Skapa slutkommentarer

En slutkommentar består av två sammanlänkade delar: slutkommentarsreferensnumret som visas i källtexten och slutkommentarstexten som visas i en ny textram i slutet av dokumentet. Det finns en utsmyckning längst ned till vänster i slutkommentarsramen.

Du kan skapa slutkommentarer eller importera dem från Word eller dokument. Slutkommentarer numreras automatiskt när du lägger till dem till dokument. Du kan ange inställningar för nummerformat, utseende och layout för slutkommentarer. Dessutom justeras numreringen automatiskt baserat på hur slutkommentarerna har ordnats om i texten. Du kan även lägga till slutkommentarer i en tabell.

Slutkommentarsram
Slutkommentarsikonen längst ned till vänster i en slutkommentarsram

Så här skapar du slutkommentarer:

 1. Placera markören där du vill lägga till slutkommentarsreferensnumret.

 2. Gör något av följande:

  • Högerklicka och välj Infoga slutkommentar.
  • Välj Text > Infoga slutkommentar.
 3. Skriv slutkommentarstexten.

Obs!

När insättningspunkten är i en slutkommentar kan du göra något av följande för att återgå till den plats där du skrev:

 • Högerklicka och välj Gå till Referensmarkör för slutkommentar.
 • Välj Text > Gå till Referensmarkör för slutkommentar.

Importera slutkommentarer från Word-dokument

Du kan importera slutkommentarer från ett Word-dokument och använda slutkommentarer med Alternativ för Microsoft Word-import. Alternativet att importera slutkommentarer är aktiverat som standard.

Importalternativ
Importera slutkommentarer från Word-dokument
 1. Välj Arkiv > Montera.

 2. Välj det Word-dokument som du vill importera.

 3. Klicka på Öppna.

Alla slutkommentarer importeras och läggs till i en ny textram.

Obs!

Du kan importera flera Word-dokument samtidigt. Slutkommentarer för alla dokument importeras i en enstaka textram om Omfång har angetts till Dokument.

Ändra slutkommentarsnumrering och -layout

Gör något av följande om du vill ändra numrering och layout för slutkommentarer:

 • Välj Text > Alternativ för slutkommentar i dokument
 • Klicka på utsmyckningen  längst ned till vänster i slutkommentarsramen

Ändringarna du gör påverkar befintliga slutkommentarer och alla nya slutkommentarer. Följande alternativ visas i dialogrutan Alternativ för slutkommentarer:

Alternativ för slutkommentarer
Alternativ för slutkommentarer

Titel på slutkommentar

Slutkommentarstitel:

Ange slutkommentarsramens titel.

Styckeformat:

Välj ett styckeformat för formatering av slutkommentarstitel. De styckeformat som är tillgängliga på styckeformatpanelen visas på menyn. Som standard används formatet [Allmänt stycke]. Formatet [Allmänt stycke] har kanske inte samma utseende som standardteckensnittsinställningarna för dokumentet.

Numrering

Format:

Ange nummerformat för slutkommentarsreferensnummer.

Börja vid:

Ange det nummer som du vill använda för den första slutkommentaren i artikeln. Alternativet Börja vid är särskilt användbart för dokument i en bok. Slutkommentarsnumreringen fortsätter inte för alla dokument i boken.

Läge:

Om du har flera artiklar eller textramar i ett dokument med löpande sidnummer väljer du Kontinuerligt för att fortsätta slutkommentarsnumreringen i varje artikel där den tidigare artikeln slutade. Välj Starta om varje artikel om du vill starta varje artikel i ett dokument med samma nummer.  

Slutkommentarsreferensnummer i text

Placera:

Med hjälp av det här alternativet anger du utseendet på slutkommentarsreferensnumret. Som standard är det upphöjt. Om du vill använda ett teckenformat (t.ex. ett teckenformat med OpenType-inställningar för upphöjd text) väljer du Använd normal och anger sedan teckenformatet.

Teckenformat:

Välj ett teckenformat om du vill formatera slutkommentarens referensnummer. I stället för att använda upphöjd text kan du till exempel välja ett teckenformat med upphöjd baslinje. De teckenformat som är tillgängliga på teckenformatpanelen visas på menyn.

Slutkommentarsformatering

Styckeformat:

Välj ett styckeformat för slutkommentarstext för alla slutkommentarer i ett dokument. De styckeformat som är tillgängliga på styckeformatpanelen visas på menyn. Som standard används formatet [Allmänt stycke]. Formatet [Allmänt stycke] har kanske inte samma utseende som standardteckensnittsinställningarna för dokumentet.

Avgränsare:

Med hjälp av de här alternativen anger du vilken avgränsare som ska visas mellan slutkommentarsnumret och början av slutkommentarstexten. Om du vill ändra avgränsare markerar eller tar du bort den befintliga avgränsaren och väljer sedan en ny. Du kan använda flera tecken. Om du vill använda tecken för tomt utrymme anger du motsvarande metatecken: ^m motsvarar t.ex. ett fyrkantsblanksteg.

Placeringsalternativ:

Omfång:

Välj det här alternativet om du vill bestämma hur slutkommentarer bevaras för ett visst dokument. Välj Artikel om du vill skapa en ny slutkommentarsram för varje artikel. Välj Dokument om du vill ha en slutkommentarsram för hela dokumentet. Du kan också använda det här alternativet om du vill ändra omfånget.

Slutkommentarsram:

Välj det här alternativet om du vill bestämma hur en ny slutkommentarsram ska skapas när en slutkommentar infogas. Välj På en ny sida om du vill skapa slutkommentarsramen på en ny sida för det definierade omfånget. Välj Läs in monteringspekare om du vill läsa in monteringspekaren när du infogar den första slutkommentaren för det definierade omfånget. Monteringsverktyget kan placeras var som helst i dokumentet och alla slutkommentarer inom det omfånget läggs till i endast den här ramen.

Prefix/suffix

Visa i:

Ange om du vill att prefix eller suffix ska visas i slutkommentarsreferensen, slutkommentarstexten eller båda. Det här alternativet är användbart om du vill placera slutkommentarer inom vissa tecken, till exempel [1].  

Prefix:

Prefix visas före numret, till exempel [1. Ange ett eller flera tecken eller välj ett alternativ för Prefix. En meny öppnas när du klickar på ikonen bredvid prefix-kontrollen för att markera specialtecken.

Suffix:

Suffix visas efter numret, till exempel 1]. Ange ett eller flera tecken eller välj ett alternativ för Suffix. En meny öppnas när du klickar på ikonen bredvid suffix-kontrollen för att markera specialtecken
.

Arbeta med slutkommentarstext

Observera följande när du redigerar slutkommentarstext:

 • Slutkommentarer skapas i en ny ram med en utsmyckning  längst ned till vänster i ramen. Dialogrutan Alternativ för slutkommentarer öppnas när du klickar på utsmyckningen.
 • Slutkommentarsramen kan inte kopplas till en annan artikel.
 • Slutkommentarer i slutkommentarsramen anges med slutkommentarsmarkörer. Text, till exempel rubriker, kan skrivas utanför dessa markörer i slutkommentaren. Det här extra innehållet tillhör inte någon slutkommentar.
 • Du kan klippa ut slutkommentarsramen och klistra in den på önskad plats om du vill flytta slutkommentarsramen inom dokumentet.
 • Om du tar bort referensmarkören för slutkommentaren tas hela den motsvarande slutkommentarstexten bort. På samma sätt tas referensmarkören bort om du tar bort slutkommentarstexten.
 • Om du tar bort hela slutkommentarsramen tas alla motsvarande slutkommentarsreferenser bort.
 • Om du tar bort alla slutkommentarsreferenser tas hela slutkommentarstexten bort. Text utanför slutkommentarsmarkörer tas inte bort.
 • Du kan använda tecken- och styckeformatering på slutkommentarstext. Du kan använda det för att ändra utseendet på slutkommentarsreferensnummer, men du bör använda dialogrutan Alternativ för slutkommentar i dokument i stället.
 • Om du klipper ut eller kopierar text som innehåller ett slutkommentarsreferensnummer läggs även slutkommentarstexten till i Urklipp. Om du kopierar texten till ett annat dokument kommer samma numrerings- och layoututseende som används i det nya dokumentet att användas för slutkommentarerna i den text du kopierade.
 • Om du rensar de åsidosättningar och teckenformat som du har använt på ett stycke med ett slutkommentarsreferensmärke, försvinner de attribut som du har angett för slutkommentarsreferensnumret i dialogrutan Alternativ för slutkommentar i dokument.

Konvertera fotnoter och slutkommentarer

Så här konverterar du fotnoter till slutkommentarer eller slutkommentarer till fotnoter i ett dokument:

 1. Välj Text > Konvertera fotnot och slutkommentar.

 2. Gör något av följande:

  • Välj Fotnot till slutkommentar om du vill konvertera fotnoter till slutkommentarer.
  • Välj Slutkommentar till fotnot om du vill konvertera slutkommentarer till fotnoter.
  Konvertera fotnoter och slutkommentarer
  Konvertera fotnoter och slutkommentarer
 3. Välj något av följande i listrutan Omfång:

  Dokument: Om du vill konvertera alla fotnoter eller slutkommentarer i dokumentet.
  Markering: Om du bara vill konvertera fotnoterna eller slutkommentarerna i det markerade.

 4. Klicka på Konvertera.

Ta bort slutkommentarer

Om du vill ta bort en slutkommentar markerar du slutkommentarsreferensnumret i texten och trycker sedan på Backsteg eller Delete. Om du endast tar bort slutkommentarstexten kommer inte slutkommentarsreferensnumret eller -strukturen att tas bort.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy