Användarhandbok Avbryt

Använda färg

 1. Användarhandbok för InDesign
 2. Lär känna InDesign
  1. Introduktion till InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanliga frågor
   4. Använda Creative Cloud-bibliotek
  2. Arbetsyta
   1. Allmänt om arbetsytan
   2. Anpassa din arbetsyta i InDesign
   3. Verktygslådan
   4. Ange inställningar
   5. Toucharbetsytan
   6. Standardkortkommandon
   7. Återställa och ångra dokument
 3. Skapa och layouta dokument
  1. Dokument och sidor
   1. Skapa dokument
   2. Arbeta med mallsidor
   3. Arbeta med dokumentsidor
   4. Ange sidstorlek, marginaler och utfall
   5. Arbeta med filer och mallar
   6. Skapa bokfiler
   7. Lägga till grundläggande sidnumrering
   8. Numrera sidor, kapitel och avsnitt
   9. Konvertera QuarkXPress- och PageMaker-dokument
   10. Dela innehåll
   11. Lär dig ett grundläggande hanterat arbetsflöde
   12. Spara dokument
  2. Stödraster
   1. Stödraster
   2. Formatstödraster
  3. Hjälpmedel för layout
   1. Linjaler
   2. Justera och fördela objekt med linjaler
   3. Mäta objekt med verktyget Mått
 4. Lägg till innehåll
  1. Text
   1. Lägga till text till ramar
   2. Koppla text
   3. Arabiska och hebreiska funktioner i InDesign
   4. Skapa text på en bana
   5. Punkter och numrering
   6. Tecken och specialtecken
   7. Textdisposition
   8. Textvariabler
   9. Generera QR-koder
   10. Redigera text
   11. Justera text
   12. Figursätta text runt objekt
   13. Förankrade objekt
   14. Länkat innehåll
   15. Formatera stycken
   16. Formatera tecken
  2. Typografi
   1. Använda teckensnitt i InDesign
   2. Kerning och spärra/knip
  3. Formatera text
   1. Formatera text
   2. Arbeta med stilpaket
   3. Tabbar och indrag
  4. Granska text
   1. Spåra och granska ändringar
   2. Lägga till redaktionella anteckningar i InDesign
   3. Importera PDF-kommentarer
  5. Stavningskontroll och språklexikon
   1. Kontrollera stavning, automatisk korrigering och dynamisk stavningskontroll
   2. Skapa, lägg till och hantera lexikon och ord
   3. Ändra lexikoninställningar
   4. Duden-lexikon
  6. Lägga till referenser
   1. Skapa en innehållsförteckning
   2. Fotnoter
   3. Skapa ett index
   4. Slutkommentarer
   5. Bildtexter
  7. Format
   1. Stycke- och teckenformat
   2. Mappa, exportera och hantera format
   3. Objektformat
   4. Anfanger och kapslade format
   5. Arbeta med format
   6. Radavstånd
  8. Tabeller
   1. Formatera tabeller
   2. Skapa tabeller
   3. Tabell- och cellformat
   4. Markera och redigera tabeller
   5. Linjer och fyllningar i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperlänkar
   2. Dynamiska PDF-dokument
   3. Bokmärken
   4. Knappar
   5. Formulär
   6. Animering
   7. Korsreferenser
   8. Strukturera PDF-filer
   9. Sidövergångar
   10. Filmer och ljud
  10. Bilder
   1. Förstå banor och former
   2. Rita med pennverktyget
   3. Rita med ritstiftsverktyget
   4. Tillämpa linjeinställningar 
   5. Sammansatta banor och former
   6. Redigera banor
   7. Urklippsbanor
   8. Ändra utseendet på hörn
   9. Ramar och objekt
   10. Justera och fördela objekt
   11. Länkad och inbäddad grafik
   12. Integrera AEM Assets
  11. Färg och genomskinlighet
   1. Använda färg
   2. Använda färger från importerade bilder
   3. Arbeta med färgrutor
   4. Blanda tryckfärger
   5. Färgtoner
   6. Lär dig hur dekor- och processfärger används
   7. Blanda färger
   8. Övertoningar
   9. Förenkla genomskinliga bilder
   10. Lägga till genomskinlighetseffekter
 5. Söka och ersätta
  1. Söka och ersätta text
  2. Söka och ersätta teckensnitt
  3. Söka och ersätta tecken
  4. Söka och ersätta med GREP-uttryck och GREP-frågor
  5. Söka och ersätta objekt
  6. Söka och ersätta färger
  7. Sökalternativ för att söka och ersätta
 6. Dela
  1. Arbeta med InDesign-molndokument
  2. InDesign-molndokument | Vanliga frågor
  3. Dela och samarbeta        
  4. Dela för granskning
  5. Granska ett delat InDesign-dokument
  6. Hantera feedback 
 7. Publicera
  1. Montera, exportera och publicera
   1. Publicera online
   2. Publish Online-kontrollpanelen
   3. Kopiera, infoga grafik
   4. Exportera innehåll för EPUB
   5. Alternativ för Adobe PDF-filer
   6. Exportera innehåll till HTML
   7. Exportera till Adobe PDF
   8. Exportera till JPEG-format
   9. Exportera HTML
   10. Översikt över DPS och AEM Mobile
   11. Filformat som stöds
  2. Utskrift
   1. Skriva ut häften
   2. Utskriftsmärken och utfall
   3. Skriva ut dokument
   4. Tryckfärger, separation och halvtonsraster
   5. Övertryck
   6. Skapa PostScript- och EPS-filer
   7. Förhandskontrollera filer före leverans
   8. Skriva ut miniatyrbilder och stora dokument
   9. Förbereda PDF-filer för tjänstleverantörer
   10. Förbereda färgseparationer
 8. Utöka InDesign
  1. Automatisering
   1. Datasammanfogning
   2. Plugin-program
   3. Capture-tillägget i InDesign
   4. Skript
 9. Felsökning
  1. Korrigerade problem
  2. Krasch vid start
  3. Problem med att mappen Inställningar är skrivskyddad
  4. Felsöka filproblem
  5. Det går inte att exportera till PDF
  6. Återställning av InDesign-dokument

Adobe InDesign har flera verktyg för färg, bland annat verktygslådan, färgrutepanelen, färgpanelen, färgväljaren och kontrollpanelen.

När du använder en färg kan du ange om den ska tillämpas på objektets linjer eller fyllning. Linjen är objektets kant eller ram, medan fyllningen är objektets bakgrund. När du använder en färg på en textram kan du ange om en färgändring ska påverka textramen eller texten inuti ramen.

 1. Markera det objekt du vill färgsätta genom att göra något av följande:
  • För en bana eller en ram använder du markeringsverktyget  eller direktmarkeringsverktyget .
  • För en gråskalebild eller monokrom bild (1 bit) klickar du på innehållshandtaget eller använder direktmarkeringsverktyget. Du kan tillämpa endast två färger i en gråskalig eller monokrom bild.
  • För texttecken använder du textverktyget  för att ändra textfärgen för ett enskilt ord eller för all text i en ram.
  Obs!

  Om du vill ändra färg på mellanrum i en streckad, prickad eller randad linje använder du linjepanelen.

 2. I verktygslådan, färgpanelen eller färgrutepanelen markerar du Formateringen påverkar texten eller Formateringen påverkar behållaren för att ange om färg ska användas på texten eller textramen.

 3. I verktygslådan, färgpanelen eller färgrutepanelen markerar du fyllningsrutan eller linjerutan när du vill ange objektets fyllning eller linje. (Linjerutan är verkningslös om du markerat en bild.)
  Använda verktygslådan för att ange hur färger ska tillämpas

  A. Fyllningsruta B. Formateringen påverkar behållaren C. Linjeruta D. Formateringen påverkar texten 

 4. Gör något av följande:
  • Markera en färg, färgton eller övertoning med hjälp av färgrutepanelen eller övertoningspanelen.
  • Markera en färg, färgton eller övertoning på menyn Fyllning eller Linje i kontrollpanelen.
  • Öppna Färgväljaren genom att dubbelklicka på fyllnings- eller linjerutan i verktygslådan eller på färgpanelen. Markera en färg och klicka på OK.
Obs!

Du kan använda färg på alla gråskalebilder, förutsatt att bilderna inte innehåller några alfa- eller dekorfärgskanaler. Om du importerar en bild med en urklippsbana markerar du banan med hjälp av direktmarkeringsverktyget så att färgen endast tillämpas på det urklippta området.

Välj en färg med Färgväljaren

Med Färgväljaren kan du välja färger från ett färgfält eller ange färger med ett nummer. Du kan definiera färger med någon av färgmodellerna RGB, HSB, LAB och CMYK.

 1. Öppna Färgväljaren genom att dubbelklicka på fyllnings- eller linjerutan i verktygslådan eller på färgpanelen.
 2. Om du vill ändra vilket färgspektrum som visas i Färgväljaren, klickar du på en bokstav: R (röd), G (grön) eller B (blå); eller L (ljusstyrka), a (grön-röd axel) eller b (blå-gul axel).
  Färgväljare
  Färgväljare

  A. Ursprungsfärg B. Ny färg C. Färgfält D. Färgreglage (trianglar) E. Färgspektrum 

 3. Om du vill definiera en färg gör du något av följande:
  • Klicka eller dra inuti färgfältet. Ett hårkors visar färgens position i färgfältet.
  • Dra färgskjutreglagets trianglar längs färgspektrat eller klicka inuti färgspektrat.
  • Ange värden i textrutorna för aktuellt färgläge.
 4. Om du vill spara färgen som en färgruta klickar du på Lägg till CMYK-färgruta, Lägg till HSB-färgruta, Lägg till RGB-färgruta eller Lägg till LAB-färgruta. Färgen läggs till på färgrutepanelen. Färgens namn består av färgvärdena.

 5. Klicka på OK.

Använda den senast använda färgen

I verktygslådan visas den färg eller övertoning du senast använde. Du kan tillämpa denna färg eller övertoning direkt från verktygslådan.

 1. Markera objektet eller texten du vill färglägga.
 2. Klicka på fyllnings- eller linjeknappen i verktygslådan, beroende på vilken del av texten eller objektet du vill färglägga.
 3. Gör något av följande i verktygslådan:
  • Klicka på knappen Färg  om du vill tillämpa den fyllningsfärg som senast markerades på färgrutepanelen eller färgpanelen.
  • Klicka på knappen Övertoning  för att tillämpa den senaste övertoningen på färgrute- eller övertoningspanelen.
  • Klicka på knappen Inget  så tas fyllningen eller linjen bort för det objektet.

Ta bort en fyllnings- eller linjefärg

 1. Markera texten eller objektet vars färg du vill ta bort.
 2. Klicka på fyllnings- eller linjeknappen i verktygslådan, beroende på vilken del av texten eller objektet du vill ändra.
 3. Klicka på knappen Inget  så tas fyllningen eller linjen bort för det objektet.

Använda färger genom att dra och släppa

Ett smidigt sätt att använda färger och övertoningar är att dra dem från färgkällan till ett annat objekt eller en annan panel. Genom att dra och släppa kan du tilldela objekt färger och övertoningar utan att först markera objekten. Du kan dra följande:

 • Fyllnings- och linjerutor i verktygslådan eller på en panel.

 • Övertoningsrutan på övertoningspanelen.

 • Färgrutor från färgrutepanelen.

 • Den senast använda färgrutan i färgomfånget bredvid ikonen för tryckbarhetsintervallvarning  på en panel.

Du kan släppa färger och övertoningar på följande objekt och paneler:

 • En banas fyllning och linje. När du vill släppa en färg på en fyllning eller linje, placerar du mitten av den symbol du drar över objektet och släpper sedan musknappen.

 • Färgrutepanelen.

 

Om du drar en eller flera färgrutor på färgrutepanelen eller färgrutan som finns bredvid en varningssymbol, kan du släppa dem i ett annat InDesign-dokumentfönster. Där läggs rutorna till på dokumentets färgrutepanel.

Använda en färg- eller övertoningsfärgruta

 1. Använd markeringsverktyget  och markera en text- eller objektram. Du kan också använda textverktyget  och markera ett textintervall.

 2. Om färgrutepanelen inte visas väljer du Fönster > Färg > Färgrutor.

 3. Markera fyllningsrutan eller linjerutan på färgrutepanelen.

 4. Gör något av följande:

  • Tillämpa färg på markerad text genom att klicka på knappen Text .

  • Tillämpa färg på ett markerat objekt eller en textbehållare (t.ex. en ram eller en tabell) genom att klicka på knappen Objekt .

 5. Klicka på en färg- eller övertoningsfärgruta. Den markerade färgen eller övertoningen tillämpas på text eller objekt som har markerats och visas på färgpanelen och i fyllningsrutan eller linjerutan i verktygslådan.

Obs!

Du kan ange fyllnings- eller linjefärger som ska användas som standard på samma sätt som du anger standardvärden i InDesign. Välj Redigera > Avmarkera allt för att se till att inga objekt är markerade. Markera sedan en färg.

Använda en färg med panelen Färg

Även om panelen Färgrutor är den rekommenderade panelen för arbete med färger, kan du även blanda färger genom att använda panelen Färg. Du kan när som helst lägga till den aktuella färgen från färgpanelen på färgrutepanelen. Färgpanelen är mest användbar när du vill blanda namnlösa färger.

Obs!

Om du markerar ett objekt som använder en namngiven färgruta och ändrar färgen med färgpanelen, kommer färgen endast att ändras för det objektet. Om du vill ändra färgen i hela dokumentet dubbelklickar du på den färgen på färgrutepanelen.

Redigera en fyllnings- eller linjefärg

 1. Markera det objekt eller den text du vill ändra.
 2. Om färgpanelen inte visas väljer du Fönster > Färg.
 3. Markera fyllningsrutan eller linjerutan på färgpanelen.
  Färgpanelen

  A. Fyllningsruta B. Linjeruta C. Formateringen påverkar behållaren D. Formateringen påverkar texten 

 4. Om du markerade en textram markerar du rutan Behållare  eller Text  för att ändra färgen på antingen fyllningen eller texten i ramen.
 5. Gör något av följande:
  • Justera skjutreglaget för färgton, som visas som om objektet använder en färgruta från färgrutepanelen.
  • Välj en av färgmodellerna LAB, CMYK, HSB eller RGB på färgpanelens meny och använd skjutreglagen för att ändra färgvärdena. Du kan även skriva numeriska värden i textrutorna bredvid färgskjutreglagen.
  • Placera pekaren över färgremsan och klicka.
  • Dubbelklicka på fyllnings- eller linjerutan och markera en färg i Färgväljaren. Klicka på OK.
 6. Om en varningssymbol  anger att färgen inte ligger inom det tryckbara området och du vill använda CMYK-färgvärdet närmast den färg du ursprungligen angav, klickar du på den lilla färgrutan bredvid varningssymbolen.

Skapa en färgruta av en färg på panelen Färg

 1. På färgpanelen kontrollerar du att den aktiva fyllnings- eller linjerutan innehåller den färg du vill lägga till.
 2. Välj Lägg till i färgrutor på panelmenyn.

Bläddra igenom färglägen

 1. Gör något av följande:
  • Skift-klicka på färgremsan längst ned på färgpanelen.
  • Skift-klicka på färgrutan i dialogrutan Ny färgruta eller Alternativ för färgrutor.
  • Välj ett övertoningsstopp i dialogrutan Ny övertoning eller Alternativ för övertoning, kontrollera att RGB, LAB, HSB eller CMYK är valt på menyn Stoppfärg och Skift-klicka sedan på färgrutan.

Generera färgteman med verktyget Färgtema

Du kan extrahera färgteman från utvalda områden, bilder eller objekt i InDesign-dokumentet. Du kan också välja en färg från en bild, hela bilden eller hela layouten. I princip kan du generera färgteman från alla färgerna i bilden. Använd verktyget Färgtema om du vill välja en enskild färg eller ett tema och lägga till färgtemat på panelen Färgrutor. 

Lägg till färgerna i layouten och lägg till dem på panelen Färgrutor. Du kan även spara dem i dina Creative Cloud-bibliotek.

 1. Klicka på verktyget Färgtema på panelen Verktyg. Du kan använda kortkommandot I om du vill växla mellan verktyget Färgtema och verktyget Pipett.

  Verktyget Färgtema

 2. Klicka på valfri del av layouten om du vill välja en färg. Du kan också använda färger från ett konstverk i Adobe Photoshop, Illustrator eller någon annan fil.

  Färgen finns kvar om den väljs med temaverktyget. När du har valt färger och byter verktyg för att utföra någon annan åtgärd, till exempel rita ett objekt, och sedan väljer verktyget Färgtema igen, behålls det tema du valde tidigare. Om du inte stänger panelen genom att trycka på Esc sparas det valda temat och kan återanvändas. När du trycker på Esc rensas allt.

 3. Använd rullningshjulet på musen om du vill hitta områden som markeras automatiskt i InDesign från vilka du kan skapa ett färgtema. Klicka på ett avsnitt så skapar InDesign ett färgtema.

 4. Ett färgtema består av fem olika färger. Klicka på den utfällbara menyn om du vill visa de andra färgalternativen som genereras.

 5. Verktyget Färgtema – alternativ

  A. Klicka om du vill visa alla teman B. Lägg till det aktuella färgtemat i färgrutor C. Spara till aktuellt CC-bibliotek 

  Ett färgtema består av fem olika färger. Klicka på den utfällbara menyn (A i bilden) om du vill se de andra temavalen som genereras för samma färgtema, till exempel Färgstark, Ljus, Djup och Dämpad.

  Om du inte gillar det genererade färgtemat trycker du på Esc och försöker igen, eller så trycker du på Alt för att tillfälligt växla till hämtningsläget för att välja ett nytt tema.

  Skiftklicka om du vill välja en enkel (exakt) färg som grundfärg för temat. Färgteman genereras baserat på Adobe Color-regler: Analog, Monokrom, Triad, Komplement, Sammansatt, Nyanser.

 6. Om du vill använda färgerna kan du markera en enkel färg i verktyget Färgtema. För över musen till sidobjektet. Pipettverktyget ser halvfullt ut. Klicka om du vill ändra fyllning eller linje.

  När du för musen över texten ändras pipetten till text. Du kan använda en färg som genereras från verktyget Färgtema på text.

 7. Dubbelklicka på verktyget Färgtema. Färger som valts och lagts till i färgrutor följer dokumentmetoden och konverteras automatiskt till lämplig färgmodell innan de läggs till i färgrutor eller släpps på andra objekt. Det finns tre alternativ att välja mellan:

  1. Konvertera enligt dokumentmetod.
  2. Konvertera till CMYK.
  3. Konvertera till RGB.
  Alternativ för färgtema

 8. Verktyget Färgtema – alternativ

  A. Klicka om du vill visa alla teman B. Lägg till det aktuella färgtemat i färgrutor C. Spara till aktuellt CC-bibliotek 

  Klicka på B om du vill lägga till de här färgerna på panelen Färgrutor. Färgtemat läggs till på panelen Färgrutor som en mapp.

  Om du vill lägga till en specifik färg på panelen Färgrutor trycker du på Alt och klickar på knappen Lägg till det aktuella färgtemat i färgrutor.

 9. Färgtema

  Om du klickar på den här knappen sparas det markerade temat i det aktuella CC-biblioteket på panelen CC Libraries.

 10. Du kan använda färgvärden med hexadecimal RGB-kod i arbetsflödet för Färgväljaren, Ny färgruta och Redigera färgruta. Du kan även använda färgvärden med hexadecimal RGB-kod. Det finns tre sätt som du kan använda ett hexadecimalt färgvärde på:

  • Med Färgväljaren i en ny färgruta: Klicka på den utfällbara menyn på färgrutepanelen och välj Ny färgruta. Välj RGB från färgläget i dialogrutan Ny färgruta.
   Klicka på skärmhandtaget, håll ned musknappen och klicka någonstans på skärmen om du vill visa det hexadecimala färgvärdet från någon källa. Klicka på Lägg till om du vill lägga till färgrutan.
  Ny färgruta - hexadecimalt värde

  • Redigera färgruta: Du kan också redigera en färgruta och ändra dess hexadecimala värde. Dubbelklicka på en färgruta och välj RGB från listrutan Färgläge.
  • Färgutkast: Dubbelklicka på färgutkastet på panelen Verktyg. Härifrån kan du välja det hexadecimala värdet.

Använda färger med verktyget Pipett

Med pipettverktyget  kan du kopiera fyllnings- och linjeattribut, till exempel färg, från vilket objekt som helst i en InDesign-fil, även en importerad bild. Med pipettverktyget kan du dels hämta ett objekts alla tillgängliga fyllnings- och linjeattribut, dels ange de förvalda fyllnings- och linjeattributen för alla nya objekt du ritar. I dialogrutan Inställningar för pipettverktyget kan du bestämma vilka attribut pipettverktyget ska kopiera. Du kan också kopiera text- och genomskinlighetsattribut med hjälp av pipettverktyget.

Obs!

Om ett attribut inte finns med i listan i dialogrutan Inställningar för pipettverktyget går det inte att kopiera det med pipettverktyget.

Använda färger med verktyget Pipett

 1. Markera ett eller flera objekt som har de fyllnings- och linjeattribut du vill ändra.

 2. Välj verktyget Pipett .

 3. Klicka på ett objekt som har de fyllnings- och linjeattribut du vill kopiera och använda. En fylld pipett visas och de markerade objekten uppdateras automatiskt med fyllnings- och linjeattributen hos det objekt du klickade på.

 4. Om du vill använda samma attribut på andra objekt klickar du på dem med den fulla pipetten. Om ett objekt saknar fyllning måste du klicka på objektets konturlinje.

Hämta nya attribut när pipettverktyget är fyllt

 1. Tryck på Alt-tangenten (Windows eller Mac OS) när pipettverktyget  är fyllt. Pipettverktyget ändrar riktning och visas tomt . Det innebär att du kan använda det till att hämta nya attribut.

 2. Håll Alt nedtryckt och klicka på ett objekt som innehåller de attribut du vill kopiera. Sedan släpper du upp Alt-tangenten så att du kan släppa attributen på andra objekt.

Ändra inställningar för pipettverktyget

 1. Dubbelklicka på pipettverktyget  i verktygslådan.

 2. Markera i Fyllningsinställningar och Linjeinställningar de attribut som du vill kopiera med pipettverktyget och klicka sedan på OK.

Obs!

Om du endast vill kopiera fyllningens eller linjens färg för ett objekt och inte några andra attribut, Skift-klickar du på objektet med pipettverktyget. När du tillämpar färgen på ett annat objekt tillämpas endast fyllningens eller linjens färg, beroende på om linjen eller fyllningen är överst i verktygsfältet.

Använda färger i gråskalebilder

Du kan lägga till färg i en monterad gråskalebild i InDesign.

 1. Se till att bilden sparas som en gråskale- eller bitmappsbild och att den sparas i något av formaten PSD, TIFF, BMP eller JPG.

  I Photoshop kan du välja Bild > Läge > Bitmapp eller Bild > Läge > Gråskala.

 2. Markera bilden genom att klicka på innehållshandtaget eller använda direktmarkeringsverktyget .

 3. Markera en färg på färgrutepanelen eller färgpanelen.

En bild i PSD-format kan innehålla flera lager, men det understa lagret måste vara ogenomskinlig. Det går inte att använda färg i en PSD-bild med en genomskinlig bakgrund i InDesign. Gråskalebilder får inte heller innehålla alfa- eller dekorfärgskanaler.

Lägga till och hantera färggrupper

Med färggrupper kan du enkelt ordna dina färgscheman och flytta färgrutor som används ofta mellan program. Med färggrupper kan du

 • ordna färgrutor
 • läsa in färggrupper från ett projekt i Illustrator.

Lägga till färggrupper

 1. Klicka på ikonen Färggrupp på panelen Färgrutor om du vill skapa en färggrupp. Du kan också skapa en färggrupp på den utfällbara menyn och på snabbmenyn.

  Ny färggrupp

  • Ange namnet på färggruppen.
  • Välj alternativet att skapa färggruppsschemat:
   • Markerade färgrutor:  Markera det här alternativet om du vill flytta färgrutorna till en färggrupp när de skapas. Håll ned Ctrl (Win) eller Alt (Mac) för att markera flera färgrutor innan du markerar Ny färggrupp. Om inga färgrutor har markerats skapas en tom färggrupp.
   • Markerade sidobjekt: Färgrutorna för markerade sidobjekt eller teckningar läggs till i den skapade färggruppen. Det här alternativet markeras som standard när en teckning markeras.
  Obs!

  Om du vill namnge färggruppen när den skapas kan du använda något av alternativen eller hålla ned Alt (Win) eller Alt (Mac) när du klickar på den nya färggruppsknappen.

 2. Du kan dra och släppa flera färgrutor från roten och från andra färggrupper till den skapade färggruppen.

 3. Högerklicka på en färgruta för att visa andra alternativ. Du kan växla till en färggruppsvy och arbeta med andra färggrupper. Klicka på filterikonen längst ned på panelen och välj Visa färggrupper. Med den här metoden kan du arbeta omfattande med färggrupper. Rotfärgrutor och rotövertoningar är inte synliga i den här vyn.

  Visa färggrupper

Olika åtgärder för hantering av färggrupper

Du kan hantera färggrupper med följande åtgärder.

 • Lägga till en färgruta i en färggrupp: markera färggruppen. Markera en färgruta och dra och släpp den i färggruppen.
 • Duplicera färggrupp: du kan duplicera en färggrupp via snabbmenyn eller den utfällbara menyn. Högerklicka på en färggrupp och välj Duplicera färggrupp. Alla färgrutor i färggruppen dupliceras tillsammans med färggruppen. Färgrutor i olika färggrupper skapas inte med samma namn, för att undvika missförstånd.
 • Dela upp färggrupp: du kan dela upp en färggrupp via snabbmenyn eller den utfällbara menyn. Högerklicka på en färggrupp och välj Dela upp färggrupp. När du delar upp en färggrupp flyttas alla färgrutor i gruppen till den rot som finns utanför färggruppen.
 • Byt namn på färggrupp: du kan byta namn på färggrupper med alternativen för färggrupper i den utfällbara kontextmenyn. Dubbelklicka på en grupp om du vill redigera färggruppnamnet. Du kan även inline-redigera färggruppen.
 • Ta bort färggrupp: Markera en färggrupp, högerklicka och välj Ta bort färggrupp. Du kan även markera färggruppen och välja Ta bort färggrupp på den utfällbara menyn.
Obs!

När du tar bort en färggrupp tas alla färgrutor i färggruppen bort.

Skapa en färggrupp med markerade sidobjekt

Du kan markera sidobjekt eller teckningar i dokumentet och skapa en färggrupp med de färgrutor som ingår i objekten. Du kan lägga till färgrutor från sidobjekt i färggruppen.

 1. Markera ett eller flera sidobjekt i dokumentet.

 2. Välj Ny färggrupp på snabbmenyn eller den utfällbara menyn.

 3. Välj Markerade sidobjekt i dialogrutan Ny färggrupp. Om fler än en färgruta är markerade i färgrutepanelen är standardvalet Markerade färgrutor.

 4. Färggrupper fungerar i alla listvyer (namn, liten teckenstorlek) och stödrastervyer (små färgrutor, stora färgrutor). Alla åtgärder som att skapa, dra färgrutor, färggrupper m.m. kan utföras i alla olika vyer på panelen Färgrutor.

Läsa in och spara färgrutor från en ASE-fil

ASE-filer kan användas vid import och export av färgrutor mellan program som Adobe Illustrator. Du kan importera ASE-filer för att läsa in färggrupper till panelen Färgrutor. Färggrupper kan också sparas som ASE-filer på den utfällbara menyn för färgrutor. Färggrupper som sparas från Illustrator kan på liknande sätt läsas in i InDesign.

Läs in färgrutor

 1. Välj Läs in färgrutor på färgrutepanelens meny.

 2. Markera den sparade ASE-filen. Klicka på Öppna.

Spara färgrutor

Du kan spara en färgruta eller färggrupp som en ASE-fil.

 1. Markera färggruppen eller färgrutan.

 2. Välj Spara färgrutor på den utfällbara menyn.

 3. Ange namnet på ASE-filen. Klicka på Spara.

Importera teman från Color-appen

Du kan lägga till teman från Color-panelen som färggrupper på panelen Färgrutor i InDesign. Dessa teman skapas som en färggrupp med temats namn.

 1. Välj Fönster > Färg.

 2. Välj ett tema i bläddringsfönstret.

  Gör något av följande för att exportera temat till InDesign:

  • Klicka på pilen bredvid ett tema och välj Lägg till i panelen Färgrutor.                       
  • Klicka på ikonen Lägg till det valda temat för att importera temat till panelen Färgrutor.

   

  Ikonen/alternativet Lägg till färgrutor

 3. Du kan även gå till fliken Skapa i Color, välja en regel i Välj regel och klicka på ikonen Lägg till temat i Färgrutor.

  Menyn Lägg till temat i Färgrutor

Stöd för beteende i äldre versioner

Om du öppnar en IDML-fil som innehåller färggruppsinformation i tidigare versioner, visar panelen Färgrutor en enkel lista utan några färggrupper eftersom färggrupper inte finns i de tidigare versionerna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto