenser till flera innehållsfiler och till layoutinformation, skapar du med den här metoden en separat fil (.icml) för varje text- eller bildram som du anger i dokumentet. Om du vill visa i vilket sammanhang du redigerar, måste du även öppna det tillhörande InDesign-dokumentet (.indd).

Ordna InDesign-dokument så att det anpassas för ditt arbetsflöde. Om du till exempel vill att alla redigeringskommentarer ska exporteras till en fil, skapar du ett lager där redaktören kan skriva sina kommentarer. Du kan sedan exportera allt innehåll på det markerade lagret.

Obs!

Ett snabbt sätt att exportera innehåll som en separat InCopy-fil är att använda markeringsverktyget och dra och släppa de markerade ramarna på Ej tilldelat InCopy-innehåll på uppdragspanelen.

 1. Skapa ett dokument i InDesign med en eller flera textramar, bildramar eller platshållare för objekt.
 2. Gör något av följande:
  • Markera text- eller bildramen för en enskild artikel eller Skift-klicka om du vill markera flera ramar.

  • Klicka där du vill placera en insättningspunkt i artikeln eller markera en del av texten i en textram.

 3. Välj Redigera > InCopy > Exportera och välj sedan något av följande:

  Markering

  Exporterar alla markerade text- och bildramar.

  Lager

  Exporterar allt innehåll på det markerade lagret.

  Alla artiklar

  Exporterar alla artiklar som inte redan har exporterats.

  Alla bilder

  Exporterar alla bilder som inte redan har exporterats.

  Alla bilder och artiklar

  Exporterar alla artiklar och bilder som inte redan har exporterats.

  Obs!

  Om du exporterar allt innehåll i dokumentet och sedan lägger till flera text- eller bildramar i samma dokument, kan du spara tid genom att exportera de nya artiklarna med kommandot Exportera > Alla artiklar (eller Alla bilder eller Alla bilder och artiklar) igen. Endast det nya innehållet exporteras från InDesign.

 4. Ange namn och plats för filerna och klicka på Spara.

  Det filnamn du använder används som prefix för identifiering av varje exporterad innehållsfil i filsystemet. Om du exporterar flera textramar läggs de första tecknen i texten automatiskt till efter filnamnet, till exempel ”minartikel.Kommande cykelutflykter.incx”. När det blir flera bildramar anges filnamnen som ”minartikel-bild”, ”minartikel-bild-1” osv. Filnamnet visas i filsystemet, i artikelfältet i InCopy och i statusmeddelanden.

 5. När du får en uppmaning sparar du också InDesign-filen.

InCopy-innehållet är nu hanterat och tillgänglig att checka ut och redigeras av andra användare i arbetsflödet.

Delat innehåll visas på länkpanelen som importerade bilder. Om du flyttar en delad fil manuellt kan du använda länkpanelen för att uppdatera länken.

Obs!

När du exporterar innehåll visas ikonen Tillgänglig  i textramen (InDesign och InCopy) samt på uppdragspanelen (InCopy). Ordet [Redigering] visas i artikelfältet (InCopy).

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy