Skjuta ut dokument för utskrift av häften

Med funktionen Skriv ut häfte kan du skapa skrivaruppslag för professionellt tryck. Om du till exempel redigerar ett 8-sidigt häfte visas sidorna i sekventiell ordning i layoutfönstret. På skrivaruppslagen kan dock sidan 2 placeras bredvid sidan 7, så att sidorna (när de skrivs ut på samma ark) viks och sorteras och hamnar i rätt ordning i häftet.

Skjuta ut dokument för utskrift av häften
Sidorna visas i tur och ordning i layoutfönstret, men skrivs ut i en annan ordning så att de hamnar rätt efter vikning och bindning.

Att skapa skrivaruppslag från layoutuppslag kallas för utskjutning. När du skjuter ut sidor kan du ändra inställningarna och justera mellanrummet mellan sidor, marginaler, utfall och krypning. Layouten på InDesign-dokumentet påverkas inte eftersom utskjutningen hanteras i utskriftsströmmen. Inga sidor flyttas eller roteras i dokumentet.

Jeff Witchel från Infiniteskills.com demonstrerar utskrift av häften från en datorskrivare.

Obs!

Du kan inte skapa ett nytt dokument utifrån de utskjutna sidorna. Om dokumentet innehåller flera sidstorlekar kan du heller inte skjuta ut ett dokument med hjälp av Skriv ut häfte.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut häfte.
 2. Om en skrivarförinställning innehåller de inställningar som du vill använda väljer du den på menyn Utskriftsförinställning.

  Om du vill använda utskriftsinställningarna (så som de visas i dialogrutan Skriv ut) i det aktuella dokumentet väljer du Aktuella dokumentinställningar under Utskriftsförinställning.

 3. Om du inte vill att hela dokumentet ska skjutas ut markerar du Intervall under Konfigurera och anger vilka sidor du vill ta med i utskjutningen.

  Använd bindestreck för att avgränsa sekventiella sidnummer och kommatecken till att avgränsa icke-sekventiella sidnummer. Om du till exempel skriver 3-7, 16 skjuts sidorna 3 till och med 7 och 16 ut.

  Obs!

  Om du har delat upp dokumentet i avsnitt med sidnummer anger du avsnittssidnumren (till exempel Avsn2:11) i fältet Intervall.

 4. Om du vill ändra inställningar som till exempel skrivarmärken och färgutdata, klickar du på Utskriftsinställningar. Använd alternativen till vänster och klicka på OK.
 5. I dialogrutan Skriv ut häfte anger du eventuella andra alternativ och klickar på Skriv ut.

Obs!

Antalet sidor i ett häfte är alltid en multipel av fyra. Om du skriver ut till en PDF-skrivare kommer tomma sidor att infogas i PDF-filen för att skapa häftet.

Adobe rekommenderar

Adobe rekommenderar
<a href="http://goo.gl/S6UUj">
SHSUWatkins

Typer av häften

Du kan välja mellan tre typer av utskjutning: 2 sidor per ark med sadelhäftning, 2 sidor per ark med limbindning och sekventiell sidordning.

2 sidor per ark, sadelhäftning

Ett tvåsidigt skrivaruppslag, sida vid sida. De här skrivaruppslagen lämpar sig för utskrift på båda sidor, sortering, vikning och häftning. Så många tomma sidor som behövs läggs till i slutet av dokumentet. Alternativen Avstånd mellan sidor, Utfall mellan sidor och Typ av signatur är nedtonade när 2 sidor per ark med sadelhäftning är valt.

Skriv ut häfte monterar sidor baserad på inställningen för bindning. Om dokumentet har bindningsinställningen Höger till vänster monteras sidorna enligt det om Skriv ut häfte väljs. Välj Arkiv > Dokumentformat för att visa dokumentets bindningsinställning.

Typer av häften
Om du skapar ett skrivaruppslag för ett 24-sidigt svartvitt nyhetsbrev med formatet 2 sidor per ark, sadelhäftning får du 12 uppslag.

2 sidor per ark, limbindning

Ett tvåsidigt skrivaruppslag, sida vid sida, som passar för den angivna storleken. De här skrivaruppslagen lämpar sig för utskrift på båda sidor, skärning och limning med ett omslag. Om antalet sidor som ska skjutas ut inte är jämnt delbart med storleken läggs så många tomma sidor som behövs till i slutet av dokumentet.

Dokument av typen 2 sidor per ark, limbindning delat i fyra
Dokument av typen 2 sidor per ark, limbindning delat i fyra

Om du vill ha ett häfte med färgomslag och svartvita sidor kan du skapa två separata utskjutningar från samma dokument: en för färgomslaget, insidan av omslaget, insidan av baksidan och baksidan, och en för de 24 sidorna i häftet. Skapa ett färgtryckark genom att klicka på Intervall under Sidor i konfigurationsområdet och skriv de relevanta sidnumren, t.ex. 1‑2, 27-28. De svartvita sidorna skapar du genom att skriva 3-26 i textrutan Intervall.

28-sidigt häfte med färgomslag
28-sidigt häfte med färgomslag

A. Färgtryckark för omslag B. Svartvit sida 

Sekventiell sidordning

Ett två-, tre- eller fyrsidigt skrivaruppslag som passar för ett häfte eller en broschyr som kan vikas ihop. Alternativen Utfall mellan sidor, Krypning och Typ av signatur är nedtonade när ett sekventiellt alternativ är valt.

Om du till exempel vill skapa skrivaruppslag för en broschyr som är vikt tre gånger med sex sidor väljer du 3 sidor per ark, sekventiell sidordning. Eventuellt så är du van med att skapa broschyrer som viks tre gånger som en sida med tre spalter. Med hjälp av InDesign-utskjutning behöver du bara skapa sidor som har samma storlek som varje sida i den färdiga broschyren.

3 sidor per ark, sekventiell sidordning
3 sidor per ark, sekventiell sidordning

Alternativ för avstånd, utfall och spalter för utskrift av häften

Du kan ändra följande alternativ under Konfigurera i dialogrutan Skriv ut häfte.

Avstånd mellan sidor

Ange avståndet mellan sidor (den högra sidan av den vänstra sidan och den vänstra sidan av den högra sidan). Du kan ange ett värde Avstånd mellan sidor för alla häftestyper förutom sadelhäftning.

Om du använder ett negativt värde för dokument av typen Limbindning är det minsta värdet för Avstånd mellan sidor bredden på värdet för Krypning. Om du skapar signaturer manuellt (till exempel om du använder olika typer av papper i samma dokument) kan du ange ett värde för Avstånd mellan sidor om du vill ange en startkrypning för uppslag som tillhör olika signaturer.

Utfall mellan sidor

Anger det avstånd som används för att tillåta sidobjekt att skrivas ut i mellanrummet i skrivaruppslagsformatet Limbindning. Det här alternativet kallas ibland förskjutning.) Du kan ange värden mellan 0 och halva värdet för Avstånd mellan sidor. Du kan bara välja det här alternativet om 2 sidor per ark med limbindning är valt.

Krypning

Anger det avstånd som krävs för papperstjocklek och vikning på varje signatur. I de flesta fall måste du ange ett negativt värde för att skapa en intryckt effekt. Du kan ange Krypning för häftestyperna 2 sidor per ark med sadelhäftning och 2 sidor per ark med limbindning. (Se Krypning.)

Typ av signatur

Anger antalet sidor på varje signatur för dokument av typen 2 sidor per ark med limbindning. Om antalet sidor som ska skjutas ut inte är jämnt delbart med värdet för Typ av signatur, läggs så många tomma sidor som behövs till i slutet av dokumentet.

Automatisk anpassning efter märken och utfall

InDesign räknar ut vilka marginaler som krävs för de utfall och andra skrivarmärken som har angetts. Fälten under Marginaler är nedtonade när det här alternativet är valt, men de motsvarar de faktiska värden som används för passning av märken och utfall. Om du avmarkerar alternativet kan du justera marginalerna manuellt.

Marginaler

Ange det avstånd som omger skrivaruppslagen efter att de beskurits. Om du vill ange enskilda värden för Överkant, Underkant, Vänster och Höger avmarkerar du Automatisk anpassning efter märken och utfall och ökar värdena för att infoga extra avstånd utanför de förvalda märkena och utfallen. (Om du minskar värdena kan märkena och utfallen beskäras.) Du kan ange marginalvärden för alla typer av häftesutskrifter.

Skriv ut tomma skrivaruppslag

Om antalet sidor som ska skjutas ut inte är jämnt delbart med värdet för Typ av signatur, läggs tomma sidor eller uppslag till i slutet av dokumentet. Använd det här alternativet för att ange om dessa tomma uppslag i slutet av dokumentet ska skrivas ut eller inte. Observera att utskrift av andra tomma sidor i dokumentet styrs av alternativet Skriv ut tomma sidor i dialogrutan Skriv ut.

Krypning

Krypning anger avståndet som sidor kan förskjutas från ryggen för papperstjocklek och vikning i dokument av typen Sadelhäftning och Limbindning. I InDesign används ”omslaget” på den sista sidan som yttre skrivaruppslag och ”mittomslaget” används som det mittersta skrivaruppslaget. Med termen ark avses de två skrivaruppslagen: framsidan av arket och baksidan av arket. Krypningsökningen beräknas fram genom att det angivna krypningsvärdet delas med det totala antalet ark minus ett.

Om du anger ett positivt krypningsvärde justeras inte mittomslaget men sidorna på de yttre arken förskjuts från ryggen. Om du anger ett negativt krypningsvärde justeras inte omslaget men sidorna på de inre arken förskjuts mot ryggen.

Exempel: Ett 16-sidigt InDesign-dokument kan ge åtta skrivaruppslag eller fyra ark. Framsidan på av första arket är det första skrivaruppslaget (sidorna 16 och 1) medan baksidan av det första arket är det andra skrivaruppslaget (sidorna 2 och 15).

Om krypningsvärdet i det här exemplet är 24 punkter (en överdriven mängd för tydlighetens skull), är krypningsökningen 8 punkter per ark (24 delat med 3). Mängden krypning som används för det inre arket är 24 punkter, mängden krypning som används för det tredje arket är 16 punkter och mängden krypning som används för det andra arket är 8 punkter. Ingen krypning används för det första yttre arket.

Mängden krypning som används för varje ark minskas med krypningsökningen. Sammanfattningsvis flyttas varje sida på det inre arket 12 punkter (hälften av krypningsvärdet för det här arket, 24 punkter), varje sida på det tredje arket flyttas 8 punkter (hälften av krypningsvärdet för det här arket, 16 punkter) och varje sida på det andra arket flyttas 4 punkter (hälften av krypningsvärdet för det här arket, 8 punkter) från ryggen.

Förhandsvisa eller visa en sammanfattning av häftesutskrift

Med alternativen under Förhandsvisa i dialogrutan Skriv ut häfte kan du förhandsvisa färgminiatyrbilder av de skrivaruppslag som skapas med det valda utskjutningsformatet. Du kan också visa de skrivarmärken du har valt i dialogrutan Skriv ut.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut häfte.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka på Förhandsvisa till vänster i dialogrutan. Om du vill bläddra mellan skrivaruppslag klickar du på rullningspilarna. Klicka på den vänstra rullningspilen om du vill förflytta dig från uppslag till uppslag bakifrån. Du kan också ändra skrivaruppslag genom att dra i rullningsrutan.

  • Klicka på Sammanfattning till vänster i dialogrutan Skriv ut häfte om du vill visa en sammanfattning av de aktuella häftesinställningarna. Längs ned i området Sammanfattning visas eventuella krockande inställningar.

Obs!

Om du klickar på Utskriftsinställningar och ändrar inställningarna i dialogrutan Skriv ut, kan du se resultatet av de ändrade inställningarna i förhandsvisningsområdet.

Felsök utskrift av häften

Följande gäller vid utskrift av häften.

Det går inte att skapa nytt dokument

Det går inte att skapa ett nytt InDesign-dokument utifrån de utskjutna sidorna. Du kan skriva ut det utskjutna dokumentet eller skapa en PDF.

Tomma sidor inkluderas inte

Du kan lägga till tomma sidor i mitten av ett dokument om du vill säkerställa att antalet sidor räcker för varje skrivaruppslag. Om de tillagda sidorna inte innehåller text eller objekt, kanske de inte känns igen. Då läggs fler tomma sidor till i slutet av dokumentet. Om du vill säkerställa att dina tillagda tomma sidor inkluderas i det utskjutna dokumentet klickar du på Utskriftsinställningar i dialogrutan Skriv ut häfte. Markera sedan Skriv ut tomma sidor och klicka på OK.

Skriva ut dubbelsidiga sidor på en skrivare som saknar funktion för dubbelsidig utskrift

Använd alternativen Endast udda sidor och Endast jämna sidor i Adobe Acrobat eller InDesign. När du har skrivit ut en uppsättning vänder du på sidorna, lägger in dem i skrivarfacket och skriver ut de resterande sidorna. Uppnå optimalt resultat genom att göra en provutskrift för att kontrollera i vilken riktning och ordning sidorna ska läggas in i skrivaren.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy